Rožaje: Nusret Kalač ostavio četiri miliona eura duga

0
126

nurkovic

Rožaje – Na osnovu izvještaja koje sam dobio iz javnih ustanova i preduzeća, preliminarni podaci pokazuju da na dan 30. jun dugovanja opštine iznose 3,5 miliona. Dugovi se, pak, uvećavaju svakodnevno tako da će dostići cifru od 4.000.000 eura, rekao je Ejup Nurković Nakon smjene vlasti u Rožajama, kada je Demokratsku partiju socijalista zamijenila koalicija Bošnjačka stranka – Socijaldemokratska partija, ugašen je i fejsbuk profil opštine Rožaje.

Su­de­ći po na­ja­va­ma iz lo­kal­ne upra­ve, go­to­vo je si­gur­no da ove go­di­ne ne­će bi­ti odr­ža­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Da­ni glji­va, lje­ko­vi­tog bi­lja i zdra­ve hra­ne”, ko­ja se od­i­gra­va u okvi­ru ro­žaj­skog kul­tur­nog lje­ta. Pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Eju­pa Nur­ko­vi­ća, ova smo­tra je do­ve­de­na u pi­ta­nje zbog fi­nan­sij­skih po­te­ško­ća ko­je je no­va lo­kal­na vlast za­te­kla na­kon pre­u­zi­ma­nja upra­vlja­nja gra­dom.

– Mi po­dr­ža­va­mo sve ma­ni­fe­sta­ci­je, a po­seb­no ovu ko­ja pro­mo­vi­še tu­ri­zam, eko­no­mi­ju, po­ljo­pri­vre­du i pro­iz­vod­nju zdra­ve hra­ne. Ipak, tre­nut­no ni­je­smo u pri­li­ci da pre­va­zi­đe­mo pro­blem blo­ka­de ži­ro ra­ču­na Cen­tra za kul­tu­ru, ko­ji je no­si­lac ove pri­red­be. Ova usta­no­va du­gu­je oko 30.000 eura za po­re­ze i do­pri­no­se za­po­sle­nih. Osim to­ga, tre­ba obez­bi­je­di­ti i 15.000 eura za odr­ža­va­nje kul­tur­nog lje­ta, ko­je mi za­sad ne­ma­mo – re­kao je Nur­ko­vić.
On je is­ta­kao da još ima na­de za odr­ža­va­nje smo­tre, uko­li­ko se obez­bi­je­de spon­zo­ri i do­na­to­ri.

– Iz bu­dže­ta mo­že­mo da po­mog­ne­mo do­ne­kle, ali blo­ka­da ra­ču­na je ve­li­ka koč­ni­ca za nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje po­je­di­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va me­đu ko­ji­ma je i Cen­tar za kul­tu­ru – re­kao je Nur­ko­vić.

No­vi gra­do­na­čel­nik Ro­ža­ja is­ti­če da je pret­hod­na lo­kal­na vlast osta­vi­la ogrom­na du­go­va­nja.

– Na osno­vu iz­vje­šta­ja ko­je sam do­bio iz jav­nih usta­no­va i pred­u­ze­ća, pre­li­mi­nar­ni po­da­ci po­ka­zu­ju da na dan 30. jun du­go­va­nja op­šti­ne iz­no­se 3,5 mi­li­o­na. Du­go­vi se, pak, uve­ća­va­ju sva­ko­dnev­no ta­ko da će do­sti­ći ci­fru od 4.000.000 eura. Ra­dio Ro­ža­je du­gu­je za po­re­ze i do­pri­no­se 156.000 eura, a da­nas smo do­bi­li oba­vje­šte­nje da Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će, po istom osno­vu, du­gu­je dr­ža­vi pre­ko 900.000 eura. Mi smo obe­ća­li da će­mo tra­ži­ti rje­še­nje za sve pro­ble­me ko­je smo za­te­kli. Sve ove po­dat­ke će­mo do­dat­no pro­vje­ri­ti, a za ne­ko­li­ko da­na će­mo iza­ći u jav­nost s ko­nač­nom ci­from du­go­va­nja lo­kal­ne za­jed­ni­ce – re­kao je Nur­ko­vić.

Na­kon smje­ne vla­sti u Ro­ža­ja­ma, ka­da je De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta za­mi­je­ni­la ko­a­li­ci­ja Bo­šnjač­ka stran­ka – So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja, uga­šen je i fej­sbuk pro­fil op­šti­ne Ro­ža­je. Ta stra­ni­ca sa­dr­ža­va­la je po­dat­ke o ono­me što je ra­di­la lo­kal­na vlast u ne­ko­li­ko po­sled­njih go­di­na, a sli­kom i ri­ječ­ju bi­lje­že­na je ve­ći­na do­ga­đa­ja na lo­kal­nom ni­vou. Broj­ni gra­đa­ni su raz­o­ča­ra­ni zbog ga­še­nja fesjbuk pro­fi­la Op­šti­ne. Sma­tra­ju da su na ovaj na­čin „gur­nu­ti u mrak”, jer im je us­kra­će­no pra­vo da bu­du in­for­mi­sa­ni i da ko­men­ta­ri­šu rad or­ga­na lo­kal­ne upra­ve. Pred­sjed­nik op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić ka­zao je „Da­nu” da je stra­ni­cu uga­si­la rad­ni­ca u ka­bi­ne­tu nje­go­vog pret­hod­ni­ka Nu­sre­ta Ka­la­ča.

– Ova slu­žbe­ni­ca mi je od­mah na­kon što sam stu­pio na du­žnost re­kla da je ofi­ci­jel­na stra­ni­ca Op­šti­ne Ro­ža­je bi­la nje­na pri­vat­na stra­ni­ca, te da je ona „ulo­ži­la ve­li­ki trud da bi odr­ža­va­la taj pro­fil”, kao i da je to nje­no autor­sko pra­vo. Op­šti­na ni­je pri­vat­na stvar i mi će­mo pred­u­ze­ti sve mje­re i rad­nje na utvr­đi­va­nju okol­no­sti ga­še­nja na­šeg pro­fi­la. Za­to će­mo for­mi­ra­ti ko­mi­si­ju ko­ja će is­pi­ta­ti slu­čaj. Uko­li­ko se utvr­di od­go­vor­nost po­me­nu­te rad­ni­ce da je uni­šti­la imo­vi­nu i po­dat­ke va­žne za lo­kal­nu upra­vu, tu oso­bu će­mo za­si­gur­no pre­da­ti su­du. Nje­ni po­da­ci su u nje­nom kom­pju­te­ru kod nje­ne ku­će, a ono što je op­štin­sko osta­je dru­štve­na imo­vi­na. Sma­tram da je ta­kav čin ne­ko­rek­tan – re­kao je Nur­ko­vić.

Je­dan od oko 10.000 fa­no­va, ko­li­ko ih je ima­la fej­sbuk stra­ni­ca Op­šti­ne Ro­ža­je, Šef­ko Kur­pe­jo­vić sma­tra da je to bi­lo naj­bo­lje sa­vre­me­no sred­stvo ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu op­šti­ne, gra­đa­na i ci­je­le di­ja­spo­re.
– Lič­no sam pra­tio tu stra­ni­cu i bio sam ak­ti­van. Ga­še­njem tog pro­fi­la uni­šten je kon­ti­nu­i­tet ra­da i do­no­še­nja ne­kih od­lu­ka i ak­tiv­no­sti op­šti­ne. Ri­ječ je o do­ku­men­to­va­noj ak­tiv­no­sti ili isto­ri­ji, od­no­sno kul­tu­ri i kul­tur­noj ba­šti­ni, a to ne­ma ci­je­nu. To je ar­hi­va u vla­sni­štvu op­šti­ne i onaj ko je ure­đi­vao stra­ni­cu je ad­mi­ni­stra­tor ko­me je da­ta nad­le­žnost da se ti­me ba­vi. Ako je dao se­bi za pra­vo da je uni­šti, to je za sva­ku osu­du. Stra­ni­ca je bi­la za­i­sta per­fekt­na i iz­gu­blje­na je ar­hi­va ne­pro­cje­nji­ve vri­jed­no­sti – re­kao je Kur­pe­jo­vić.

Iko Da­cić is­ti­če da je iz­ne­na­đen ova­kvim po­na­ša­njem pret­hod­ne vla­sti.
– Fej­sbuk pro­fil op­šti­ne ni­je pri­vat­no vla­sni­štvo bi­lo ko­jeg po­je­din­ca, pa nje­go­vo ga­še­nje pred­sta­vlja van­da­li­zam i iz­raz ne­mo­ći. Ta stra­ni­ca tre­ba da po­sto­ji u in­te­re­su gra­đa­na Ro­ža­ja i di­ja­spo­re. Va­ra se onaj ko mi­sli da ne­či­jim od­la­skom s vla­sti ži­vot u Ro­ža­ja­ma tre­ba da za­mre… Ova­ko ne­što ne bi smje­lo da pro­đe ne­ka­žnje­no. Onaj ko je to ura­dio na­pra­vio je po­vre­du rad­ne du­žno­sti i mo­ra bi­ti sank­ci­o­ni­san – re­kao je Da­cić.

Tvr­dio da du­go­va­nja ne pre­la­ze mi­li­on i po

Biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Nu­sret Ka­lač u ne­ko­li­ko na­vra­ta je pred lo­kal­nim par­la­men­tom, pri­li­kom raz­ma­tra­nja za­vr­šnog ra­ču­na ili ras­pra­vlja­nja o bu­dže­tu op­šti­ne, go­vo­rio da je Ro­ža­je naj­ma­nje za­du­že­na op­šti­na u dr­ža­vi. Ka­lač je tom pri­li­kom is­ti­cao da je lo­kal­na upra­va kre­dit­no spo­sob­na, te da uku­pan dug ne pre­la­zi 1,5 mi­li­o­na eura.

Da od­go­va­ra po za­ko­nu

Od­bor­nik SDP-a u lo­kal­nom par­la­men­tu Esad Plu­nac ta­ko­đe osu­đu­je ga­še­nje fej­sbuk pro­fi­la Op­šti­ne Ro­ža­je. On sma­tra da je sa­vre­me­ni vid ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu lo­kal­ne za­jed­ni­ce i gra­đa­na je­dan od na­či­na tran­spa­rent­no­sti u ra­du Op­šti­ne.
– S po­zi­ci­je od­bor­ni­ka za­lo­ži­ću se da od­go­vor­ni za ovaj in­ci­dent od­go­va­ra­ju po za­ko­nu. Tra­ži­ću da se pro­tiv te oso­be pre­du­zmu sve mje­re i rad­nje pro­pi­sa­ne po za­ko­nu. Ure­đi­va­nje fesjbuk pro­fi­la bi­lo je u opi­su po­sla po­me­nu­te oso­be i ni­je smje­la da ga uga­si. Po­zi­vam pred­sjed­ni­ka op­šti­ne da o to­me iz­vi­je­sti od­bor­ni­ke i na­rav­no gra­đa­ne – re­kao je Plu­nac.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.