Rožaje – Kolege držao na nišanu da bi spriječio kontrolu

0
18

h913112017

Kontrolor Remzo Ibrahimović obavijestio je direktora Uprave za šume da je prilikom kontrole sječe u lovničkim šumama inženjer Ismet Grlić na njega potezao pištolj i vrijeđao ga In­že­njer u Upra­vi za šu­me.

Do in­ci­den­ta je do­šlo na pro­sto­ru lov­nič­kih šu­ma, ka­da su Ibra­hi­mo­vić i Ra­fet Da­cić, kon­tro­lor, po­ku­ša­li da iz­vr­še kon­tro­lu ra­da Gr­li­ća na do­zna­ka­ma iz pret­hod­ne go­di­ne u lov­nič­kim šu­ma­ma. Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma iz Upra­ve za šu­me PJ Ro­ža­je, Gr­lić je ko­le­gi Ibra­hi­mo­vi­ću pret­hod­no upu­tio niz psov­ki i uvre­da, a za­tim po­te­gao oruž­je na nje­ga ali ga je u na­mje­ri da pu­ca iz va­tre­nog oruž­ja na Ibra­hi­mo­vi­ća spri­je­čio Da­cić. Iz po­li­ci­je je „Da­nu” po­tvr­đe­no da je u lov­nič­koj šu­mi do­šlo do ne­mi­lih sce­na, od­no­sno do po­te­za­nja va­tre­nog oruž­ja od stra­ne Gr­li­ća uz pri­jet­nju da će pre­su­di­ti ko­le­gi uko­li­ko na­sta­vi da kon­tro­li­še nje­gov rad.

Iz iz­vo­ra bli­skih po­li­ci­ji i Upra­vi za šu­me – PJ Ro­ža­je „Da­nu” je re­če­no da su Ibra­hi­mo­vić i Da­cić po­ku­ša­li da iz­vr­še kon­tro­lu ozna­če­nih sta­ba­la na ime kon­ce­si­o­na­ra Su­lje Mu­ri­ća iz se­la Do­nja Lov­ni­ca. Ka­ko na­vo­di naš sa­go­vor­nik, Mu­ri­ću je ozna­če­na sje­ča od ukup­no 500 ku­bi­ka sta­ba­la u lov­nič­kim šu­ma­ma. On tvr­di da mu je ru­ko­vod­stvo PJ Ro­ža­je na če­lu sa Fa­ru­kom Ka­la­čem omo­gu­ći­lo sje­ču još do­dat­nih 430 ku­bi­ka, ko­je je Mu­rić tre­bao da po­si­je­če i na­vod­no pre­da svo­jim po­slo­dav­ci­ma.

Ibra­hi­mo­vić ni­je de­man­to­vao ni­ti po­tvr­dio na­šu in­for­mci­ju da je Gr­lić po­te­gao pi­štolj na nje­ga. On ni­je že­lio da da­je iz­ja­ve o ovom in­ci­den­tu iako je o de­ta­lji­ma tog do­ga­đa­ju ko­ji se zbio u lov­nič­kim šu­ma­ma pi­smom oba­vi­je­stio di­rek­to­ra Upra­ve za šu­me Nu­sre­ta Ka­la­ča.

Je­dan od na­ših sa­go­vor­ni­ka iz PJ Ro­ža­je je kon­sta­to­vao da je sta­nje u ro­žaj­skim šu­ma­ma ha­o­tič­no.

– Gdje god kre­ne­mo da ra­di­mo ta­mo je ha­os ži­vi. Ovoj pljač­ki ne mo­že da se sta­ne na kraj, jer je ovo ne­za­u­sta­vljiv pro­ces – kon­sta­to­vao je naš sa­go­vor­nik iz PJ Ro­ža­je.

Da bi za­ta­ška­li i pri­kri­li in­ci­dent, ka­ko sa­zna­je­mo, an­ga­žo­va­ni su lju­di bli­ski PJ Ro­ža­je ko­ji ra­de na po­mi­re­nju Gr­li­ća sa Ibra­hi­mo­vi­ćem.

Ina­če, Fa­ruk Ka­lač, ko­jeg je na­kon vi­še od 20 go­di­na ru­ko­vo­đe­nja Upra­vom za šu­me – PJ Ro­ža­je sa te funk­ci­je smi­je­nio mi­ni­star Pe­tar Iva­no­vić, zbog enorm­ne sje­če i de­va­sta­ci­je šu­ma, ovih da­na je po­no­vo za­u­zeo ru­ko­vo­de­ću po­zi­ci­ju u ovoj in­sti­tu­ci­ji. Pro­tiv nje­ga je SDT po­kre­nu­lo is­tra­gu u pred­me­tu for­mi­ra­nom zbog pljač­ke na hi­lja­de ku­bi­ka šu­me. Me­đu­tim, mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Mi­lu­tin Si­mo­vić je Ka­la­ča po­no­vo po­sta­vio na ru­ko­vo­de­ću funk­ci­ju. Spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac je ne­dav­no za­pli­je­ni­lo do­ku­men­ta­ci­ju PJ Ro­ža­je, a od ta­da­šnje še­fi­ce ove in­sti­tu­ci­je Ner­mi­ne Šbo­vić uzeo is­kaz.

Ša­bo­vi­će­va je tom pri­li­kom ka­za­la da je na­kon do­la­ska na du­žnost še­fa PJ Ro­ža­je utvr­di­la broj­ne ne­pra­vil­no­sti u po­slo­va­nju u pret­hod­nom pe­ri­o­du.

Na mi­li­on­sku pljač­ku ko­ja se de­si­la kra­jem 2014. i po­čet­kom 2015. go­di­ne u bać­ko-be­snič­kim šu­ma­ma ra­ni­je je uka­zao ta­da­šnji di­rek­tor Upra­ve za šu­me Mir­sad Nur­ko­vić. Za pljač­ku iz­vr­še­nu šver­co­va­nim če­ki­ći­ma u po­me­nu­tom ata­ru, ka­da je, po tvrd­nja­ma Nur­ko­vi­ća, bes­prav­no po­si­je­če­no 1.380 ku­bi­ka drv­ne ma­se, od­no­sno 664 sta­bla, tu­ži­la­štvo je po­kre­nu­lo po­stu­pak pro­tiv dva lu­ga­ra. Nur­ko­vić je u ra­ni­joj iz­ja­vi za „Dan” ovu sje­ču oka­rak­te­ri­sao kri­mi­na­lom. On je po­ja­snio da je po­sje­če­no 40 šle­pe­ra gra­đe te us­tvr­dio da ta sje­ča vri­jed­na na sto­ti­ne hi­lja­da eura ni­je mo­gla pro­ći bez zna­nja od­go­vor­nih u PJ Ro­ža­je.

Je­dan od biv­ših rad­ni­ka u PJ Ro­ža­je je ka­zao da se pla­ši da jav­no go­vo­ri o pljač­ki šu­ma u ko­ji­ma, ka­ko je na­veo, „vla­da ru­svaj”. On je kao po­zna­va­lac pri­li­ka u po­me­nu­toj usta­no­vi za enorm­nu bes­prav­nu sje­ču sta­ba­la op­tu­žio šu­mar­sku in­spek­ci­ju i kon­tro­lo­re.

– To je uigra­na eki­pa ko­ja za­jed­no sa kon­ce­si­o­na­ri­ma ro­va­ri šu­ma­ma ko­je su do te­me­lja de­va­sti­ra­li. Sta­bla se si­je­ku ne­mi­li­ce, a pa­nje­vi se ču­pa­ju iz ze­mlje ili se ma­ski­ra­ju na raz­ne na­či­ne ka­ko bi pri­kri­li kri­mi­nal. Si­gu­ran sam da kon­ce­si­o­na­ri ko­ji ima­ju svu po­treb­nu me­ha­ni­za­ci­ju, si­je­ku ba­rem po­lo­vi­nu vi­še od do­zna­če­nih sta­ba­la, a po či­joj do­zvo­li to ra­de, ja ne znam. Ne že­lim da mi po­mi­nje­te ime jer zbog ovih iz­ja­va ne­ko mo­že da me na­pad­ne a ja ni­sam ka­dar da se bra­nim – iz­ja­vio je naš sa­go­vor­nik.M.V.P.–V.Ra. Pod­me­ta­nje
Ismet Gr­lić u iz­ja­vi za naš list je ka­zao da ni­je bi­lo ni­ka­kvog te­žeg in­ci­den­ta. To je je­dan od ko­le­ga iz­mi­slio ka­ko bi na­nio šte­tu dru­gim ko­le­ga­ma i me­ni. Ja­sno mi je oda­kle to do­la­zi, krat­ko je pro­ko­men­ta­ri­sao Gr­lić.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.