Rožaje – Bez stana ostavili porodicu sa dva invalida, stanove dijelili dobrostojećim ljudima

2
149

Bez stana ostavili porodicu s dva invalida

Ne­za­do­volj­ni na­či­nom ras­po­dje­le sta­no­va za so­ci­jal­ne slu­ča­je­ve i po­ro­di­ce s hen­di­ke­pi­ra­nim čla­no­vi­ma, El­vin Ba­lić i Sa­ne­la Hu­se­i­no­vić iz Ro­ža­ja na­ja­vi­li su da će do­ve­sti tro­je dje­ce i osta­ti pred zgra­dom Op­šti­ne sve dok im se ne ri­je­ši stam­be­no pi­ta­nje.

Na­i­me, lo­kal­na upra­va je kra­jem pro­šle sed­mi­ce po­di­je­li­la de­vet stam­be­nih je­di­ni­ca u zgra­di so­li­dar­no­sti, ali su za­o­bi­šli ovu po­ro­di­cu, či­ji pe­to­go­di­šnji sin te­ški in­va­lid i po­la­znik je Dnev­nog cen­tra. Ba­lić is­ti­če da je i nje­go­va su­pru­ga go­di­na­ma ne­po­kret­na zbog kar­ci­no­ma. Ba­lić i Hu­se­i­no­vi­će­va sum­nja­ju da su sta­no­vi di­je­lje­ni mi­mo kri­te­ri­ju­ma kon­kur­sa, jer je, ka­ko tvr­de, ne­ko­li­ko sta­no­va da­to po­ro­di­ca­ma ko­je ne­ma­ju pra­vo na ma­te­ri­jal­nu po­moć, kao i oso­ba­ma ko­je su u rad­nom od­no­su.

-Po­di­je­lje­no je de­vet sta­no­va, a mi smo na nji­ho­voj rang li­sti tek na 12. mje­stu. Ovo što su ura­di­li je za­i­sta ne­mo­ral­no, jer sta­no­ve su di­je­li­li lju­di­ma ko­ji vo­ze auto­mo­bi­le i ima­ju svo­je ku­će, dok mi već pet go­di­na ži­vi­mo pod ki­ri­ju – ogor­če­ni su Ba­lić i Hu­se­i­no­vi­će­va, ko­ji su na­ja­vi­li da će na­red­nih da­na do­ve­sti dje­cu is­pred zgra­de op­šti­ne, gdje će osta­ti sve dok se ne ri­je­ši nji­hov slu­čaj.

-Do­sta­vi­li smo svu do­ku­men­ta­ci­ju tra­že­nu kon­kur­som i bi­li smo sko­ro pot­pu­no si­gur­ni da će­mo ko­nač­no do­bi­ti krov nad gla­vom. Na­kon što smo sa­zna­li da su se na­ši sno­vi ras­pr­ši­li, po­sta­vlja­mo pi­ta­nje oni­ma ko­ji su od­lu­či­va­li o na­šoj sud­bi­ni da ka­žu po ko­jim su to kri­te­ri­ju­mi­ma ra­di­li?! Ovo što su nam pri­re­di­li je kraj­nje ne­mo­ral­no i mi smo sa­da za­te­če­ni pa ne zna­mo ka­ko da na­sta­vi­mo da­lje da ži­vi­mo u ova­kvim okol­no­sti­ma. Sin mi ne ho­da, ni­ti go­vo­ri, a mo­ja su­pru­ga je in­va­lid. Ne mo­že­mo da se pre­hra­ni­mo, ali po mi­šlje­nju ono­ga ko je od­lu­či­vao o na­šoj sud­bi­ni, od­no­sno Eju­pa Nur­ko­vi­ća, pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, mi ne­ma­mo pra­vo na svoj dom. Oči­gled­no je da je Nur­ko­vić po­di­je­lio sta­no­ve pre­ko ve­ze, jer su ih do­bi­le po­ro­di­ce ko­je su mno­go si­tu­i­ra­ni­je od nas i ko­je ima­ju zdra­vu dje­cu – is­ti­če Ba­lić, na­gla­ša­va­ju­ći da je u kon­kur­su bi­lo is­tak­nu­to da pra­vo na sta­no­ve ima­ju so­ci­jal­ni slu­ča­je­vi i po­ro­di­ce sa hen­di­ke­pi­ra­nim čla­no­vi­ma.

Hu­se­i­no­vi­će­va na­gla­ša­va da će se ža­li­ti na od­lu­ku Op­šti­ne.

-Si­gur­na sam da bi nam iz lo­kal­ne upra­ve po­mo­gli da se ko­jim slu­ča­jem pre­zi­va­mo Nur­ko­vić, Fej­zić ili Hu­so­vić. Mi ni­ko­me šte­tu ni­smo na­ni­je­li i ni­smo kri­mi­nal­ci već obič­na si­ro­ti­nja, ko­ja je po­ni­že­na i dis­kri­mi­ni­sa­na. Da sam zdra­va, moj su­prug bi mo­gao da ra­di, ali ne­po­kret­na sam i ne mo­gu da se sta­ram o dje­ci. On sa­da bri­ne o me­ni, o na­šem si­nu Ta­ri­ku ko­ji je di­je­te sa po­seb­nim po­tre­ba­ma i o dvo­je mo­je dje­ce ko­ja ne­ma­ju oca. Na­la­zi­mo se u te­škoj si­tu­a­ci­ji, ali o to­me ni­ko ni­je po­veo ra­ču­na. Do­la­ze nam sa­mo pred iz­bo­re i da­ju nam po 50 eura da ih gla­sa­mo i to je či­ta­va po­moć od njih – ogor­če­na je Hu­se­i­no­vi­će­va.V.Ra.

Od­lu­či­će Nur­ko­vić

Pred­sjed­nik ko­mi­si­je za rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja so­ci­jal­no ugro­že­nih ka­te­go­ri­ja i li­ca sa po­seb­nim po­tre­ba­ma Amel Ša­hić ka­zao je da je rang li­sta na­pra­vlje­na po osno­vu va­že­ćeg pra­vil­ni­ka.
-Mi smo pri­mi­li 21 za­htjev za do­dje­lu sta­na, a kri­te­ri­ju­me je is­pu­nja­va­lo 19 po­ro­di­ca. Pri­li­kom ran­gi­ra­nja vo­di­li smo ra­ču­na o li­ci­ma sa fi­zič­kim i psi­hič­kim po­re­me­ća­ji­ma. Iako se sma­tra da će sta­no­vi bi­ti do­di­je­lje­ni za pr­vih de­vet po­ro­di­ca sa spi­ska, to ni­je ko­nač­no, jer o to­me će od­lu­či­va­ti pred­sjed­nik op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić, kao dru­go­ste­pe­ni or­gan – ka­zao je Ša­hić.
Ko­mi­si­ja na či­jem je če­lu Ša­hić ni­je ob­i­šla po­ro­di­ce ko­je su kon­ku­ri­sa­le za sta­no­ve, već su rang li­stu sa­sta­vi­li na osno­vu raz­go­vo­ra sa pod­no­si­o­ci­ma za­htje­va i pri­lo­že­ne do­ku­men­ta­ci­je.

Sa­ne­la mo­ra na ope­ra­ci­ju u Tur­sku

Te­ško obo­lje­loj Sa­ne­li za­ka­za­na je ope­ra­ci­ja u bo­le­ni­ci ,,San­te plus” u Tur­skoj za ko­ju joj je po­treb­no oko 20.000 eura ko­je ni­je u mo­guć­no­sti da obez­bi­je­di. Ona je ape­lo­va­la na lju­de do­bre vo­lje da joj po­mog­nu i upla­te no­vac na ži­ro- ra­čun broj: SI56029130253412548 kod Mon­te­ne­gro­ban­ke na ime Sa­ne­la Hu­se­i­no­vić, kao i IBAN ME2553001305000634895.

 

 

izvor: Dan


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

2 KOMENTARI

  1. tesko se vama dunjalucari bez granice,tesko se vama stranacke barabe,doci ce DAN kada ce vam racun iti ispoucen,zanemarujete obican svijet i njihove potrebe a slazete samo ono sto ce vam kaznu povecat

    3

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.