Sandžak će biti prekogranična autonomija

13
48
Emir Elfić, predsjednik BDZ-a

Osnov­na ide­ja Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce je za­la­ga­nje za oču­va­nje i afir­ma­ci­ju bo­šnjač­kog iden­ti­te­ta u sve­tlu du­hov­nih, mo­ral­nih i ci­vi­li­za­cij­skih vred­no­sti u po­li­tič­kom i pri­vred­nom am­bi­jen­tu do­stoj­nom sa­vre­me­nog čo­ve­ka, re­kao je na po­čet­ku raz­go­vo­ra Emir El­fić, pred­sjed­nik no­vo­for­mi­ra­ne stran­ke Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce.

Da li će va­ša stran­ka tra­ži­ti auto­no­mi­ju San­dža­ka?

– Evro­a­tlant­ske in­te­gra­ci­je Sr­bi­je pod­ra­zu­me­va­ju de­cen­tra­li­za­ci­ju ze­mlje i pre­no­še­nje od­re­đe­nih in­ge­ren­ci­ja na re­gi­o­ne. BDZ će se za­la­ga­ti za us­po­sta­vlja­nje pre­ko­gra­nič­ne auto­nom­ne re­gi­je San­džak ne na­ru­ša­va­ju­ći te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. Auto­no­mi­ja San­dža­ka će sva­ka­ko bi­ti in­di­ka­tor ste­pe­na de­mo­kra­ti­za­ci­je i Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. O mo­de­lu i ste­pe­nu tre­ba raz­go­va­ra­ti i sa Be­o­gra­dom i sa Pod­go­ri­com. Kao do­bar pri­mjer mo­že po­slu­ži­ti pre­ko­gra­nič­na re­gi­ja Ju­žni Ti­rol, uklju­ču­ju­ći spe­ci­fič­no­sti ko­je ov­dje va­že.

Da li se sa­ve­tu­je­te sa glav­nim muf­ti­jom Islam­ske za­jed­ni­ci u Sr­bi­ji Mu­a­me­rom Zu­kor­li­ćem oko po­li­ti­ke stran­ke?

– Muf­ti­ja je oso­ba sa ogrom­nim is­ku­stvom od ko­jeg uvek mo­že­te do­bi­ti do­bar i ko­ri­stan sa­vjet. Po­li­ti­ku stran­ke kre­i­ra­će is­klju­či­vo ru­ko­vod­stvo i Glav­ni od­bor stran­ke.

Da li će­te raz­go­va­ra­ti sa Mla­đa­nom Din­ki­ćem oko sta­tu­sa San­dža­ka?

– Pot­pu­no po­dr­ža­va­mo ide­ju i za­la­ga­nje mi­ni­stra Din­ki­ća za re­gi­o­na­li­za­ci­ju Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Uko­li­ko bu­de pri­li­ke, ra­do bih pri­stao na raz­go­vo­re o tom pi­ta­nju jer sma­tram da re­gi­o­na­li­za­ci­ja mo­ra bi­ti su­štin­ska i da tre­ba da uva­ži po­seb­no­sti histo­rij­ske re­gi­je San­džak.

Sa kojim političkim strankama ste spremni da sarađujete, a sa kojim ne?

– Sarađivat ćemo sa onim partijama koje nas budu doživljavale kao ravnopravnog partnera i koje će se istinski zalagati za rješavanje nagomilalih problema Bošnjaka u Srbiji.

Ko finansira BDZ?

– Troškovi koje smo imali pri aktivnostima za registrovanje BDZ-a finansirali smo iz fonda od sredstava koje su dali članovi inicijativnog odbora. U narednom periodu očekujemo podršku lokalnih i privrednika iz dijaspore, kao i naših članova.

Da li je moguće zajedničko djelovanje sa strankama Rasima Ljajića i Sulejmana Ugljanina?

– U politici nema vječitih prijatelja i neprijatelja. Sarađivat ćemo sa svim bošnjačkim partijama koje se budu zalagale za interese Bošnjaka u Srbiji. Ukoliko se partije Ljajića i Ugljanina vrate na kurs , svakako bi imale mjesta o razgovoru o saradnji.

Izvor: Pravda.rs


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

13 KOMENTARI

  1. Bas ti hvala sto si iskren i sto si iskreno izjavio da ces saradjivat sa Sulejmanom Ugljaninom.Tako da to unaprijed znam pa da te ne podrzim.Ja smatram da je Ugljanin uzrok svih nasih problema,da je on taj koji krsi nasa prava, i koji pokusava da nas jos asimilira kroz njegovu i.z i Zilkica.Umesto sto planiras g.Elficu da razgovaras sa Ugljaninom ja bih ti predlozio da razgovaras sa tuzilastvom kako bi pokrenulo one prijave za ogromne pljacke koje je izvrsio Úgljanin a koje vec sedam ili osam godina sede u tuzilastvu.G.Elficu od vas se ocekuje revolucija, i zaista neki novi koji bi ponovo pravio kompromise sa Ugljaninom zaista je Sandzaku nepotreban i suvisam.

  2. Lijepo treba sa konjom dok ga ne uzjases a posle ga tovari i tera dok ne crkne,bez stale i livade.Dali je na pomolu smena generacija,Sulejman 1953 godiste. Dali Srbija trazi novog partnera.Selam Bosnjacima koji su Muslimani.

  3. blago vama braco bosnjaci budite srecni sto imate zukorlica i ostale vase vodje i sto ste se borite za vas nacionalni savet i vas narod mi rumuni iz isocne srbije nemamo ama bas nista sve su nam uzeli savet nemamo skole ,medije ne mozemo da se molimo na nasem jeziku cak nam nametnuli maternji jezik sbski dok nam ne naprave novi jezik koji se zove vlaski koja ironija a mi sebe na maternjem zovemo JO MIS ROMAN CE VORBESK RUMUNJESTE u prevodu ja sam RUMUN I GOVORIM RUMUNSKI a oni nas zovu vlasima na zalost moj narod nije tako slozan kao vas i svaka vam cast a mi cemo nestati….RUMUN IZ POZAREVCA neka vas ALAH CUVA……..

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.