Prekinut saobraćaj koji povezuje Petnjicu s više sela gornjeg Bihora

1
50

SlikaPetnjica –  Da su sta­nov­ni­ci Bi­ho­ra su­o­če­ni s broj­nim in­fra­struk­tur­nim pro­ble­mi­ma, po­tvr­đu­je i pri­mjer pu­ta ko­ji od Pet­nji­ce vo­di pre­ma se­li­ma Bor, Sa­vin Bor, Da­šča Ri­je­ka, Do­bro­do­le, Kru­šči­ca, Ja­vo­ro­va i Po­nor.

Na­i­me, ova sa­o­bra­ćaj­ni­ca je u iz­u­zet­no lo­šem sta­nju, jer se duž ci­je­log ko­lo­vo­za na­la­zi to­li­ko udar­nih ru­pa da je ne­mo­gu­će pro­ći vo­zi­lom, a da ono ne do­ži­vi ozbilj­ni­je ošte­će­nje. Da stvar bu­de još te­ža, pri­je dva­de­se­tak da­na u mje­stu Tr­na­vi­ce po­kre­nu­lo se kli­zi­šte ko­je je u du­ži­ni od de­se­tak me­ta­ra pre­sje­klo put stva­ra­ju­ći do­dat­ne pro­ble­me sta­nov­ni­ci­ma Gor­njeg Bi­ho­ra. Mje­šta­ni na­vo­de da je od pri­je dva da­na ze­mlji­šte do­dat­no po­to­nu­lo i da je na­kon to­ga usli­je­dio pre­kid sa­o­bra­ća­ja. Is­ti­ču da tom di­o­ni­com, i to s do­sta mu­ke, mo­gu da pro­đu je­di­no te­ren­ska vo­zi­la. Mje­šta­ni su na­gla­si­li da je pri­je iz­vje­snog vre­me­na je­dan od nji­ho­vih kom­ši­ja iz­vo­dio od­re­đe­ne ze­mlja­ne ra­do­ve bli­zu sa­o­bra­ćaj­ni­ce o ko­joj je ri­ječ i da je to do­dat­no iza­zva­lo po­kre­ta­nje ze­mlji­šta u Tr­na­vi­ca­ma. Ka­za­li su da su u vi­še na­vra­ta sta­vlja­li do zna­nja nad­le­žni­ma u lo­kal­noj upra­vi da je po­treb­no što pri­je in­ter­ve­ni­sa­ti na di­o­ni­ci ošte­će­nog pu­ta, jer se ne­ko­li­ko sto­ti­na do­ma­ćin­sta­va na­šlo u sa­o­bra­ćaj­noj blo­ka­di.
– U vi­še na­vra­ta smo upo­zo­ra­va­li nad­le­žne da je put ko­ji vo­di od Pet­nji­ce pre­ma Bo­ru pot­pu­no ošte­ćen i da zah­ti­je­va ozbilj­nu re­kon­struk­ci­ju. Me­đu­tim, i po­red to­ga ni­je bi­lo ni­ka­kve in­ter­ven­ci­je na mje­stu gdje se po­ja­vi­lo kli­zi­šte, što sva­ka­ko za­slu­žu­je naj­o­štri­ju osu­du. Sve to po­tvr­đu­je da se sta­nje u Bi­ho­ru ni­je po­pra­vi­lo ni na­kon što je Pet­nji­ca do­bi­la op­šti­nu. Bo­li me ta­kvo sa­zna­nje, jer sam kao mlad i po­ro­di­čan čo­vjek od­lu­čio da ži­vim u mje­stu svog ro­đe­nja, ali po­sli­je sve­ga ozbilj­no raz­mi­šljam da se i ja od­met­nem ne­kud u bi­je­li svi­jet – na­vo­di Ju­po Me­ho­vić.
Slič­nog mi­šlje­nja je i Ad­nan Me­ho­vić ko­ji po­ru­ču­je da bi i lo­kal­na upra­va i dr­žav­ni or­ga­ni mo­ra­li da po­sve­te vi­še pa­žnje odr­ža­va­nju lo­kal­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca uko­li­ko že­le da bar do­ne­kle za­u­sta­ve iz­ra­že­nu mi­gra­ci­ju sta­nov­ni­štva.
– Ne­pri­mje­re­no je da u 21. vi­je­ku mu­ku mu­či­mo da do­đe­mo do svo­jih ku­ća. Svi do­bro zna­mo da bez do­bre put­ne in­fra­struk­tu­re ne­ma na­pret­ka. Ako že­li­mo da kre­ne­mo pu­te­vi­ma raz­vo­ja, pr­vo tre­ba iz­vr­ši­ti pot­pu­nu re­kon­struk­ci­ju pu­ta ko­ji od Be­ra­na vo­di ka Pet­nji­ci i da­lje pre­ma bi­hor­skim se­li­ma. Tre­ba da shva­ti­mo da su lo­ši pu­te­vi je­dan od uzroč­ni­ka što je ve­li­ki broj Pet­nji­ča­na na­pu­stio svoj za­vi­čaj. Za sa­na­ci­ju kli­zi­šta u mje­stu Tr­na­vi­ce ni­je­su po­treb­na ve­li­ka sred­stva, za­to je ne­do­pu­sti­vo što je na ovoj di­o­ni­ci pu­ta do­šlo do pre­ki­da sa­o­bra­ća­ja – na­gla­sio je Me­ho­vić, do­da­ju­ći da ni pu­ta­ri na ovoj sa­o­bra­ćaj­ni­ci ne oba­vlja­ju svoj po­sao ona­ko ka­ko bi tre­ba­lo. 
Ha­san Adro­vić na­vo­di da bi hit­no tre­ba­lo do­ni­je­ti po­seb­nu stra­te­gi­ju ko­ja bi na ade­kva­tan na­čin po­kre­nu­la Bi­hor s mr­tve tač­ke.
– Ži­vim u Bi­je­lom Po­lju, ali kad god imam vre­me­na do­đem u rod­no se­lo Bor. Me­đu­tim, sva­ki put uvi­đam da po­sled­njih de­ce­ni­ja ni­šta ozbilj­ni­je ni­je ura­đe­no za do­bro­bit bi­hor­skih se­la. O to­me svje­do­či i sa­o­bra­ćaj­ni­ca ko­ja vo­di pre­ma Bo­ru, a na­ro­či­to kli­zi­šte ko­je je prak­tič­no pre­sje­klo put. Zna­či Pet­nji­ča­ni­ma je do­sta obe­ća­va­no, a ma­lo to­ga je is­pu­nje­no. Za­to se hit­no mo­ra­ju obez­bi­je­di­ti sred­stva za po­prav­ku pu­te­va i re­a­li­za­ci­ju dru­gih pri­je­ko po­treb­nih pro­je­ka­ta – ka­zao je Adro­vić.
D.J.
Auto­bu­si po­vu­kli ruč­nu

Mje­šta­ni is­ti­ču da je zbog po­ja­ve kli­zi­šta i pred­u­ze­će „Si­mon Vo­jaž” pre­sta­lo da ša­lje auto­bu­se od Pet­nji­ce pre­ma Sa­vi­nom Bo­ru.
– Pri­je dva da­na sam s ve­li­kim ri­zi­kom pro­šao di­o­ni­com na ko­joj se pri­je dva­de­se­tak da­na po­ja­vi­lo kli­zi­šte. Tom pri­li­kom auto­bus je pri­lič­no ošte­ćen na­kon če­ga smo pre­sta­li da sa­o­bra­ća­mo na toj li­ni­ji, jer bi sva­ki da­lji pro­la­zak mo­gao da bu­de ko­ban. Za­to sma­tram da je kraj­nje vri­je­me da nad­le­žni ko­nač­no shva­te ozbilj­nost si­tu­a­ci­je i da pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će mje­re za sa­na­ci­ju kli­zi­šta – ka­že vo­zač auto­bu­sa Dže­mal Adro­vić.

Ago­vić: Pred­u­ze­će­mo mje­re

Pred­sjed­nik op­šti­ne Sa­mir Ago­vić na­vo­di da će lo­kal­na upra­va pred­u­ze­ti sve neo­p­hod­ne mje­re da se što pri­je obez­bi­je­di pro­hod­nost pu­ta ka od­sje­če­nim bi­hor­skim se­li­ma.
– Bio sam na li­cu mje­sta i sa­gle­dao si­tu­a­ci­ju. Pro­blem je u to­me što je je­dan od mje­šta­na su­sjed­nih se­la, iz­vo­de­ći od­re­đe­ne ra­do­ve, pot­ko­pao put ko­ji vo­di pre­ma Bo­ru. Ta­ko je i do­šlo do po­ja­ve kli­zi­šta ko­je je lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu stvo­ri­lo, za­i­sta, ve­li­ke pro­ble­me. No, mi će­mo br­zo in­ter­ve­ni­sa­ti s ci­ljem da se put ospo­so­bi za sa­o­bra­ćaj, uz oče­ki­va­nje da će i li­ce ko­je je pot­ko­pa­lo put pe­re­du­ze­ti po­treb­ne mje­re da se kli­zi­šte sa­ni­ra na od­go­va­ra­ju­ći na­čin – ka­zao je Ago­vić.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.