Pljevlja: Azil propao poslije pola godine

0
26

Pljevlja – Indira Lajko tvrdi da objekat za napuštene životinje nije urađen kako treba

Predsjednic NVO “Pravo na život” Indira Lajko upozorila je nadležne da je Azil zanapuštene životinje, nakon pola godine rada, već propao. Lajko je kazala za “Dan” da je obje­kat lo­še ura­đen i da se ve­o­ma br­zo po­ka­za­lo da je neo­p­hod­no ulo­ži­ti sred­stva za ot­kla­nja­nje ne­do­sta­ta­ka.

Laj­ko ka­že da psi le­že na uni­šte­nim be­ton­skim pod­lo­ga­ma, i da zbog to­ga ni­je mo­gu­će va­lja­no odr­ža­va­ti hi­gi­je­nu.
Ona je istakla da je za izgradnji Azila potrošeno 30 hiljada eura i da predhodna vlast, koja je finasirala projekat, nije dobro odradila posao što po­tvr­đu­je i be­ton­ska pod­lo­ga ko­ja se ras­pa­da u bok­so­vi­ma.
– Ogra­da ko­jom su ogra­đe­ni bok­so­vi je od ži­ce, a ta­kva se po­sta­vlja na far­ma­ma za ko­ko­ške. Ta ži­ca ne mo­že da obez­bi­je­di si­gur­nu za­šti­tu ako bi­smo pse pu­sti­li van bok­so­va – po­ja­šnja­va Laj­ko.
Ona sma­tra da je bok­so­ve tre­ba­lo nat­kri­ti, jer po nje­nom ubje­đe­nju zbog to­ga je i stra­da­la be­ton­ska pod­lo­ga pa se psi na­la­ze kao na ma­ka­dam­skom pu­tu.
– Bok­so­ve je ne­mo­gu­će oči­sti­ti ka­ko tre­ba. Be­ton je pot­pu­no pro­pao, a sve se to ne­ga­tiv­no od­ra­ža­va na pse ko­ji ne­ma­ju va­lja­ne uslo­ve – ka­za­la je Laj­ko uz po­ja­šnje­nje da lo­kal­na upra­va mo­ra što pri­je iz­dvo­ji­ti sred­stva za sre­đi­va­nje ovog objek­ta.
-Sa sa­da­šnjom lo­kal­nom vla­šću ima­mo pri­lič­no do­bru sa­rad­nju i mo­ra se ci­je­ni­ti nji­hov na­por da otvo­re azil i pr­vi na sje­ve­ru Cr­ne Go­re uči­ne ko­rak u tom prav­cu. Po­seb­no smo za­do­volj­ni ra­dom upra­ve JP Ko­mu­nal­ne uslu­ge, od­no­sno nji­ho­vim rad­ni­ci­ma u azi­lu na če­lu sa Ra­do­mi­rom Le­ov­cem – rekla je Lajko za “Dan”  Ona je pozvala lo­kal­nu upra­vu da ulo­ži sred­stva ka­ko bi se svi na­pu­šte­ni psi bi­li sklo­nje­ni sa uli­ce, a ne sa­mo njih 87.

(Pvportal)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.