Rožajac pretukao djevojku jer je odbila brak

1
33

fdghu768

Nakon prepirke, Redžepović je izvadio nož sječiva dužine oko 40 centimetara, koji je držao u desnoj ruci, dok je lijevom rukom Baranku držao za vrat i davio je, a potom je tukao plinskom bocom po glavi, piše u optužnici.

Baranka je od udaraca zadobila više tjelesnih povreda, podliva, razderotina i oguljotina. Dr­ža­vlja­nin Ma­ke­do­ni­je Ša­ban Re­dže­po­vić, sa pre­bi­va­li­štem u Ro­ža­ja­ma, op­tu­žen je da je oteo i pre­tu­kao S.Č., sa ko­jom je na­vod­no bio u emo­tiv­noj ve­zi.

Pre­ma tvrd­nja­ma S.Č., na osno­vu či­je pri­ja­ve je uhap­šen Ra­dže­po­vić, on ju je na si­lu, dr­že­ći joj nož na vra­tu, uvu­kao u auto­mo­bil i od­ve­zao je u Ro­ža­je ka­ko bi je na­tje­rao da se uda za nje­ga. Pre­ma sum­nja­ma tu­ži­la­štva, op­tu­že­ni je to kri­vič­no dje­lo po­či­nio 9. de­cem­bra pro­šle go­di­ne.

Ka­ko je na­ve­de­no u op­tu­žnom pred­lo­gu, on je tog da­na, oko 15 ča­so­va, oti­šao u stan S.Č. u Ba­ru, ka­da su se po­sva­đa­li. Na­kon pre­pir­ke, on je iz­va­dio nož sje­či­va du­ži­ne oko 40 cen­ti­me­ta­ra, ko­ji je dr­žao u de­snoj ru­ci, dok je li­je­vom ru­kom Ba­ran­ku dr­žao za vrat i da­vio je.

– Na­kon to­ga joj je oštri­cu no­ža pri­slo­nio na vrat, a po­tom je dr­škom no­ža vi­še pu­ta uda­rio u pred­je­lu gla­ve, uslijed če­ga je ona pa­la na pod, na­kon če­ga je na­sta­vio da je uda­ra vi­še pu­ta no­ga­ma u pred­je­lu gla­ve i ti­je­la, da bi je po­tom na si­lu sta­vio na pred­nje sje­di­šte svog vo­zi­la i od­veo je u Ro­ža­je, gdje ju je vi­še pu­ta uda­rio bo­com od pli­na od 5 kg u pred­je­lu ti­je­la, a po­tom ju je uda­rao dže­zvom za ka­fu – na­ve­de­no je u op­tu­žnom ak­tu pro­tiv Re­dže­po­vi­ća.
Ba­ran­ka je za­do­bi­la vi­še tje­le­snih po­vre­da, pod­li­va, raz­de­ro­ti­na i ogu­ljo­ti­na. Osum­nji­če­ni je ne­du­go na­kon po­či­nje­nog kri­vič­nog dje­la li­šen slo­bo­de, a na te­ret mu se sta­vlja­ju kri­vič­na dje­la la­ka tje­le­sna po­vre­da i pro­tiv­prav­no li­še­nje slo­bo­de.

Ka­ko je ka­zao Re­dže­po­vi­ćev advo­kat Da­mir Le­kić, op­tu­že­ni Ro­ža­jac je na sa­slu­ša­nju u tu­ži­la­štvu ka­te­go­rič­no ne­gi­rao kri­vi­cu, tvr­de­ći da ni 9. de­cem­bra ni­ti bi­lo ka­da dru­go ni­je na bi­lo ko­ji na­čin zlo­sta­vljao S.Č. Sa ovom Ba­ran­kom, ka­ko je is­pri­čao tu­ži­o­cu, bio je go­di­nu i po u emo­tiv­noj ve­zi, a ži­vje­li su u sta­nu ko­ji on iz­najm­lju­je u Ba­ru. Spor­nog da­na, ka­ko je ka­zao, po­zva­la ga je kćer­ka S.Č., ko­ja mu je ka­za­la da je u sta­nu na­šla po­vri­je­đe­nu maj­ku, ko­ja je tvr­di­la da se po­vri­je­di­la pri­li­kom pra­nja pre­kri­va­ča.

On je od­mah oti­šao u Bar, gdje je za­te­kao po­vri­je­đe­nu S.Č. Po­nu­dio joj je da je od­ve­de u Hit­nu po­moć, ali je ona to od­bi­la, uz obra­zlo­že­nje da je sa ne­kim od za­po­sle­nih u toj usta­no­vi bi­la u ve­zi pa joj je za­to ne­pri­jat­no da ide ta­mo. Na­kon to­ga ju je od­ve­zao u KCCG u Pod­go­ri­ci, gdje su im re­kli da S.Č. ni­je hit­ni slu­čaj i da mo­ra da za­ka­že pre­gled. Pre­pla­šen zbog nje­nog sta­nja, pred­lo­žio joj je da idu u Ro­ža­je, ka­ko bi je pre­gle­dao njen ro­đak ko­ji je lje­kar, na šta je ona pri­sta­la. Ka­ko ni­je uspio da kon­tak­ti­ra s tim lje­ka­rom, on je S.Č. od­ve­zao u ro­žaj­sku Hit­nu po­moć. Pre­tu­če­nu Ba­ran­ku upu­ti­li su na li­je­če­nje u be­ran­sku bol­ni­cu, dok su nje­ga uhap­si­li. Tvr­dio je i da ne bi vo­zio S.Č. kod lje­ka­ra da ju je pre­tu­kao.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.