19. August 2013

FejzicvsPerovic-300x200Rožaje, Crna Gora – Re­is Islam­ske za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri Ri­fat Fej­zić ka­zao je da u iz­ja­va­ma osni­va­ča Li­be­ral­nog sa­ve­za (LSCG) Slav­ka Pe­ro­vi­ća ne pre­po­zna­je onog Pe­ro­vi­ća od pri­je 20 go­di­na, kao ni par­ti­ju ko­ju je ta­da pred­sta­vljao. Fej­zić je ka­zao da ne vi­di ni­šta što bi even­tu­al­no mo­glo da uka­zu­je na raz­lo­ge na­pa­da Pe­ro­vi­ća na nje­ga i Islam­sku za­jed­ni­cu u Cr­noj Go­ri.

“Ni­kad ni­ko iz Islam­ske za­jed­ni­ce ni­je po­me­nuo Li­be­ral­ni sa­vez Cr­ne Go­re i Slav­ka Pe­ro­vi­ća. Zbog če­ga on to ra­di, poj­ma ne­mam. Šo­ki­ran sam. To su iz­ja­ve ko­je ne li­če na LSCG, ni na Pe­ro­vi­ća. To su iz­ja­ve ko­je li­če vi­še na ne­kog ko vo­li gu­sle kad ma­lo vi­še po­pi­je”, ka­zao je Fej­zić za RTCG.

Ko­men­ta­ri­šu­ći iz­ja­vu Pe­ro­vi­ća da je on sa li­be­ra­li­ma spa­sio gla­ve Bo­šnja­ci­ma u Cr­noj Go­ri, Fej­zić je re­kao da Bo­šnja­ci kao vjer­ni­ci vje­ru­ju da ih je sa­mo Bog spa­sio.

“Si­gur­no je da su u ne­kim te­škim mo­men­ti­ma li­be­ra­li ima­li ko­rekt­nu po­li­ti­ku. S ob­zi­rom na ovo sad što se pri­ča, sve to što su ra­di­li, ako nam uda­ra­ju gdje nam je naj­sve­ti­je, on­da ne­ma po­tre­be da nas bra­ni”, ka­zao je Fej­zić, na­po­mi­nju­ći da je šo­ki­ran to­li­kim iz­li­vi­ma mr­žnje pre­ma isla­mu.

Fej­zić je re­kao i da ni­je sa­gla­san sa ocje­nom Pe­ro­vi­ća da je islam­ska re­li­gi­ja oku­pa­tor­ska, po­ja­šnja­va­ju­ći da “svi zna­ju da za­pad ni­je mje­sto oda­kle su ob­ja­vlje­ne re­li­gi­je”.

“Sve re­li­gi­je su do­šle sa is­to­ka, uklju­ču­ju­ći islam, hri­šćan­stvo, ju­da­i­zam. Ni­jed­na se ni­je po­ja­vi­la ni na za­pa­du, ni na Bal­ka­nu. To što on go­vo­ri pre­ma isla­mu, zgra­ža­vam se. Na­ša vje­ra ni­je oku­pa­tor­ska. Ni­je na si­lu ni­ko­me na­met­nut, ni­ti iz ko­ga is­tje­ran”, is­ta­kao je Fej­zić.

(vijestiummeta)

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVI ODGOVOR

No more articles