BDZ u CG spremna za koaliciju sa opozicijom

9
12

Sandžak – Bo­šnjač­ka de­mo­krat­ska za­jed­ni­ca u Crnoj Gori sprem­na je za ko­a­li­ci­ju sa opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma na pred­sto­je­ćim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, sa­op­štio je za „Dan” li­der BDZ Ha­zbi­ja Ka­lač. Ka­ko je is­ta­kao, ta par­ti­ja je pro­gram­skim na­če­li­ma i kon­kret­nim po­li­tič­kim dje­lo­va­njem već po­tvr­di­la da po­sje­du­je de­mo­krat­ski ka­pa­ci­tet, što je ne­spor­no pre­po­ru­ču­je cje­lo­kup­noj de­mo­krat­skoj jav­no­sti za pred­stav­nič­ke funk­ci­je, po­seb­no za dr­žav­ni par­la­ment.

– Po­seb­no­sti na­šeg pro­gra­ma, po­li­tič­ka na­če­la i pri­o­ri­te­ti nas sva­ka­ko oba­ve­zu­ju da se u kam­pa­nji u iz­bor­nom pro­ce­su po­seb­no obra­ti­mo bi­rač­kom ti­je­lu bo­šnjač­kog na­ro­da u Cr­noj Go­ri, nji­ho­vim po­li­tič­kim in­te­re­si­ma. Ta či­nje­ni­ca nas pri­mar­no oba­ve­zu­je i pre­po­ru­ču­je za sa­mo­stal­ni iz­la­zak, uz ko­ri­šće­nje ma­njin­skih pra­va u di­je­lu mo­guć­no­sti ko­ri­šće­nja tzv. ma­njin­ske li­ste i sni­že­nog iz­bor­nog cen­zu­sa. Svje­sni smo da i u tom di­je­lu po­sto­je za­kon­ske ba­ri­je­re ko­je se ogle­da­ju u to­me da je ak­tu­el­ni re­žim ovo ma­njin­sko pra­vo sni­že­nog cen­zu­sa za­ko­nom pri­la­go­dio fa­vo­ri­zo­va­nju pro­vje­re­nih i nji­ma oda­nih po­li­tič­kih or­ga­ni­za­ci­ja. Upr­kos toj či­nje­ni­ci i sa ta­kvim ne­po­volj­nim start­nim osno­vom, mi će­mo bi­ti sprem­ni za ula­zak u iz­bor­nu tr­ku za za­do­bi­ja­nje po­vje­re­nja bo­šnjač­kog na­ro­da, jer smo uvje­re­ni da su do­sa­da­šnji po­li­tič­ki pred­stav­ni­ci Bo­šnja­ka po­ka­za­li da su im lič­ni i par­tij­ski is­pred in­te­re­sa na­ro­da i de­mo­kra­ti­za­ci­je ci­je­log dru­štva – na­veo je Ka­lač.
Do­da­je da po­li­tič­ki pro­gram i za­la­ga­nja pre­po­ru­ču­ju BDZ i za ko­a­li­ci­o­ni na­stup u iz­bor­nom pro­ce­su i da za ta­kvu mo­guć­nost po­sto­ji ve­li­ka vje­ro­vat­no­ća.

– Do­sa­da­šnja po­li­tič­ka sa­rad­nja sa ne­kim opo­zi­ci­onim par­ti­ja­ma po­ka­zu­je da su na­ši ci­lje­vi kom­pa­ti­bil­ni sa de­mo­krat­skim pro­ce­si­ma. Vje­ru­jem da smo već po­sta­li zna­ča­jan fak­tor sa ozbilj­nim po­ten­ci­ja­lom za po­li­tič­ko udru­ži­va­nje – is­ti­če pred­sjed­nik BDZ-a.

Sma­tra da se či­ni da na­sto­ja­nja opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih struk­tu­ra da se DPS ko­nač­no po­ša­lje u opo­zi­ci­ju i dr­ža­va oslo­bo­di pre­vi­so­ke ci­je­ne ko­ju vr­to­gla­vim si­ro­ma­še­njem pla­ća­ju svi gra­đa­ni, bez ob­zi­ra ko­ju par­ti­ju po­dr­ža­va­ju, ni­su uspje­la do­ći do op­ti­mal­nog po­li­tič­kog dje­lo­va­nja, jer su na­kon po­ku­ša­ja ob­je­di­nja­va­nja osta­li u vi­še ko­lo­na.

– Spo­ra­zum ko­ji je dio opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja sa­či­nio sa vla­da­ju­ćom struk­tu­rom vi­di­mo kao po­ku­šaj da se iz­bor­ni pro­ces vra­ti u re­gu­lar­ne za­kon­ske pro­ce­se, a da se pri­tom iz­bjeg­ne zam­ka vla­sti da se dr­ža­va uve­de u ha­o­tič­no, čak mo­gu­će i u sta­nje gra­đan­skog ra­ta, jer je vlast oči­to sprem­na na sve sa­mo da sa­ču­va ste­če­ne po­zi­ci­je kon­tro­le vla­sti. Spo­ra­zu­mom je dio opo­zi­ci­je uspio ući u sfe­ru kon­tro­le ne­kih, mo­žda i zna­čaj­nih po­lu­ga vla­sti ko­jim je re­žim zlo­u­po­tre­bom u ra­ni­jim iz­bor­nim pro­ce­si­ma se­bi obez­bje­đi­vao pred­nost. I da­lje su osta­le ne­tak­nu­te ste­če­ne pred­no­sti skri­ve­nih me­ha­ni­za­ma iz­bor­nih ma­ni­pu­la­ci­ja – uka­zu­je Ka­lač.

Ri­ječ je, pre­ci­zi­ra on, o broj­nim skri­ve­nim pa­ra­lel­nim si­ste­mi­ma bo­ga­će­nja ko­je re­žim dr­ži pod kon­tro­lom iz­van za­kon­skih okvi­ra, ko­je će sva­ka­ko, kao i do sa­da, sta­vi­ti u funk­ci­ju i obez­bi­je­di­ti iz­bor­nu pre­va­ru.

– Ovaj spo­ra­zum ima vri­jed­nost du­go­roč­nog sma­nje­nja ne­za­ko­ni­te upo­tre­be dr­žav­nih or­ga­na za po­tre­be jed­ne par­ti­je, i vje­ru­je­mo da bi u jed­nom du­žem ro­ku mo­gao da­ti že­lje­ne re­zul­ta­te. Isto­vre­me­no se bo­ji­mo da bi, zbog iz­o­sta­ja­nja zna­čaj­nog di­je­la opo­zi­ci­je iz spo­ra­zu­ma, mo­gao do­ve­sti do još ja­če po­li­tič­ke po­la­ri­za­ci­je, što do­dat­no „hra­ni” i učvr­šću­je re­žim­ske par­ti­je – re­kao je pred­sjed­nik BDZ-a.

Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje da li je mo­guć boj­kot iz­bo­ra ako se ne stvo­re fer uslo­vi, na­veo je da je to le­gi­ti­man po­li­tič­ki me­ha­ni­zam ko­ji mo­že da­ti re­zul­ta­te sa­mo uko­li­ko se opo­zi­ci­ja uje­di­ni, ili bar onaj dio ko­ji hi­po­te­tič­ki kon­tro­li­še ve­ćin­sko opo­zi­ci­o­no bi­rač­ko ti­je­lo, i ako se is­tra­je na ta­kvom do­go­vo­ru.

– Ima­ju­ći u vi­du da se opo­zi­ci­ja ni­je uspje­la do­go­vo­ri­ti ni oko mi­ni­mu­ma za­jed­nič­kog dje­lo­va­nja, ta­kva op­ci­ja u ovom mo­men­tu ni­je re­al­na, ma­da i da­lje ni­je is­klju­če­na – ka­že Ka­lač.
Go­vo­re­ći o pro­te­sti­ma De­mo­krat­skog fron­ta, ko­je je BDZ po­dr­žao, oci­je­nio je da da­lje is­tra­ja­va­nje na ovom de­mo­krat­skom pra­vu mo­že da­ti stvar­ne efek­te sa­mo u or­ga­ni­za­ci­ji vi­še po­li­tič­kih su­bje­ka­ta. Na­vo­di da pro­te­sti tre­ba da bu­du or­ga­ni­zo­va­ni na na­čin da se po­vra­ti po­vje­re­nje u nji­ho­vu gra­đan­sku po­li­tič­ku mi­si­ju.

– U ta­kvim okol­no­sti­ma BDZ će bi­ti spre­man da­ti do­pri­nos pro­te­sti­ma – na­ja­vio je Ka­lač.

Go­vo­re­ći o po­lo­ža­ju Bo­šnja­ka u Cr­noj Go­ri ka­zao je da su „ma­njin­ski na­ro­di po­li­ti­ku Mi­la Đu­ka­no­vi­ća mje­ri­li nje­go­vim pri­vre­me­nim i ve­o­ma sku­pim ustup­ci­ma, i u okol­no­sti­ma ri­gid­ne i pro­fa­ši­stič­ke ide­o­lo­gi­je ozna­če­ne stal­nom rat­nom i po­li­ti­kom is­tre­blje­nja po­je­di­nih na­ro­da, po­dr­ža­va­li na sva­ki gest is­pru­že­ne ru­ke po prin­ci­pu oda­bi­ra ma­njeg zla”.

– Prag­ma­ti­zam po­li­ti­ke Mi­la Đu­ka­no­vi­ća je do­veo do sta­nja da su ma­njin­ski na­ro­di or­ga­ni­zo­va­ni kroz ta­ko­zva­ne na­ci­o­nal­ne par­ti­je, prak­tič­no si­stem­ski uhap­še­ni, osta­vlje­ni bez stvar­ne po­li­tič­ke mo­ći, pred­sta­vlje­ni od po­li­ti­ka i po­li­ti­ča­ra ko­ji sa­mo vje­što si­mu­li­ra­ju bri­gu za nji­ho­ve na­ci­o­nal­ne in­te­re­se. U su­šti­ni, za­du­že­ni su da ču­va­ju in­te­re­se re­ži­ma i po­li­tič­ke oli­gar­hi­je – za­klju­čio je Ka­lač.

Gr­če­vi­to ču­va­nje  vla­sti i bo­gat­stva

Li­der BDZ-a Ha­zbi­ja Ka­lač sma­tra da je vlast pred­vo­đe­na DPS ide­o­lo­gi­jom uspje­la Cr­noj Go­ri na­met­nu­ti stan­dar­de ko­ji se ne mo­gu na­ći ni­ti u jed­noj od na­ma slič­nih dr­ža­va biv­še Ju­go­sla­vi­je. De­si­lo se, ka­ko po­ja­šnja­va, da je ve­li­ko na­ci­o­nal­no bo­gat­stvo do­šlo u ru­ke ma­log bro­ja lju­di i uči­ni­lo ih enorm­no bo­ga­tim, ti­me i sa ve­li­kim po­li­tič­kim uti­ca­jem.

– Sva­ka pro­mje­na vla­sti ne­spor­no im­pli­ci­ra i otva­ra­nje kri­vič­ne od­go­vor­no­sti za ak­te­re broj­nih ne­za­ko­ni­tih pro­ce­sa pri­va­ti­za­ci­je dru­štve­nih i dr­žav­nih pred­u­ze­ća, dr­žav­ne imo­vi­ne, te ra­znih dru­gih zlo­u­po­tre­ba vla­sti, ali i od­go­vor­no­sti za broj­ne zlo­či­ne iz rat­nih de­ve­de­se­tih go­di­na. Sve to pro­iz­vo­di gr­če­vi­tu bor­bu za oču­va­nje vla­sti i stal­no iza­zi­va­nje kri­za sa vje­štač­kim stva­ra­njem ne­pri­ja­te­lja dr­ža­ve od ko­jih se, na­vod­no, je­di­no mo­že sa­ču­va­ti ako je na vla­sti po­li­tič­ka struk­tu­ra ko­ja je opu­sto­ši­la dr­žav­no bo­gat­stvo, a na­rod uči­ni­la naj­si­ro­ma­šni­jim u ci­je­lom okru­že­nju – na­veo je on.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

9 KOMENTARI

 1. BS nikako ne smije da spasava Djukanovica iako su se pozicionirali i imaju vise ucesca u vlasti ali problem je u tome sto za Bosnjake-muslimane nema znacajnijeg efekta od te saradnje a Hazbija je dozvolio sebi da saradjuje sa raznoraznim uljezima i karijeristama.

  0

  0
 2. Dobro razmisliti sa kim u koaliciju da nebude ko alija sa karadzicem – “samo da skinemo komuniste sa vlasti pa onda lahko cemo…”

  Takve se greske vise ne prastaju! Dobro znamo da su crnogorski cetnici najgori cetnici pa ti ‘asbo sad vidi kako ces, de ces i sa kim ces….

  0

  0
 3. Puna podrška smjeni zločinačkom režimu Mila Đukanovića… Ne jer je opozicija nešto bolja (to ne znamo dok ne dođu na vlast), već zato što je bošnjački narod u kandžama DPS režima i kao narod nestajemo i propadamo. Bolje je znati na čemu smo. Moj glas ide BDZ-u zasigurno.

  0

  0
 4. E ‘asbija bas smo ti se pozeljeli,jer te nije odavno bilo.
  A sprema li te to ponovo ‘ODZA za ispomoc Amviloiju R. u Podgorici?
  Nemoj ‘asbija, ti si castan covjek i ne gubi obraz, sa cetnicima se ne druzi.

  0

  0
 5. Jedino je pozitivno sto ce Crna Gora biti pretvorena u zaledje NATO baze u Baru.
  Kljuc vo vjeki vjekov na ulazna vrata za fasistu Putlera u Srbiju!

  0

  0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.