Srbizacija Bošnjaka kroz sistem školstva

28
190

Nijet mi je da ovo što hoću da vam ispričam, ovako uz pomoć jazije, tj. uz pomoć slova i riječi, ipak pokušam učiniti i uz pomoć suretki, tj. slika, fotosa. Pedagozi tvrde da se daleko više nauči onim što se vidi nego onim što se samo čita.

Godina 1924.

Ovo je snimak škole koja je u svojem nazivu imala riječ „medresa“, a iznad  čijeg je ulaza i na ovalnom dijelu krova bio postavljen, kao državni grb, bijeli dvoglavi orao.

Kako je došlo do otvaranja ove škole kod koje je naziv „medresa“ korišten kao prijevara, kao podvala?

Kada je Srbija, poslije 1912. god.  zauzela i svojoj teritoriji priključila oblasti južno od linije Niš-Čačak, tj. dijelove današnje Južne Srbije, a potom i prostor Sandžaka i Kosova, tadašnje srpske vlasti su zauzele stav da je školovanje i podizanje svijesti kod potlačenih naroda „u protivnosti sa interesima naše državne politike jer dok su oni u oba ova pravca, političkom i obrazovnom, na današnjem nivou, lako je sa njima upravljati“. (Milorad Ekmedžić – Stvaranje Jugoslavije 1790-1918, Beograd, str. 105). Ta srpska težnja da se potlačeni što duže zadrže na najnižem nivou obrazovanosti dugo je primjenjivana prema Albancima, pa je, kao navodno uspješan model, potom primijenjena i na Bošnjake u Sandžaku.

No, već se oko 1920. god. u vladajućoj srpskoj strukturi počelo shvatati da takva politika ipak ne obezbjeđuje stabilnost državnog režima već da produbljuju sukobe između potlačenih Bošnjaka, Albanaca, Turaka… na jednoj strani i Srba koji drže vlast. Tada srpski vlastodršci uviđaju da takvo stanje protivurječi srpskoj nacionalnoj misli koja se zasnivala na tome da će se srbizacija Bošnjaka, posebno u Sandžaku i Crnoj Gori, najbrže ostvariti putem škole.
Jovan Cvijić, geograf, etnograf…, najvažniji srpski intelektualac toga doba, piše čitave studije i knjige o tome „kako od nesrba napraviti Srbe, gdje sve žive Srbi, koliko ih ima, ko su sve Srbi…“ Cvijićev sljedbenik Jefto Dedijer (otac Titovog biografa Vladimira i Stevana) tada izdaje knjigu „Nova Srbija“ u kojoj, kada govori o Albancima, Bošnjacima, Turcima…, piše: „Mi ćemo ove pretvoriti u Srbe, ali ne batinom, nego školom i drugim načinima.“ (J. Dedijer, Nova Srbija, Beograd, str. 87)

„Pravi medresanti“. Učenici u Kraljevoj „medresi“ sa trubama, violinama. Odmah nakon početka rada Kraljeve „medrese“ u bošnjačkom narodu se govorilo da je otvorena „medresa“ u kojoj se umjesto imama školuju „tanc majstori“

Tada je u srpskom režimu preovladalo stanovište da treba pronaći nove forme za pridobijanje Bošnjaka da svoju djecu šalju u srpske škole u koje ni Bošnjaci, ni muslimani sa Kosova nisu imali povjerenja. Iz tog razloga je, na prijedlog srpskog Ministarstva vjera, kraljevskim  ukazom od 24. aprila 1924. god. formirana posebna srednja škola koja je bila namijenjena Bošnjacima, Albancima i Turcima. Da bi bila bolje prihvaćena od onih kojima je namijenjena,  nazvana je „Velika medresa kralja Aleksandra I“ i otvorena 1925. god. u Skoplju (gornji fotos).

Tadašnji srpski ideolozi dobro su znali šta Bošnjaci i ostali muslimani podrazumijevaju pod riječju „medresa“. Zbog toga su, iako se radilo o srpskoj gimnaziji, upotrijebili naziv „medresa“ kako bi na taj način privukli Bošnjačke i ostale muslimane da u nju upisuju svoju djecu. Da  bi podvala bila potpuna, u toj srpskoj „medresi“ su uz gimnazijske predmete, koji su se tamo izučavali, dodali i izučavanje Kur'ana, nekog od orijentalnih jezika, ali u formi kako je to režirano u školskim programima sačinjenim u Beogradu.

„Softe“ sa puškama, kuburama, srpskim hajducima… Teatarska grupa u Kraljevoj  „medresi“

Polaznici ove škole imali su besplatan smještaj i ishranu u školskom internatu. Besplatne i obavezne su bile i školske uniforme.
Pored ostalih gimnazijskih predmeta učenici ove Kraljeve „medrese“ bavili su se muzikom, pa su imali dva svoja hora i tri orkestra, dramsku, sportsku, literarnu grupu.
Šta su predstavljala srpska sokolska društva u najkraćem objašnjava ovaj citat: „Srpsko sokolstvo je predstavljalo nacionalni pokret koji je fizičkom vežbom pokrivao svoj pravi cilj, tj. ujedinjenje svih srpskih zemalja u jednu celinu…“ (N. Žutić, „Sokoli, ideologija u fizičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije“, Beograd, 1991. god. str. 5) Nevjerovatno, Bošnjaci koji kroz „medresino“ sokolsko udruženje služe „ujedinjenu svih srpskih zemalja“. Od „Knina do Tokija“.
Sokolsko pravilo je bilo da se svi članovi sokolskih udruženja, bez obzira odakle je udruženje, između sebe oslovljavaju sa „brate“, a jedini pozdrav je bio „zdravo“. Znači, Bošnjaci, Albanci, Turci iz skopske Kraljeve „medrese“, kao članovi „medresinog“ sokolskog udruženja, morali su zvati „bratom“ sve one koji su im o glavi radili. Istovremeno, te 1924. god. ta „braća“ spališe, zaklaše, na ražnjeve nabiše…, između šest i sedam stotina Bošnjaka u Šahovićima (Milovan Đilas: „Land Without Justice“ -„Zemlja bez pravde”, London, 1958. str. 42)

Književni list pitomaca Kraljeve „medrese“, kako je navedeno i na ovoj naslovnoj stranici. Da li je ikad postojala, da li danas igdje na dunjaluku postoji medresa u kojoj se njeni učenici nazivaju „pitomcima“? Uz to još i „Vesnik“ (ćirilicom) kao naziv za „medresin“ list. „Vesnik“ čega?
No, uz ovaj književni list u „medresi“ je postojala i literarna družina „Južna vila“.
Poslije svih onih, k'o bajagi, literarnih, književnih „srpskih vila“ iz perioda srbizacije pravoslavaca u Bosni i Hrvatskoj, došla je i ova, „medresina“, „Južna vila“, što je značilo  „južna srpska zemlja“. Od svih ovih „vila“ do one današnje „Srpske vile“, koja od 1995. god. izlazi, nigdje drugo do u Bosni, u Bijeljini.
U skopskoj Kraljevoj „medresi“ izlazio je časopis „Pomol“. Pomislilo bi se da je naziv dolazio od „pomoliti se“, te da su ovdje tretirane vjerske teme. Ne, naziv je dolazio od „pomaljati se, osvitati, dolaziti…“ Ovdje su objavljivani radovi onih koji su se pomaljali, koji su osvitali, koji su dolazili kao „osvješteni, savremeni…“, u stvari koji su se pomaljali kao posrbljeni muslimani. I ovaj „medresin“ časopis „Pomol“ je bio „vesnik“ posrbljavanja, srbizacije muslimana, u prvom redu Bošnjaka.
”Velika medresa kralja Aleksandra Karađorđevića I“ u Skoplju imala je osnovni zadatak da sistematskim gušenjem nacionalnih i  vjerskih osjećanja od svojih učenika oblikuje ljude koji će vjerno služiti srpskom režimu. Najbolja potvrda tome je u činjenici da su skoro svi pitomci ove Kraljeve „medrese“ nastavljali svoje „školovanje“ na nekom od srpskih fakulteta, a skoro nijedan od njih nikada nije postao imam, niti je bilo ko od njih ikada radio neke poslove vezane za Islamsku zajednicu. Kada su se, kao svršeni „medresanti“, vraćali u svoja mjesta ovi posrbljeni muslimani su u tim mjestima osnivali tamburaške družine i sl., a ne islamske institucije.
Da li je slučajno to što je u ovoj srpskoj „medresi“ u Skoplju najmanje bilo Albanaca i Turaka, a najviše Bošnjaka iz Sandžaka? Moglo bi se pomisliti da je to zbog toga što se nastava u ovoj Kraljevoj „medresi“ izvodila na srpskom jeziku, pa je to onda bilo pogodno za Bošnjake. Uz ovaj razlog, najviše Bošnjaka u ovoj srpskoj „medresi“ bilo je i zbog toga što su Bošnjaci najbrže i najlakše prihvatali takve stvari kao što učenje Kur'ana uz trubačke orkestre i sl.

Prva generacija „pitomaca“ muslimana na završetku “školovanja” u Kraljevoj „medresi“

Zbog takvog odnosa Bošnjaka prema očiglednoj srbizaciji, koju je režim nametao, među albanskim i turskim narodom na Kosovu otvoreno se govorili da će im „Bošnjaci posrbiti djecu“. Ovo je posebno isticano na skupovima „Džemijeta“, političke stranke koja je okupljala sve muslimane sa prostora Sandžaka i Kosova. Zbog toga su Aćif Hadžiahmetović (Aćif-efendija) i Ferhat-beg Draga pokrenuli inicijativu da se u Skoplju osnuje prava medresa. To je i učinjeno 1925. god. kao jedini način da se suprotstavi režimskom posrbljavanju muslimana.

Godina 2009.

Osamdeset pet godina nakon otvaranja Kraljeve „medrese“ u Skoplju, današnji srpski režim je ponovo posegnuo za podvalom zvanom „medresa“.
Na otvaranju ove tzv. „medrese“ u prvom „safu“ našao se Sulejman Ugljanin – ministar „brez stolice“, kako to kažu njegovi Pazarci, odnosno ministar „bez portfelja“ u Vladi Srbije. Osoba koja zastupa interese Beograda u Sandžaku, umjesto da zastupa interese Sandžaka i sandžačkih Bošnjaka u Beogradu. Osoba koja je za svoju „stolicu koje nejma“ sebe prodala, a narod bošnjački izdala. Osoba koja se, pri sprovođenju velikosrpskih direktiva, vješto krije iza svojih poltronskih hodžica i njihovih lažnih ahmedija
Osoba koja je donijela i, u ime srpske vlade, za „medresu“ uručila jednu „slikicu“. To je, hasli, nešto što bi trebalo biti „umetničko delo“, ali ono što svako može vidjeti na ovom „umetničkom delu“ jeste jedan podobar krst na koji je obješeno nekakvo svijetleće kandilo. Ministar „brez stolice“ svim prisutnim ukaza i pokaza to „svetlo“ To je, bezbeli, poruka kako je to „svetlo“ za „medresu“, kako je to „svetlo“ prema kojem Bošnjaci tebaju ići.
Moramo razočarati ministra „brez stolice“, ali vjerujem da današnji Bošnjaci neće poći prema ovom kandilu, prema ovom „svetlu“ koje im on, u ime svojih velikosrpskih nalogodavaca, pokazuje i nudi, a sve zarad svoje stolice koje nema.
Tu su bili i srpski „reis“, srpski „muftija“, gajret efendija, šaka režimskih hodžica, tj. potrčkala, što zarad sopstvenog šićara pristaju da čak i Beograd vide kao duhovni centar sandžačkih Bošnjaka.
Zastave i barjaci na ulazu u prijepoljsku „medresu“. Prvo barjak „islamske zajednice“, potom onaj turski, jer je donacijama iz Turske, u najvećem dijelu, podignuta ova zgrada, potom barjak sandžačkih Bošnjaka i na kraju zastava države Srbije.
Za svaku je pohvalu to što je barjak sandžačkih Bošnjaka konačno postavljen na nekom javnom mjestu u Prijepolju. Jes’ da je malo hićmetli, tj. čudno, što je taj barjak tako malehan, ali neka, bolje ikakav nego nikakav. Ne znam samo kako li je ministar „brez stolice“ mogao gledati u ovaj sandžački barjak, jer je on nedavno skinuo taj isti barjak sa opštinske zgrade u Novom Pazaru, a sve zbog toga što mu je u pohode dolazio V. Koštunica.


Može li sad bilo ko zamisliti situaciju u kojoj Srbi otvaraju svoju bogomolju bilo gdje, na primjer u Bosni i Hercegovini, pa da tom ceremonijalu ne prisustvuje niko iz srpskog duhovnog središta, tj. iz Beograda? Tako nešto je, bezbeli, nemoguće.
Kako je onda moguće da otvaranju ove „medrese“ u Prijepolju ne prisustvuje niko iz bošnjačkog duhovnog središta, iz Sarajeva? Moguće je jer oni koji će rukovoditi radom ove „škole“ smatraju da njihovo duhovno središte nije nigdje drugdje do u Beogradu. Nevjerovatno! Da li bi onda Srbin iz Amerike, Australije, Njemačke, Slovenije, Crne Gore…, prihvatio da mu duhovno središte bude negdje drugdje osim u Beogradu? Postoji li Srbin u Bosni i Hercegovini koje će kazati da mu je duhovno središte u Sarajevu? Pa kakvo je to sljepilo koje sandžačkog Bošnjaka tjera da svoje duhovno središte vidi u Beogradu? Nije to nikakvo sljepilo, već sitni, lični, šićardžijski interes Ugljanina, Zilkića, Dacića… Sitni, murahijski, munafički, murtatski, podanički, licemjerni, ulizivački… interes ove šačice režimskih potrčkala koje velikosrpski režim koristi kako bi nastavio tamo gdje se stao u onoj Kraljevoj „medresi“ u Skoplju. Treba li se onda iznenaditi ako i školski programi za ovu prijepoljsku „medresu“ budu skrojeni po beogradskim aršinima?
Ipak, vjerujem da ovaj zlatni bošnjački evlad, ove učenice prijepoljske „medrese“ nikada neće krenuti onim putem kojim su krenuli Aleksandrovi „medresanti“ u Skoplju prije osamdeset pet godina. Vjerujem da će ovaj zlatni bošnjački sibijan prozrijeti i odbaciti svako murtatsko nastojanje da se, na perfidan način, uvuče u šejtansko kolo srbizacije.
Jer, posrbljavati se mogu Crnogorci, pravoslavci u Hrvatskoj, Bosni…, a Bošnjacima kao muslimanima Beograd je davno odredio i namijenio samo progon, poniženje, stradanje… Zar je to Beograd Bošnjacima samo jednom pokazao?
Kada sam nedavno, pišući o današnjoj srbizaciji i crnogorčenju Bošnjaka u Sandžaku, kao primjer za taj zločinački proces naveo i Veliku medresu Kralja Aleksandra, jedan od mojih sugrađana, koji se potpisuje sa „ensarija“, poručio mi je da njemu „ništa ne znači to što je srpski kralj osnovao svoju ‘medresu’ i što je potom 1930. god. dekretom naredio premještanje Rijaseta iz Sarajeva u Beograd“. Nadam se da će moj „ensarija“, poslije upoznavanja sa ovim tekstom, bar zehricu shvatiti što je to srpskom vladaru bilo potrebno da osniva „medresu“. Da li je on to radio kako bi potpomogao „širenje islama“ ili da bi uz pomoć islama širio srpstvo.

Autor: Ferko Šantić

Izvor: Glas-Islama.com


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

28 KOMENTARI

 1. Santicu, ime ti se zaboravilo ili …..
  Izgleda da si ti preskocio i osnovnu skolu a pricas o medresama.E ovi sto dolaze iz tzv. istoka e oni su pravi diktatori,oni ce nas iz bede izvuc!!!

  0

  0
 2. moj komentar niste objavili jer vas je srbizacija napravila većim nacionalistima od srba,bravo bračo muslimani,stidite se.Vi ste za islam na kamilama.Daleko ste vi od evrope,jer je daleko od vas demokracija,jednoumlje je vaš ideal.Zašto ne dozvolite da neki musliman može drugačije misliti od zaludjene mase i vašeg uredništva.Bravo……

  0

  0
 3. Što se tiče srbizacije Bošnjaka,slažem se sa tom teorijom u delu koji se odnosi na razmišljanje bošnjaka,jer vaši komentari su identični sa komentarima srba,što vam nije kompliment,ako znamo koliki je srpski nacionalizam , nerealnost i hegemonizam.Stidite se te srbizacije.

  0

  0
 4. Čovek poludi kada vidi ovakve komentare.Svi vi neznate šta ste jeli juče,a komentarišete šta je bilo pre 7 vekova.Mi se ne slažemo o našoj bliskoj istoriji ,pa se nećemo ni oko davne istorije.Vera je opijum za narod ,pa je dobra i za manipuacije.Bolje bi vam bilo da se potrudite da bolje živite,jer u krizi u kojoj živimo nemamo ni za osnovne životne potrebe.Svi se pravite pametni,a komentari najbolje pokazuju koliko je vaše obrazovanje.Ovi veliki vernici Hodže i Popovi vas koriste za svoje medjusobne obračune,ja bi njima zabranio pravo na javnu reč izvan verskih institucija.Oni misle da sve znaju,i veru i filozofiju i politiku,oni su svaštari koji ništa neznaju,osim da manipulišu sa narodom.Pitajte se dali možete sahraniti nekog od svojih rodjaka a da vam Hodže i Popovi ne uzmu zadnje pare od hrane.Lopovi.Baš bi voleo da ovi vernici demokrate objave ovaj komentar,ali mislim da nemaju muda za to.Pozdrav svim naivnima koji misle da nešto znaju.

  0

  0
 5. Slažem se da su vlasi (ne mislim na Rumune), tokom 100 godina okupacije pokušavali na sve načine da nas asimiliraju, ali ružno je govoriti o jednoj instituciji na način i iz ugla potpunog nepoznavanja činjenica.

  1) Velika medresa je iznjedrila dosta uleme, i boraca za Sandžak, koji su se u II sv. ratu organizirali kroz Muslimansku miliciju i branili Sandžak, lično sam imao uvid u nastavni plan pomenute medrese i mogu svakom dostaviti. Pitomci, to je civiliziran termin za nekog ko pohađa internatsku školu, a pritom mnoge od tih pitomaca su strijeljali komunisti 1945., a isti su se borili protivu četnika tokom rata.

  2) Aćif Hadžiahmetović (izmišljeno prezime da bi se čovjek predstavio kao Bošnjak) je Aćif Bljuta iz Đakovice, a Ferhad beg Draga i on su predstavnici Albanaca i borili su se za ALBANSKE NACIONALNE INTERESE… Bošnjaci imaju Mehmeda Spahu i JMO a ne Dragu i Džemijet, koji je albanska partija, i ovdje su oni ugroženi od bošnjačenja.

  3) smiješno je staviti onakav naslov a onda se ispod tog naslova krije čisto politička zajebancija i pomen 2 medrese… haha, pa oni su nas uništili građanskim školstvom, od osnovne pa do fakulteta, kakve crne medrese ostavite nas hodžanluka više, dosadni ste sa hodžama ko da ste pravoslavci, hodže nisu sveštena lica od Boga data, holooo probudite se vi ste muslimani

  4) glupo je, iako se slažem da je besmislena IZS, GLUPO I LAŽLJIVO pominjati Sulejmana Ugljanina i sandžačku zastavu, pa glave šuplje sa kratkim pamćenjem on je i stvorio tu zastavu 1992. godine, spajanjem bosanske (Tvrtka I Kotromanića) i Mehmeda II Fatiha, dosadni ste sa politiziranjem ama bukvalno svega jadni ste gospodine Šantiću! Ko da je ALeksa pisao.

  0

  0
 6. ne mogu srbi nikako da se pomire sa cinjenicom,da su turci u osvavačkim ratovima,bili civilizacija broj 1,kada se evropa gušila u svojim govnima,ovi su pravili javna kupatila,kanalizacije,vodovod,mostove medrese itd.creporucujem pametnim srbima da citaju ,historiju nezavisnu od politike,kojoj je glavni cilj ,istina!!!

  0

  0
 7. Ateista zamolijo bi te onako ljudski da nadjes neku drugu stranicu,gde mozes da pravis narod glupim.
  Nemo zajebavat,napisao si mi jedan razlog zbog cega se mrze katolici i pravoslavci a ima njih razloga mnogo vise ali ti kao izabrao onaj najlepsi,kao na primer mrze se samo zato ko je bolji tehnicar i oko nauke.A za Turke i Islamske zemlje ono sve najgore,kao na primer nabijanje na kolac,zaostali na tehnoloski i demokratski nacin itd…A nepises,samo jedan primer da su Rumuni nabijali zarobljene Turke na kolac,ne pises o SREBRENICI. Ateista od srca selam za tebe od drugara…..

  0

  0
 8. Ko je koga hteo da preobrati iz jedne nepostojeće fantazije u drugu može mnogo da se priča kada nema pametnijih tema.
  Međutim ima jedna stvar na koju ste zaboravili. Ne smete mešati Katoličku i Pravoslavnu crkvu.
  Sva spaljivanja na lomači zbog bavljena naukom kao i samu zabranu naučnih istraživanja sprovodila je Katolička crkva.

  U Pravoslavnim manastrima u srednjem veku se izučavala nauka. Npr. prva uspešna operacija u celoj Evropi (vođena isključivo naučnim principima) je izvedena u manastiru Studenica. Tu je razvijena i veština kalemljenja. Prva savremena štamparija u Evropi je izgrađena u manastiru Rujan, međutim, Turci su ubrzo otkrili štampariju, uništili je, a manastir do temelja uništili. Ima dosta podataka o svemu ovome koje bi Vi verujući morali da znate u međusobnim prepucavanjima.

  A ovo verovatno niste znali. Svi znate da je hrišćanstvo podeljeno 1054 godine na Katoličanstvo i Pravoslavlje. Ceo raspad je počeo ovde tj. raspadom Ohridske arhiepiskopije 1018 godine. Jedan od glavnih razloga je bio u tome da su pojedini monasi koji bili izuzetni matematičari i fizičari svog vremena pronašli dokaze da Zemlja nije ravna ploča i da se Sunce ne okreće oko Zemlje nego obrnuto.

  Sve je počelo OVDE. Zato Katolici toliko mrze pravoslavce.

  Ljudi zar danas u 21. veku da se prepiremo oko religiskih gluposti. U srednjem veku su Turci bili napredniji od hrišćana po pitanju nauke, ali što se tiče etike tu su bili gotovo zadnji na svetu.
  Širom sveta poznata činjenica o “danku u krvi” pokazuje pravo lice tih ljudi. Postoji li veći zločin gledano pravno ili moralno od otimanja dece okupiranom stanovništvu. U opsadi Beča su čak išli dotle da su nabijali decu na kolac.
  Sada nema ni jedne Islamske zemlje na svetu koja je tehnološki, demokratski ili jednostavno rečeno po pitanju ljudskih prava iznad savremenog zapadnog sveta.

  Ono što danas moramo znati je da smo svi isti. To da li verujemo u Alaha, Hrista, Budu, Bramu, Zevsa, Peruna, Odina, baštenske patuljke ili ružičaste jednoroge je samo intimna stvar svakog od nas, a ne razlog za konfrontaciju.

  0

  0
  • o zivotu srba pod turcima ne treba ni jednu rijec da kazemo.
   o tom vremenu i odnosu turaka prema srbima i ‘teskom’ zivotu srba najbolje govori vrijeme poslije toga do dana danasnjeg.
   o razumni ljudi radi se o periodu od 500 god, o smeni 6-7 generacija.
   pa da su ti turci svakog dana samo osamarili po jednog srbina ne bi ih sada bilo.
   a svi vidimo ima ih.
   ostale im crkve, manastiri, nacin zivota, obicaji, jezik (jedino turska svojim kolonijama nije nametala jezik).

   0

   0
   • U “Tursko” vreme su vladali ljudi kao sto je Mehmed pasa Sokolovic i on je obnovio Srpsku drzavnost i sacuvao manastire i crkve jer je znao ko je i sta je.
    A ne dao bog da je sada vlast nekog od ovih,danasnjih ekstremnih, koji nece da budu ono
    sto jesu.
    A to za jezik si u pravu, Srbi su ostali da govore Srpski a Turci- Turski!!

    0

    0
 9. oni ce uvijek ,pokušavat da nas odvrate od naše vjere,kulture,nacije itd. samo danas imaju jako male šanse,da bilo šta sprovedu,osjetio je Bošnjo zlatnu slobodu,niko ga više ne vrati u neravnopravan položaj!!!

  0

  0
 10. Bosnjaci su narod cija je historija najbogatija i sa dubokim korijenima.Potrebno je samo sjesti i istrazivati i pisati istinu a ne lazi.Tada ce mnoge prevare biti otkrivene i niko nece moci vise da manipulise njima.Eto znamo da je Mehmed fatih napravio vodovod,ali malo kome je poznato da je Kasarna Turska bila u Selo Crnis i da je isto tako snabdevan vodom iz sela Jelica kod Tutina.I danas postoje vodovodne cijevi kao svedok tog vremena itd..

  0

  0
 11. jasno je da su imali nameru da naprave od vas emancipovane gradjane, skolovane, uljudne, evropejce, sto vama naravno ne odgovara iz perspektive sadasnjeg vehabizma. Naravno ne svima, steta je sto danas nema ovakvih skola nego se od obrazovanja napravila sprdnja

  0

  0
  • HTELI STE VI OD NJIH DA NAPRAVITE SRBE… I NE BOJ SE, MUSLIMANI MNOGO VISE CIJENE OBRAZOVANJE OD VAS HRISCANA. U KURANU SE MUSLIMANI OTVORENO POZIVAJU DA STICU ZNANJE IZ SVIH KRAJEVA SVIJETA DOK SU VAS NA LOMACU PALILI KAD BI SE NAUKOM BAVILI. SRECOM CRKVA ISE NE VLADA U EVROPI PA STE SE MALO OPAMETILI

   0

   0
   • daleko je Evropa od vas, znas u godinama koliko je daleko? 600 i malo vise, onoliko koliko je starije hriscanstvo od islama

    0

    0
  • nije ti bas jasno.

   zaboravljas ili ne znas, ko je koga emancipovao, skolovao, civilizirao.
   posto se u srpskim skolama ne uci istina, vec podvale i lazi, ti to verovatno ne znas, zato da te obavestim da je citava evropa bila haman pa divljacka u svakom pogledu, sve do dolaska muslimana koji su je civilizirali.

   jedan primjer: 1463 mehmed fatih osvojio bosnu i iste godine napravljen prvi vodovod u sarajevu.
   mnogo god posle toga u becu, parizu, i drugim evropskim metropolama, a tek oko 1900 u beogradu, zagrebu, ljubljani…
   to sto se tice elementarne ljudske potrebe za cistocom, mozes misliti kakvo je stanje sa moralom, kulturom zivota, naukom, medicinom, …

   0

   0
   • zato se evropa od kako se pojavila turska sa svojim divljim plemenima brani da se turska ne priblizi, tako da je ne zeli u EU, a o tome koliko je ko obrazovan vidim da malo znas ili znas nesto sto te prividno cini srecnim. O moralu samo vi ne treba da pricate. Koji su to turski naucnici, ja ni jednog ne znam. Ili neki drugi profil, bilo koji. Jesu trgovci ali plagijatori tudjeg, i to je provaljeno pa im vise niko ne veruje

    0

    0
   • razlog sto ovo i jos mnogo toga ne znas je taj sto zivis u srbiji i sto si isao u srpske skole!

    ja govorim argumentovano, navodim ti cinjenice i podatke koje mozes istraziti i proveriti, a ti skolovani kazes da nisam u pravu zato sto ti tako mislis.

    nemoj spominjati tursku privredu, vidi se da ne znas podatak koliko je razvijena i da samo ona i jos jedna drzava nemaju posledice sv. ek. krize.
    a to je i jedan od razloga sto je evropa nece, a drugi je sto pored toga sto je tako prosperitetna, napredna i jaka, jos je i vecinski muslimanska.
    vise bi koristi imala eu od turske nego obratno, ali turska i ne insistira na clanstvu nije joj u interesu.

    odgovori mi kad ste toliko ispred turske zbog cega srbija salje pacijente na operacije srca u tursku?

    iako su ovde tema bosnjaci muslimani u srbiji i njihova diskriminacija, a ti ode sa teme do turske, ipak evo odgovorih ti.

    0

    0
   • tacno, ne zeli islamsku drzavu u svojoj uniji, nije nikakav turski bum razlog vec samo islam. Treba otvoreno reći. A Turska? Americi treba da zahvali, odnosno svom položaju jer je blizu Rusije što je tu gde je. I ja govorim argumentovano. Sto se tiče operacija u Turskoj, to je politika a ne znanje, Tadić igra kako mu narede. Samo što Srbi više vole da se operišu u Srbiji, kakva je da je. Mi volimo svoju zemlju i u njoj živimo, a vi ne volite svoju zemlju, volite Tursku. U tome je stvar a ne pogresnim školama i ostalim glupostima koje ovde pokušavate da nametnete. Uostalom, Turska ceni Srbiju i Srbe, a čini mi se malo manje vas.

    0

    0
   • EU ne zeli Tursku jer se plasi potpune Islamizacije Evrope,moral u Evropi je ravan nuli interesuje ih samo Novac(PROFIT)vrednosti Islama su velike i svi to znaju ,znaju i to da sve vise krscana prelazi u Islam dosadilo im je trojstvo i laz kojekakvih popova jednom recju dosadilo im je paganstvo i traze spas a jedini spas im je prava vjera Islam.U Islamu je spas

    0

    0
   • nikako, ne zelimo tursku i pravila islamskih zemalja, to nije EVROPA. Evropa su 1. Demokratija 2. Pravo i 3. Hriscanstvo. I zbog stavke 2 nismo optereceni drugima, ali sve ukupno da bi bio neko Evropljanin mora da u sebi nosi sve 3 stavke

    0

    0
 12. mi smo narod bez Istorije koliko su cetnici u uniformi partizana popalili knjiga,slika,dokumetana… bog jedini zna,samo da nas narod ostane bez kulture bez istorije,prva Stamparija za Knjige u Beograd je otvorio Mehmed Pasa Sokolovic koliko je nakada imalo Dzamija po Beogradu… ustvari Srbi su oni koji su bez Istorije,nebi ni Brojeve imali nego koriste Arabske 1234567 cifre,nisu ni znali sta je Higijena koliko je miliona ljudi umrlo od Kuge(nekupajnja) nisu ni znali sta je Hamam,ali dzaba kad nasa Djeca to sve u Skolama ne uce

  0

  0
  • Goran Bregovic je dobio inspiraciju od ovih muzicara iz medrese i osnovao ‘orkestar za svadbe i sahrane’.
   a onda je Zilkic napravio plagijat od Goranovog orkestra, i formirao ‘klapu za djumbuse i sahrane’.
   samo se pitam da li ce izborit tezgu u Beogradu.

   0

   0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.