Zbog ovoga je islam jedini ispravni put

18
144

dr Naik

Zabluda: U osnovi, sve religije uče svoje sljedbenike da čine dobra djela. Zašto bi neko morao slijediti baš islam? Zar ne može slijediti neku drugu religiju?

Osnovna razlika između islama i drugih religija

Sve religije, u osnovi, podstiču ljude da čine dobra djela i ostavljaju ružna. Međutim, islam ide dalje od toga. Islam ljudima pokazuje praktične metode ka postizanju pravednog društva i iskorjenjivanju zla, kako kod pojedinaca tako i kod cijele zajednice. Islam uzima u obzir ljudsku prirodu i kompleksnost ljudske zajednice. Islam je uputa koja nam dolazi direktno od Stvoritelja. Zbog toga se islam zove dinul-fitr – prirodna vjera za čovjeka.

Islam zabranjuje krađu, ali daje i rješenje kako da se krađa iskorijeni

 1. a) Islam određuje metode iskorjenjivanja krađe

Najpoznatije religije uče sljedbenike da je krađa loše djelo. Islam nas uči isto. U čemu je razlika između islama i ostalih religija? Razlika leži u činjenici da nam islam, osim što nas uči da je krađa loše djelo, pokazuje praktičan način kako da stvorimo socijalnu strukturu u kojoj ljudi neće krasti.

 1. b) Islam naređuje davanje zekata

Islam naređuje davanje zekata, obaveznog godišnjeg izdvajanja imovine. Islamski zakon predviđa da svaka osoba čiji imetak premašuje količinu nisaba, tj. ako ima određenog imetka u vrijednosti 85 grama zlata, mora iz svog imetka izdvojiti 2.5% na kraju svake lunarne godine u dobrotvorne svrhe. Ako bi svaki bogataš na svijetu izdvojio tačan iznos zekata iz svog imetka, siromaštvo bi bilo iskorijenjeno. Ni jedan insan na svijetu ne bi ostao gladan.

 1. c) Odsijecanje ruke kradljivcu

Islam naređuje da se kradljivcu odsiječe ruka, ako se dokaže da je ukrao. Časni Kur’an kaže u suri El-Maide:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha! A Allah je silan i mudar. (El-Maide, 38)

Neki nemuslimani, a nažalost i neki muslimani, će reći: Odsijecanje ruke u 21. vijeku!? Islam je surova i varvarska religija!

 1. d) Kakvi se rezultati postižu primjenom šerijata

Amerika se smatra najrazvijenijom državom na svijetu. Nažalost, to je zemlja sa najvećom stopom kriminala i pljački. Zamislite kada bi se islamski zakon primijenio u Americi, da svaka imućna osoba iz svog imetka udijeli zekat svake godine i da se svakom kradljivcu odsiječe ruka, ako se dokaže njegova krivica. Da li bi se stopa kriminala i krađe u Americi povećala ili bi ostala ista ili bi se smanjila? Naravno, ta stopa bi se drastično smanjila. Ne samo to, primjena islamskog zakona bi u korijenu presjekla svaki potencijalni pokušaj krađe.

Slažem se da je danas u svijetu krađa prisutna u ogromnoj mjeri, tako da, kad bismo odsjekli ruku svakom kradljivcu, imali bismo na desetine hiljada ljudi sa odsječenom rukom. Međutim, stvar je u tome da čim počnete primjenjivati islamski zakon, broj slučajeva krađe će se momentalno drastično smanjiti. Potencijalni kradljivac će dobro razmisliti prije nego se upusti u tako riskantan poduhvat. Sama pomisao na kaznu koja slijedi kradljivcu odvratit će svakog potencijalnog kradljivca od prvobitne namjere. Jedva bi se nekoliko ljudi upustilo u krađu. Nekolicini ljudi će ruka biti odsječena, ali će zato milioni ljudi živjeti u miru i imovinskoj sigurnosti.

Islamski šerijat je praktičan i daje direktne rezultate.

1450796_250783235077024_1802343574_n

Islam zabranjuje napastvovanje žena, ali i naređuje hidžab i smrtnu kaznu za one koji počine silovanje

 1. a) Islam propisuje metodu za iskorjenjivanje zlostavljanja i silovanja

Sve svjetske religije uče sljedbenike da su zlostavljanje i silovanje teški grijesi. Islam nas uči isto. Kakva je razlika između islama i ostalih religija? Razlika leži u činjenici da se islam ne bavi samo površnim propovjedanjem poštivanja prema ženi i karakteriziranim zlostavljanja i silovanja kao velikih grijeha. Islam ide dalje od toga – islam daje konkretne upute kako da društvo iskorijeni ove oblike nasilja.

 1. b) Hidžab za muškarce

U islamu postoji naredba koja se zove hidžab. Časni Kur’an najprije spominje hidžab za muškarce, pa zatim za žene. Hidžab za muškarce se spominje u sljedećem kur’anskom ajetu:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; to im je najčednije, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. (En-Nur, 30)

Ako muškarac pogleda u neku ženu, pa mu neka ružna misao prođe kroz glavu, obaveza mu je oboriti pogled.

 1. c) Hidžab za žene

Hidžab za žene je spomenut u sljedećem kur’anskom ajetu: A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. (En-Nur, 31)

Ženi mora biti pokriveno cijelo tijelo. Jedino što smije biti otkriveno su lice i šake.

 1. d) Hidžab je prevencija protiv napastvovanja

Razlog zbog kojeg je Uzvišeni Allah propisao hidžab se spominje u sljedećem ajetu: O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i Milostiv je. (El-Ahzab, 59)

Kur’an nam kaže da je propis hidžaba došao da bi se islamski odjevene žene prepoznale kao čedne i da ne bi bile napastvovane.

 1. e) Primjer dvije sestre

Zamislite primjer dvije sestre bliznakinje, podjednako lijepe, koje idu niz ulicu. Jedna od njih nosi islamsku nošnju, hidžab, tj. pokriveno joj je cijelo tijelo osim lica i šaka. Druga sestra nosi zapadnjačku nošnju, mini suknju. Odmah iza ugla čeka huligan, koji vrijeba priliku da dobaci djevojkama ili da ih napastvuje. Koja od ove dvije djevojke će ga privući – djevojka koja nosi islamsku nošnju ili ona u mini suknji? Naravno, njegovu pažnju će privući ova sa zapadnjačkom nošnjom. Takav način oblačenja je indirektan poziv da je napadne i omalovaži na ulici. Kur’an govori istinu kada kaže da je hidžab prevencija od napastvovanja.

 1. f) Smrtna kazna za onog ko počini silovanje

Prema šerijatu, čovjek za koga se dokaže da je izvršio silovanje kažnjava se smrtnom kaznom. Mnogi su iznenađeni ovako “žestokom” kaznom. Neki su čak rekli da je islam gruba, barbarska religija! Upitao sam na stotine nemuslimana: Pretpostavimo, ne dao Allah, da neko siluje tvoju ženu, majku ili sestru. Ti si sudija, a silovatelj se nalazi pred tobom. Kakvu kaznu bi mu propisao? Svi su mi odgovorili da bi ga osudili na smrt! Neki su otišli toliko daleko, pa su rekli da bi ga mučili do smrti.

Ako vam neko siluje ženu ili majku ili sestru ili kćerku, bez razmišljanja podržavate smrtnu kaznu za onog ko ih je silovao. Međutim, ako je silovana tuđa žena, majka, sestra ili kćerka, smrtna kazna je barbarski i divljački zakon. Zašto zastupate dvostruke standarde!?

 1. g) Zemlja sa najvećom stopom silovanja na svijetu

Sjedinjene Američke Države su zemlja sa najvećim brojem slučajeva silovanja. U jednom FBI izvještaju se navodi da je samo u 1990. godini prijavljeno 102 555 slučajeva silovanja. U istom dokumentu stoji da je prijavljeno samo 16% slučajeva silovanja. To znači da ako želimo znati tačan broj silovanja, broj prijavljenih slučajeva trebamo pomnožiti sa 6,25. Dobijamo rezultat da se za godinu dana desilo 640 968 slučajeva silovanja. Ako taj rezultat podijelimo sa 365 (brojem dana u godini) dobijamo prosječan broj silovanja svakog dana, koji iznosi 1756.

Kasnije, u drugom izvještaju stoji da se u Americi svakog dana počini u prosjeku 1900 krivičnih djela silovanja. 1996. godine je prijavljeno 307 000 slučajeva silovanja, ali se navodi da je prijavljeno samo 31% tih slučajeva. To zapravo znači da je broj silovanja te godine 307 000 x 3226 = 990 322, odnosno 2713 slučajeva silovanja svakog dana! Svakih 30-tak sekundi jedna žena u Americi bude silovana. Može biti da su se siledžije u Americi prilično ohrabrili.

Kasniji izvještaji navode da samo 10% siledžija biva uhapšeno, tj. samo 1,6% slučajeva silovanja biva završeno hapšenjem počinitelja. Od ukupnog broja uhapšenih, 50% ih biva pušteno na slobodu bez suđenja. To znači da samo 0,8% siledžija dospijeva pred sud. Drugim riječima, ko počini 125 silovanja, najvjerovatnije će samo jednom biti uhapšen i kaženjen. Složit ćete se da je ovo u Americi dobra igra na sreću. U izvještaju se još navodi da 50% onih koji dođu pred sud bude kažnjeno zatvorom na manje od godinu dana, iako u američkom zakonu stoji da je kazna za silovanje sedam godina zatvora. Za one koji su prvi put optuženi za silovanje kazne su puno blaže. Zamislite, neko počini 125 silovanja, bude osuđen samo jednom, a sud još bude popustljiv, pa ga osudi na manje od godinu dana zatvora!

 1. h) Kakvi bi bili rezultati primjene šerijata

Zamislite da se u Americi počne primjenjivati šerijat, islamski zakon. Kad god muškarac ugleda neku ženu, pa mu na pamet padne ružna misao, on obori pogled. Svaka žena nosi hidžab – cijelo tijelo je pokriveno, osim lica i šaka. Nakon svega, ako neko počini silovanje, slijedi mu smrtna kazna. Pitam vas: da li bi se stopa silovanja u Americi povećala, ili bi ostala ista, ili bi se smanjila? Naravno, složit ćete se – broj slučajeva silovanja bi se drastično smanjio. Islamski zakon donosi konkretne rezultate.

Islam ima praktična rješenja za probleme čovječanstva

Islam je najbolji način života zato što njegova učenja nisu samo puka retorika već praktična rješenja za sve probleme sa kojima se čovječanstvo suočava. Islam postiže konkretne rezultate na nivou pojedinaca, ali i na nivou cijelog društva. Islam je najbolji način života, jer je praktična i univerzalna religija koja nije vezana za samo jednu određenu skupinu ljudi ili naciju i državu.

 

Iz knjige: Odgovori na zablude o islamu I, El-Kelimeh, 2009.

Izvor: IslamPRESS

 

Pogledajte vijest na izvornom sajtu:

Zbog ovoga je islam jedini ispravni put


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

18 KOMENTARI

 1. primetio sam da neko krade DALMATINCU nik i mislim da je to neko od ovih usmrdelih vetnika.Al nema veze mi znamo ranije izjave DALMATINCA i podrska njemu… Mozda se mislica stidi sto je milica..

  0

  0
  • pojela zver hrvata i veli “joooj isti ukus ko srbin” jesu hrvoje i to bolji mnogo od vlaha i kara vlaha, ali su muslimane poubijali kad su srbe zajedno satrli, to im jikada necu zaboravit. nema coveka u nekoga ko ne izgovara LA ILAHE ILLALLAH E MUHAMEDIN RASULLULAH tj. NEMA BOGA OSIM JEDNOG BOGA I MUHAMED JE NJEGOV POSLANIK….amin jarabi

   0

   0
  • REALNO
   Točno tako.Zadnja dva tri dana netk mi je ukrao nik.Tako da te komentare nisam ja uopce napisao.Od muke pojedinci se služe tim metodama jer ih istina boli.Možete pretpostaviti tko je taj ili više njih jed odgovaraju na svaki komentar samo da me ocrne vašim očima.Moje mišljenje znate.Svaku gadost tko napiše pod imemeno dalmatinac odgovorite.

   0

   0
 2. Whitelight kad jednoga dana postanes greenlight tj musliman skontaces o cemu ti se prica,serijat se odnosi na sve slojeve drustva od vodecih pozicija do radnicke klase jer ne moze biti zakon nekom majka nekom maceha kao sto je u svim zamljama sveta,zato si i pitao jel vazi i za funkcionere,VAZI… i razumem sto pitas jer navikli smo tako da se nepravedno sprovodi zakon.Sto se tice stavki serijatskih dr. Naik je ukazao na uzroke zbog kojih zene budu napastvovane a pune su nam novine incesta u najgorem slucaju.Postoji preventiva za silovanja i za lopovluk u ISLAMu koja ce u doglednom periodu znatno umanjiti a kasnije iskoreniti zlo,npr dijete ce te redovno cimati sve dok ne upotrebis alternativu tj za pocetak zapretis ono ce prestati da te uznemirava a ti ces nastaviti na miru da pratis TURSKE serije ???,vidis ti sve al se pravisl lud i pricas u inat

  0

  0
 3. Za Hannu Liv

  Ako smo nevernici koje ce dzehenem vecno prziti a uz to smo i fasisti, zasto hrlite kod nas kao izbeglice i kao gastarbajteri?
  Izgleda da ljubav prema nevernickim i fasistickim parama i socijalnom sistemu nadvladava sve ostalo.

  0

  0
  • zato sto su sve pokradjene pare zadnjih stotine godina u zapadu evropi itd e zato dolazimo ovamo. evo gadafija i sadama skinuse, znas li sta je sa silnim milijardama gadafija? one su i dalje u genevi u svicarskoj, zamrznuli mu nalog, to ko neka kazna heheheh i dok posle odluce sudki da je novac naroda libije, pa pocnu ko sudzuk cek po cek mic po mic da isplacuju. Muhamed alejhi ve selam je rekao “prije velikog rata, Melhame, biti ce na vlasti najveci lazovi i lopovi koji su ikada postojali u istoriji covecanstva. a sve sto je od boga zabranjeno dozvolitce a sta je dozvoljeno zabranitce” provaljeni i opisani odavno.

   1

   0
 4. Zanimljiva stvar. Kad zena obuce kratku suknju i nasminka se ,ona samim tim poziva na silovanje pa ako je neko i siluje ona je kriva.Stoga joj samo oci i ruke treba ostaviti da se vide.
  Kradljivcu odseci ruku. Jel se ovo odnosi i na vladare,politicare i verske vodje koji pljackaju drzavu tj narod?
  U svakom slucaju najbolje je da Bosnjaci u federaciji Bih prvi ovo isprobaju, da mi drugi vidimo kako ovo izgleda, pa cemo da razmislimo.

  0

  0
  • za prvi deo tvojeg izlaganja druze neznali naravno da nije kriva samim tim, ali nije ni nevina za rad toga. ako se skida podstice takve misli kod muskarca a kad muskarac to pomisli dovodi ga u iskusenje i riziko da uradi nasta pomisli itd, znas to dobro al se pravis papak. za drugi deo, slazem se odmah. meni su dodijali vise garnitura bosnjaka koji politicki prezivljavaju zadnjih 20 godina i kradu na osnovu “pobise nas srbi u srebrenici” verujes da su mi tolko dodijali da ni sami zlocin ne vidim kao gori od svega sta se posle desilo. u bih kad zavlada ALAH onda cu te pitat a sta velis sad pasce jedno. pro semo nase da namirimo, a vas ceka ponizenje na ovom svijetu i nestanak sa kugle zemaljske a na onom vecita vatra i vecita patnja…do tad uzivaj jos malo 😉

   1

   0
   • Necete valjda da nas sve poubijate ? Pa to uopste ne bi bilo lepo i humano, sedam miliona pobit ,grehota je to jarane.
    Sto se tice serijata, eto Slazemo se. U Federaciji .Da vidim kome cete seci ruke. Pa ko ce seci ruke onima koji seku ruke a takodje kradu. Pa ko ce seci ruke onima sto su odsekli ruke onima sto seku ruke. Pa da vidim hocete li zabraniti rok i narodnu muziku. Ma sve me zanima.
    A sto se tice nas u dzehenemu, ma ne brini se, slusacemo hardrok, trestiti pivu a oko nas devojke u minicima, znas li kakva će to paklena zurka biti neopisivo.

    0

    0
 5. Nije to bas tako idealno kao sto to tekst pokazuje,samo da se osvrnem na prvo…zeni je jako tesko dokazati silovanje u sistemima u kojima se sudi po serijatu

  0

  0
  • pa nije joj lako ni u americi gde ocito 0.8% siledzija budu procesuirani. ta stopa je porazavajuca za naciju koja hoce da namece svima svoje “vrednosti” koja kod kuce sedi ne pije ne skida se u javnost ako ode po hleb i mlijeko, ta je u najmanjoj opasnosti. po noci nikad da ne zvrca i nece je niko ni habera….

   0

   0
   • Nisam to ja napisao.Od jučer netko piše u moje ime šta sam vec napisao.Sve komentare od jučer sa potpisom dalmatinac koristi četnička bagra da izazove pomutnju.Na svaki natpis u o bilo čemu netko dade komentar koji nije moj jer ono šta sam prije pisao o četničkoj bagri puno ih pogodilo i ovako se osvecuju.Slobodno napadajte sli to nije pravi dalmatinac.

    0

    0
   • pojela zver hrvata i veli ” joooj isti ukus ko srbin” al ipak su hrvati mnogo bolji od srba, samo je ovo sala. uostalom za ove druge neupucene ko ovaj vajtkrmak il kako se nadinje, sehrijat se trenutno nigde ne sprovodi kako nam ga je Muhamed alejhi ve selam ostavio u amanet. isto tako ni Hilafet nemamo ni Halifu, iz raznih razloga, ali je sve to nas Bejgamber predvideo i znao da ce tako biti. nalazimo se u Ahirezemanu-zadnjem dobu pred veliki rat “Melhama” proucite naseg Brata Alahs s.w.t.a ga nagradio IMRAN HOSEIN i predavanje o Dedzalu. nigde nije sehrijat na snazi ljudi, to su sve pokusaji ali bice bolje ako dragi Alah da posle smaka ovog svijeta. e selamu alejkum svima dalmatincu i sumadincu 😉

    0

    0
  • PA NEMOZE VJEROVATI KUCE DALMATINAC JER KUCAMA NIJE DAT RAZUM DA MOGU RAZMISLJATI PA KAD DODJE DAN OBRACUMNA POZELJECE DALMATINAC DA JE UISTINU BIO KUCE

   0

   0
   • Bošnjak
    Slobodno napadaj lažnog dalmatinca koji je ukrao nik pravom DALMATINCU.Ako pratiš komentare i sam ceš to primjetiti.

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.