Prošle godine Tržišna inspekcija izrekla kazne u iznosu od 27.250 eura

1
0

reg-pljevlja-770x460

Pljevlja – U to­ku pro­šle go­di­ne, Tr­ži­šna in­spek­ci­ja u Plje­vlji­ma iz­da­la je 125 pre­kr­šaj­nih na­lo­ga, iz­re­kla nov­ča­ne ka­zne u iz­no­su od 27.250 eura i Pod­ruč­nom or­ga­nu za pre­kr­ša­je pod­ni­je­la 11 za­htje­va za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka.

Na­pla­ti­vost iz­re­če­nih nov­ča­nih ka­zni je oko 90 od­sto, dok će osta­tak bi­ti na­pla­ćen pri­nud­no. Tr­ži­šna in­spek­ci­ja je u istom pe­ri­o­du u Plje­vlji­ma iz­vr­ši­la 581 in­spek­cij­ski nad­zor i utvr­di­la 220 ne­pra­vil­no­sti. 
– U 12 slu­ča­je­va pri­vre­me­no je od­u­ze­ta ro­ba vri­jed­na 1.732,20 eura, dok je u 22 slu­ča­ja pri­vre­me­no van pro­me­ta sta­vlje­na ro­ba u vri­jed­no­sti od 9.310,50 eura. Na­kon ot­kla­nja­nja ne­pra­vil­no­sti ro­ba je vra­će­na u pro­met – sa­op­šte­no je, „Danu“ iz pi-ar slu­žbe Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve. 
To­kom pro­šle go­di­ne, op­štin­skoj tr­ži­šnoj in­spek­ci­ji upu­će­no je 12 ini­ci­ja­ti­va po­tro­ša­ča po ko­ji­ma su in­spek­to­ri bla­go­vre­me­no po­stu­pi­li i do­sta­vi­li oba­vje­šte­nje pod­no­si­o­ci­ma pri­ja­va. Pod­ne­se­ne ini­ci­ja­ti­ve od­no­si­le su se na: ne­do­zvo­ljen rad (za­nat­stvo), pro­da­ja ro­be bez do­ka­za o na­bav­ci, po­vre­de pra­va iz obla­sti za­šti­te po­tro­ša­ča (ne­iz­da­va­nje ra­ču­na, na­pla­ta am­ba­la­že ko­ja ima lo­go pro­iz­vo­đa­ča od­no­sno tr­gov­ca).
– Od 12 pri­mlje­nih pri­ja­va jed­na je od­bi­je­na zbog ne­na­dle­žno­sti i pro­sli­je­đe­na dru­gom or­ga­nu na po­stu­pa­nje, se­dam je bi­lo neo­sno­va­no, dok su če­ti­ri ini­ci­ja­ti­ve bi­le osno­va­ne i in­spek­to­ri su pred­u­ze­li pro­pi­sa­ne mje­re i rad­nje – ka­za­li su iz Tr­ži­šne in­spek­ci­je.
Tr­ži­šni in­spek­to­ri su u kon­ti­nu­i­te­tu nad­zi­ra­li su­bjek­te ko­ji se ba­ve dje­lat­no­sti­ma pro­me­ta ro­be, uslu­ga­ma u pro­me­tu ro­be i pru­ža­nja uslu­ga u obla­sti za­nat­stva. 
– Naj­če­šće ne­pra­vil­no­sti od­no­si­le su se na ne­pro­pi­sno vo­đe­nje evi­den­ci­je o na­bav­ci i pro­da­ji ro­be, pro­da­ja bez do­ka­za o na­bav­ci ro­be, ne­is­ti­ca­nje ci­je­na na pro­pi­san na­čin, ne­iz­da­va­nje ra­ču­na. Za uči­nje­ne ne­pra­vil­no­sti u 76 slu­ča­ja je uka­za­no su­bjek­ti­ma nad­zo­ra na uči­nje­nu ne­pra­vil­nost, do­ne­se­no je 138 rje­še­nja o ot­kla­nja­nju ne­pra­vil­no­sti i pri­vre­me­noj za­bra­ni pro­me­ta od­re­đe­nih vr­sta ro­ba do ot­kla­nja­nja ne­pra­vil­no­sti – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju, koje prenosi „Dan“.

(pvportal)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.