Pljevlja: Krov i fasada propali od čekanja

0
13

Pljevlja – Op­šti­na ko­nač­no do­bi­la do­zvo­lu za na­sta­vak ra­do­va na objek­tu Do­ma kul­tu­re ko­ji su po­če­ti 2007. go­di­ne

Biv­ša vlast na če­lu sa Fi­li­pom Vu­ko­vi­ćem je za ura­đe­ne po­slo­ve po­tro­ši­la tri mi­li­o­na i 400 hi­lja­da eura, ali no­va lo­kal­na vlast ne vje­ru­je u te po­dat­ke pa je tra­ži­la da tu­ži­la­štvo is­pi­ta ko­li­ko je i za­šta nov­ca po­tro­še­no

Još uvi­jek ni­je po­zna­to da li je plje­valj­sko tu­ži­la­štvo pred­u­zi­ma­lo rad­nje u is­tra­zi oko tro­še­nja nov­ca na re­kon­struk­ci­ju Do­ma kul­tu­re. Ipak, ra­do­vi na ovom objek­tu će se ko­nač­no ak­ti­vi­ra­ti. Ka­ko sa­zna­je­mo u lo­kal­noj upra­vi ko­nač­no je sti­gla du­go če­ka­na gra­đe­vin­ska do­zvo­la i upla­ćen avans za ugo­vo­re­ne po­slo­ve.
– Pred­vi­đe­na sred­stva opre­di­je­lje­na bu­dže­tom, oko 600.000 eura, ko­nač­no će se utro­ši­ti za ra­do­ve na Do­mu kul­tu­re, jer je sti­gla gra­đe­vin­ska do­zvo­la – po­tvr­dio nam je pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne Plje­vlja Bo­žo Go­spić.
On je is­ta­kao da se na­sta­vak ra­do­va oče­ku­je ubr­zo i da će oni uspje­šno bi­ti pri­ve­de­ni kra­ju.
– Upla­ćen je avans za na­sta­vak ra­do­ve, ta­ko da tre­nut­no ne­ma ne­kih pre­pre­ka da se pla­ni­ra­ni po­slo­vi uspje­šno pri­ve­du kra­ju – tvr­di Go­spić.
On, ipak, ni­je mo­gao re­ći ko­li­ko će lo­kal­na upra­va u te­ku­ćoj go­di­ni ulo­ži­ti nov­ca za ra­do­ve na Do­mu kul­tu­re, jer još uvi­jek ni­je usvo­jen bu­džet za 2013. go­di­nu.

Pod­sje­ća­mo da su ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji Do­ma kul­tu­re po­če­li 2007. go­di­ne u vri­je­me vla­sti DPS-a, od­no­sno u vri­je­me ka­da je pred­sjed­nik Op­šti­ne bio Fi­lip Vu­ko­vić.

Te 2007. go­di­ne iz objek­ta Do­ma kul­tu­re ise­lje­na je grad­ska bi­bli­o­te­ka „Ste­van Sa­mar­džić”, Za­vi­čaj­ni mu­zej, mno­ge or­ga­ni­za­ci­je, kao i po­je­di­na udru­že­nja.

Na po­čet­ku ra­do­va bi­lo je da­to obe­ća­nje da će se svi sta­na­ri u Dom kul­tu­re vra­ti­ti do kra­ja go­di­ne, ali se to ni­je de­si­lo ni do da­na da­na­šnjeg. Ka­da je do­šlo do pro­mje­ne lo­kal­ne vla­sti no­vi pred­sjed­nik Op­šti­ne iz re­do­va SNP-a Mi­lo­je Pu­po­vić in­si­sti­rao je da se pri­je na­stav­ka ra­do­va pri­ba­vi gra­đe­vin­ska do­zvo­la i dru­ga po­treb­na odo­bre­nja, ko­jih ni­je bi­lo na po­čet­ku ra­do­va. Ta­ko su ra­do­vi bi­li ob­u­sta­vlje­ni sve do­sad.
Dok se če­kao ko­na­čan za­vr­še­tak po­sla, na mno­gim mje­sti­ma na kro­vu Do­ma kul­tu­re do­šlo je do ošte­će­nja ko­ja ni­ko ni­je po­pra­vljao. Po­red tih ošte­će­nja, pri­mjet­na su ošte­će­nja i na fa­sa­di. Gra­đa­ni ko­men­ta­ri­šu da obje­kat Do­ma kul­tu­re, tač­ni­je pot­kro­vlje, ni po iz­grad­nji na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta, ni­ka­da ni­je bi­lo do­vr­še­no i da je to usud ko­ji pra­ti ovo zda­nje. Biv­ša vlast je za ura­đe­ne po­slo­ve po­tro­ši­la 3.400.000 eura.

– Pri­ja­va je pod­ni­je­ta ali lo­kal­nu vlast iz tu­ži­la­štva ni­ko ni­je oba­vi­je­stio o nje­noj da­ljoj sud­bi­ni – ka­za­li su nam u lo­kal­noj upra­vi, uz ob­ja­šnje­nje da tu­ži­la­štvo to i ne­ma oba­ve­zu.

(Pvportal)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.