Šuge ipak ima u Pljevljima

0
3

Pljevlja – Četiri oboljela. Dva slučaja u jnuaru, dva u februaru

Iako je juče “Dan” prenio informaciju da u Pljevljima nema šuge, danas je ova dnevna novina prenijela saopštenje Instituta za javno zdravlje u kome se kaže da i u Pljevljima ima oboljelih od ove kožne bolesti.

-Od po­čet­ka ove go­di­ne za­ra­zno ko­žno obo­lje­nje šu­ga re­gi­stro­va­no je u 13 op­šti­na, a zva­nič­no je evi­den­ti­ra­no 67 obo­lje­lih, pri če­mu ih je naj­vi­še bi­lo u Pod­go­ri­ci (20) – sa­op­šte­no je ju­če „Da­nu” iz Cen­tra za kon­tro­lu i pre­ven­ci­ju bo­le­sti In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje Cr­ne Go­re.

U toj usta­no­vi pod­sje­ća­ju da je u ja­nu­a­ru 2013. go­di­ne pri­ja­vlje­no ukup­no 55 obo­lje­lih, i to 18 u Pod­go­ri­ci, 10 u Ko­la­ši­nu, po pet u Bi­je­lom Po­lju i Her­ceg No­vom, po tri u Nik­ši­ću, Be­ra­na­ma i Bu­dvi, Da­ni­lov­gra­du, Plje­vlji­ma i Ce­ti­nju po dva, i Ko­to­ru i Moj­kov­cu po je­dan.
U In­sti­tu­tu na­vo­de da je to­kom 2012. go­di­ne od šu­ge obo­lje­lo 695 gra­đa­na, a naj­vi­še ih je bi­lo u mar­tu, čak 93. Ka­ko na­vo­de u toj usta­no­vi u ja­nu­a­ru, pro­šle go­di­ne re­gi­stro­va­no je 70 obo­lje­lih, u fe­bru­a­ru 33, mar­tu 93, apri­lu 38, ma­ju 59, ju­nu i ju­lu po 31, av­gu­stu 60, sep­tem­bru 52, ok­to­bru 58, no­vem­bru 89 i u de­cem­bru 81 li­ce.

Epidemiolog doktorica Biljana Čarkilović kazala je za RTV Pljevlja da su u našoj Opštini, u januarau registrovana dva oboljela, a u februaru još toliko. Ona je istakla da nema razloga za paniku, je se radi o sporadičnim slučajevima.

Pa­zi­te na hi­gi­je­nu

Pod­sje­ti­mo, šu­ga je za­ra­zno obo­lje­nje ko­že, ko­je iza­zi­va pa­ra­zit šu­ga­rac, a pre­no­si se du­žim di­rekt­nim kon­tak­tom sa ko­žom obo­lje­log ili ko­ri­šće­njem iste po­ste­lji­ne, odje­će ili do­njeg ru­blja. Pro­mje­ne na ko­ži mo­gu se po­ja­vi­ti bi­lo gdje na ti­je­lu, ali se obič­no na­la­ze na ru­ka­ma, ruč­nim zglo­bo­vi­ma, lak­to­vi­ma, gru­di­ma, pa­zu­šnim ja­ma­ma, u pred­je­lu po­ja­sa i pre­po­na. Oso­be ko­je ni­ka­da ra­ni­je ni­su ima­le šu­gu obič­no osje­te te­go­be če­ti­ri do šest ne­dje­lja po­sle kon­tak­ta sa obo­lje­lim. Li­ca ko­ja su već ima­la šu­gu mo­gu pri­mi­je­ti­ti pro­mje­ne na ko­ži ra­ni­je, naj­če­šće za ne­ko­li­ko da­na.
Epi­de­mi­o­lo­zi sa­vje­tu­ju da li­ca sa šu­gom ne tre­ba da idu na po­sao ili u ško­lu dok se li­je­če­nje ne za­vr­ši, a ono je obič­no ma­nje od jed­nog da­na. Simp­tom po­ja­ve šu­ge je svrab, ko­ji je naj­in­te­nziv­ni­ji no­ću.

Naj­e­fi­ka­sni­je sred­stvo u pre­ven­ci­ji ovog obo­lje­nja je odr­ža­va­nje hi­gi­je­ne.

(Pvportal)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.