Elvis Omeragic savjetuje-Treba razviti planinski biziklizam

0

Gusinje – Op­šti­na Gu­si­nje, osim što ima mno­štvo pri­rod­nih bi­se­ra, ko­ji su po mno­gi­ma je­din­stve­ni u ši­rem re­gi­o­nu, u po­sled­nje dvi­je go­di­ne ras­po­la­že i sa sve vi­še ure­đe­nih i mar­ki­ra­nih pla­ni­nar­skih i bi­ci­kli­stič­kih sta­za.

Pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje El­vi­sa Ome­ra­gi­ća, ko­ji je i sam bi­ci­kli­stič­ki re­kre­a­ti­vac i uče­snik u mar­ki­ra­nju bi­ci­kli­stič­kih sta­za na pro­sto­ru op­šti­ne, u okvi­ru pro­jek­ta „Panoramske mape za prirodne bisere i planinski biciklizam” Gu­si­nje po ovom pi­ta­nju i te ka­ko mo­že pro­fi­ti­ra­ti.

Ome­ra­gić is­ti­če da pro­je­kat „Pa­no­ram­ske ma­pe za pri­rod­ne bi­se­re i pla­nin­ski bi­ci­kli­zam” ob­u­hva­ta ve­o­ma ve­li­ko tr­ži­šte, što po­ka­zu­je po­da­tak da je sa­mo u ze­mlja­ma za­pad­ne Evro­pe za ova­kve vi­do­ve re­kre­a­ci­je za­in­te­re­so­va­no vi­še od 30 mi­li­o­na lju­di.

– U Pla­vu i Gu­si­nju po­sto­ji smje­štaj za sve ko­ji vo­le pla­ni­na­re­nje i pla­nin­ski bi­ci­kli­zam. Prak­tič­no, svi objek­ti pri­la­go­đe­ni su za­htje­vi­ma tr­ži­šta – ho­te­li, pri­vat­ni smje­štaj, eko-ku­ći­ce, ka­tu­ni, pla­ni­nar­ski do­mo­vi i dru­gi sa­dr­ža­ji. Za­to je ove go­di­ne ve­li­ki broj tu­ri­sta ko­ri­stio sve te mo­guć­no­sti za ak­ti­van od­mor. U tom prav­cu, gu­sinj­ski tu­ri­stič­ki po­sle­ni­ci tre­ba da po­kre­nu sve ak­tiv­no­sti i da se obez­bi­je­di gra­fič­ki pri­kaz svih pla­nin­skih sta­za na Pro­kle­ti­ja­ma, kao i pu­te­va za pla­nin­ski bi­ci­kli­zam. Tre­ba da se ura­de i pa­no­ram­ske ma­pe ze in­ter­net ko­je će pred­sta­vlja­ti pri­rod­ne bi­se­re ovog kra­ja. Isto ta­ko, tre­ba us­po­sta­vi­ti ti­je­snu srad­nju sa Fon­da­ci­jom ,,Gu­si­nje“ u Nju­jor­ku, ko­ja bi nam po­mo­gla, da na jed­nom od saj­mo­va ko­ji se or­ga­ni­zu­ju u tom gra­du za­in­te­re­su­je­mo za­lju­blje­ni­ke u ovaj vid tu­ri­zma i na taj na­čin pro­mo­vi­še­mo pri­rod­na bogatstva ovog kra­ja i na­še dr­ža­ve – ka­zao je dr Ome­ra­gić.

On do­da­je da po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na, gru­pe tu­ri­sta iz Če­ške, u or­ga­ni­za­ci­ji Pla­ni­nar­sko-bi­ci­kli­stič­kog klu­ba ,,Adven­tu­ra” iz Pra­ga, sve čeć­še obi­la­zi i Pro­kle­ti­je.N.V.

(gusinjefoundation)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.