27. Decembar 2010

Emir Elfić, predsjednik BDZ-a

Osnov­na ide­ja Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce je za­la­ga­nje za oču­va­nje i afir­ma­ci­ju bo­šnjač­kog iden­ti­te­ta u sve­tlu du­hov­nih, mo­ral­nih i ci­vi­li­za­cij­skih vred­no­sti u po­li­tič­kom i pri­vred­nom am­bi­jen­tu do­stoj­nom sa­vre­me­nog čo­ve­ka, re­kao je na po­čet­ku raz­go­vo­ra Emir El­fić, pred­sjed­nik no­vo­for­mi­ra­ne stran­ke Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce.

Da li će va­ša stran­ka tra­ži­ti auto­no­mi­ju San­dža­ka?

– Evro­a­tlant­ske in­te­gra­ci­je Sr­bi­je pod­ra­zu­me­va­ju de­cen­tra­li­za­ci­ju ze­mlje i pre­no­še­nje od­re­đe­nih in­ge­ren­ci­ja na re­gi­o­ne. BDZ će se za­la­ga­ti za us­po­sta­vlja­nje pre­ko­gra­nič­ne auto­nom­ne re­gi­je San­džak ne na­ru­ša­va­ju­ći te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. Auto­no­mi­ja San­dža­ka će sva­ka­ko bi­ti in­di­ka­tor ste­pe­na de­mo­kra­ti­za­ci­je i Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. O mo­de­lu i ste­pe­nu tre­ba raz­go­va­ra­ti i sa Be­o­gra­dom i sa Pod­go­ri­com. Kao do­bar pri­mjer mo­že po­slu­ži­ti pre­ko­gra­nič­na re­gi­ja Ju­žni Ti­rol, uklju­ču­ju­ći spe­ci­fič­no­sti ko­je ov­dje va­že.

Da li se sa­ve­tu­je­te sa glav­nim muf­ti­jom Islam­ske za­jed­ni­ci u Sr­bi­ji Mu­a­me­rom Zu­kor­li­ćem oko po­li­ti­ke stran­ke?

– Muf­ti­ja je oso­ba sa ogrom­nim is­ku­stvom od ko­jeg uvek mo­že­te do­bi­ti do­bar i ko­ri­stan sa­vjet. Po­li­ti­ku stran­ke kre­i­ra­će is­klju­či­vo ru­ko­vod­stvo i Glav­ni od­bor stran­ke.

Da li će­te raz­go­va­ra­ti sa Mla­đa­nom Din­ki­ćem oko sta­tu­sa San­dža­ka?

– Pot­pu­no po­dr­ža­va­mo ide­ju i za­la­ga­nje mi­ni­stra Din­ki­ća za re­gi­o­na­li­za­ci­ju Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Uko­li­ko bu­de pri­li­ke, ra­do bih pri­stao na raz­go­vo­re o tom pi­ta­nju jer sma­tram da re­gi­o­na­li­za­ci­ja mo­ra bi­ti su­štin­ska i da tre­ba da uva­ži po­seb­no­sti histo­rij­ske re­gi­je San­džak.

Sa kojim političkim strankama ste spremni da sarađujete, a sa kojim ne?

– Sarađivat ćemo sa onim partijama koje nas budu doživljavale kao ravnopravnog partnera i koje će se istinski zalagati za rješavanje nagomilalih problema Bošnjaka u Srbiji.

Ko finansira BDZ?

– Troškovi koje smo imali pri aktivnostima za registrovanje BDZ-a finansirali smo iz fonda od sredstava koje su dali članovi inicijativnog odbora. U narednom periodu očekujemo podršku lokalnih i privrednika iz dijaspore, kao i naših članova.

Da li je moguće zajedničko djelovanje sa strankama Rasima Ljajića i Sulejmana Ugljanina?

– U politici nema vječitih prijatelja i neprijatelja. Sarađivat ćemo sa svim bošnjačkim partijama koje se budu zalagale za interese Bošnjaka u Srbiji. Ukoliko se partije Ljajića i Ugljanina vrate na kurs , svakako bi imale mjesta o razgovoru o saradnji.

Izvor: Pravda.rs

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVI ODGOVOR

No more articles