Berane

Berane – Uletio u hotel vičući Allahu ekber

Be­ran­ska po­li­ci­ja uhap­si­la je ju­če u po­po­dnev­nim ča­so­vi­ma Dar­mi­na Đu­ki­ća (21) bli­zu nje­go­ve po­ro­dič­ne ku­će u pri­grad­skom na­se­lju Ha...

Ne dozvolimo pokrštavanje Sahat kule!

Podgorica je nekoliko vjekova imala dvije markantne građevine islamskog graditeljstva i kulture - Vezirov most i Sahat kulu. Vezirov most je podignut dva vijeka...