Vladajuća koalicija Gusinje vodi u propast

0
6

jovovic

Gusinje – Pred­sjed­nik gu­sinj­skog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je i od­bor­nik ko­a­li­ci­je „Za­jed­no za Gu­si­nje dr Ru­smin La­li­čić” Mi­ha­i­lo Jo­vo­vić ka­že da je raz­o­ča­ran de­ša­va­nji­ma i (ne)ra­dom op­štin­ske vla­sti ko­ju či­ni ko­a­li­ci­ja DPS–BS–SDP, sa Al­ban­skom ali­jan­som i DU-a.

Jo­vo­vić pod­vla­či da ne vi­di ni­kakv bo­lji­tak u od­no­su na sta­nje ko­je je go­di­na­ma vla­da­lo na ovom pro­sto­ru, šta­vi­še vi­di sa­mo tap­ka­nje u mje­stu ili na­za­do­va­nje. On ocje­nju­je da je bo­lje sta­nje bi­lo pod vla­šću iz Pla­va od ko­je su svi u Gu­si­nju ku­ka­li, ne­go što je sa­da.
– Cio vi­jek ku­ka­li smo od ove i one plav­ske op­štin­ske ad­mi­ni­stra­ci­je, jer ni­jed­na ni­ka­da ni­šta ni­je ura­di­la za bo­lji­tak i raz­voj na­še va­ro­ši­ce. Po­ra­zno je što nam, ako se po ju­tru dan po­zna­je, ni­šta bo­lje ne­će bi­ti, ako ne go­re, sa ovom „isto­rij­skom” gu­sinj­skom vla­šću ko­ja se­be na­zi­va dr­žav­nom ko­a­li­ci­jom. Ne­ma­mo šta od te ko­a­li­ci­je da oče­ku­je­mo ka­da joj je glav­ni pri­o­ri­tet ko­li­ke će im bi­ti pla­te i ko će iz nji­ho­ve ko­a­li­ci­je na ko­je mje­sto za­sje­sti. Ka­ko se ču­je, već je u Ko­mu­nal­nom i Do­mu kul­tu­re pri­mlje­no dva­de­se­tak li­ca i sta­vlje­ni su na spi­sak za­po­sle­nih, a ho­će li op­štin­sko ru­ko­vod­stvo mo­ći da im obez­bi­je­di pla­te, po­red ona­ko enorm­nih ko­je su za se­be od­re­di­li, vi­dje­će­mo. Di­plo­me i to sve fa­kul­tet­ske, po­ku­po­va­li su pre­ko no­ći, što jav­nost i svi dru­gi, osim tu­ži­la­štva, zna­ju. Za­kli­nja­li su se u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji da će Gu­si­njem upra­vlja­ti naj­ši­ra ko­a­li­ci­ja i bi­ti za­stu­plje­na struč­nost, a na dje­lu je bez­na­đe i te­ško na­ma sa nji­ma za sva vre­me­na – po­ru­ču­je Jo­vo­vić.
On pod­sje­ća da je vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja obe­ća­va­la br­zo po­spje­še­nje po­ljo­pri­vre­de, svih tu­ri­stič­kih po­nu­da, raz­voj se­la, far­mi, grad­nju mi­ni-po­go­na, iz­grad­nju pu­te­va čak i do ka­tu­na, te da će Gu­si­nje vr­lo br­zo pro­cvje­ta­ti i bi­ti u bla­go­sta­nju.
– Za ovih po­la go­di­ne ni­je­su bi­li u sta­nju ni­šta od na­ve­de­nog da re­li­zu­ju, pa čak ni da odr­že po­sled­nju sjed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne jer ni­je­su ima­li kvo­rum. Tvr­de da ni­je­su ima­li teh­nič­ke uslo­ve za sjed­ni­cu, a svi su iz­gle­di da je ta ko­a­li­ci­ja već na­pu­kla, jer ka­ko se mo­že ču­ti, dvi­je al­ban­ske par­ti­je (Al­ban­ska ali­jan­sa i DU-a) ko­je su na pre­va­ru uvu­kli u vlast, vi­de u ka­kvom su po­lo­ža­ju sa nji­ma, pa ne­će da uče­stvu­ju u na­za­do­va­nju i ona­ko na­zad­nog sta­nja u Gu­si­nju. Čak i unu­tar te „dr­žav­ne ko­a­li­ci­je” ne­što za­pi­nje. Ka­ko se ne sti­de svo­jih ri­je­či i obe­ća­nja ko­ja su ovom na­ro­du pro­si­pa­li iz pre­pu­nih usta? Ka­ko se ne sti­de di­ja­spo­re ko­ja je ulo­ži­la u Gu­si­nje vi­še ne­ga plav­ska vlast iz ka­pi­tal­nog i bi­lo ko­jeg dru­gog bu­dže­ta? Ka­ko ih ni­je stid tih lju­di ko­ji u tu­đi­ni ra­de i za­ra­đu­ju s pu­no mu­ke, sa­nja­ju­ći svoj za­vi­čaj, da bi svo­ja s mu­kom za­ra­đe­na sred­stva ulo­ži­li u svoj kraj, a oni ov­dje da ka­žu: „Ko su oni na­ma da pa­me­tu­ju i od­re­đu­ju šta da ra­di­mo”, a nji­ho­ve pa­re ho­će. Vje­ro­vat­no su se ljut­nu­li što iz di­ja­spo­re ni­je­su pri­hva­ti­li da upla­ću­ju tu po­moć na ži­ro ra­čun nji­ho­ve „dr­žav­ne ko­a­li­ci­je”, ne­go da ih opre­dje­lju­ju za pro­jek­te – ka­zao je Jo­vo­vić.N.V.


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.