SO Plav: Genocid skinut s dnevnog reda

0
10

Plav – SO Plav usvo­ji­la je stra­te­ški plan raz­vo­ja op­šti­ne Plav za pe­ri­od 2013–2017. go­di­na, prijed­log od­lu­ke o bu­dže­tu i plan in­ve­sti­ci­ja za te­ku­ću go­di­nu.

Za pred­lo­že­ni bu­džet gla­sa­li su od­bor­ni­ci vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je ( BS–SDP), dok su pro­tiv bi­li od­bor­ni­ci SNP-a, No­ve i For­ce, a DPS je ostao uz­dr­žan. Bu­džet je pro­jek­to­van na 2.869.693 eura, od če­ga ope­ra­tiv­ni dio iz­no­si 2.291.193, ka­pi­tal­ni 508.500, stal­ni 50.000, a te­ku­ća re­zer­va 20.000 eura. Na sa­mom star­tu za­sje­da­nja iz­vr­še­na je ve­ri­fi­ka­ci­ja man­da­ta od­bor­ni­ka BS-a Šef­ki­je Bek­te­še­vi­ća, ko­ji je za­mi­je­nio Abi­di­na Mu­si­ća na­kon što je ovaj pod­nio ostav­ku na tu du­žnost.

Pri­li­kom utvr­đi­va­nja dnev­nog re­da po­le­mi­ka se odu­ži­la u ve­zi sa za­htje­vom ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja iz di­ja­spo­re da se skup­šti­na iz­ja­sni o de­kla­ra­ci­ji o ge­no­ci­du nad Mu­sli­ma­ni­ma i Al­ban­ci­ma iz Pla­va i Gu­si­nja. Ve­ći­na od­bor­ni­ka je sma­tra­la da se ni­je­su ste­kli uslo­vi za ras­pra­vu o ovom pi­ta­nju, pa je ova tač­ka ski­nu­ta s dnev­nog re­da.

Ni­je pri­hva­će­no da se u dnev­ni red uvr­sti pred­log Ve­re Ha­kaj (For­ca) o pro­ble­mu de­po­ni­je na Je­ri­ni kod Gu­si­nja, a pri­hva­ćen je pred­log Meh­me­da Mar­ki­ši­ća (SDP) da se u na­stav­ku za­sje­da­nja skup­šti­ne na dnev­ni red uvr­sti pred­log od­lu­ke o rje­ša­va­nju pi­ta­nja pri­vre­me­nog skla­di­šte­nja ko­mu­nal­nog ot­pa­da.
Od­bor­nik SNP-a Vu­ja­din Đu­ri­ča­nin ka­zao je da u po­nu­đe­nom bu­dže­tu ne vi­di raz­voj­nu kom­po­nen­tu i da ga tre­ba bo­lje pre­ci­zi­ra­ti.
– Ni­je­sam pri­mi­je­tio da je bu­džet upo­do­bljen s mi­šlje­njem Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja ko­je ima­mo u pri­lo­gu ma­te­ri­ja­la. Ne vi­di se ka­ko će se od po­je­di­nih su­bje­ka­ta ostva­ri­va­ti pri­ho­di, na pri­mjer od kon­ce­si­ja na šu­me, po­što od Upra­ve za šu­me ne­ma­mo ta­kav do­ku­ment, što je pro­blem i iz pret­hod­nih go­di­na. Ta­ko­đe, ni­je ja­sno se ka­ko su ostva­re­ni pri­ho­di po ra­znim du­go­va­nji­ma, je­su li ostva­re­ni, ko du­gu­je i ko­li­ko i to­me slič­no. Kad se vi­di da ve­ći dio iz­no­sa bu­dže­ta ide na pla­te, on­da to ni­je do­bro. Po­ku­ša­va se ušte­dje­ti na NVO i na po­li­tič­kim par­ti­ja­ma, što ne­ma smi­sla. O ka­pi­tal­nim iz­da­ci­ma da i ne go­vo­ri­mo, jer se oni i ne vi­de u ma­te­ri­ja­lu –k­a­zao je Đu­ri­ča­nin.
Ob­ra­đi­vač ma­te­ri­ja­la Me­li­ha Ha­dži­a­lje­vić po­ja­sni­la je da se tim za iz­ra­du bu­dže­ta vo­dio ti­me da on bu­de re­a­lan i ostva­riv, is­ti­ču­ći da će od­go­vo­ri­ti pla­no­vi­ma.
– Vo­di­li smo ra­ču­na o to­me da bu­džet bu­de re­a­lan i ostva­riv, a mi­šlje­nje Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja ni­je oba­ve­zu­ju­će, jer oni ne ras­po­la­žu in­for­ma­ci­ja­ma o to­me ko­ji su na­ši pla­no­vi i pro­jek­ti, šta je na­knad­no ostva­re­no, a šta i ka­ko pla­ni­ra­mo da se ostva­ri – po­ja­sni­la je Ha­dži­a­lje­vić.
Od­lu­če­no je da se sjed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta zbog obim­nog dnev­nog re­da odr­ži u dva di­je­la, ta­ko da će da­tum na­stav­ka ju­če­ra­šnjeg za­sje­da­nja bi­ti na­knad­no od­re­đen.

(Bosnjaci)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.