Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

0
132

Sandžak – Osnivanje Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru rezultat je uvjerenja da se reforme u političkoj, privrednoj i svim drugim sferama života ne mogu sprovesti bez reorganizacije obrazovnog sistema u skladu sa izazovima vremena i prostora u kome živimo. Institucije visokog obrazovanja predstavljaju jedan od stubova opstanka i razvoja svakog društva, prije svega zbog činjenice da vrše misiju obrazovanja mladih ljudi i oblikuju intelektualnu elitu, određujući time budućnost šire društvene zajednice.

Uz neosporne kvalitete koje posjeduju postojeći državni univerziteti, nužnost njihove reorganizacije opterećuje pedeset godina vladavine političkog jednoumlja, kao i ratna razaranja, što je neosporno ostavilo negativne posljedice na funkcioniranje institucija visokog obrazovanja. Reformu visokog obrazovanja moguće je realizirati jedino uz otvaranje prostora za osnivanje nedržavnih univerziteta i drugih visokoškolskih ustanova, čime se u atmosferi zdrave konkurencije ostvaruje mogućnost komparativnog otkrivanja nedostataka na polju planiranja, programiranja, organiziranja i realizacije visokog obrazovanja.

Uvjete koje Srbija nastoji ispuniti na polju visokog obrazovanja u cilju što bržeg ulaska u Evropske i Trans-atlantske integracije, moguće je ostvariti uz  fleksibilan odnos prema nastanku nedržavnih ustanova visokog obrazovanja gdje bi se omogućilo da privatni kapital učestvuje u podizanju standarda cjelokupnog obrazovanja.

Historijat

Internacionalni univerzitet se nalazi na vakufu sultan Mehmed Fatiha.

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru osnovan je 2002. godine zahvaljujući razumijevanju tadašnjeg premijera, pokojnog dr. Zorana Đinđića, sa ciljem širenja obrazovanja, nauke i istraživačke djelatnosti kako bi se poboljšao ekonomski razvoj regiona koji bi dao doprinos razvoju sveukupnog društvenog poretka.

U ranijim godinama, veliki broj studenata iz Sandžaka školovao se na univerzitetskim centrima u Sarajevu i drugim gradovima bivše Jugoslavije. Nakon izbijanja rata u BiH, te raspada Jugoslavije, mladi su odlazili na studije u inostranstvo, naročito u Republiku Tursku, što je u velikoj mjeri doprinijelo razlivanju kadrova, odnosno mladih stručnjaka, koji su usljed loše ekonomske situacije odlučivali da ostanu u tim zemljama, tj. da stečena znanja primjenjuju u društvima koja su znatno razvijenija od onoga iz koga oni potiču, te im pružaju bolje uvjete za budućnost.

Osnivanjem Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prilike za sticanje obrazovanja, teoretskog i praktičnog znanja, kao i vještina, date su mladim ljudima tako da oni stečena znanja mogu primjenjivati u svojoj zemlji ostvarujući uspješnu profesionalnu i poslovnu karijeru.

Ciljevi

Osnivanjem IUNP-a, ostvaruju se sljedeći ciljevi:

1. Broj stanovnika u Sandžaku sa  stečenim visokim obrazovanjem se povećava,
2. Stvaraju se uvjeti da mladi obrazovani intelektualci dobijaju prostor za ispoljavanje svojih intelektualnih sposobnosti,
3. Privreda i cjelokupna društvena zajednica koriste visokostručne ljudske resurse, što dugoročno dovodi do razvoja i efikasnosti te zajednice.

Misija

Glavna misija Univerziteta je da dâ doprinos društvu kroz obrazovanje, učenje i istraživanje na najvećem međunarodnom nivou. Njegova misija je da istražuje, očuva i širi znanje; stvara sredinu za kreativan rad i potiče kulturu koja obuhvaća široka shvaćanja unutar i izvan akademske zajednice. Univerzitet, također teži da kroz svoj javni rad, unaprijedi živote studenata, ali i šire društvene zajednice.

Naš univerzitet, studenti i osoblje teže ovim ciljevima u kontekstu slobode sa određenom društvenom odgovornošću. Bodrimo inicijativu, integritet i prednosti  u akademskoj sredini i sredini odgovornog upravljanja. Kao odgovorna društvena organizacija, primjenjujemo rezultate naših istraživanja u službi zajednice, regiona i države. Integralna i jedinstvena uloga univerziteta ogleda se u očuvanju i unapređenju intelektualne i kulturalne baštine.

Srž univerziteta čini posvećenost vrhunskom naučno-nastavnom procesu koji služi raznolikom i dobro pripremljenom studentskom tijelu, te promoviranje visokog stepena akademskih dostignuća i pružanje odgovarajućih propratnih usluga.
Posvećenost vrhunskom istraživanju, školovanju i kreativnim poduhvatima koji se fokusiraju na organizirane programe da bi se stvarala, održavala i primjenjivala nova znanja i vještine kao i nove teorije koje potiču instrukcionalni kvalitet i efikasnost, i koji uvećavaju institucionalno relevantne kvalifikacije.

Posvećenost izvrsnom učinku u javnim službama, ekonomskom razvitku i tehničkoj pomoći koji se obraćaju strateškim potrebama regiona Sandžak kao i sveobuhvatnu ponudu dugoročnog obrazovanja i profesionalnog i stručnog obrazovanja.

Vizija

Svojim osnovnim karakteristikama i posvećenošću zacrtanoj misiji, Univerzitet stremi da pripremi univerzitetsku zajednicu i region za cjelokupno učešće u globalnom društvu 21. vijeka. Kroz svoje programe i praktičan rad, teži poticanju razumjevanja i poštovanja kulturalnih razlika koje su neophodne prosvećenom i obrazovanom društvu.

Internacionalni univerzitet je očigledan primjer multikulturalnosti i multikonfesionalnosti, jer obezbjeđuje kulturalnu, etničku, rodnu i rasnu raznolikost među nastavnim osobljem i studentima. Univerzitet je posvećen pripremanju univerzitetske zajednice koja cijeni kritičku važnost kvalitetne radne i životne sredine u međusobno zavisnom globalnom društvu.

Shodno tome, Univerzitet nudi širok spektar akademskog i profesionalnog programa na osnovnim, master i doktorskim studijama i profesionalne nivoe iz oblasti umjetnosti, humanističkih, informacionih i društvenih nauka, ekonomiji, obrazovanju, pravu.

Univerzitet privlači studente iz okruženja, ali i iz drugih regiona svojim jedinstvenim školskim programom, teorijskim osnovama istraživanja i primijenjenim istraživanjem, kao i kreativnim aktivnostima koje čine spiritus movens lokalne zajednice ali i cijelog regiona.

DEPARTMANI

Departman za pravne nauke

Studijski program  pravo, sastoji se od dva smjera, smjer opšte pravo i smjer pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika). Prva i druga studijska godina osnovnih studija su zajedničke za oba smjera. U trećoj studijskog godini studenti se opredjeljuju za  jedan od dva ponuđena smjera. Svrha studijskog programa  pravo – smjer opšte pravo je obrazovanje studenata i obezbjeđivanje potrebnih kompetencija za slijedeće profesije: sudije, tužioci, advokati, pravnici u drugim državnim organima i službama, fondovima i agencijama, ustanovama, udruženjima i preduzećima, sekretari škola, univerziteta, fondacija i zadužbina. Svrha studijskog programa  pravo – smjer pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika), osposobljava studente za primjenu naučnih znanja i vještina iz oblasti kriminalističkih i policijskobezbjedonosnih nauka potrebnih za uključivanje u radni proces.

Departman za ekonomske nauke

Osnovne akademske studije ekonomije imaju svrhu da studentima pruže sve elemente potrebne da kvalitetno obavljaju poslove srednjeg i višeg nivoa upravljanja u različitim organizacijama, razumijevanje i analizu finansijskih izvještaja te primjenu teorijskih znanja iz preduzetništva i poslovne ekonomije u praksi.
Svrha realizacije studija ekonomije jasno je formulirana i kroz strukturu programa, odnosno niz teorijskih i aplikativnih predmeta, od općeobrazovnih do usko specijalističkih. Student po završetku osnovnih studija stiče obrazovanje kojim je osposobljen da razumije probleme i rješava postavljene zadatke u savremenoj tranzicionoj ekonomiji primjenjujući nove ekonomske modele i iskorišćavajući potencijal savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija na najbolji način. Na taj način studije ekonomije obezbjeđuju sticanje znanja, vještina i kompetencija, koje su društveno opravdane i korisne. Studije ekonomije omogućavaju uspješno obavljanje ekonomskih poslova u najširem spektru privrednih, naučnih, vladinih i nevladinih organizacija. Osnovne akademske studije ekonomije imaju četiri usmjerenja za koja se studenti odlučuju tokom druge studijske godine, a to su:

» Ekonomija – opšti smjer,
» Agrobiznis,
» Turizam,
» Revizija i osiguranje.

Departman za pedagoško-psihološke nauke

PSIHOLOGIJA

U profesionalnom smislu, ovaj nivo studija omogućava svršenom studentu da kritički interpretira naučnu i stručnu literaturu, da metodološki korektno evaluira svoj i tuđi rad i pri tome primjeni statističko rezonovanje, da koristi vještine rada na računaru, da organizira i učestvuje u grupnom radu primjenjujući znanja o grupnim procesima i sl. Ovaj nivo studija daje profesionalnu kvalifikaciju za samostalno obavljanje profesija koje zahtjevaju razumjevanje uzrokovanja, statističke obrade podataka u humanističkim naukama, prezentaciju rezultata, uvid u psihološku literaturu, izvođenje unaprijed osmišljenih psiholoških projekata. Studijski program je također osnova za nastavak studija psihologije i sticanje specifičnih profesionalnih znanja i vještina.

VASPITAČ PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Svrha studijskog programa  Vaspitač djece predškolskog uzrasta sastoji se u obrazovanju studenata za profesionalno obavljanje veoma važnog poziva – vaspitača djece predškolskog uzrasta i njihovu pripremu za školu. Vaspitač djece predškolskog uzrasta je studijska grupa koja svojim studijskim programom, stručnim kadrom, odgovarajućim nastavnim metodama, adekvatnim sredstvima osposobljava studente za uspješno samostalno obavljanje djelatnosti vaspitača.

Departman za filološke nauke

BOSANSKI JEZIK I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST/SRPSKI JEZIK I SRPSKA KNJIŽEVNOST

Savladavanjem studijskog programa student stječe sljedeće opće kompetencije koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne djelatnosti: osnovna teorijska znanja iz oblasti filoloških nauka (lingvistike i nauke o književnosti); osnovna znanja o metodama filoloških istraživanja, sposobnost primjene filoloških metoda i postupaka u istraživanju, sposobnost kritičkog mišljenja i pristupa u istraživačkom procesu, sposobnost razumijevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i rješavanja problema u oblasti filoloških nauka; sposobnost primjene teorijskih filoloških znanja u praksi, sposobnost komunikacije i saradnje s užim i širim okruženjem.

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Svrha studijskog programa Engleski jezik i književnost je obrazovanje studenata za profesore engleskog jezika i književnosti, koji su osposobljeni: a) da predaju engleski jezik i književnost u državnim i privatnim obrazovnim ustanovama: predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama; b)  da rade u profesijama koje zahtijevaju visok nivo poznavanja engleskog jezika: turističke i prevodilačke djelatnosti, angažiranost u različitim kulturnim centrima; c) da nastave obrazovanje na diplomskim akademskim studijama iz engleskog jezika i književnosti, kulture, komunikologije i srodnih disciplina; d) da nastave proces doživotnog obrazovanja iz oblasti engleskog jezika i književnosti, kulture, komunikacije i srodnih disciplina.
Kurikulum studijskog programa Engleski jezik i književnost obuhvata predmete koji su zajednički za sve studente (tokom prve dvije godine studija) i predmete koji podrazumijevaju module (u trećoj godini studija studenti se opredjeljuju za jedan od dva izborna modula (opći, prevodilački).

GERMANISTIKA

Realizacija ovih programa treba obezbijediti stjecanje kompetencija za profesije koje su neophodne u: procesu obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi (profesor njemačkog  jezika i književnosti); svim državnim i privatnim djelatnostima u kojima se ukazuje potreba za prevodiocima njemačkog jezika.

Departman za prirodno-tehničke nauke

INFORMATIKA

Nastava je potpuno interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u savremeno opremljenim računarskim laboratorijama.  Vježbe se izvode u malim grupama, akcent je na praktičnom radu i ovladavanju vještinama potrebnim za projektiranje i analizu, razvoj i upravljanje komponentama poslovnih procesa kao i poslovnim procesima i sistemima u cjelini. Posebna pažnja se poklanja sticanju sposobnosti kritičke primjene stečenih znanja u primjeni alata, metoda i tehnika u projektiranju mreža, informacionih sistema i izradi različitih vrsta aplikativnog softvera. Kroz nastavni proces studenti stiču i kompetencije za razumijevanje osnovnih koncepata u oblasti informatike i informaciono-komunikacionih tehnologija, sposobnost prikupljanja, analize i objašnjenja  relevantnih informacija, sposobnost razmjene informacija, ideja, problema i rješenja u procesu komuniciranja i sposobnosti primjene znanja i vještina u rješavanju konkretnih poslovnih problema.Ovladavanje kompetencijama organizacije preduzeća, planiranja i realizacije organizacionih aspekata  projekata uz korišćenje savremenih alata planiranja, organiziranja, rukovođenja i kontrole kao i razumijevanje toka organizacionih promjena u  preduzećima.

Departman umjetnosti

LIKOVNA UMJETNOST

Ciljevi studijskog programa Likovna umjetnost, jesu razvoj kreativnih sposobnosti  i ovladavanje studenata akademskim i praktičnim vještinama i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti likovne umjetnosti, te da se educiraju samostalni likovni umjetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom i pedagoškim radom u osnovnim školama.
Cilj je i educirati studente da razumiju ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog djela, da razumiju profesiju likovni umjetnik i njegovu ulogu u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim i drugim vještinama koje pripadaju likovnom stvaralaštvu, da poznaju historiju i teoriju umjetnosti, slikarsku tehnologiju, informatiku i rad na računaru, da savladaju pedagoška načela i ovladaju metodikom nastave likovne kulture.

PRIMIJENJENA UMJETNOST

Zbog činjenice da se umjetničke studije temelje na rijetkim i specifičnim darovitostima, svrha umjetničkog usavršavanja jeste produbljivanje likovnog i primijenjenog senzibiliteta, odnosno  svih komponenata kreativnog potencijala mladih umjetnika, imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i odgovornosti, formiranje slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bavi umjetničkim stvaralaštvom. Cilj je da razumiju profesiju primijenjenog umjetnika i njegovu ulogu u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim, primijenim i drugim vještinama koje pripadaju polju enterijera i dizajna i modne kreacije  likovnom i primijenjenom stvaralaštvu.

PRIJATELJI UNIVERZITETA

Predsjednik Univerziteta, glavni muftija Muamer-ef. Zukorlić:

Samo skladno znanje između svoje snage, moći i kvaliteta, ali i svoje produhovljenosti i svoje humanosti, a to se mjeri na vagi podređenosti čovjeku, jeste pravo znanje. I to je bio i ostao ideal nastanka i razvoja ovoga Univerziteta. Znanje, najbolje znanje, najkvalitetnije znanje, univerzalno znanje, ekspertsko znanje, ali podređeno čovjeku u pojedinačnom, porodičnom i kolektivnom smislu.Sa ovoga mjesta, u ovom blagoslovljenom danu, svjedočim da je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru stožer sreće, slobode i humanosti.

Rektor, prof. dr. Mevlud Dudić:

Vrata ovog univerziteta su širom otvorena za one koji su žedni znanja, za sve one koji žele prenijeti znanje na druge, za sve koji žele ljepšu budućnost, za sve koji žele biti slobodni ljudi. Studenti su svakako naše najveće bogatstvo i bit će nam uvijek u prvom planu. Cjelokupno postojanje i djelovanje ove institucije okrenuto je što boljem i kvalitetnijem obrazovanju onih koji su nam poklonili povjerenje studirajući na našem Univerzitetu.

………………………………………

Uvjeren sam da će vaš univerzitet širiti ne samo svjetlost nauke već i svjetlost morala i humanizma u vašoj sredini i vašoj državnoj zajednici, na dobrobit svih ljudi i naroda.

Alija Izetbegović, 2002.

Uveren sam da ćete, učinivši znanje dostupnijim, značajno doprineti ukupnom razvoju svoje sredine i čitave zemlje.

Zoran Đinđić, 2002.

Dugo me nije bilo u Novom Pazaru. A kad sam došao, osjetio sam da u zraku leti gotovo opipljiv, jedan dinamičan narodni duh. Žure ko jata ptica i bezbeli da iz toga, poslovnog i aktivnog mentaliteta ovog čovjeka, mogu izaći nova dobra, kao što je, zapravo, fenomenalno čudo u Novom Pazaru otvarati Univerzitet i to sa četiri fakulteta, na svakom fakultetu po pet-šest studijskih grupa, i to spada u fenomene, i ja moram reći da, malo je kazati da sam impresioniran, bolje kazati da sretan idem u Sarajevo, a bio bih nesretan da se do juče to nije desilo.

Abdulah Sidran, 2002.

Odista, rađanje Univerziteta u jednoj zemlji, za jedan narod, predstavlja veliki historijski događaj, za Bošnjake u Sandžaku možda najznačajniji otkad se oni nalaze pred neizvjesnošću opstanka. Bošnjaci mogu neopterećeno ići naprijed ka onome što je evropsko i što je moderno, samo onda kada budu maksimalno ulagali u nauku, i sebe organizovali kao evropski narod, koji je moćan da se suoči sa izazovima savremenog svijeta. Ovaj Univerzitet će, više od bilo čega, tome doprinijeti. Narodu Sandžaka ostavljam vasijet da svi moraju da pomognu ovaj Univerzitet, i časni naum ljudi koji su ovu instituciju utemeljili. Neće biti lahko, jer će, čim se primijeti da ovo postaje centar, i da on jača, biti protivnika, onih koji će smatrati da njima pripada monopol na sve dobro što se za muslimane čini, i onih koji će smatrati da je to opasno za njih, za njihove interese i za državu. Ali neka vas to ne zbunjuje i ne obeshrabruje. Dobra stvar ima i svoju sopstvenu, imanentnu snagu, jer da nije tako, šejtan bi pobijedio, i zlo bi zavladalo svijetom.

Muhamed Filipović, 2003.

Univerzitet u Novom Pazaru će opstati i opravdati svoje postojanje bude li podsticao naučnu misao, organizovao modernu nastavu, razvijao obrazovanje, širio kulturu osposobljavao solidan visokostručni kadar, a uz to inovatorski i progresivno djelovao, posebno na savjest i ponašanje mladih.

Jašar Redžepagić, 2002.

Ovaj univerzitet ima odgovoran zadatak, ali i sve predispozicije da bude ambasador budućnosti iz svijeta savršene humanosti, znanja i mudrosti, ambasador iz savršene projekcije budućnosti, koji mora zadovoljiti standarde zajedničkog dobra, i biti eksteritorijalna epitomizacija najviših ljudskih standarda.

Ferid Muhić, 2003.

Obrazovanje je temelj svakog napretka, a znanje jedini temelj na kome se mogu graditi budućnost i saradnja. Očekujem da će vaš univerzitet biti izuzetno značajna institucija za narod, ne samo vašeg kraja, i da će doprineti opštem razvoju.
Aleksandar

Karađorđević, 2002.

Sada tražimo pravnu formulu kojom bi pokušali da i ekonomski pomognemo Univerzitet u Pazaru kako agilne ljude ovoga kraja ne bi ostavili same na cedilu. I isto, apsolutno isto, postupićemo prema drugim sredinama koje pokažu samoinicijativnost i kreativnost u jednoj oblasti koja je nadasve korisna i plemenita. Ja bih tome dodao da se Novi Pazar prvi setio.

Gašo Knežević, 2002.

Meni je žao što ja danas nisam imao dovoljno vremena da održim predavanje koje sam obećao, ali obećavam da ću ponovo da dođem i da održim to predavanje, i mislim da je ovo izvanredna stvar da ima četiri fakulteta, i isti tako veoma pozdravljam orijentaciju da iz svih krajeva dolaze ugledni profesori i da oni drže veoma kvalitetna predavanja, i iz Beograda, Novog Sada, Sarajeva, Podgorice, Prištine, Niša… To je veoma važno, jer univerzitet znači univerzalno znanje i saradnju sa svima, i to je taj univerzum duha koji mora da postoji u ovakvoj jednoj ustanovi, i ja mislim da je to još jedan dokaz da je ovo još jedan značajan znak napretka, koji mi ovde možemo da vidimo. Naravno da bismo mi bili više zadovoljni kada bi bilo više napretka u privredi i u drugim oblastima, ali mislim da sve to ide polako napred, i da je sve ovo veoma obećavajuće.

Miroljub Labus, 2002.

Datum radi kojeg sam prvi put došao u Novi Pazar, nekakav živ, živ, berićetli grad, u mom sjećanju će biti upisan vječno: 15. oktobar 2002. – otvaranje Bijele kuće nauke, Univerziteta u Sandžaku.

Nedžad Ibrišimović, 2002.

Dugo vremena su na ovim prostorima vladali neznanje, netolerancija, nerazumevanje, i zbog toga nema tako dobre paradigme koja bi mogla zameniti činjenicu da je ovaj Univerzitet uspeo da premosti sve ono što je loša posledica razlike, a da afirmiše sve ono što sama po sebi razlika podrazumeva. Danas je Novi Pazar i vaš Univerzitet Evropa u malom. Ta Evropa može biti bolja, kao što mora biti bolja i naša država. Zbog toga svako od vas, naravno na svoj način, aftrmišući svoje vrednosti i radeći na otklanjanju onih nedostataka kojih smo svesni, mora učiniti sve kako bi jedna ideja bila mnogo više od ideje. Neka se Univerzitet razvija. I neka on ne bude jedna svetla epizoda u onom crnilu koje je obavijalo ovaj prostor i ovo društvo ne samo u prošloj deceniji, nego, čini mi se, vekovima, između ostalog i zato što je bilo tako malo sjajnih uzora kakav je svakako ovaj Univerzitet.

Čedomir Jovanović,  2003.

Moram da kažem da godinu ipo dana ja sam imao vrlo korisnu, konstruktivnu i blisku saradnju sa Univerzitetom i rektorom ovog univerziteta, svaki put kada sam zatražio da dođem u posetu ili da obavim konsultacije naišao sam na otvorena vrata i zaista smo uvek imali veoma konstruktivne razgovore o pitanjima vezanim za Univerzitet. Ja sam potpuno na raspolaganju rektoru kada se radi o rešavanju pitanja sa kojima se ovaj Univerzitet suočava u okviru stalne podrške OEBS-a visokom obrazovanju.

Dimitrios Kipreos, 2011.

Osnivanje ove naučne institucije – Univerziteta, hrama nauke, definitivno predstavlja najveće bogatstvo za sve nas. Verovatno da Novi Pazar ima mnogo praznika, ali ja mislim da će dan otvaranja ovog Univerziteta ostati kao najveći praznik ovoga grada i ovoga kraja.

Bogoljub Karić, 2002.

Drago mi je što sam danas ovde, u Novom Pazaru, na ovom savremenom, modernom, evropskom Univerzitetu. Moderna Srbija podrazumeva ovakav Univerzitet, i nastavak podrške razvoju i radu ovog Univerziteta se sa našeg stanovišta podrazumeva. Svaku vrstu prepreka i problema koji se javljaju u radu mi ćemo gledati kao izazove, jer to za nas i jesu izazovi. Moje zadovoljstvo zbog susreta, i naravno, kao i svaki put posle susreta koji su prijatni, moja je želja da se ponovo vratim u Novi Pazar – zvali, ne zvali!

Gordana Čomić, 2003.

Konačno, prošlost moramo ostaviti iza sebe. Iz sadašnjosti moramo prestati popravljati historiju. Iz sadašnjosti moramo osmišljavati budućnost, a ta budućnost jedino može ići uz obrazovanje. Ovaj Univerzitet je, zato, najznačajniji događaj u Sandžaku u posljednjih sto godina. Dvostruka je moja nakana – jedna, da dam svoju podršku radu i napretku ovog Univerziteta, i druga da veliki broj mladih ljudi koji sada studiraju u Sarajevu, nastave studirati na ovom i ovakvim univerzitetima u Sandžaku i u Srbiji. Mi smo na Sarajevskom univerzitetu izračunali da jedan obrazovani intelektualac, svršeni student, košta između trista i pet stotina hiljada maraka. Znate, to je fabrika koja hoda. Mi, na našu nesreću, puštamo te mlade ljude da odlaze iz Bosne, vi da odlaze iz Sandžaka, a vapimo za tuđim kapitalom u svim oblastima. Ovaj Univerzitet će pomoći da ti mladi ljudi ostanu ovdje. Univerzitet je kao vazduh. Dok je pored nas, ne primijetimo ga, jer su naučnici po svom habitusu skromni, a kada ga nestane, onda nastupa jedna velika katastrofa i u izvjesnom smislu, izumiranje jednoga naroda.

Salih Fočo, 2003.

Jako nam je drago što smo po prvi put na Univerzitetu, zajedno sa predstavnicima OEBS-a, da izrazimo našu podršku u vašim aktivnostima, a naročito da pokažemo našu podršku studentima, koji su, ustvari, osnova bilo kakve budućnosti, na samo ovog regiona već i zemlje u cjelini.

Erwin Hofer, ambasador Švicarske, 2011.

AMERIČKE DIPLOME U NOVOM PAZARU

Od ove godine studenti IUNP imaju šansu da, pored diplome ovog univerziteta, steknu i diplomu American Heritrage univerziteta. O značaju ovog vida saradnje govorio je i rektor IUNP prof. dr. Mevlud Dudić:

“Ovim diplomama naši studenti dobijaju mogućnost zapošljenja kako u Americi tako i u zemljama Evropske Unije. Sticanjem ove diplome motivirali smo strane studente, naročito iz Turske, da studiraju na našem Univerzitetu. IUNP ovim na djelu realizira svoju misiju internacionalizma. Kao što rekoh, prvi veći broj stranih studenata očekujemo vrlo brzo, i to iz Turske. I naravno, ovaj sporazum sa American Heritrage univerzitetom jeste još jedan u nizu dokaza da smo najbolji Univerzitet u zemlji i regionu.”

Autor: Uredništvo revije Sandžak


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.