Korupcija u Vo­do­vo­du – Radnici podnijeli krivične prijave

6
9

Slika

Bijelo Polje – Tražimo da tužilaštvo ispita da li direktor Bulatović i šef računovodstva Zaimović, uzimaju 30 odsto od otpisanog duga za vodu, koji je premašio milion eura, piše u krivičnoj prijavi.

Gru­pa rad­ni­ka pred­u­ze­ća „Vo­do­vod Bi­stri­ca“ Bi­je­lo Po­lje pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv di­rek­to­ra Mi­la­na Bu­la­to­vi­ća i še­fa ra­ču­no­vod­stva Ri­za Za­i­mo­vi­ća, zbog ni­za ne­za­ko­ni­to­sti i ko­rup­tiv­nih rad­nji. Oni su po­zva­li Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­cu Stan­ko­vi­ća da pro­vje­ri na­vo­de iz nji­ho­ve kri­vič­ne pri­ja­ve, jer je pred­u­ze­ću na­ne­se­na mi­li­on­ska šte­ta. Rad­ni­ci su kri­vič­nu pri­ja­vu pod­ni­je­li ano­nim­no, jer su, ka­ko su na­ve­li, još uvi­jek u rad­nom od­no­su u pred­u­ze­ću „Vo­do­vod Bi­stri­ca“.

-Tvr­di­mo, a to je la­ko pro­vje­ri­ti, da je na ne­za­ko­nit na­čin ot­pi­san dug za utro­še­nu vo­du, fi­zič­kim li­ci­ma i pri­vre­di, na osno­vu če­ga je pred­u­ze­će u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne ošte­će­no za oko mi­li­on eura. Na ne­kim od tih fak­tu­ra, ko­je da­je­mo tu­ži­o­cu na uvid, sto­ji svo­je­ru­čan pot­pis še­fa ra­ču­no­vod­stva gdje odo­bra­va ta­kav ot­pis. Tra­ži­mo da tu­ži­la­štvo is­pi­ta da li di­rek­tor Bu­la­to­vić i šef ra­ču­no­vod­stva Za­i­mo­vić, uzi­ma­ju 30 od­sto od ot­pi­sa­nog du­ga za vo­du. Ta­ko­đe, utro­šak vo­de kod pri­vat­nih ka­fa­na, re­sto­ra­na i tr­go­vi­na se na­pla­ću­je, uglav­nom, kom­pen­za­ci­jom, ta­ko što di­rek­tor Bu­la­to­vić sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma ta­mo pra­vi ra­ču­ne. In­te­re­sant­no je da se za pred­u­ze­će „Me­so­pro­met“ već du­ži pe­ri­od utro­šnja vo­de ne fak­tu­ri­še pre­ko vo­do­mje­ra. Ovo iz raz­lo­ga što su ra­ču­ni za to pred­u­ze­će, na mje­seč­nom ni­vou, iz­no­si­li iz­me­đu 12. i 15.000 eura, a sad im se pa­u­šal­no na­pla­ću­je po pet hi­lja­da, pa sum­nja­mo da je u pi­ta­nju či­sta ko­rup­ci­ja – na­vo­di se u kri­vič­noj pri­ja­vi rad­ni­ka bje­lo­polj­skog Vo­do­vo­da.

U pri­ja­vi pi­še i da se u po­sled­njih šest go­di­na za­vr­šni ra­ču­ni pred­u­ze­ća ra­de u taj­no­sti, što na­vo­di na sum­nju da i tu mo­že bi­ti ne­kih ne­za­ko­ni­to­sti.
-Me­ha­ni­za­ci­ja Vo­do­vo­da je ra­di­la kod pred­u­ze­ća „Pu­te­vi“ Uži­ce. Ro­vo­ko­pač je ra­dio 15 da­na i imao je 120 rad­nih sa­ti, dok je „Fap“ imao 200 rad­nih sa­ti. Kod istog pred­u­ze­ća, te dvi­je ma­ši­ne su ra­di­le na iz­grad­nji pu­ta Sli­je­pač most-To­ma­še­vo, a pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, ne­ma ni fak­tu­ra ni upla­ta, pa sum­nja­mo da je is­pla­ta vr­še­na na ru­ke. Ta­ko­đe, „Pu­te­vi” Uži­ce su as­fal­ti­ra­li pri­stup­ne pu­te­ve za vi­še po­ro­di­ca, a vri­jed­nost tih ra­do­va su od­bi­li od ra­ni­jih fak­tu­ra Vo­do­vo­da za uslu­ge ko­je je na­še pred­u­ze­će nji­ma ra­di­lo. Upla­te od tih po­ro­di­ca ni­je­su upla­će­ne pred­u­ze­ću, već su, ka­ko sum­nja­mo, za­vr­ši­le u pri­vat­nim dže­po­vi­ma Bu­la­to­vi­ća i Za­i­mo­vi­ća – sto­ji u kri­vič­noj pri­ja­vi.

Oni tvr­de da po­sto­je ne­za­ko­ni­to­sti pri­li­kom na­bav­ke po­lov­nih vo­zi­la i me­ha­ni­za­ci­je bez ras­pi­sa­nog ten­de­ra ili ogla­sa, a pro­tiv­no Za­ko­nu o jav­nim na­bav­ka­ma.
-Ta­ko je na­ba­vlje­na ci­sti­jer­na „Sta­jer“ za oče­plje­nje i cr­plje­nje fe­ka­li­ja, ko­ja je pri­li­kom na­bav­ke već bi­la do­tra­ja­la i stal­no iz­i­sku­je do­dat­ne tro­ško­ve da bi se ospo­so­bi­la. Pla­će­na je 35.000 eura iako je nje­na tr­ži­šna vri­jed­nost upo­la ma­nja. Ro­vo­ko­pač je pla­ćen 40.000 eura, a tr­ži­šna vri­jed­nost mu je iz­me­đu 10. i 15.000 eura. Na­ba­vlje­na su i tri „Re­no kan­gua“, ali ni­je­smo uspje­li da sa­zna­mo ko­li­ko su pla­će­na. Vo­zi­lo „la­da ni­va“ je pro­da­ta, ali ne zna­mo ko­li­ko, jer ne po­sto­ji ni­ka­kva upla­ta u pred­u­ze­ću. Ta­ko­đe, ni­je po­zna­to ni ka­ko i za ko­li­ko nov­ca je na­ba­vlje­no vo­zi­lo „fol­ksva­gen“ – is­ti­če se u pri­ja­vi.
Rad­ni­ci tvr­de da da je na ne­za­ko­nit na­čin za­po­sle­no u stal­ni rad­ni oglas, i bez ogla­sa, 16 rad­ni­ka, či­ja ime­na su do­sta­vi­li Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu, iako pred­u­ze­će ima vi­šak rad­ne sna­ge.

Rad­ni­ke strah od od­ma­zde

-Strah nas je od od­ma­zde jer je ro­đe­ni brat di­rek­to­ra na­šeg pred­u­ze­ća, Mir­ko Bu­la­to­vić, osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac u Bi­je­lom Po­lju.Ta­ko­đe, nje­gov brat od stri­ca je na­čel­nik po­li­ci­je u na­šem gra­du, se­stra od tet­ke na­šeg di­rek­to­ra je ru­ko­vo­di­lac in­spek­ci­je za rad, a nje­gov zet je na­čel­nik po­re­ske in­spek­ci­je.Zbog to­ga mu je omo­gu­će­no da go­di­na­ma ra­di na ne­za­ko­nit i ko­rup­ti­van na­čin jer ni­ko ne smi­je da se usu­di da mu se jav­no su­pro­sta­vi. Na­da­mo se da će­te bez ob­zi­ra na sve nje­go­ve ve­ze is­pi­ta­ti na­še na­vo­de – pi­še u kri­vič­noj pri­ja­vi do­sta­vlje­noj Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu.

Tu­ži­la­štvo po­tvr­di­lo da se sve pro­vje­ra­va

Iz Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva „Da­nu” je sa­op­šte­no da je kri­vič­na pri­ja­va rad­ni­ka bje­lo­polj­skog Vo­do­vo­da uze­ta u rad.
-Pred­met je na da­lje po­stu­pa­nje pro­sli­je­đen Ri­fa­tu Ha­dro­vi­ću, Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­o­cu u Bi­je­lom Po­lju- sa­op­šte­no je iz VDT-a.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

6 KOMENTARI

 1. Vrijeme je da zaigra mecka pred njihovim vratima, mi u gradu znamo ko su I sta su I koliko su para od naroda uzeli za umanjenje tih racuna za vodu. Za ovo treba u zatvor da idu I imovina koja im je ograomna da se konfiskuje

  0

  0
 2. najgore od svega sto su pored svojih pravnika, angazovali posebno advokata, koji prema korisnicima koji nisu htjeli da daju mito ima poseban tretman, za dug od 50 eura, dodaje sudske, advokatske i izvrsiteljske takse pa naplate od postenih ljudi 250 na kraju. Sramota, treba ih pohapsiti sve

  0

  0
 3. Jos su pored dva svoja pravnika angazovali advokata Nisavica, koji onima koji nisu pristali da daju njima licno pare fakturise advokatske, sudske i troskove izvrsitelja, pa tako da ako je neko duzan 50 eura na kraju plati preko 200, sramota na ovako tesko vrijeme.

  0

  0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.