10. Mart 2018

dr508032018

Ro­ža­jac Ze­ća Ho­snić de­man­to­vao je na­vo­de Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, ko­je je sa­op­šti­lo da mu ni­kad ni­je­su obe­ća­li iz­grad­nju ku­će, već sa­mo ku­pa­ti­la.

Ho­snić je kao do­kaz svo­jih tvrd­nji pri­lo­žio mi­šlje­nje om­bud­sma­na u ko­jem je na­ve­de­no da su Cen­tar za so­ci­jal­ni rad Ro­ža­je, u sa­rad­nji sa mi­ni­star­stvom i Op­šti­nom Ro­ža­je, is­pla­ni­ra­li da na part­ner­ski na­čin za­poč­nu obez­bje­đi­va­nje stam­be­nog pro­sto­ra za nje­go­vu po­ro­di­cu, od­no­sno za nje­ga, su­pru­gu i če­ti­ri ma­lo­ljet­na si­na.

– Oni pri­ča­ju ka­ko su me po­mo­gli. Je­su sa 40 eura. Da li je to po­moć ka­da ja imam če­tvo­ro dje­ce ko­ja idu u ško­lu, bo­le­snu že­nu, a i ja sam lo­šeg zdra­vlja. Sa 40 eura se ne mo­že pre­hra­ni­ti šest čla­no­va po­ro­di­ce. Ne­tač­no je da ja imam ku­ću, jer se obje­kat u ko­jem sa­da ži­vim vo­di na mo­ju se­stru i on je ne­u­slo­van. Imam ja jed­nu po­lja­nu, ali šta da ra­dim sa njom ka­da smo obo­lje­li i ja i su­pru­ga. Ne mo­že­mo da ži­vi­mo sa če­tvo­ro dje­ce na le­di­ni – is­ti­če Ho­snić.
Ka­že da Cen­tar za so­ci­jal­ni rad, mi­ni­star­stvo i op­šti­na, umje­sto nje­mu, pra­ve ku­ću nje­go­voj se­stri.

– Vi­še pu­ta sam tra­žio pri­jem kod mi­ni­stra Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća, ali uza­lud. Bio sam jed­nom kod nje­go­vog sa­vjet­ni­ka ko­ji mi je obe­ćao da će pla­ti­ti 300 eura za knji­ge dje­ci, ko­je sam ku­pio na ve­re­si­ju. Do­bio sam 200 eura, a osta­lih 100 ne znam da li su sla­li Cen­tru za so­ci­jal­ni rad Ro­ža­je – pri­ča Ho­snić, do­da­ju­ći da im hra­nu po­vre­me­no do­no­se iz Islam­ske za­jed­ni­ce, na če­mu im je ja­ko za­hva­lan.

(sandzaklive)

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVI ODGOVOR

No more articles