11. April 2018

h109042018

Pred vijećem sudije bjelopoljskog Višeg suda Vukomira Boškovića 30.aprila biće nastavljeno suđenje uhap­še­nima u ak­ci­ji,,Ar­tur”, kojima se sudi zbog kri­vič­nog dje­la ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje, sta­vlja­nje u pro­met i pro­iz­vod­nja opoj­nih dro­ga i kri­mi­nal­nog udru­ži­vanja.

Pretres je odložen za 30. april i 8. maj, do kada će biti donijeto rešenje o suđenju u odsustvu Dragoljubu Davidoviću, Elfadu Kurpejoviću i Albinu Hotu.

 

Na optuženičkoj klupi se nalaze Dra­gan Ako­vić (42), ro­đen u Nje­mač­koj sa pre­bi­va­li­štem u Be­ra­na­ma, Emil Ci­ri­ko­vić (31) iz Pla­va, Dra­go­ljub Da­vi­do­vić (50) iz Be­ra­na, El­vis Pa­la­vra­tić (30) iz Pla­va, Se­ad Kur­pe­jo­vić (30) iz Ro­ža­ja, El­fad Kur­pe­jo­vić (37) iz Ro­ža­ja i Al­bin Hot (36) iz Ro­ža­ja.

Pre­ma na­vo­di­ma iz op­tu­žni­ce, Ako­vić je ne­u­tvr­đe­nog da­na u de­cem­bru 2016. go­di­ne or­ga­ni­zo­vao gru­pu či­ji pri­pad­ni­ci su bi­li Ci­ri­ko­vić, Da­vi­do­vić, Pa­la­vra­tić, El­fad i Se­ad Kur­pe­jo­vić i Hot, ko­ja je za cilj ima­la vr­še­nje kri­vič­nih dje­la pre­pro­da­ja dro­ge. Dje­lo­va­li su ta­ko što je Ako­vić nov­cem snabdi­je­vao osta­le za ku­po­vi­nu ma­ri­hu­a­ne, na­kon če­ga su je Kur­pe­jo­vi­ći i Hot pre­vo­zi­li do gra­ni­ce Cr­ne Go­re i Re­pu­bli­ke Srp­ske. Tu su je pre­da­va­li li­cu po na­dim­ku Žu­ti, ko­ji ju je pre­vo­zio do Tu­ti­na, gdje su je pre­u­zi­ma­li Ako­vić ili N.N. li­ce ko­je je on an­ga­žo­vao, či­me su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo kri­mi­nal­no udru­ži­va­nje. Ta­ko­đe, Ci­ri­ko­vić, Pa­la­vr­tić i Da­vi­do­vić su 3.4.2017. go­di­ne u Ro­ža­ja­ma nov­cem ko­ji im je dao Ako­vić ra­di pro­da­je ku­pi­li 14671,11 gra­ma ma­ri­hu­a­ne upa­ko­va­ne u 30 pa­ke­ta od PVC fo­li­je. Dro­gu su pre­da­li El­fa­du Kur­pe­jo­vi­ću i Ho­tu da je pre­ve­zu do gra­ni­ce Cr­ne Go­re i Re­pu­bli­ke Srp­ske i pre­da­ju N.N. li­cu.

Oni su autom,,fi­jat bra­vo”, be­ran­skih re­gi­star­skih ozna­ka po­šli sta­rim pu­tem Ro­ža­je–Tu­tin dok je Se­ad Kur­pe­jo­vić išao svo­jim vo­zi­lom is­pred njih ra­di pro­vje­re da ­li na pu­tu ima po­li­ci­je. Po do­la­sku u mje­sto Gra­ho­vo, op­šti­na Ro­ža­je, za­u­sta­vlje­ni su od slu­žbe­ni­ka Upra­ve po­li­ci­je, kada su od­ba­ci­li ra­nac u ko­jem se na­la­zi­lo de­vet pa­ko­va­nja opoj­ne dro­ge. U vo­zi­lu je pro­na­đen još je­dan džak sa 21 pa­ko­va­njem dro­ge. El­fad Kur­pe­jo­vić i Al­bin Hot su zbog ovog dje­la pra­vo­sna­žno osu­đe­ni na ka­zne za­tvo­ra od po tri go­di­ne.

(Vijesti)

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVI ODGOVOR

No more articles