Utvrditi ko zagađuje Taslidžu

0
16

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pljevlja – Ak­ti­vi­sti ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je „Da za­ži­vi se­lo”, po­če­li su u Uli­ci kra­lja Pe­tra u Plje­vlji­ma pri­ku­plja­nje pot­pi­sa za ini­ci­ja­ti­vu da u gra­du na Bre­zni­ci bu­de sje­di­šte eko­lo­škog in­spek­to­ra, kao i da se utvr­de uzro­ci za­ga­đe­nja ži­vot­ne sre­di­ne i raz­lo­zi ko­ji su do­ve­li do uve­ća­nja bro­ja obo­lje­lih od kar­ci­no­ma. Neo­p­hod­no je sa­ku­pi­ti po šest hi­lja­da pot­pi­sa, a po­tom ini­ci­ja­ti­vu pre­da­ti Mi­ni­star­stvu tu­ri­zma i odr­ži­vog raz­vo­ja. Za ovu ini­ci­ja­ti­vu NVO „Da za­ži­vi se­lo” do­bi­la je pi­sme­nu po­dr­šku ve­ći­ne po­li­tič­kih par­ti­ja, kao i cje­lo­kup­ne lo­kal­ne upra­ve na če­lu sa sa­da­šnjim pred­sjed­ni­kom op­šti­ne Mi­lo­jem Pu­po­vi­ćem. 

– Po­dr­šku smo do­bi­li od lo­kal­ne upra­ve, svih po­li­tič­kih par­ti­ja, iz­u­zev od SDP-a – sa­op­štio je iz­vr­šni di­rek­tor NVO „Da za­ži­vi se­lo” Va­so Kne­že­vić, na­gla­ša­va­ju­ći da da će se i na­red­nih da­na sa­ku­plja­ti pot­pi­si za ove dvi­je va­žne ini­ci­ja­ti­ve.

NVO „Da za­ži­vi se­lo” po­kre­nu­la je na­ve­de­ne ini­ci­ja­ti­ve iz raz­lo­ga što se sje­di­šte eko­lo­škog in­spek­to­ra za sje­ver Cr­ne Go­re na­la­zi u Be­ra­na­ma i pri­li­kom pri­ja­vlji­va­nja eko­lo­ških in­ci­de­na­ta, in­spek­tor re­dov­no ka­sni da iza­đe na li­ce mje­sta, kao i da bi se pro­vje­ri­le če­ste tvrd­nje Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re da su glav­ni za­ga­đi­va­či u Plje­vlji­ma kuć­na lo­ži­šta, a ni­ka­ko ko­tao Ter­mo­e­lek­tra­ne.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.