Rožaje: Ka­la­ča op­tu­ži­li za si­le­džij­sko po­na­ša­nje

0
18

Rožaje – Ovakav rad sma­tra­mo na­si­ljem nad par­la­men­tom i sa­mo­vo­ljom po­je­di­na­ca ko­ji svo­jim po­stup­ci­ma ig­no­ri­šu ak­ta Skup­šti­ne ko­ja ih je iza­bra­la, us­tvr­di­li su pred­stav­ni­ci BS-a
Čin opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka je po­če­tak bor­be za po­li­tič­ku de­sta­bi­li­za­ci­ju Ro­ža­ja, jer sve ono što se zbi­va­lo to­kom pred­iz­bor­ne kam­pa­nje upu­ću­je na ta­kav za­klju­čak, oci­je­nio je Nu­sret Ka­lač

Na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci SO Ro­ža­je, o pred­lo­gu od­lu­ke o bu­dže­tu za 2013. go­di­nu od­lu­či­va­li su sa­mo od­bor­ni­ci De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, jer su Skup­šti­nu pret­hod­no na­pu­sti­li opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci Bo­šnjač­ke stran­ke i So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je. Na­kon što ve­ći­nom gla­so­va DPS-a ni­je iz­gla­san prijed­log od­bo­r­ni­ka BS-a da se od­lo­ži ras­pra­va o bu­dže­tu za na­red­nu go­di­nu, od­bor­ni­ci te par­ti­je na­pu­sti­li su skup­štin­sku sa­lu. Na nji­hov po­ziv za­sje­da­nje su, bez obra­zlo­že­nja, na­pu­sti­li i od­bor­ni­ci SDP-a. Na po­čet­ku sjed­ni­ce Osman Nur­ko­vić (BS) za­tra­žio je da se ne ras­pra­vlja o bu­dže­tu jer se na dnev­nom re­du ni­je­su na­šli pro­gra­mi ra­da fi­nan­sij­skih pla­no­va za na­red­nu go­di­nu jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Nu­sret Ka­lač ni­je bio sa­gla­san sa pred­lo­gom Bo­šnjač­ke stran­ke sma­tra­ju­ći da su za ras­pra­vu is­pu­nje­ni svi za­kon­ski uslo­vi. On je pod­sje­tio da je do­ku­ment pred­met i do­bro po­sje­će­ne jav­ne ras­pra­ve, te da je uva­žen je­dan broj pred­lo­ga ko­ji se ti­ču pre­ra­spo­dje­le sred­sta­va, kao i da je akt do­bio ze­le­no svje­tlo od nad­le­žnih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja. Ta­kvo obra­zlo­že­nje ko­je je dao Ka­lač i nje­gov po­ziv da se o ovoj tač­ki dnev­nog re­da ras­pra­vlja uslo­vi­li su da pred­sjed­nik klu­ba od­bor­ni­ka BS-a Hu­se­in Kur­ta­gić to oci­je­ni kao „si­le­džij­sko po­na­ša­nje lo­kal­ne vla­sti”, na­kon če­ga su opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci na­pu­sti­li za­sje­da­nje.
– Vi­še pu­ta uka­zi­va­li smo na to da pred­sjed­nik op­šti­ne i skup­štin­ske ve­ći­ne, od­no­sno klu­ba od­bor­ni­ka DPS-a, kr­ši po­slov­nik o ra­du Skup­šti­ne i sta­tut jav­nih usta­no­va. Kao i sva­ke pret­hod­ne g ta­ko je i ove odi­ne skup­štin­ska ve­ći­na ig­no­ri­sa­la pred­log da se od­lo­ži ras­pra­va o bu­dže­tu, te da se pret­hod­no ras­pra­vlja o pro­gra­mi­ma ra­da JU, pa smo od­lu­či­li da na­pu­sti­mo sjed­ni­cu. Ova­kav rad sma­tra­mo na­si­ljem nad par­la­men­tom i sa­mo­vo­ljom po­je­di­na­ca, ko­ji svo­jim po­stup­ci­ma ig­no­ri­šu ak­ta Skup­šti­ne ko­ja ih je iza­bra­la i ko­joj pod­no­se iz­vje­štaj o svom ra­du – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nu klu­ba od­bor­ni­ka BS-a ko­ji na­gla­ša­va­ju da će, uko­li­ko bu­džet bu­de usvo­jen, pred­lo­ži­ti da se Skup­šti­na vi­še ne za­ka­zu­je već da pred­sjed­nik i nje­go­vi sa­rad­ni­ci i zva­nič­no pre­u­zmu sve in­ge­ren­ci­je lo­kal­nog par­la­men­ta „jer to su­štin­ski i ra­de, a od­lu­ke na skup­štin­skom za­sje­da­nju se do­no­se for­mal­no­sti ra­di”.
Nu­sret Ka­lač je is­ta­kao da opo­zi­ci­ja ni­je ima­la raz­lo­ga za na­pu­šta­nje Skup­šti­ne.
– Ako ne­ko sma­tra da je pre­kr­šen za­kon, po­sto­je prav­ni me­ha­ni­zmi za po­kre­ta­nje po­stup­ka. Sma­tram da je čin opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka po­če­tak bor­be za po­li­tič­ku de­sta­bi­li­za­ci­ju Ro­ža­ja, jer sve ono što se zbi­va­lo to­kom pred­iz­bor­ne kam­pa­nje upu­ću­je na ta­kav za­klju­čak. Ka­da su na­pu­šta­li sjed­ni­cu, go­vo­re­ći da ne­ma­mo ve­ći­nu, po­zva­li su i ko­le­ge iz So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je ko­ji su sli­je­di­li nji­hov pri­mjer. Ni­je mi ja­sno za­što su na­pu­sti­li sjed­ni­cu i od­bor­ni­ci SDP-a, ko­ji se ni­su ni po­ja­vi­li za go­vor­ni­com. Ni­je ri­ječ o, ka­ko su re­kli, prav­nom na­si­lju već o nji­ho­voj po­li­tič­koj neo­d­go­vor­no­sti, jer je oči­gled­no da ni­je­su uspje­li da is­pu­ne obe­ća­nja ko­ja su da­li gra­đa­ni­ma pri­li­kom pred­iz­bor­ne kam­pa­nje. Oči­gled­no je da su ne­str­plji­vi pa po­ku­ša­va­ju da de­sta­bi­li­zu­ju lo­kal­nu ad­mi­ni­stra­ci­ju, ali to im za­si­gur­no ne­će us­pje­ti – po­ru­čio je Ka­lač is­ti­ču­ći da vr­lo če­sto uva­ža­va kon­struk­tiv­ne pe­dlo­ge ko­ji do­la­ze iz opo­zi­ci­o­nih re­do­va.
– Sma­tram da u opo­zi­ci­o­nim re­do­vi­ma ima mno­go kva­li­tet­nih ka­dro­va ko­ji mo­gu da nam po­mog­nu i oni su do­bro­do­šli jer ne­ma­mo do­volj­no ljud­skih re­sur­sa, a ne tre­ba za­smi­ja­va­ti cr­no­gor­sku jav­nost ova­kvim po­stup­ci­ma – oci­je­nio je Ka­lač.
V.RAT­KO­VIĆ

Bu­džet od 4.660.000 eura
Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je Me­vlju­da Ci­ko­tić na­ve­la je da je pla­ni­ra­ni bu­džet za na­red­nu go­di­nu pro­ra­ču­nat na 4.660.000 eura i da je u od­no­su na ovo­go­di­šnji ve­ći za 298.000 ili 6,84 pro­cen­ta.
– Od po­re­za na ne­po­kret­no­sti i osta­lih pri­ho­da pla­ni­ra­no je da se ostva­ri 955.000 ili 20 od­sto ukup­nog bu­dže­ta. Od po­re­za na za­ra­de, te na pro­met ne­po­kret­no­sti, na­kna­de od kon­ce­si­ja i ustu­plje­nih pri­ho­da, od re­gi­stra­ci­ja mo­tor­nih vo­zi­la oče­ku­je se pri­hod od 820.000 ili 18 od­sto, dok su pla­ni­ra­ne do­ta­ci­je od dr­ža­ve pred­vi­đe­ne u iz­no­su od 2.410.000 eura što či­ni 52 od­sto od ukup­nih pri­ho­da.
Po­red to­ga, od pro­da­je ne­po­kret­no­sti pla­ni­ran je pri­hod u iz­no­su od 175.000 a od kre­di­ta 300.000 eura što či­ni šest od­sto ukup­nog bu­dže­ta – obra­zlo­ži­la je Ci­ko­ti­će­va. Ka­da su u pi­ta­nju pla­ni­ra­ni ras­ho­di, ona je re­kla da će za te­ku­ći bu­džet bi­ti utro­še­no 3.370.000 eura ili 71 od­sto a za ka­pi­tal­ni dio bu­dže­ta, 1.370.000 eura ili 29 od­sto.

Usvo­jen pro­gram in­ve­sti­ci­ja
Od­bor­ni­ci su bez di­sku­si­je usvo­ji­li pro­gram in­ve­sti­ci­ja za na­red­nu go­di­nu, ko­jim je pla­ni­ra­no da se u raz­ne in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te ulo­ži vi­še od pet mi­li­o­na eura. Re­če­no je da je naj­vred­ni­ja in­ve­si­ci­ja ko­ja će bi­ti re­a­li­zo­va­na u na­red­noj go­di­ni re­kon­struk­ci­ja glav­nog grad­skog vo­do­vo­da, za ko­ju je od Evrop­ske in­ve­sti­ci­o­ne ban­ke obez­bi­je­đe­no oko dva mi­li­o­na eura. Za osta­le pro­jek­te, ka­ko je ka­zao Na­zim Čo­lo­vić, di­rek­tor Agen­ci­je za in­ve­sti­ci­je, bi­će utro­še­no vi­še od pet mi­li­o­na eura od če­ga se kao po­moć od dr­ža­ve i do­na­to­ra oče­ku­je vi­še od 3,5 mi­li­o­na, a osta­li dio, 1,4 mi­li­o­na bi­će obez­bi­je­đe­no iz op­štin­ske ka­se.
Ina­če, u klu­pa­ma BS, umje­sto od­bor­ni­ka Al­me­ra Ka­la­ča, ko­ji je pod­nio ostav­ku, ubu­du­će će sje­dje­ti Ešef Hu­sić.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.