Pljevlja: Za bračne parove na selu 400 eura

0
0

Pljevlja – Od­bor­ni­ci SO pljevlja usvo­ji­li pro­gram ra­da jav­nih pred­u­ze­ća i pod­sti­caj­ne mje­re

U na­stav­ku u pe­tak pre­ki­nu­te sjed­ni­ce SO Plje­vlja od­bor­ni­ci su usvo­ji­li pro­gra­me ra­da lo­kal­nih jav­nih pred­u­ze­ća. I ovog pu­ta od­bor­ni­ci iz re­do­va DPS-a že­lje­li su da oma­lo­va­že rad pred­stav­ni­ka jav­nih pred­u­ze­ća na­vo­de­ći ad su oni „pod kon­tro­lom vla­da­ju­će ve­ći­ne”. Po­le­mi­ku i ras­pra­vu od­bor­ni­ka iz su­prot­sta­vlje­nih po­li­tič­kih ta­bo­ra iza­zva­la je i usvo­je­na od­lu­ka o pod­sti­ca­nju mla­dih brač­nih pa­ro­va da osta­ju na se­lu, i da ta­mo ži­ve i ra­de. Za od­bor­ni­ka DPS-a Želj­ka Dra­ga­še­vi­ća od­lu­ka ko­ja pred­vi­đa da sva­kom no­vom brač­nom pa­ru na se­lu lo­kal­na upra­va da po 400 eura i isto to­li­ko u slu­ča­ju ro­đe­nja dje­te­ta, pred­sta­vlja ne­do­vo­ljan po­sti­caj. Dra­ga­še­vić je is­ko­ri­stio pri­li­ku da upu­ti za­mjer­ke lo­kal­noj slu­žbi za po­ljo­pri­vre­du da lo­še ra­di. Na tu nje­go­vu kon­sta­ta­ci­ju oštro je re­a­go­vao od­bor­nik No­ve No­vi­ca Sta­nić. On je us­tvr­dio da naj­lo­ši­ji od­nos pre­ma se­lu ima Vla­da Cr­ne Go­re i da se u na­vod­no „nji­ho­vim pro­gra­mi­ma za raz­voj se­la i po­ljo­pri­vre­de vr­še mno­go­broj­ne zlo­u­po­tre­be”.
Na­sta­vak sjed­ni­ce ipak je pro­te­kao bez ve­ćih var­ni­če­nja i ras­pra­ve.

Za­sje­da­nje plje­valj­skog par­la­men­ta po­če­lo je pro­šle ne­dje­lje u pe­tak, 29. mar­ta, i pr­vog rad­nog da­na usvo­je­na je sa­mo pr­va tač­ka dnev­nog re­da, od­no­sno bu­džet za 2013. go­di­nu.

(Pvportal)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.