Poruka BS-u: ‘Budite spokojni, mi nećemo sa DPS-om, on je vaš prirodni savjeznik’

1
25

lider-bosnjacke-kulturne-zajednice-zukorlic-nas-uci-dostojanstvu-slika-312035Bijelo Polje – Bošnjačka de­mo­krat­ska zajednica iz Bi­je­log Po­lja pred­sta­vi­la je jav­no­sti od­bor­nič­ke kan­di­da­te iz­bor­ne li­ste „Do­la­zi isti­na, Ako­vo mo­je”. Pred­sjed­nik BDZ u Cr­noj Go­ri Ha­zbi­ja Ka­lač po­ru­čio je su­na­rod­ni­ci­ma iz Bo­šnjač­ke stran­ke da ne ši­re ne­i­sti­ne o nji­ma, i na­gla­sio da Bo­šnjač­ka de­mo­krat­ska za­jed­ni­ca ne­će skla­pa­ti ni­ka­kav ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta. 

– U ci­lju sti­ca­nja jef­ti­nih po­e­na i zbu­nji­va­nja jav­no­sti, po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci iz Bo­šnjač­ke stran­ke po­tu­ra­ju nam ka­ko smo sklo­pi­li ne­ka­kav spo­ra­zum sa DPS-om u Ro­ža­ja­ma i ka­ko smo osno­va­ni sa­mo za­to da po­dr­ži­mo i spa­sa­va­mo ak­tu­el­nu vlast. To je pot­pu­na ne­i­sti­na. BDZ se ne­će mi­je­ša­ti i upli­ta­ti u lju­bav DPS-a i BS-a, u nji­hov brak, ko­ji su stvo­ri­li kao pri­rod­ni part­ne­ri. Ne­ka bu­du pot­pu­no spo­koj­ni, jer mi ne­će­mo na tu stra­nu. Mi smo po­li­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja nu­di no­ve ide­je za do­bro­bit či­ta­vog re­gi­o­na, svih na­ro­da u Cr­noj Go­ri i ši­re i za­to ne pri­pa­da­mo tom pro­jek­tu. Oni sa­mo že­le da zbu­ne na­rod i sa­kri­ju svo­je ma­ne i ta­ko po­ku­ša­ju da spa­se re­žim od zre­log sta­nja pro­pa­da­nja – us­tvr­dio je Ka­lač.

On je na­gla­sio ka­ko je „pri­ja­telj­ska i brat­ska Bo­šnjač­ka stran­ka” pod­u­pr­la re­žim i sta­vi­la svo­ja le­đa i ra­me­na da spa­si DPS. U tom spa­sa­va­nju, ka­že Ka­lač, oni pra­vi gri­jeh što BDZ po­ku­ša­va­ju da ozna­če kao opa­snost.

– Ovih da­na se u kam­pa­nji mo­že ču­ti ka­ko je BDZ ne­ka ra­di­kal­na stra­na ili stru­ja, od­no­sno po­li­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja. Ta­ko nas po­zi­ci­o­ni­ra­ju oni ko­ji stra­hu­ju da će­mo mi ko­nač­no kao ne­što no­vo na po­li­tič­koj sce­ni bi­ti od zna­ča­ja za grad, jer mi nu­di­mo pro­je­kat ozdra­vlje­nja lo­kal­ne upra­ve, gdje joj da­je­mo ulo­gu jed­nog sa­vre­me­nog me­na­dže­ra – is­ta­kao je Ka­lač, do­da­ju­ći da lo­kal­na upra­va mo­ra vo­di­ti bri­gu pre­ma pri­vre­di i se­lu uz pro­gram pod na­zi­vom ,,Pot­pu­na bri­ga za se­lo”.
– Na­kon 20 i vi­še go­di­na vla­da­vi­ne ka­kvu ima­mo u Cr­noj Go­ri za­tva­ra se je­dan krug i mi vi­di­mo da ak­tu­el­na vlast ima pro­ble­me da po­nu­di svo­je no­ve ide­je. Pro­sto, oni su za­tvo­ri­li svoj krug tra­ja­nja. Oni su kre­nu­li niz­br­do, ta­ko da svi oni ko­ji že­le da im da­ju no­vu sna­gu, na­ža­lost, sa­mo to­nu sa nji­ma – pod­vu­kao je Ka­lač.

No­si­lac iz­bor­ne li­ste u Bi­je­lom Po­lju mr Nu­sret Ba­lić re­kao je da je Bo­šnjač­ka de­mo­krat­ska za­jed­ni­ca udru­že­na oko jed­nog ci­lja, a to je bo­lji ži­vot i sta­tus Bo­šnja­ka u Bi­je­lom Po­lju i Cr­noj Go­ri.

– Na li­sti ima­mo 12 da­ma, i kva­li­tet­na ime­na hra­brih, slo­bod­nih i po­šte­nih lju­di. Že­li­mo da pro­mi­je­ni­mo dva­de­se­to­go­di­šnju ne­prav­du i pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­sre­će­mo. Že­li­mo da po­bolj­ša­mo sta­tus na­šeg na­ro­da, i mi smo naj­u­ten­tič­ni­ji pred­stav­ni­ci Bo­šnja­ka – re­kao je Ba­lić. 

Pro­gram­ske ci­lje­ve BDZ-a pred­sta­vi­li su od­bor­nič­ki kan­di­da­ti Sa­mir Ho­džić i Sa­mir Gu­ber­nić. Po­zdra­ve Bje­lo­polj­ci­ma iz Pri­je­po­lja pre­nio je Sa­mir Tan­dir, pot­pred­sjed­nik BDZ San­dža­ka.M.N.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

 1. …Husović kupuje glasove najako…
  …zalosno za nas narod da nije svjestan da time daju legitimitet
  onim ljudima koji vrijede upravo toliko koliko vam nude…
  ….zalosno da nas narod nije svjestan da takav covjek koji vam nudi pare za glasove ponizava, unistava, svijest slobodnog covjeka…
  …zalosno da nas narod nije svjestan da ce platiti visoku cijenu za to i takvo neodgovorno ponasanje…

  0

  0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.