Sandžaklija tužio tri bolnice – Imao tumor, a upućivali ga kod psihijatra

0
12

dr919032017

Bje­lo­po­ljac Ra­do­van Ra­ko­če­vić op­tu­žio je lje­ka­re Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG), Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje i Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce u Ri­snu za ne­pro­fe­si­o­na­lan i neo­d­go­vo­ran od­nos pre­ma nje­mu kao pa­ci­jen­tu zbog če­ga je pri­je go­di­nu po­kre­nuo tu­žbu pro­tiv tih usta­no­va.

On ob­ja­šnja­va da je 27. no­vem­bra 2011. go­di­ne, igra­ju­ći fud­bal na utak­mi­ci, iz­vr­nuo skoč­ni zglob na de­snoj no­zi, od ka­da je po­če­la nje­go­va dra­ma sa lje­ka­ri­ma u Cr­noj Go­ri, ko­ji ni­je­su uspje­li da mu po­mog­nu. Iz­li­je­čio se tek ka­da je po­tra­žio po­moć lje­ka­ra u Be­o­gra­du. Ra­ko­če­vić je go­di­na­ma imao pro­ble­me zbog po­vre­de zglo­ba, ali su ga dok­to­ri iz Cr­ne Go­re umje­sto na ope­ra­ci­ju u Be­o­grad, ka­ko bi se spa­sio od in­va­li­di­te­ta, sa­vje­to­va­li da po­sje­ti psi­hi­ja­tra. Lje­ka­ri u Be­o­gra­du su 2015. go­di­ne ot­kri­li da je Ra­ko­če­vić imao tu­mor „in­tra­se­al­ni he­man­gi­om” na ko­sti­ma, te da mu zdra­vlje ne bi bi­lo ra­di­kal­no na­ru­še­no da su mu dok­to­ri na vri­je­me pru­ži­li ade­kvat­nu lje­kar­sku po­moć.

Ra­ko­če­vić je u iz­ja­vi za „Dan” is­ta­kao da je „ima­ju­ći u vi­du ne­pro­fe­si­o­na­lan i ba­hat od­nos lje­ka­ra i ne­sa­vje­sno li­je­če­nje”, 4. ja­nu­a­ra pro­šle go­di­ne pod­nio tu­žbu Osnov­nom su­du u Bi­je­lom Po­lju, od ka­da tra­je nje­go­va no­va bor­ba sa cr­no­gor­skim pra­vo­su­đem, jer sma­tra da do­ži­vlja­va op­struk­ci­je ka­ko bi od­u­stao od bor­be za prav­du, za ko­ju je spre­man da ide i do Stra­zbu­ra.

– Na­kon po­vre­de pre­gle­dan sam u am­bu­lan­ti Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje. Dr Pe­tar Asa­no­vić mi je, bez do­dat­nih pre­gle­da i sta­vlja­nja gip­sa, dao „bi­o­fes gel” i re­kao da se vra­tim tre­nin­zi­ma. Ka­ko u me­đu­vre­me­nu bo­lo­vi ni­je­su pre­sta­ja­li i do­šlo je do uko­če­no­sti zglo­ba, na­kon se­dam mje­se­ci oba­vio sam pre­gled kod dr Ve­li­še Ali­gru­di­ća u KCCG na Dječ­joj kli­ni­ci i on mi je pred­lo­žio fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju, ko­ju sam ko­ri­stio od 3. de­cem­bra 2012. do 30. ja­nu­a­ra 2014. u Bi­je­lom Po­lju. Ka­ko je sta­nje bi­va­lo sve go­re, a Asa­no­vić je re­kao da ne­ma rje­še­nje, po pre­po­ru­ci pri­ja­te­lja oti­šao sam u JZU „Va­so Ču­ko­vić“ u Ri­snu, gdje su mi da­va­li istu fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju ko­ju sam do­bi­jao u bje­lo­polj­skoj bol­ni­ci. Us­put sam do­ži­vio i ucje­nji­va­nje od strane Re­na­te Gran­dis Bur­gis, dok­tor­ke za fi­zi­kal­nu me­di­ci­nu, ko­ja je od­bi­la da me pre­gle­da dok joj ne dam no­vac za am­pu­le ko­je je bol­ni­ca bi­la u oba­ve­zi da obez­bi­je­di. Upr­kos mom in­si­sti­ra­nju da se pro­mi­je­ni te­ra­pi­ja, jer mi je no­ga bi­la u sve lo­ši­jem sta­nju, dr Đu­ro Zgra­dić me uvje­ra­vao da će sve bi­ti u re­du, da bih na­kon 16 da­na bo­rav­ka do­bio ot­pu­snu li­stu, bez ob­ja­šnje­nja i uz per­ma­nent­ne bo­lo­ve – pri­ča Ra­ko­če­vić.

On is­ti­če da je zbog ne­mo­guć­no­sti da do­bi­je ade­kvat­nu lje­kar­sku po­moć u Cr­noj Go­ri, me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju po­slao lje­ka­ri­ma na „IOHB Ba­nji­ca“ u Be­o­gra­du, gdje mu je kon­zi­li­jum pre­po­ru­čio ope­ra­ci­ju, mi­ro­va­nje i iz­bje­ga­va­nje bi­lo ka­kve fi­zi­kal­ne te­ra­pi­je. Ra­ko­če­vić ka­že da ni­je mo­gao sam da fi­nan­si­ra li­je­če­nje u Be­o­gra­du, pa je tra­žio uput iz KCCG gdje mu je sa­op­šte­no da „ima rav­no sto­pa­lo“ i da ni­ka­kva ope­ra­ci­ja ni­je po­treb­na”.

– Od­bi­li su da mi da­ju uput, zbog če­ga sam oti­šao kod dr Alek­san­da­ra Ju­ško­vi­ća u KCCG ko­ji me pri­mio na­kon pri­jet­nje da ću oba­vi­je­sti­ti me­di­je o po­na­ša­nju lje­ka­ra. On je oci­je­nio je da imam „di­ja­be­tič­no sto­pa­lo“ i da, s ob­zi­rom da sam di­ja­be­ti­čar, pro­mje­ne mo­ra­ju da se de­ša­va­ju. On je pred­lo­žio da za­poč­nem sa in­fu­zi­ja­ma i sta­vim or­to­zu, kao „je­dan ma­li test“, ga­ran­tu­ju­ći da ne­ću ima­ti bo­lo­ve, ali ne­ću ak­tiv­no mo­ći da se ba­vim fi­zič­kom ak­tiv­no­šću. S ob­zi­rom da je sve vri­je­me uno­sio po­dat­ke u ra­ču­nar, na kra­ju raz­go­vo­ra sam tra­žio iz­vje­štaj, na šta mi je od­go­vo­rio da ću ga do­bi­ti kad ot­poč­ne te­ra­pi­ja. Kad sam, na­kon ne­kog vre­me­na, u ar­hi­vi KC-a tra­žio iz­vje­štaj dr Ju­ško­vi­ća re­če­no mi je da u di­jag­no­zi pi­še „po­bje­gao“, što je još jed­na po­tvr­da kraj­nje ne­pro­fe­si­o­nal­nog i neo­d­go­vor­nog od­no­sa lje­ka­ra pre­ma me­ni kao pa­ci­jen­tu – is­ti­če Ra­ko­če­vić.


Ra­ko­če­vić je opet tra­žio mi­šlje­nje lje­ka­ra u Be­o­gra­du, ko­ji su mu re­kli da će in­fu­zi­ja i or­to­za ko­ju je Ju­ško­vić pred­lo­žio iza­zva­ti traj­no ošte­će­nje no­ge i in­va­li­di­tet.

– S ob­zi­rom da mi je bi­va­lo sve go­re, uz pre­po­ru­ku pri­ja­te­lja, oti­šao sam na pre­gled kod dr Al­me­di­na Hra­po­vi­ća, u Ur­gent­nom cen­tru Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje. Na­kon što je pre­gle­dao no­gu i iz­vje­šta­je pret­hod­nih lje­ka­ra re­kao je da mo­ra da se ope­ri­še, a taj za­hvat u Cr­noj Go­ri ni­je mo­gu­će oba­vi­ti i na­pi­sao iz­vje­štaj ko­jim me upu­ću­je na kon­zi­li­jum or­to­pe­da u KCCG, ka­ko bih do­bio uput za Be­o­grad. Kon­zi­li­jum or­to­pe­da ko­ji su či­ni­li na­čel­nik KCCG dr Ve­li­ša Ali­gru­dić, dr Ner­min Ab­dić i dr Dži­had Pe­pić, od­bio je da mi na­pi­še uput za Be­o­grad, usta­no­viv­ši da „per­zi­sti­ra­ju te­go­be u de­snom skoč­nom zglo­bu od pri­je dvi­je go­di­ne“, pred­lo­živ­ši no­vu mag­net­nu re­zo­nan­cu i kon­tro­lu kod dr Go­ra­na Pe­ši­ća. Na kra­ju sam se obra­tio za po­moć Mi­ni­star­stvu zdra­vlja, gdje sam na­kon raz­go­vo­ra sa za­mje­ni­kom mi­ni­stra Men­su­dom Gr­bo­vi­ćem, na­pi­sao žal­bu. U me­đu­vre­me­nu, Za­štit­nik pra­va pa­ci­je­na­ta iz KC me po­zva­o na raz­go­vor sa na­čel­ni­kom dr Ve­li­šom Ali­gru­di­ćem, ko­ji je me­ni i mom ocu po­tvr­dio stav da mi ni­je ni­šta i da tre­ba da idem kod psi­hi­ja­tra – ob­ja­snio je Ra­ko­če­vić.


Me­đu­tim, ka­ko ka­že, usli­je­dio je po­ziv iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja i sa­op­šte­no mu je da je uvi­dom u do­ku­men­ta pred­stav­nik ovog re­so­ra Zo­ran Ko­stić kon­sta­to­vao da se ra­di o ozbilj­nim pro­pu­sti­ma.

– Po pre­po­ru­ci sam ura­dio no­vu mag­net­nu re­zo­nan­cu, na­kon če­ga mi je lič­no Ve­li­ša Ali­gru­dić na­pi­sao uput za Be­o­grad, uz vid­no is­po­lje­nu lju­ba­znost. U Be­o­gra­du sam pro­veo 55 da­na. Ope­ra­ci­ju je iz­vr­šio dr Slav­ko To­mić, ko­ji je, već na pr­vom pre­gle­du na osno­vu do­ku­men­ta­ci­je i sni­ma­ka iz 2011. utvr­dio da se ta­da ra­di­lo o na­pr­snu­ću ko­sti. To­kom ope­ra­ci­je uzet je ma­te­ri­jal ko­ji je cu­rio iz na­pr­sle ko­sti i po­slat na pa­to­hi­sto­lo­šku kli­ni­ku, či­ji na­la­zi su po­ka­za­li da se ra­di­lo o tu­mo­ru „in­tra­se­al­ni he­man­gi­om”. Na­kon ope­ra­ci­je i na­la­za lje­ka­ri na Ba­nji­ci su mi sa­op­šti­li da je sve mo­glo la­ko i uspje­šno da se ri­je­ši sa­mo da mi je od­mah sta­vljen gips, kao i da su fi­zi­kal­ne te­ra­pi­je na­pra­vi­le ogrom­nu šte­tu – za­klju­ču­je Ra­ko­če­vić.
M.S. Sve ura­di­li ka­ko tre­ba Iz Op­šte bol­ni­ce u Bi­je­lom Po­lju ka­za­li su „Da­nu” da tu­žbu Ra­do­va­na Ra­ko­če­vi­ća od­ba­cu­ju u cje­lo­sti kao neo­sno­va­nu, zbog ne­do­stat­ka do­ka­za.

– U iz­vje­šta­ji­ma dr Pe­tra Asa­no­vi­ća se pre­ci­zno na­vo­di da se Ra­ko­če­vić po­vri­je­dio na fud­bal­skoj utak­mi­ci. Da je na­đe­na po­vre­da bi­la: iz­vi­ja­nje, is­kre­ta­nje li­je­vog skoč­nog zglo­ba. Pre­gle­dom je istog da­na i ustanovljena tu­me­fak­ci­ja u pred­je­lu de­snog skoč­nog zglo­ba. Asa­no­vić je kod Ra­ko­če­vi­ća spro­veo sve po­treb­ne di­jag­no­stič­ke me­di­cin­ske pro­ce­du­re (RTG, MR, CT, EMNG, kli­nič­ki pre­gled) pre­ma pra­vi­li­ma me­di­cin­ske na­u­ke i prak­se ka­da je u pi­ta­nju po­vre­da li­je­vog skoč­nog zglo­ba i obo­lje­nje de­snog skoč­nog zglo­ba. Što se ti­če pro­pu­sta u li­je­če­nju Ra­ko­če­vi­ća od dr Asa­no­vi­ća u to­ku je sud­ski po­stu­pak u kom je sti­gao na­laz sud­sko-me­di­cin­skog vje­šta­ka ko­ji je po­tvr­dio za­ključ­ke Ko­mi­si­je za kon­tro­lu kva­li­te­ta zdrav­stve­ne za­šti­te, a to je da u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je bi­lo pro­pu­sta u di­jag­no­stič­koj me­do­lo­gi­ji, kao i da ov­dje ni­je slu­čaj o po­vre­di već bo­le­sti ( be­nig­ni tu­mor krv­nih su­do­va u de­snoj pet­noj ko­sti) – ka­žu u bje­lo­polj­skoj bol­ni­ci. Iz bol­ni­ce u Ri­snu ni­je­su od­go­vo­ri­li na na­ša pi­ta­nja ko­ja smo im po­sla­li 10. mar­ta. Spi­si pre­da­ti tu­ži­la­štvu U Osnov­nom su­du u Bi­je­lom Po­lju ka­žu da ne sto­je Ra­ko­če­vi­će­ve kon­sta­ta­ci­je da za 11 ro­či­šta ni­je iz­ve­den ni­je­dan do­kaz.

– Na­pro­tiv, do sa­da je iz­ve­den zna­tan dio do­ka­za ko­je su pred­lo­ži­le stran­ke – ka­žu u su­du. Do­da­ju da je do sa­da raz­ma­tra­na me­di­cin­ska do­ku­men­ta­ci­ja, mi­šlje­nje vje­šta­ka, sa­slu­šan je vje­štak, a sa­slu­šan je i Pe­tar Asa­no­vić.
Oni na­vo­de da je za­htjev za iz­u­ze­će su­di­je Ka­dić od­bi­jen kao neo­sno­van.

– Ra­ko­če­vić ni­je ka­žnja­van za even­tu­al­no na­ru­ša­va­nje pro­ce­sne di­sci­pli­ne, ni­ti je pri­go­va­rao na spo­rost su­da u po­stu­pa­nju. Spi­si pred­me­ta se tre­nut­no ne na­la­ze kod su­da jer su do­sta­vlje­ni Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Be­ra­na­ma, po­vo­dom pri­ja­ve ko­ju je Ra­ko­če­vić pod­nio pro­tiv dok­to­ra Da­be­ti­ća. Po­stu­pak će bi­ti okon­čan na­kon što se iz­ve­du do­ka­zi sa­slu­ša­njem svje­do­ka Pe­tra Asa­no­vi­ća i Al­me­di­na Hra­po­vi­ća – na­vo­di pred­sjed­nik su­da Ra­du­le Pi­per. Če­kao zbog di­jag­no­sti­ke Iz KCCG „Da­nu” je sa­op­šte­no da je na osno­vu do­ku­men­ta­ci­je ko­ju po­sje­du­ju, Ra­ko­če­vić zbri­nut u Kli­ni­ci za or­to­pe­di­ju i tra­u­ma­to­lo­gi­ju KCCG.

– Na re­dov­nim kon­tro­la­ma or­di­ni­ra­ju­ćem lje­ka­ru se ža­lio na su­bjek­tiv­ne te­go­be. Na­kon od­re­đe­nog pe­ri­o­da iz­ra­zio je že­lju da na­sta­vi li­je­če­nje u Be­o­gra­du, zbog če­ga je bi­lo neo­p­hod­no oba­vi­ti do­dat­nu di­jag­no­sti­ku. Da­kle, pri­ku­plja­nje do­dat­ne di­jag­no­sti­ke uslo­vi­lo je du­ži­nu če­ka­nja za upu­ći­va­nje na da­lje li­je­če­nje u Be­o­grad. To­kom li­je­če­nja u na­šoj usta­no­vi ni­je se ste­kao uti­sak da je pa­ci­jent ne­za­do­vo­ljan tret­ma­nom. Na­po­mi­nje­mo da ne ras­po­la­že­mo in­for­ma­ci­jom da je na­kon opo­me­ne Mi­ni­star­stva zdra­vlja upu­ćen na da­lje li­je­če­nje van Cr­ne Go­re – ka­za­li su u KCCG, do­da­ju­ći da ne­će ko­men­ta­ri­sa­ti sud­ski po­stu­pak jer su uvje­re­ni da će sud utvr­di­ti sve či­nje­ni­ce.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.