Od 3.286 NVO u Crnoj Gori,”Breznica” jedna najpoznatijih i najuticajnijih

0
18

PROTEST

Pljevlja – Jedan dio NVO sektora je u službi političkih i kriminalnih struktura.Činjenica je da postoje takozvani aktivisti nevladinog sektora koji imaju organizacije na papiru, a svoj lični angažman stavljaju u službu različitih struktura – od političkih do kriminalnih. Postojeći broj registrovanih NVO mnogo veći i ne odgovara realnom stanju stvari i onome što organizacije civilnog društva zaista rade na terenu.

Prema pisanju podgoričkog dnevnog lista“Dan”, broj ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja (NVO) u dr­ža­vi u te­o­rij­skom smi­slu pod­ra­zu­mi­je­va ja­ča­nje de­mo­kra­ti­je i skre­ta­nje pa­žnje na pro­ble­me ko­je one u sa­rad­nji sa in­sti­tu­ci­ja­ma rje­ša­va­ju.

Me­đu po­zna­tim or­ga­ni­za­ci­ja­ma ci­vil­nog društstva i u jav­no­sti naj­po­zna­ti­jih i naj­u­ti­caj­ni­jih, prema pisanju ovog lista i njegovih sagovornika je i Ekološko društvo “Breznica” iz Pljevalja.

Pre­ma ocje­ni sa­go­vor­ni­ka „Da­na”, kod nas i u toj obla­sti ne cvje­ta­ju baš ru­že, pa je i dio NVO sek­to­ra u slu­žbi po­li­tič­kih i kri­mi­nal­nih struk­tu­ra, a od 3.286 zva­nič­no re­gi­stro­va­nih ci­vil­nih or­ga­ni­za­ci­ja ne­ko­li­ko njih bi­lje­ži zna­čaj­ni­je re­zul­ta­te u ra­du i re­dov­no istu­pa u me­di­ji­ma, če­sto skre­ću­ći pa­žnju na dru­štve­ne ano­ma­li­je i bo­re­ći se za pra­ved­no dru­štvo. U jav­no­sti naj­po­zna­ti­je su naj­u­ti­caj­ni­je NVO: MANS, Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va, Gra­đan­ska ali­jan­sa, CDT, CE­MI, Grin ho­um, Ozon, Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje, CE­DEM. Me­đu po­zna­tim or­ga­ni­za­ci­ja­ma ci­vil­nog društstva su i In­sti­tut Al­ter­na­ti­va, Bre­zni­ca, Udru­že­nje Ro­di­te­lji, Cen­tar za raz­voj ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, Ban­ka hra­ne, Udru­že­nje mla­dih sa hen­di­ke­pom, Cr­no­gor­ski žen­ski lo­bi, Si­gur­na žen­ska ku­ća, Ju­ven­tas, CA­ZAS, Kvir Mon­te­ne­gro… No­ve NVO sko­ro da se sva­ko­dnev­no osni­va­ju, a po­je­di­ne idu u kraj­nost pa umje­sto da re­a­li­zu­ju svo­je, osu­đu­ju tu­đe pro­jek­te i po­ku­ša­va­ju sa­bo­ti­ra­ti rad osta­lih ci­vil­nih or­ga­ni­za­ci­ja. Za­bi­lje­že­ni su i slu­ča­je­vi da u po­je­di­nim po­ro­di­ca­ma sva­ki član ima po jed­nu NVO.

U sva­kom slu­ča­ju ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je tro­še mi­li­o­ne, a sa­mo ras­po­dje­lom sred­sta­va od iga­ra na sre­ću do­bi­le su pre­ko če­ti­ri mi­li­o­na eura. Iz­vr­šna di­rek­tor­ka Cen­tra za raz­voj NVO Ana No­va­ko­vić ka­že za „Dan” da fo­kus jav­ne de­ba­te o ci­vi­nom sek­to­ru tre­ba pre­mje­sti­ti sa pi­ta­nja o bro­ju NVO na pi­ta­nja nji­ho­vog ra­da, uti­ca­ja i re­zul­ta­ta ko­ji ima­ju u od­no­su na po­tre­be gra­đa­na i dru­štve­ne pro­mje­ne. Ona ocje­nju­je da vri­je­me br­zo iz­dvo­ji NVO ko­je za­i­sta ra­de, od onih ko­je se osnu­ju sa­mo za­rad sti­ca­nja pro­fi­ta. – Či­nje­ni­ca je da po­sto­je ta­ko­zva­ni ak­ti­vi­sti ne­vla­di­nog sek­to­ra ko­ji ima­ju or­ga­ni­za­ci­je na pa­pi­ru, a svoj lič­ni an­ga­žman sta­vlja­ju u slu­žbu raz­li­či­tih struk­tu­ra – po­li­tič­kih, pa čak i kri­mi­nal­nih. Ta­kvi na­no­se naj­ve­ću šte­tu imi­džu NVO sek­to­ra – upo­zo­ri­la je u iz­ja­vi za „Dan” No­va­ko­vi­će­va. Ona ka­že da se go­di­šnje za pro­jek­te NVO u Cr­noj Go­ri iz­dvo­ji naj­vi­še dva mi­li­o­na eura iz jav­nih fon­do­va.

– O to­me da li se sred­stva ko­ri­ste na­mjen­ski eg­zak­tan od­go­vor sa­mo mo­gu da­ti na­la­zi re­vi­zi­je. Re­vi­zi­ju utro­ška pro­jekt­nih sred­sta­va u Cr­noj Go­ri ima­li smo sa­mo jed­nom, pri­je dvi­je go­di­ne, i po­ka­za­la je da po­sto­je or­ga­ni­za­ci­je ko­je bes­pre­kor­no upra­vlja­ju sred­stvi­ma iz jav­nih fon­do­va, ali i ma­nji broj onih ko­ji ni­je­su re­a­li­zo­va­li ugo­vo­re na pra­vi na­čin. Re­vi­zi­ja utro­ška svih sred­sta­va iz jav­nih fon­do­va neo­p­hod­na je i tre­ba je spro­vo­di­ti če­šće i na ve­ćem uzor­ku. NVO se su­o­ča­va­ju sa svim pro­ble­mi­ma ko­je ima i osta­tak dru­štva, šo zna­či i sa fi­nan­sij­skim po­te­ško­ća­ma za odr­ži­vost pro­gra­ma i re­a­li­za­ci­ju ak­tiv­no­sti, če­stom fluk­tu­a­ci­jom ka­dro­va, spo­rom ad­mi­ni­stra­ci­jom, za­tvo­re­no­šću in­sti­tu­ci­ja za sa­rad­nju. Me­đu­tim, ne­vla­din sek­tor da­nas po­ga­đa­ju i mno­go du­blji pro­ble­mi, o ko­ji­ma ni mi ne go­vo­ri­mo do­volj­no, i o ko­ji­ma gra­đa­ni te­ško mo­gu ima­ti kom­plet­nu sli­ku.

Zbog ne­sum­nji­ve ulo­ge i uti­ca­ja na jav­no mnje­nje, ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je u Cr­noj Go­ri sve vi­še po­sta­ju pred­me­tom na­pa­da po­je­di­nih me­di­ja, ne­ri­jet­ko i po­li­ti­ča­ra ka­da se ne­ga­tiv­na re­to­ri­ka o NVO pro­ci­je­ni pro­fi­ta­bil­nom, pa i zva­nič­nih in­sti­tu­ci­ja i nji­ho­vih pri­ti­sa­ka. Ova­kvu stvar­nost u ko­joj mi dje­lu­je­mo pr­vi put je u iz­vje­šta­ju o na­pret­ku ove go­di­ne zva­nič­no po­tvr­di­la i Evrop­ska ko­mi­si­ja. Pa­ra­lel­no sa ovim eks­ter­nim pro­ble­mom ko­ji pri­ti­ska sek­tor, po­sto­ji i onaj unu­tra­šnji – i u ne­vla­di­nom sek­to­ru ima do­volj­no po­vr­šno­sti i me­di­o­kri­te­ta, kao i u ci­je­lom dru­štvu – iz­ja­vi­la je No­va­ko­vi­će­va. Ko­or­di­na­tor pro­gra­ma u NVO Gra­đan­ska ali­jan­sa Edin Ko­lje­no­vić sma­tra da je broj re­gi­stro­va­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja mno­go ve­ći i da ne od­go­va­ra re­al­nom sta­nju stva­ri i ono­me što or­ga­ni­za­ci­je ci­vil­nog dru­štva za­i­sta ra­de na te­re­nu. On is­ti­če da se naj­ve­ći pro­blem funk­ci­o­ni­sa­nja ci­vil­nog sek­to­ra u Cr­noj Go­ri od­no­si upra­vo na fi­nan­si­ra­nje NVO iz dr­žav­nih fon­do­va. – Na­ža­lost, već ne­ko­li­ko go­di­na nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je ni­je­su bi­le u sta­nju da ko­nač­no re­gu­li­šu oblast fi­nan­si­ra­nja ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i da sta­ve tač­ku na ha­o­tič­no sta­nje ko­je se od­no­si na ne­po­što­va­nje Za­ko­na o ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, te hi­brid­nog pri­mje­nji­va­nja u di­je­lu fi­nan­si­ra­nja kroz Za­kon o igra­ma na sre­ću i Ko­mi­si­ju za do­dje­lu di­je­la pri­ho­da od iga­ra na sre­ću.

Su­šti­na pro­ble­ma le­ži u ne­us­po­sta­vlja­nju cen­tra­li­zo­va­nog si­ste­ma fi­nan­si­ra­nja, ko­ji bi pod­ra­zu­mi­je­vao for­mi­ra­nje cen­tral­ne i pro­fe­si­o­na­li­zo­va­ne ko­mi­si­je ko­ja bi na osno­vu ja­snih i objek­tiv­nih kri­te­ri­ju­ma vr­ši­la ras­po­dje­lu nov­ca, ali i pra­ti­la na­čin i na­mje­nu tro­še­nja do­bi­je­nih sred­sta­va – is­ta­kao je Ko­lje­no­vić. Iz Mi­ni­star­stva Unu­tra­šnjih po­slo­va „Da­nu” je sa­op­šte­no da je u re­gi­star NVO upi­sa­no 3.286 or­ga­ni­za­ci­ja, od če­ga je 3.183 udru­že­nja i 103 fon­da­ci­je. Ta­ko­đe, u Cr­noj Go­ri dje­lu­je 97 pred­stav­ni­štva stra­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja. – Naj­vi­še re­gi­stro­va­nih ne­vla­di­nih udru­že­nja za­stu­plje­no je u obla­sti­ma kul­tu­re, ukup­no 516, za­tim po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja – 246, dru­štve­ne bri­ge o dje­ci i mla­di­ma – 253, so­ci­jal­noj i zdrav­stve­noj za­šti­ti – 207, za­šti­ti ži­vot­ne sre­di­ne – 198, za­šti­te i pro­mo­vi­sa­nja ljud­skih i ma­njin­skih pra­va -191, umjet­no­sti – 188, in­sti­tu­ci­o­nal­nom i va­ni­sti­tu­ci­o­nal­nom obra­zo­va­nju – 169, spor­ta – 166 i teh­nič­ke kul­tu­re – 123. Naj­ma­nje re­gi­stro­va­nih ne­vla­di­nih udru­že­nja za­stu­plje­no je u obla­sti­ma za­nat­stva – 3, pri­vre­de i pred­u­zet­ni­štva – 12, bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la – 11, odr­ži­vog raz­vo­ja – 15, po­moć sta­ri­jim li­ci­ma – 16 i evro­a­tlant­skih i evrop­skih in­te­gra­ci­ja Cr­ne Go­re – 18 – ka­žu u MUP-u.M.S. Po­sto­je i fik­tiv­ne i pri­vi­le­go­va­ne Po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Bran­ka Bo­šnjak sma­tra da broj od 3.286 NVO ja­sno go­vo­ri da po­sto­ji ve­li­ki broj fik­tiv­nih, ne­ak­tiv­nih or­ga­ni­za­ci­ja.

– Te fik­tiv­ne or­ga­ni­za­ci­je sa­mo uma­nju­ju zna­čaj onih NVO ko­je za­i­sta ra­de. Ma­da, po­sto­je pri­lič­no moć­ni kla­no­vi i unu­tar NVO sek­to­ra i ko ni­je dio kla­na, te­ško da mo­že us­pje­ti. Ni­je sve sjaj­no ni u ovom sek­to­ru, na­ža­lost. Ima pri­vi­le­go­va­nih ko­li­ko ho­će­te. Ne­ke or­ga­ni­za­ci­je su pod uti­ca­jem par­ti­ja. Ni­je­su sve, na­rav­no. Ima NVO ko­je ne po­sto­je ni go­di­nu, a sa Vla­dom i Skup­šti­nom skla­pa­ju part­ner­stva i par­ti­ci­pi­ra­ju u vr­lo zna­čaj­nim pr­o­jek­ti­ma, što ja­sno go­vo­ri da su fa­vo­ri­zo­va­ne za­to što su bli­ske vla­sti. Pro­tek­ci­o­ni­zam u NVO sek­to­ru te­ško da se mo­že sa­kri­ti – re­ka­la je za „Dan” Bo­šnjak. Ne­ka kri­ti­ku­ju, ali ih tre­ba kon­tro­li­sa­ti Po­sla­nik DPS-a Zo­ri­ca Ko­va­če­vić po­ru­ču­je da nam je po­treb­no da ima­mo NVO se­ktor ko­ji tre­ba da uče­stvu­je u svim de­mo­krat­skim pro­ce­si­ma, pa i da kri­ti­ku­je ka­da se za­slu­ži.

– Ima­mo je­dan broj za­i­sta do­brih NVO, na pri­mjer MANS, Grin ho­um, Evrop­ski po­kret, CDT, CE­MI, Udru­že­nje Ro­di­te­lji. Ne­ka­da ma­lo pre­tje­ra­ju u pri­či, ali ra­de. Mo­že na­ma da se ne svi­đa ono što oni pri­ča­ju, ali oni se ba­ve is­tra­ži­va­nji­ma, pro­ble­mi­ma i pred­lo­zi­ma. Ima mno­go NVO i do­bi­ja­ju do­sta nov­ca, ali ni­sam si­gu­ran da iko kon­tro­li­še ka­ko tro­še te pa­re. Sa ci­vil­nim sek­to­rom tre­ba da se sa­ra­đu­je, ali ne tre­ba da bu­du li­še­ni bi­lo ka­kve kon­tro­le. Ka­da su pred­la­ga­ni pred­stav­ni­ci NVO u ne­kim rad­nim ti­je­li­ma, u nji­ho­vim fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­ji­ma smo pri­mje­ti­li da su ogrom­na sred­stva tro­še­na uglav­nom na pla­te i kon­sul­tant­ske uslu­ge. On­da se po­sta­vlja pi­ta­nje tre­ba li nam hi­lja­de NVO ili ne­ko­li­ko kva­li­tet­nih ko­je za­i­sta ra­de. Mo­ra­ju se kon­tro­li­sa­ti fi­nan­si­je NVO sek­to­ra, jer si­gur­no i tu ima ne­pra­vil­no­sti, a ako do­bi­ja­ju pa­re iz bu­dže­ta, tre­ba vi­dje­ti šta one to ra­de – iz­ja­vi­la je za „Dan” Ko­va­če­vi­će­va. Ona ka­že da NVO tre­ba da do­bi­jau no­vac na osno­vu re­zul­ta­ta ko­je po­sti­žu, po­go­to­vu ka­da se ra­di o sred­stvi­ma iz dr­žav­nog bu­dže­ta. – Ima­mo je­dan broj NVO ko­je su pri­sut­ne u jav­no­sti i za­i­sta ra­de, a ne­ke sa­mo uče­stvu­ju na kon­kur­si­ma. Ka­da sam po­gle­da­la fi­nan­sij­ske iz­vje­šta­je ne­kih NVO, za­vr­tje­lo mi se u gla­vi, od 20 do 300 hi­lja­da eura bu­dže­ta 80 od­sto ide na pla­te – za­klju­ču­je Ko­va­če­vić.

(pvportal)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.