Tri su vrste grijeha

2
105
maxresdefault
Autor: Sead ef. Jasavić

 

Ajša r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Tri su divana kod Allaha dž.š.: divan za kojeg Allah dž.š., neće marit, divan iz kojeg Allah dž.š., ništa neće ostaviti, te divan kojeg Allah dž.š., nikako neće oprostiti. Što se tiče divana kojeg Allah dž.š., neće oprostiti – to je širk – obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž.š.: „Ko bude nekog drugog mimo Allaha obožavao – takvome je džennet zabranjen!“ (el-Ma’ida, 72.) Što se tiče divana za kojeg Allah dž.š., neće mariti – u pitanju je nasilje čovjeka prema sebi na relaciji između njega i njegova Gospodara, od posta kojeg nije ispostio, ili namaza kojeg nije klanjao – Allah dž.š., oprašta to i prelazi preko njega ako bude htio. Što se tiče divana iz kojega Allah dž.š., ništa neće ostaviti – u pitanju je nasilje i zulum kojeg su ljudi činili jedni prema drugima – odmazda je neminovna!“ (Musned, Ahmed b. Hanbel, br.26073.; el-Mustedrek, el-Hakim, br.8717.; Šu’abul-Iman, el-Bejheki, br.7070.; el-Mudžalesa ve Dževahirul-‘Ilm, el-Dejnuri, br.6.; Kitabul-Tevhid, Hafiz Ebu Muhammed el-Makdisi, 1/92.; šejh Albani rhm., ocjenjuje predaju kao da’if-slabu, el-Džami’ el-Sagir ve Zijadetuhu, br.6767.)

 

Selman el-Farisi r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Postoji grijeh koji se neoprašta, i grijeh koji se ne ostavlja, i grijeh koji se oprašta. Što se tiče grijeha koji se ne oprašta – to je širk – obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž.š., a što se tiče grijeha koji se oprašta – to je ono što je između čovjeka i njegovog Gospodara, a što se tiče grijeha koji neće biti izostavljeni – u pitanju su grijesi koje ljudi počine jedni prema drugima!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.6010.; el-Mu’udžem el-Sagir, Taberani, br.102.; šejh Albani rhm., ocjenjuje predaju kao da’if-slabu, el-Džami’ el-Sagir ve Zijadetuhu, br.6797.)

 

* * * * *

 

Imam Sulejman b. Abdullah b. Muhammed b. Abdul-Vehhab rhm., kaže: „Ehlu Sunnet je složan na tome da musliman ne postaje nevjernikom zbog grijeha kojeg počini – svako ko ne učini djelo koje izvodi iz milleta islama – dozvoljeno je da mu bude oprošteno, i spada pod okrilje Božije volje, ako hoće oprostiće mu iz dobrote Svoje, a ako bude htio kazniće ga kao vid pravde Svoje, i neće vječno ostati u džehennemskoj vatri, kako nam o tome govore Kur’an i Sunnet: „Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni; Allah, zaista, pravedne voli. & Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata!“ (el-Hudžurat, 9-10.) Allah dž.š., ih naziva mu’minima-vjernicima, i braćom, i ako međusobno ratuju i jedni drugima čine nasilje! Buharija bilježi predaju od Omera b. el-Hattaba r.a., da je neki čovjek, po imenu Abdullah, uhapšen kako pije alkohol, pa kao takav bi doveden, zbog čega ga neki čovjek prokle. Allahov Poslanik s.a.w.s., viknu: „Nemoj da ga proklinješ! On voli Allaha i Njegova Poslanika!“

 

Imam Ahmed rhm., bilježi predaju od Ajše r.a., da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Tri su divana kod Allaha dž.š.: divan za kojeg Allah dž.š., neće marit, divan iz kojeg Allah dž.š., ništa neće ostaviti, te divan kojeg Allah dž.š., nikako neće oprostiti. Što se tiče divana kojeg Allah dž.š., neće oprostiti – to je širk – obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž.š.: „Ko bude nekog drugog mimo Allaha obožavao – takvome je džennet zabranjen!“ (el-Ma’ida, 72.) Što se tiče divana za kojeg Allah dž.š., neće mariti – u pitanju je nasilje čovjeka prema sebi na relaciji između njega i njegova Gospodara, od posta kojeg nije ispostio, ili namaza kojeg nije klanjao – Allah dž.š., oprašta to i prelazi preko njega ako bude htio. Što se tiče divana iz kojega Allah dž.š., ništa neće ostaviti – u pitanju je nasilje i zulum kojeg su ljudi činili jedni prema drugima – odmazda je neminovna!“ (Musned, Ahmed b. Hanbel, br.26073.; el-Mustedrek, el-Hakim, br.8717.; Šu’abul-Iman, el-Bejheki, br.7070.; el-Mudžalesa ve Dževahirul-‘Ilm, el-Dejnuri, br.6.; šejh Albani rhm., ocjenjuje predaju kao da’if-slabu, el-Džami’ el-Sagir ve Zijadetuhu, br.6767.)

 

Allah dž.š., kaže: „Allah dž.š., neće oprostiti da se neko drugi obožava mimo Njega, a oprostiće sve drugo kome bude htio!“ (el-Nisa’, 48.); „Ko bude nekog drugog mimo Allaha obožavao – takvome je džennet zabranjen i stjecište mu je vatra!“ (el-Ma’ida, 72.) – a ako grijesi budu mali, a definicija za mali grijeh jeste sve ono što iziskuje kaznu Ta’azira ili manju od nje, takvi grijesi se opraštaju uzimanjem abdesta, klanjanjem namaza, džumom, postom sve dok se čovjek bude klonio velikih grijeha, a ako grijesi budu veliki – ako se smatraju dozvoljenim to je nevjerstvo, a definicija velikog grijeha jeste – sve ono što iziskuje Hadd – precizno određenu kaznu na dunjaluku, ili prijetnju na ahiretu, pa makar ga čovjek i ne ohalalio-dozvolio, pa ako se pokaje prije gargare-smrti, ili prije viđenja meleka smrti, biće mu primljena tevba, i sve dok sunce ne grane sa zapada, a ako se ne pokaje tj. bude jedan od onih koji istrajavaju na grijehu, njegovo stanje je prepušteno Allahu – ako bude htio kazniće ga, a ako bude htio – oprostiće mu grijehe!“ (Pogledaj: el-Tevdih an Tevhidil-Hallak fi Dževabi Ehlil-Irak, str.75., 1/134.)

 

Hafiz el-Hikemi rhm., kaže: „Kur’anski ajeti koji govore o opasnosti širka i prijetnjama koje čekaju onoga ko obožava nekog drugog mimo Allaha dž.š., su toliko brojni da ih ne možemo sve navesti u ovom kratkom djelu, a u istom značenju su i hadisi kojima broja nema, a mi ćemo od svega toga spomenuti nekoliko njih… Ajša r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Tri su divana kod Allaha dž.š.: divan za kojeg Allah dž.š., neće marit, divan iz kojeg Allah dž.š., ništa neće ostaviti, te divan kojeg Allah dž.š., nikako neće oprostiti. Što se tiče divana kojeg Allah dž.š., neće oprostiti – to je širk – obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž.š.: „Ko bude nekog drugog mimo Allaha obožavao – takvome je džennet zabranjen!“ (el-Ma’ida, 72.) Što se tiče divana za kojeg Allah dž.š., neće mariti – u pitanju je nasilje čovjeka prema sebi na relaciji između njega i njegova Gospodara, od posta kojeg nije ispostio, ili namaza kojeg nije klanjao – Allah dž.š., oprašta to i prelazi preko njega ako bude htio. Što se tiče divana iz kojega Allah dž.š., ništa neće ostaviti – u pitanju je nasilje i zulum kojeg su ljudi činili jedni prema drugima – odmazda je neminovna!“ (Musned, Ahmed b. Hanbel, br.26073.; el-Mustedrek, el-Hakim, br.8717.; Šu’abul-Iman, el-Bejheki, br.7070.; el-Mudžalesa ve Dževahirul-‘Ilm, el-Dejnuri, br.6.; šejh Albani rhm., ocjenjuje predaju kao da’if-slabu, el-Džami’ el-Sagir ve Zijadetuhu, br.6767.)“ (Pogledaj: Me’aridžul-Kabul, 2/477.)

 

Dr.Mahmud Abdur-Razik el-Ridvani, profesor sa Univerziteta „Melik Halid“, KSA, kaže: „Allahovo dž.š., ime el-Dejjan označava vlasnika divana – knjiga u kojoj se pomno čuvaju i zapisuju djela i prava, što nam potvrđuje predaja kod imama Ahmeda i Hakima koji kaže da je hadis sahih seneda, ali ga Buharija i Muslim ne bilježe, od Ajše r.a., da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Tri su divana kod Allaha dž.š.: divan za kojeg Allah dž.š., neće marit, divan iz kojeg Allah dž.š., ništa neće ostaviti, te divan kojeg Allah dž.š., nikako neće oprostiti. Što se tiče divana kojeg Allah dž.š., neće oprostiti – to je širk – obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž.š.: „Ko bude nekog drugog mimo Allaha obožavao – takvome je džennet zabranjen!“ (el-Ma’ida, 72.) Što se tiče divana za kojeg Allah dž.š., neće mariti – u pitanju je nasilje čovjeka prema sebi na relaciji između njega i njegova Gospodara, od posta kojeg nije ispostio, ili namaza kojeg nije klanjao – Allah dž.š., oprašta to i prelazi preko njega ako bude htio. Što se tiče divana iz kojega Allah dž.š., ništa neće ostaviti – u pitanju je nasilje i zulum kojeg su ljudi činili jedni prema drugima – odmazda je neminovna!“ (Musned, Ahmed b. Hanbel, br.26073.; el-Mustedrek, el-Hakim, br.8717.; Šu’abul-Iman, el-Bejheki, br.7070.; el-Mudžalesa ve Dževahirul-‘Ilm, el-Dejnuri, br.6.; šejh Albani rhm., ocjenjuje predaju kao da’if-slabu, el-Džami’ el-Sagir ve Zijadetuhu, br.6767.)“ (Pogledaj: Esma’ullahil-husna el-sabita fil-kitabi vel-sunnah, 22/24.)

 

Šejh Abdul-Rezzak b. Abdul-Muhsin el-Bedr, kaže: „Nasilje koje čovjek vrši na dunjaluku – ne odlazi i ne nestaje, i ako ga čovjek možda i zaboravi – kada pred Allaha dž.š., dođe, naći će sve što je činio, prisutnim, pa će se mazlum namiriti od svoga zalima, pa će dobra djela zalimu biti oduzeta, pa kada mu nestane dobrih djela zbog brojnih zuluma koje je počinio – loša djela će biti uzeta mazlumu i natovarena zalimu! Enes r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Zulum-nasilje, se dijeli na tri vrste: zulum kojeg Allah dž.š., ne oprašta, zulum kojeg Allah dž.š., oprašta, te zulum kojeg Allah dž.š., ne ostavlja. Što se tiče zuluma kojeg Allah dž.š., ne oprašta – to je širk – obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž.š.: „Doista je širk veliko nasilje!“ (Lukman, 13.) Što se tiče zuluma kojeg Allah dž.š., oprašta – u pitanju je zulum i nasilje kojeg ljudi čine prema samome sebi, u onome što je između njih i njihova Gospodara, a što se tiče zuluma i ansilja kojeg Allah dž.š., ne ostavlja – to je zulum i nasilje kojeg ljudi čine jedni prema drugima, sve dok ne namiri jedne drugima!“ (Musned, el-Bezzar, br.6493.; Musned, el-Tajalisi, br.2223.; Šerhul-Sunneh, el-Begavi, 14/363.; Musannef, Abdurrezzak, br.20276.; šejh Albani rhm., ocjenjuje predaju kao hasen-dobra, el-Džami’ el-Sagir ve Zijadetuhu, br.7408.) – a u savršenstvo Božije pravde na Sudnjemu danu spada i to da će se pravda dijeliti i između životinja, pa stoga se svaki razuman čovjek treba bojati Allaha dž.š., sebi račun svoditi, i čuvati se od zuluma i nasilja, velikog i malog, te da ne dozvolimo sebi istrajavanje na zulumu makar bio i mali. Duša kada se navikne na nešto, ona kasnije traži još. Čovjek se mora utjecati Allahu dž.š., od prokletog šejtana, jer je šejtan taj koji prilazi čovjeku, i zavodi ga, i čini ga zulumćarom i neprijateljem pod parolom da je to njegovo djela sušta pravda i istina! Molim Allaha dž.š., da mene i vas zaštiti od zuluma i nasilja, da nas spasi od njega, te da nas pomogne u iskrenom pokajanju, a on je Taj koji sve čuje i koji se na molbe odaziva!“ (Pogledaj: Tezkiretul-Mu’utesi šerhu ‘Akidetil-Hafiz Abdul-Ganijj el-Makdisi, 1/229.)

 

 

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Imam Sultanija džamije, Plav, Sandžak, CG

 

 

 

 

 

 


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

2 KOMENTARI

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.