Program BDZ – Bošnjačka gimnazija, Srednja građevinska u Pazaru i Srednja poljoprivredna u Sjenici

6
63

gimnazija (1)

Osnovni pokretač razvoja naše sredine jeste kvalitetan obrazovni sistem koji će omogućiti da buduće generacije uz stečena znanja i iskustva prethodnika projektiraju i izgrade prosperitetno društvo zasnovano na etičkim vrijednostima i visokom životnome standardu. Današnji obrazovni sistem u Sandžaku suočen je sa mnoštvom devijacija koje je neophodno iskorijeniti i obrazovne ustanove trajno zaštiti od njihovih uticaja. Najveća pošast koja devalvira obrazovni sistem jeste korupcija u svim svojim oblicima, nametnuta od strane lokalnih političkih moćnika pod čiju direktnu i indirektnu vlast jeste kadriranje nastavnog, administrativnog i pomoćnog osoblja u obrazovnim ustanovama, te se, umjesto po moralnim i stručnim karakteristikama, nastavni i drugi neophodni kadar upošljava prema partijskoj podobnosti, nepotističkoj liniji ili za novčanu naknadu. Takav odnos proizvodi gomilanje neprofesionalnog, nestručnog, koruptivnog i ucjenjivačkog nastavnog osoblja koje nije sposobno adekvatno odgovoriti izazovima odgojno-obrazovnih zadataka, što za posljedicu ima etički i stručno unakažene generacije bez šanse da društvo povedu ka boljoj budućnosti. Stoga je neophodna konkretna i direktna reforma odgojno-obrazovnih ustanova, sa posebnim akcentom na sasijecanje svih vidova koruptivnih radnji i unapređenje standarda na svim nivoima organizovanja obrazovanja od jaslica i predškolskih do visokoškolskih ustanova.

 

Jaslice i predškolsko obrazovanje do sedme godine života

U dobi do sedme godine života formira se karakter ličnosti i njene temeljne osobine i navike.  Presudnu ulogu u tom procesu imaju porodica i odgojno-obrazovne ustanove kojima roditelji povjeravaju djecu u nadi da će im pomoći u ovoj važnoj životnoj dobi gdje se udaraju konture buduće ličnosti. Obzirom da životni standard i društvene tendencije zahtijevaju poslovni angažman oba roditelja u punome kapacitetu, uloga odgojno-obrazovnih ustanova postaje sve značajnija i složenija. Zato je važno obezbijediti maksimalne uslove za normalan i zdrav razvitak djeteta kroz sistem jaslica i predškolskih ustanova. U tom pogledu neophodno je unaprijediti postojeće i osigurati druge neophodne standarde koji će garantovati da će djeca zdravo odrastati i izgraditi se u dobre i društveno-korisne ličnosti.

Tehnički standardi su neophodan preduslov valjanog i društveno-odgovornog rada sa djecom, naročito do sedme godine života. Zato je neophodno sve postojeće dječije vrtiće u Sandžaku temeljito renovirati, osigurati od vlage, memle i drugih zdravstveno štetnih pojava, zamijeniti  staru stolariju, sanitarije, elektroinstalaciju i vodoinstalaciju, urediti dvorišta i pristupne puteve prema zgradama vrtića i predškolskih ustanova, kao i osigurati maksimum bezbjednosti naročito kod objekata ove vrste koji se nalaze na ili u blizini prometnih saobraćajnica.

Obzirom na značajan prirodni priraštaj, postojeći kapaciteti ustanova dječijih vrtića i predškolskih ustanova ne mogu zadovoljiti realne potrebe građana, te je neophodno izgraditi više objekata ove namjene u gradovima Novi Pazar (tri nova objekta), Tutin (jedan objekat), Sjenica (jedan objekat), Prijepolje (jedan objekat), Nova Varoš (jedan objekat) i Priboj (jedan objekat). U većim naseljenim mjestima također je neophodno izgraditi više objekata ove namjene i to u: Sjeverinu (Priboj), Brodarevu (Prijepolje), Kladnici, Dugoj Poljani, Karajukića Bunarima (Sjenica), Delimeđu, Ribariću i Ljeskovi (Tutin).

Pored prostornih kapaciteta, za kvalitetnu uslugu koju pružaju vrtići i predškolske ustanove neophodna su i tehnička i nastavna pomagala. Svi vrtići i predškolske ustanove moraju se opremiti najsavremenijim tehničkim i nastavnim pomagalima kako bi kvalitet usluge zadovoljio svjetske standarde.

Uz obezbjeđenje preduslova osiguravanja tehničkih standarda, za potpunu i sveobuhvatnu uslugu u vrtićima i predškolskim ustanovama neophodan je i stručan, mentalno stabilan i etički  primjeran kadar koji će provoditi djecu kroz proces odrastanja, spoznavanja svijeta i usvajanja predviđenih znanja i vještina. Obzirom na opću devalvaciju ovog segmenta našeg obrazovnog sistema, neophodna je kadrovska revizija i postavljanje standarda kompetencija prema kojem će se isključivo rukovoditi prilikom davanja ovog važnog emaneta određenoj osobi, što podrazumijeva iskorjenjivanje zapošljavanja prema partijskoj podobnosti, nepotistički i kupovinom radnoga mjesta.

Osnovnoškolsko obrazovanje

Drugi stadij prerastanja djeteta u cjelokupnu višedimenzionalnu ličnost predstavlja osnovnoškolsko obrazovanje. Dijete u periodu od sedme do petnaeste godine života spoznaje bazične naučne vrijednosti, prerasta više faza mentalnoga razvoja i osposobljava se za usvajanje složenijih procesa iz prirodnih i društvenih disciplina. Podjednako važna dimenzija ličnosti ovog doba jeste očuvanje i očvršćavanje stečenih pozitivnih osobina te sasijecanje eventualnih negativnih karakternih odlika, što znači da je proces odgoja podjednako bitna dimenzija kao i obrazovanje, kojoj se u školskim ustanovama mora posvetiti velika pažnja.

Kako bi pristupili odgojno-obrazovnim zadacima predviđenim za osnovnoškolski uzrast djeteta, neophodno je obezbijediti optimalne uslove za pozitivnu radnu atmosferu. Osnovno polazište ka tom cilju jeste prostorni kapacitet koji zadovoljava standarde za kvalitetno izvođenje nastave. Većina zgrada osnovnih škola u Sandžaku nalazi se u ruiniranom i devastiranome stanju. Gradske osnovne škole u sandžačkim gradovima sa oštećenim fasadama, unutrašnjim trošnim i neokrečenim zidovima, propalim mokrim čvorovima, dotrajalim i skoro neupotrebljivim inventarom, neopremljenim kabinetima, nesređenim dvorištima i više od polovine bez fiskulturnih sala, predstavljaju najzapuštenije ustanove ove vrste u Srbiji. Od njih su u gorem stanju samo seoske osnovne škole u Sandžaku, pravljene prije više decenija od najslabijeg materijala ili ćerpiča, sa uništenom stolarijom, krovovima koji prokišnjavaju, poljskim toaletima, zemljanim podovima, grijanjem na furunu i uništenim inventarom. Neophodno je u što kraćem roku renovirati sve seoske i gradske osnovne škole u Sandžaku, iste opremiti novim inventarom i izgraditi pomoćne objekte, kabinete, fiskulturne sale i sportske terene.

Pored renoviranja postojećih, a uslijed realnih potreba, što prije treba izgraditi još nekoliko novih osnovnih škola, i to tri u Novome Pazaru, te po jednu u Sjenici, Tutinu i Prijepolju.

Uz katastrofalne tehničke, prostorne i neadekvatnom opremom opskrbljene prostorije, na kvalitet obrazovanja u osnovnim školama utiču i drugi faktori. Prije ostalih, nastavni kadar koji također mora doživjeti reviziju, jer je u većini slučajeva uposlen prema partijskoj podobnosti, preko porodičnih veza ili kupovinom radnoga mjesta. U sva tri slučaja ovaj nastavni kadar je podložan ucjenama jer uglavnom dobija radno mjesto na određeno vrijeme, sa nepotpunom normom i obavezom da bude poslušan ne poslodavcu već kriminalnim i koruptivnim elementima koji su mu obezbijedili takvo radno mjesto. To proizvodi neetički odnos prema đacima i devalvira ulogu nastavnika, što za posljedicu ima i gubljenje odgojne dimenzije iz obrazovnoga sistema. Zato je neophodno uvesti standarde kompetencije prema kojima će se nastavni kadar upošljavati i obavljati svoju svetu ulogu prosvjetiteljstva.

Uzročno-posljedično u takvom ambijentu osnovnoškolska djeca su često izložena raznim bezbjednosnim rizicima, te je zato važno sprovesti strategiju bezbjednosti učenika, koja će uključivati veći broj školskih policajaca, zabranu otvaranja kladionica, bilijara i drugih po odgoj štetnih lokala u blizini škola, te osiguravanje saobraćajnih prilaza školama.

Nastavni planovi i programi također moraju doživjeti reviziju, uskladiti se sa realnim potencijalima djece shodno njihovim uzrastima te izazovima vremena u kome živimo. Postojeći planovi i programi sadrže diskriminatorske elemente na vjerskoj, etničkoj i kulturološkoj razini koji se moraju odstraniti.

Srednjoškolsko obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje predstavlja prvi zreli stadij učenika koji u periodu od petnaeste do osamnaeste godine života usmjeravaju svoja interesovanja prema profilima kojima će se u budućnosti baviti. Učenici u ovom stadiju biraju između općeg i usmjerenog obrazovanja, shodno svojim težnjama i pogledima prema karijeri i potencijalnome zanimanju. Već su formirali bazične stavove prema životu i sada procesom nadogradnje usavršavaju i produbljuju stečena znanja i vještine. Zato je neophodno obezbijediti adekvatne uslove u kojima će ove stasavajuće ličnosti zaokružiti jednu životnu epohu i dati im kroz proces obrazovanja i odgoja širok pogled na stvarnost i izazove koji ih očekuju nakon završetka srednje škole. Kako bi se to ostvarilo, također je važno obezbijediti sve preduslove.

Slika srednjih škola u Sandžaku razlikuje se od slučaja do slučaja. Neke su tehnički opremljenije i sa dovoljno prostornih uvjeta da pruže adekvatnu uslugu đacima, dok druge kubure sa manjkom kvadrata, dotrajalim inventarom, stolarijama, sanitarijom i drugim neophodnostima. Zato je potrebno renovirati škole koje se bore sa ovim problemima i povećati im kvadraturu tamo gdje je neophodno. Većina naših srednjih škola posjeduje dotrajao inventar i ima manjak tehničkih i nastavnih pomagala, što iziskuje opremanje istih neophodnim sredstvima za kvalitetnu izvedbu nastave, te izgradnju fiskulturnih sala, laboratorija i radionica za praktičnu realizaciju nastave.

Postojeći profili također se moraju revidirati, što podrazumijeva izgradnju školskih zgrada i drugih neophodnih tehničkih sredstava za njihovu uspostavu. Neophodno je izgraditi zgradu za Bošnjačku gimnaziju, Srednju građevinsku školu, Srednju umjetničku školu i Srednju stomatološku školu u Novome Pazaru, Srednju šumarsku školu i Srednju poljoprivrednu školu u Tutinu, Srednju poljoprivrednu školu i Srednju rudarsku školu u Sjenici, te Srednju medicinsku školu u Prijepolju jer realne prilike zahtijevaju kadrove ove vrste.

Također, neophodna je revizija profesorskoga kadra jer je na isti način kao i kod učitelja i nastavnika posljednjih decenija upošljavan prema partijskoj podobnosti, nepotistički ili kupovinom radnog mjesta, što zahtijeva uvođenje standarda kompetencija za svaki profil i naučnu disciplinu ponaosob kako bi se kvalitet nastave i odgoja učenika podigao na veći nivo.

Nažalost, kod naše srednjoškolske omladine sve su češće anomalije konzumiranja droga, alkohola i drugih opojnih sredstava, javni nemoral i druge pošasti koje uništavaju karakter i proizvode nezdravo društvo. Tome naročito pogoduju neadekvatno organizovane ekskurzije koje umjesto edukativne imaju destruktivnu funkciju i često se realizuju sa elementima korupcije među organizatorima. Iz tih razloga u srednjim školama mora se posebna pažnja posvetiti odgojnoj dimenziji.

Visoko obrazovanje

Sandžak je poslije stoljeća osporavanja i nazadovanja uspio da se izbori za status uzniverzitetske sredine, a Novi Pazar je postao univerzitetski grad. Internacionalni univerzitet i Državni univerzitet u Novome Pazaru školuju visokostručan kadar koji će obezbijediti razvoj našeme regionu. Višedecenijsko paćenje sandžačkih studenata po univerzitetskim centrima diljem Balkana i Evrope i odliv najkvalitetnijih kadrova zaustavljen je osnivanjem Internacionalnoga univerziteta i nešto kasnije, kao posljedica na njegovu pojavnost, Državnoga univerziteta u Novome Pazaru. Oba ova univerziteta imaju šansu da oblikuju buduću elitu koja će biti sposobna da pokrene Sandžak i obezbijedi svijetlu budućnost Bošnjacima i drugim narodima na ovom prostoru i šire. Zato obje institucije treba dodatno pomoći u njihovim naporima da se razviju i profiliraju u lidere na tržištu.

Uprkos opstrukcijama i drugim vidivima osporavanja, Internacionalni univerzitet je uspio da se izbori sa svim vidovima pritisaka i postigne, pa čak i nadmaši, standarde vodećih svjetskih univerziteta. Dok je recimo na Oxfordu standard 3,5 kvadratnih metara po studentu, na IUNP je 5 kvadratnih metara. Također, ovaj Univerzitet opremljen je najsavremenijim laboratorijama i nastavnim sredstvima, te posjeduje vlastite centre za dodatnu edukaciju studenata, poput Media centra, Karijer centra i druge, te sportske centre za rekreaciju studenata.

Ono na čemu se u narednom periodu predano treba raditi, pored razvojnih projekata univerziteta, jeste povećanje studentskih standarda. Novi Pazar mora dobiti javnu ustanovu studentski dom sa kapacitetima za smještaj studenata sa oba univerziteta, studentsku menzu i studentski centar. Također, država i gradovi i općine Sandžaka moraju iznaći način da većem broju studenata slabijeg imovinskoga stanja obezbijede programe stipendiranja i kreditiranja te omoguće njihovu pravednu raspodjelu prema kriterijima koji će važiti za studente oba univerziteta.

Nacionalno obrazovanje

Bošnjaci u Srbiji još uvijek ne uživaju apsolutno pravo na nacionalno obrazovanje, iako u posljednjim godinama ima pomaka u tom pravcu. Prema Ustavu i zakonima Republike Srbije, Bošnjaci kao i svi ostali narodi i nacionalne zajednice imaju pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, ali i sa nacionalnim sadržajima i kulturom. Država mora obezbijediti uslove da se nastava u sandžačkim i drugim gradovima, gdje se ukaže potreba za učenike bošnjačke nacionalnosti, izvodi na bosanskome jeziku i da ista bude jednakog kvaliteta kao nastava na srpskome jeziku. To podrazumijeva da se mora prestati sa dosadašnjom praksom nejednakih standarda i diskriminisanja. Nastavni planovi i programi i udžbenici moraju biti kvalitetni i obuhvatati sve nastavne predmete, a naročito maternjeg bosanskoga jezika, nacionalne historije, muzičkoga obrazovanja, likovnoga obrazovanja i nacionalne geografije. Država mora obezbijediti Bošnjacima obrazovanje na maternjem jeziku sa nacionalnim sadržajima i kulturom od predškolskog do univerzitetskoga nivoa. Za potrebe izvođenja nastave država mora isplanirati program profiliranja kadrova na način što će postojećim profesorima, nastavnicima i učiteljima obezbijediti program sticanja kompetencija i stipendirati studente iz onih oblasti koje su deficitarne i neophodne za proces izvođenja nastave.

Država mora, također, iz nastavnih sadržaja i udžbenika za obrazovanje na srpskome jeziku izbaciti one koji su asimilatorski, diskriminirajući i vjerski neprihvatljivi ne samo Bošnjacima već i drugim đacima nesrbima. Naročito je neprihvatljivo nametanje pravoslavne vjerske slave đacima kao školske, te se taj vid pravoslavizacije mora iskorijeniti iz školskoga sistema.

Neki od propusta u školskom sistemu

Ø Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja finansira, na osnovu utvrđene cijene rada, koeficijenta stručne spreme, dodatka za odjeljensko starješinstvo i minuli rad, lične dohotke uposlenicima u obrazovnome sistemu. Na početku svake školske godine Ministarstvu se dostavljaju podaci o zaposlenim licima na osnovu odluka direktora škole koji vrši prijem radnika bez uticaja školskoga odbora ili bilo kog drugog organa.

Odlukom Vlade o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, donijetom krajem decembra 2013. godine sa trajanjem do 31.12.2016. godine, prijem radnika se vrši isključivo na određeno vrijeme, a po prestanku važenja Uredbe na osnovu raspisanog konkursa u stalni radni odnos. Svaka škola po tom osnovu ima u prosjeku 15 novih radnika koji su uposleni isključivo po nalogu lica bez stručne spreme i zanimanja iz uže porodice Rasima Ljajića. Takvi uposlenici postaju zatočenici vlastitoga posla i robovi političke partije koja im konstantno prijeti otkazima.

Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka će nakon ovih izbora dokinuti ovu spregu kriminala i obrazovanja, a svi prosvjetni radnici koji imaju potrebne kvalifikacije, stručnu spremu i moralni kredibilitet će dobiti šansu za zasnivanje stalnog radnog odnosa bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali.

Ø Gradske i općinske uprave su obavezne, prema članu 156. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, finansirati materijalne troškove obrazovnih institucija na svom području. U sandžačkim gradovima i općinama ovaj član zakona je primjenjivan sporadično, selektivno i prema partijskoj pripadnosti, uslijed čega mnogim prosvjetnim radnicima nisu isplaćivane jubilarne nagrade za 10, 20, 30 i 35 godina rada kako im prema Zakonu pripada, školske zgrade nisu održavane, renovirane niti im je obnavljan inventar i slično.

Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka će istrajavati na poštivanju zakonskih regulativa i svim prosvjetnim radnicima isplaćivati jubilarne nagrade i ostvarene prihode po drugim osnovama koji im pripadaju.

Ø Članom 26. Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja regulisano je da gradska i općinske uprave iz budžetskih sredstava finansiraju obavezna stručna usavršavanja prosvjetnih radnika. Gradska uprava Novi Pazar, preko Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, obavezne seminare prosvjetnim radnicima naplaćuje po 1000 dinara. Prosvjetni radnici su obavezni pohađati najmanje tri takva seminara u jednoj školskog godini, što iznosi 3000 dinara. Za osam godina vladavine lokalna SDP vlast u Novome Pazaru nelegalno je otuđila od svakog prosvjetnog radnika 24.000 dinara, jer su bili prinuđeni da sami uplaćuju kotizaciju za pohađanje seminara.

Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka će svim prosvjetnim radnicima obezbijediti besplatne seminare vrhunskoga kvaliteta s ciljem poboljšanja prosvjetnog potencijala i obrazovnog sistema, a prema zakonskim obavezama.

Ø Članom 19. Pravilnika o kriterijumima i standardnima za finansiranje ustanove koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja predviđeno je da 2,5% od bruto zarade svih zaposlenih prosvjetnih radnika gradske i lokalne samouprave izdvajaju za materijalne troškove nastave. Ta sredstva predviđena su za obezbjeđivanje nastavnih sredstava. Zbog nepoštovanja ove odredbe i neuplaćivanja sredstava od strane vladajućih gradskih i općinskih uprava, đaci nemaju elementarne uslove za kvalitetno izvođenje nastave, dok su računi većine škola u blokadama.

Ova praksa se hitno kora dokinuti i sva zakonskim odredbama predviđena sredstva moraju se uplatiti školama koje će za taj novac obezbijediti nastavna pomagala, osvježiti bibliotečki fond i osigurati druge uslove za normalno izvođenje nastave.

Ø Članom 28. Pravilnika o kriterijumima i standardnima za finansiranje ustanove koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja predviđeno je da gradske i lokalne uprave izdvajaju sredstva za nagrađivanje uspješnih učenika. Gradske i lokalne vlasti u Sandžaku već godinama ne izdvajaju ni simbolična sredstva za ovu vrstu motivacije učenika, pa čak ni za štampanje pohvalnica i zahvalnica najboljim i najistaknutijim đacima.

Pohvala i nagrada za dokazani uspjeh učenika važan je segment motivacije i buđenja takmičarskoga duha među đacima koji može dovesti do značajnog poboljšanja kvaliteta znanja učenika. Zato će BDZ Sandžaka sve primjerne učenike sa dokazanim uspjehom u znanju i vladanju skladno ovoj odredbi Pravilnika nagrađivati i pospješivati njihov dalji razvoj.

Također, na nivou svojih mogućnosti, inicirat će osnivanje fonda za stipendiranje nadarenih i učenika i studenata slabijeg imovinskoga stanja.

Ø Zakonom o osnovnom obrazovanju član 69. predviđeno je da učenicima koji stanuju četiri i više kilometara od škole lokalne vlasti obezbijede besplatan prijevoz. Lokalne vlasti za učenike iz gradskih zona putem javnog prijevoza osiguravaju besplatan gradski prijevoz, međutim za učenike iz ruralnih sredina i udaljenih sela, kao na primjer Goševo, Roginje, Kruševo i druga u Novome Pazaru, ni na koji način ne osiguravaju prijevoz do škole. U drugim gradovima Sandžaka po ovom pitanju situacija je oscilantna – ponegdje se učenicima obezbjeđuje prijevoz, a drugdje ne.

BDZ Sandžaka će nastojati svim učenicima osnovnih škola, naročito u ruralnim i infrastrukturno zapuštenim mjestima, osigurati prijevoz do škole.

Ø Dosadašnja praksa gradskih i lokalnih uprava bila je da izrabljuju škole i druge obrazovne ustanove kao vlastite glasačke mehanizme kroz sistem ucjena, devalviraju iste korupcijom, zakidanjem elementarnih sredstava za nesmetan rad i održavanje školskih sistema. Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka dokinut će takvu praksu, vrjednujući prije svega stručnost, kvalitet i moralni kredibilitet prosvjetnih radnika, ispunjavajući sve finansijske obaveze prema školskim ustanovama i postavljajući odgovorne i savjesne ljude na rukovodeće položaje.

NAUČNI RAZVOJ

Od posebne je važnosti ostvarivanje uslova i ambijenta za unapređenje naučnih aktivnosti u Sandžaku. U tom smislu, strateški je važno dati punu podršku radu i projektima Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, kao što je važno podržati rad i projekte naučnih instituta oba univerziteta u Novome Pazaru.

Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka će se zalagati za izdavanje potrebnih iznosa iz lokalnih budžeta i republičkog budžeta za svaku vrstu unapređenja naučnih projekata u Sandžaku.

Obzirom na neosporni potencijal mladosti ove regije, kao i mnogo puta dokazane talente, važno je uspostaviti posebne fondove za podršku izuzetnim talentima i nagrađivanje inovacija.

RAZVOJNI PROJEKTI U OBLASTI OBRAZOVANJA

Sandžak je dio Srbije sa najvećim procentom prirodnog priraštaja. Postojeći kapaciteti obrazovnih ustanova nisu dovoljni za uspostavu kvalitetnog obrazovanja na svim nivoima. Zato je neophodno poduzeti niz akcija kojim će se ostvariti uslovi da svi učesnici u obrazovanju, od vrtića do univerziteta, dobiju adekvatne uslove za uspješno obrazovanje.

U Novome Pazaru (3), Sjenici (1), Tutinu (1), Prijepolju (1), Novoj Varoši (1) i Priboju (1) potrebno je izgradi više javnih vrtića za djecu do šest godina starosti i predškolski uzrast.

U Novome Pazaru neophodno je renovirati većinu postojećih i izgraditi još dvije osnovne škole. U Sjenici, Tutinu i Prijepolju neophodno je renovirati sve postojeće i izgraditi još po jednu novu školu u gradovima i nekoliko nižih osnovnih škola u okolnim mjestima. U Priboju i Novoj Varoši neophodno je renovirati sve postojeće škole u gradovima i okolnim mjestima.

U Novome Pazaru potrebno je renovirati sve postojeće srednje škole i izgraditi zgrade za nekoliko novih srednjih škola: Bošnjačku gimnaziju, Srednju građevinsku školu, Srednju umjetničku školu i dr.

U Sjenici i Tutinu potrebno je izgraditi zgradu i izdvojiti u posebnu ustanovu Srednju poljoprivredu školu.

Za potrebe studenata potrebno je osnovati javnu ustanovu i izgraditi kompleks zgrada Studentskoga doma.


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

6 KOMENTARI

 1. GOSPODIN Muamer Zukorlic je VIZIONAR a njegov dvodecenijski angazman na drustvenoj scjeni je najbolji dokaz o kakvom se kapacitetu radi.

  0

  0
 2. ZUKOLIC MOZE DONIJETI BLAGOSTANJE SANDZAKU, SRBIJI I BALKANU

  Muamer Zukorlic je jedini lider na Balkanu koji ima šifru mira za Balkan.

  0

  0
 3. Ovaj covjek je dokazao da se bori za ovaj narod i to svi znaju i vide samo sto neki nece da priznaju iz strasti ili interesa nekog ili iz neke neosnovane mrznje prema muftiji. A ko bude imao mrznju u srcu ona ce ga unistit’. POMOGNIMO SEBI I SVOJOJ DECI TIME STO CEMO PODRZATI OVOG COVJEKA KOJI SE ALLAHA BOJI I POZIVA NAS NA ONO STO JE HAIRLI A ODVRACA NAS OD ONOG STO JE ZLO.

  0

  0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.