8. Juli 2013

Južni Sandžak – Gru­pa od 17 ise­lje­nič­kih or­ga­ni­za­ci­ja za­tra­ži­la je ju­če od mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ška Ko­nje­vi­ća da se hit­no ob­u­sta­vi kr­še­nje osnov­nih ljud­skih pra­va pri­pad­ni­ci­ma di­ja­spo­re na cr­no­gor­skim gra­nič­nim pre­la­zi­ma. U otvo­re­nom pi­smu mi­ni­stru tra­že us­po­sta­vlja­nje po­seb­nog, olak­ša­va­ju­ćeg re­ži­ma kon­tro­le za cr­no­gor­ske gra­đa­ne na gra­nič­nim pre­la­zi­ma, po ugle­du na Hr­vat­sku i osta­le čla­ni­ce Evrop­ske uni­je. Pred­sjed­nik HG San­džak eure­gio Za­im Če­le­bić, ko­ji je pot­pi­sao pi­smo, ka­zao je da u svo­je i u ime di­ja­spo­re naj­o­štri­je pro­te­stu­je zbog per­ma­nent­nog kr­še­nja ljud­skih pra­va i slo­bo­da na cr­no­gor­skim gra­nič­nim pre­la­zi­ma.
– Ise­lje­nič­ke or­ga­ni­za­ci­je po­ru­ču­ju da ne pri­hva­ta­ju ar­gu­men­ta­ci­ju o neo­p­hod­no­sti ra­di is­pu­nja­va­nja me­đu­na­rod­nih oba­ve­za kao, na pri­mjer, spre­ča­va­nje pu­to­va­nja u svr­hu pod­no­še­nja za­htje­va za azil u ino­stran­stvu. Po­ja­šnja­va­ju da to ne pri­hva­ta­ju zbog se­lek­tiv­ne pri­mje­ne pre­ma ma­njin­skim na­ro­di­ma, uglav­nom Bo­šnja­ci­ma i Al­ban­ci­ma. Uka­zu­ju da se „pro­pi­tu­ju” i gra­đa­ni ko­ji ima­ju stal­ni bo­ra­vak ši­rom za­pad­ne Evro­pe i u SAD.
– U slu­ča­je­vi­ma od­bi­ja­nja pri­sta­ja­nja na ga­že­nje do­sto­jan­stva i ljud­skih pra­va i slo­bo­da, gra­đa­ni bi­va­ju mal­tre­ti­ra­ni pri­mje­nom re­pre­siv­nih mje­ra – za­stra­ši­va­njem i pri­jet­nja­ma te spro­vo­đe­njem u slu­žbe­ne pro­sto­ri­je – tvr­di se u otvo­re­nom pi­smu.
Na­vo­de da se kon­kre­tan pri­mjer ta­kvog po­na­ša­nja do­go­dio 1. ju­la, oko 16:10, na pod­go­rič­kom aero­dro­mu, ka­da je slu­žbe­ni­ca po­li­ci­je pri­je­ti­la us­kra­ći­va­njem slo­bo­de kre­ta­nja ako se ne sa­op­šti cilj pu­to­va­nja.
– Vi kao mi­ni­star ima­te i na­či­na i mo­guć­no­sti da od­go­va­ra­ju­ćom ured­bom uki­ne­te ovu prak­su, ko­ja stva­ra iz­u­zet­no ru­žnu sli­ku o Cr­noj Go­ri. Ima­te mo­guć­nost da even­tu­al­no do­dat­nim in­struk­ci­ja­ma pri­pad­ni­ci­ma MUP-a na gra­nič­nim pre­la­zi­ma omo­gu­ći­te bo­lju pro­hod­nost i do­pri­ne­se­te sma­nji­va­nju gu­žvi, ko­je do­dat­no iri­ti­ra­ju di­ja­spo­ru – is­ta­kao je Če­le­bić u pi­smu.
Za­klju­čio je da bi se po­bolj­ša­njem re­ži­ma na gra­ni­ci Cr­ne Go­re iz­bje­gle ne­pri­jat­no­sti i po­bolj­šao pro­tok lju­di na gra­nič­nim pre­la­zi­ma.V.R.

(dan.co.me)

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVI ODGOVOR

No more articles