Poljoprivrednik Muriz Ćatović optužuju Rožajsko komunalno preduzeće za korupciju

0
9

Rožaje – Up­kos či­nje­ni­ci da na ro­žaj­skoj ze­le­noj pi­ja­ci po­sto­je te­zge ko­je su nat­kri­ve­ne, tr­gov­ci vo­ćem i po­vr­ćem svo­ju ro­bu iz­la­žu na ploč­ni­ku i pod ve­drim ne­bom. Na taj na­čin oni za­u­zi­ma­ju pro­stor pred­vi­đen za cir­ku­la­ci­ju ku­pa­ca što ni­je nima­lo pri­jat­no. Po­je­di­ni tr­gov­ci za ta­ko ne­sre­đen am­bi­jent op­tu­žu­ju Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će, is­ti­ču­ći da je ri­ječ o ko­rup­ci­ji. Po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đač Mu­riz Ća­to­vić iz Bi­je­log Po­lja tvr­di da me­đu pi­jač­nim tr­gov­ci­ma vla­da ri­va­li­tet i bor­ba ko će za­u­ze­ti po­volj­ni­ju po­zi­ci­ju na pi­ja­ci.

-Oni tr­gov­ci ko­ji za­u­zmu po­zi­ci­je na udar­nim mje­sti­ma na pi­ja­ci ima­ju naj­bo­lje šan­se da pro­da­ju svo­ju ro­bu. Ja na ovu pi­ja­cu do­la­zim već šest mje­se­ci i svo­je pro­iz­vo­de, ko­je od­ga­jam u sop­stve­noj re­ži­ji iz­la­žem na ploč­ni­ku. Mno­gi od nas bi ra­do sta­li iza ovih te­zgi ali do nas po­tro­ša­či ne bi mo­gli da do­pru jer je ve­ći­na tr­go­va­ca za­u­ze­la pro­stor is­pred ban­ko­va i ti­me blo­ki­ra­la ulaz me­đu te­zge – ka­že Ća­to­vić, ko­ji se po­ža­lio na ne­lo­jal­nu kon­ku­ren­ci­ju tr­go­va­ca iz Sr­bi­je i iz Pe­ći.

-Vla­da ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja, jer pre­ko 40 od­sto tr­go­va­ca do­la­zi iz Sr­bi­je i iz Pe­ći. Pi­tam se za­što nad­le­žne in­spek­ci­je ne ra­de svoj po­sao već pu­šta­ju tr­gov­ce iz ino­stran­stva da ov­dje ne­sme­ta­no ra­de. Ti lju­di čak ima­ju udar­ne po­zi­ci­je na pi­ja­ci dok se mi sa­mi sna­la­zi­mo i bo­ri­mo da do­bi­je­mo par­če be­to­na ne­gdje na kra­ju pi­ja­ce. Uvje­ren sam da je ov­dje ri­ječ o ko­rup­ci­ji jer u ovoj dr­ža­vi sve mo­že da se do­bi­je za no­vac. Ja ne že­lim ni­ko­ga da ča­šća­vam i zbog to­ga mo­ram bi­ti ov­dje u ra­nu zo­ru ka­ko bih za­u­zeo pro­daj­no mje­sto – ka­že Ća­to­vić.

On do­da­je da se na uslo­ve na ze­le­noj pi­jac u Ro­ža­ja­ma po­ža­lio di­rek­to­ru Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća, ko­ji mu je , ka­ko ka­že, re­kao da će pro­blem bi­ti ri­je­šen tek ka­da bu­de iz­gra­đe­na no­va ze­le­na pi­ja­ca.

Di­rek­tor Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Hu­ze­ir Nur­ko­vić ka­že da oni na­pla­ću­ju pi­jač­na mje­sta, a da je po­sao Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je da ure­đu­je pi­jač­ni red. On is­ti­če da ni­je oba­vi­je­šten da ima bi­lo ka­kvih pro­ble­ma na pi­ja­ci.

-Pi­jač­ni tr­gov­ci sa­mi za­u­zi­ma­ju pro­sto­re i za to pla­ća­ju i ta­ko se ra­di go­di­na­ma. Mi ne mo­že­mo da ih ras­po­re­đu­je­mo gdje će da pro­da­ju. Uko­li­ko ima bi­lo ka­kvih pro­ble­ma mo­že­mo na­pra­vi­ti do­go­vor – ka­že Nur­ko­vić.

Iz Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je sa­op­šta­va­ju da je nji­ho­va nad­le­žnost sa­mo van­pi­jač­na pro­da­ja, te da zbog ne­za­ko­ni­tog na­pla­ći­va­nja tak­se tr­gov­ci­ma ko­ji pro­da­ju van pi­jač­nog pro­sto­ra od stra­ne Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća, ni­je­su u mo­guć­no­sti da su­zbi­ju van­pi­jač­nu pro­da­ju.

– Ima­mo pro­ble­ma sa ne­ko­li­ko tr­go­va­ca ko­ji pro­da­ju ro­bu van pi­ja­ca, a za ta mje­sta im rad­ni­ci Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća na­pla­ću­ju tak­su či­me kr­še za­kon. Zbog to­ga mi ne mo­že­mo da iza­đe­mo na kraj sa tr­gov­ci­ma ko­ji nam su­ge­ri­šu da su za to pla­ti­li i da mo­gu ne­sme­ta­no da ra­de – sa­op­šta­va­ju iz Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je.V.RAT­KO­VIĆ

Ća­to­vić ljut i na mi­ni­stra Iva­no­vi­ća

Ća­to­vić je re­vol­ti­ran i Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de zbog, ka­ko ka­že, lo­šeg tret­ma­na po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča na sje­ve­ru Cr­ne Go­re.

-Re­gi­stro­va­ni sam po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đač i imam sve ser­ti­fi­ka­te za ro­bu ko­ju pro­iz­ve­dem. To se me­đu­tim, ov­dje ne ci­je­ni. Mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Pe­tar Iva­no­vić pri­ča o na­gra­đi­va­nju u po­ljo­pri­vred­noj pro­iz­vod­nji, a ni­šta ne ra­di da nam po­bolj­ša uslo­ve za rad. Na­pro­tiv, mi smo zad­nja ru­pa u ovoj dr­ža­vi jer nas ni­ko ne šti­ti.Sve pri­vi­le­gi­je ima­ju na­kup­ci i stran­ci, a do­ma­ći pro­iz­vo­đa­či su kraj­nje ugro­že­ni. Mo­ra­ću da na­pu­stim ovaj po­sao i za­pa­li­ću rje­še­nje o re­gi­stra­ci­ji u po­ljo­pri­vred­noj pro­iz­vod­nji pred Pe­trom Iva­no­vi­ćem. Na­ma ne tre­ba ni­ko da ot­ku­plju­je ro­bu već tra­ži­mo da nam se da pred­nost u pro­da­ji na na­šim pi­ja­ca­ma i to bi bi­la naj­bo­lja na­gra­da – ka­že Ća­to­vić.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.