19. August 2017

Iz op­štin­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce sa­op­šti­li su da broj­ni po­ka­za­te­lji uka­zu­ju da je, u ci­lju sve­u­kup­nog na­pret­ka Pet­nji­ce, neo­p­hod­no iz­vr­ši­ti pro­mje­ne na svim ni­vo­i­ma.

Iz BDZ-a na­gla­ša­va­ju da je po­sled­njih go­di­na ma­lo to­ga ura­đe­no ka­da su u pi­ta­nju eko­nom­ski raz­voj i za­u­sta­vlja­nje mi­gra­ci­o­nih pro­ce­sa na pro­sto­ru Bi­ho­ra. Is­ta­kli su da tu či­nje­ni­cu pot­kre­plju­je i naj­no­vi­ja ano­nim­na an­ke­ta ko­ju je spro­ve­la NVO ,,San­džak EU re­gi­ja“ u sa­rad­nji sa nji­ho­vom par­ti­jom. Sa­op­šti­li su da je pre­ma toj an­ke­ti, spro­ve­de­noj na re­pre­zen­ta­tiv­nom uzor­ku, 71 od­sto gra­đa­na ne­za­do­volj­no so­ci­o­e­ko­nom­skim sta­njem u op­šti­ni Pet­nji­ca, a 98,03 od­sto is­pi­ta­ni­ka sma­tra da su po­treb­ni no­vi ma­gi­stral­ni i se­o­ski put­ni i bo­lje me­đu­re­gi­o­nal­no po­ve­zi­va­nje Cr­ne Go­re i Sr­bi­je u di­je­lu San­dža­ka.

– Na­ža­lost, an­ke­ta je po­ka­za­la da 51,5 od­sto is­pi­ta­ni­ka sma­tra da zbog lo­šeg so­ci­o­e­ko­nom­skog sta­nja bo­lje uslo­ve za ži­vot tre­ba tra­ži­ti van Pet­nji­ce. Ve­li­ki broj is­pi­ta­ni­ka, njih 96,7 od­sto, sma­tra da bi la­ba­va gra­ni­ca, po mo­de­lu evrop­skih re­gi­ja, iz­me­đu gra­do­va ju­žnog i sje­ver­nog di­je­la San­dža­ka do­dat­no olak­ša­la i una­pri­je­di­la ži­vot u op­šti­ni Pet­nji­ca. To, iz­me­đu osta­log, uka­zu­je da je sve­u­kup­no sta­nje na pod­ruč­ju Bi­ho­ra za­bri­nja­va­ju­će i da su po­treb­ne kor­je­ni­te pro­mje­ne u svim sfe­ra­ma ži­vo­ta – na­gla­sio je pred­sje­nik OO Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce Al­mir Mu­ra­to­vić.

On je ka­zao da je vi­še ne­go oči­gled­no da su Pet­nji­ci po­treb­ne no­ve po­li­tič­ke sna­ge ko­je će da­ti do­dat­ni im­puls eko­nom­skom pro­spe­ri­te­tu či­ta­vog kra­ja.

– Po­me­nu­ta an­ke­ta je po­ka­za­la da 86,8 od­sto is­pi­ta­ni­ka sma­tra da su op­šti­ni Pet­nji­ca po­treb­na po­li­tič­ka osvje­že­nja po­put Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce. To je pot­pu­no nor­mal­no jer po­li­tič­ki su­bjek­ti za­stu­plje­ni u lo­kal­nom par­la­men­tu ni­je­su od­go­vo­ri­li po­sta­vlje­nim za­da­ci­ma ona­ko ka­ko su obe­ća­va­li. Ti su­bjek­ti su pre­po­zna­te po me­đu­sob­nim sva­đa­ma i tr­ve­nji­ma, što za po­sle­di­cu ima ova­ko ha­o­tič­no sta­nje. Oni se ni­je­su po­tru­di­le da Op­šti­nu pre­tvo­re u istin­ski ser­vis gra­đa­na, već u po­li­gon za po­li­tič­ke ob­ra­ču­ne i pre­pu­ca­va­nja. Za­to na­rod Bi­ho­ra u Bo­šnjač­koj de­mo­krat­skoj za­jed­ni­ci ima istin­skog part­ne­ra za bo­lje sju­tra. To zna­či da će na­ša par­ti­ja na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra ko­ji tre­ba da se odr­ža kra­jem go­di­ne ima­ti svo­je pred­stav­ni­ke u SO Pet­nji­ca. Oni će po­ku­ša­ti da na­pra­ve za­o­kret po broj­nim va­žnim pi­ta­nji­ma i otvo­re no­vu raz­voj­nu stra­ni­cu či­ta­ve re­gi­je – ka­zao je Mu­ra­to­vić. 
Iz OO Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce su uka­za­li da sta­ti­sti­ka go­vo­ri da vi­še Pet­nji­ča­na ži­vi u ino­stran­stvu ne­go u svom za­vi­ča­ju i da to po­tvr­đu­je pri­vred­no i eko­nom­sko za­o­sta­ja­nje Bi­ho­ra.
– Iako op­šti­na Pet­nji­ca ob­u­hva­ta po­vr­ši­nu od 173 ki­lo­me­tra kva­drat­na, sa 28 na­se­lja, po­da­ci sa po­sled­njeg po­pi­sa go­vo­re da ona ima sve­ga 6.713 sta­nov­ni­ka, što je sko­ro du­plo ma­nje u od­no­su na dvi­je de­ce­ni­je ra­ni­je. Uz to, po­seb­no za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da na tom pro­sto­ru uglav­nom ži­ve sta­rač­ka do­ma­ćin­stva i da je ve­li­ki broj ku­ća za­tvo­ren. To po­ka­zu­je da ak­tu­el­na vlast, i po­red broj­nih na­ja­va, ni­je stvo­ri­la uslo­ve ko­ji bi pod­sta­kli mla­de lju­de da for­mi­ra­ju po­ro­di­ce i osta­nu da ži­ve u mje­stu svog ro­đe­nja – oci­je­ni­li su iz OO Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce.
D.J.

Po­ve­za­ti San­džak

Iz Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce su is­ta­kli da se za­la­žu za otva­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za pre­ma Sr­bi­ji u di­je­lu Pe­šter­ske vi­so­rav­ni.

– Pri­o­ri­tet­ni za­da­tak no­ve vla­sti tre­ba da bu­de us­po­sta­vlja­nje gra­nič­nog pre­la­za pre­ko Pe­šte­ra, tač­ni­je u di­je­lu mje­sta Đe­re­ka­re. To je na­ša naj­bli­ža i vje­kov­na ve­za pre­ma Sr­bi­ji. Na taj na­čin Bi­hor bi se pot­pu­no otvo­rio pre­ma či­ta­vom San­dža­ku, jer od Pet­nji­ce do Tu­ti­na, pre­ko Pe­šte­ra, ima sve­ga če­tr­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra. Za­to že­li­mo da se ide­ja o iz­grad­nji tog pu­ta ko­nač­no pre­to­či u dje­lo, ka­ko bi po­gra­nič­na pod­ruč­ja Sr­bi­je i Cr­ne Go­re ima­la od­go­va­ra­ju­ću eko­nom­sku i sva­ku dru­gi raz­mje­nu – na­gla­si­li su iz Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce, uz na­po­me­nu da bi us­po­sta­vlja­nje ove sa­o­bra­ćaj­ni­ce pu­to­va­nje od Pet­nji­ce do Tu­ti­na skra­ti­lo za 60 ki­lo­me­ta­ra.

izvor: Dan

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

No more articles