Peštersku visoravan treba proglasiti slobodnom zonom

14
20

218Sandžak – Đukanović je uoči referenduma 2006. godine isticao da će Crna Gora kao nezavisna država nastaviti prijateljsku i blisku saradnju sa Srbijom i da će imati otvorene granice kako bi se obezbijedio slobodan protok ljudi, roba i kapitala, a u dijelu Peštera granice su i dalje zatvorene, podsjeća Almir MuratovićPET­NjI­CA – Ini­ci­ja­ti­va o otva­ra­nju gra­nič­nog pre­la­za Pet­nji­ca-Tu­tin, od­no­sno Kru­šči­ce – Đe­re­ka­re do­bi­ja sve ve­ću po­dr­šku sta­nov­ni­ka Bi­ho­ra, sa­op­šti­li su iz Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce Cr­ne Go­re (BDZ CG).

Oni tvr­de da je ini­ci­ja­ti­va na­i­šla i na odo­bra­va­nje di­ja­spo­re, ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i po­li­tič­kih su­bje­ka­ta. Ka­za­li su da je svi­ma po­sta­lo ja­sno da bi us­po­sta­vlja­nje gra­nič­nog pre­la­za Pet­nji­ca – Tu­tin po­zi­tiv­no uti­ca­lo na pro­tok lju­di, ro­ba i ka­pi­ta­la za sve sta­nov­ni­ke Bi­ho­ra i ci­je­log San­dža­ka.
– Lo­kal­ne upra­ve Pet­nji­ce i Tu­ti­na su upo­zna­te sa ini­ci­ja­ti­vom ko­ja se ti­če us­po­sta­vlja­nja gra­nič­nog pre­la­za na Pe­šter­skoj vi­so­rav­ni. Od njih oče­ku­je­mo da to pi­ta­nje pre­do­če nad­le­žnim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, jer evrop­ski stan­dar­di na­la­žu da se iz­me­đu dr­ža­va omo­gu­ći ade­kva­tan pro­to­k lju­di, ro­ba i ka­pi­ta­la. Za­to pi­ta­nje gra­nič­nog pre­la­za mo­ra­ju ozbilj­no tre­ti­ra­ti i vla­de Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. One tre­ba da shva­te da je ini­ci­ja­ti­va vi­še­stru­ko oprav­da­na i da iz da­na u dan do­bi­ja sve ve­ću po­dr­šku lju­di ko­ji ži­ve u na­zna­če­nom gra­nič­nom po­ja­su. Ti lju­di tra­že da Pe­šter­ska vi­so­ra­van po­sta­ne slo­bod­na zo­na bez ika­kvim ad­mi­ni­stra­tiv­nih ba­ri­je­ra – na­gla­sio je pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri Al­mir Mu­ra­to­vić.
Po­sla­nik Bo­šnjač­ke stran­ke Re­šad Si­ja­rić ne­dav­no je na pre­mi­jer­skom sa­tu po­sta­vio pi­ta­nje pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću ka­da Vla­da Cr­ne Go­re pla­ni­ra da na Pe­šter­skoj vi­so­rav­ni iz­gra­di tre­ći gra­nič­ni pre­laz pre­ma Sr­bi­ji, pod­sje­ća­ju­ći da je to bi­lo jed­no od pred­re­fe­ren­dum­skih obe­ća­nja. Đu­ka­no­vić je od­go­vo­rio da su za­jed­nič­ke eks­pert­ske gru­pe Sr­bi­je i Cr­ne Go­re apri­la 2011. go­di­ne kon­sta­to­va­le da ne po­sto­je oprav­da­ni raz­lo­zi za otva­ra­nje no­vih gra­nič­nih pre­la­za iz­me­đu dvi­je dr­ža­ve. Đu­ka­no­vić je po­ja­snio da će se od­go­va­ra­ju­ćim spo­ra­zu­mom utvr­di­ti re­žim po­gra­nič­nog sa­o­bra­ća­ja, ko­jim tre­ba da ure­di pra­vi­la po ko­ji­ma bi dr­žav­na gra­ni­ca mo­gla da se pre­la­zi i mi­mo gra­nič­nih pre­la­za. Đu­ka­no­vić je ka­zao da će se spo­ra­zu­mom re­gu­li­sa­ti da gra­nič­ne po­li­ci­je Cr­ne Go­re i Sr­bi­je iz­da­ju po­gra­nič­ne do­zvo­le za pre­la­zak dr­žav­ne gra­ni­ce van gra­nič­noh pre­la­za i za bo­ra­vak u po­gra­nič­nom pod­ruč­ju dvi­je dr­ža­ve.
Mu­ra­to­vić is­ti­če da je sa­mo dje­li­mič­no za­do­vo­ljan Đu­ka­no­vi­će­vim od­go­vo­rom i da oče­ku­je da će gra­nič­na li­ni­ja iz­me­đu Sr­bi­je i Cr­ne Go­re na Pe­šter­skoj vi­so­rav­ni usko­ro pred­sta­vlja­ti sa­mo for­mal­nost.
– Pred­sjed­nik Vla­de je uoči re­fe­ren­du­ma 2006. go­di­ne is­ti­cao da će Cr­na Go­ra kao ne­za­vi­sna dr­ža­va na­sta­vi­ti pri­ja­telj­sku i bli­sku sa­rad­nju sa Sr­bi­jom. Ka­zao je ta­da da će Cr­na Go­ra na pu­tu ostva­re­nja tog ci­lja ima­ti otvo­re­ne gra­ni­ce pre­ma Sr­bi­ji, ka­ko bi se obez­bi­je­dio slo­bo­dan pro­tok lju­di, ro­ba i ka­pi­ta­la. Me­đu­tim, de­vet go­di­na na­kon cr­no­gor­ske ne­za­vi­sno­sti gra­ni­ce pre­ma Sr­bi­ji u di­je­lu Pe­šte­ra su i da­lje za­tvo­re­ne što pred­sta­vlja ve­li­ke po­te­ško­će za sta­nov­ni­ke Bi­ho­ra i San­dža­ka ko­ji ima­ju pri­rod­nu po­tre­bu da pre­ko Đe­re­ka­re če­sto pu­tu­ju iz Cr­ne Go­re za Sr­bi­ju i obrat­no. Za­to umje­sto uslo­žnja­va­nja pro­ce­du­re oče­ku­je­mo kon­kret­ne po­te­ze ko­ji će do­pri­ni­je­ti da se gra­ni­ca na po­me­nu­tom mje­stu pre­la­zi bez po­sre­do­va­nja po­li­ci­je – ka­zao je Mu­ra­to­vić.
On je pod­sje­tio da su 21. ma­ja, na Dan dr­žav­no­sti, pred­stav­ni­ci Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce Cr­ne Go­re i San­dža­ka iz­nad pet­njič­kog se­la Kru­šči­ce, u mje­stu Ha­ni­šta, odr­ža­li per­for­mans pod na­zi­vom „Otva­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za“.
D.J.
Pri­rod­na upu­će­nost
Od­bor­nik SNP-a u Skup­šti­ni op­šti­ne Pet­nji­ca Za­im Li­či­na sma­tra da bi za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo bi­lo ja­ko ko­ri­sno da se iz­nad nje­go­vog se­la Kru­šči­ce otvo­ri gra­nič­ni pre­laz pre­ma Sr­bi­ji.
– Na­rod Bi­ho­ra je pri­rod­no upu­ćen na sa­rad­nju sa lju­di­ma ko­ji ži­ve u di­je­li Pe­šter­ske vi­so­rav­ni. Nas sa­mo raz­dva­ja ad­mi­ni­stra­tiv­na gra­ni­ca i ni­šta dru­go. Us­po­sta­vlja­njem dr­žav­ne gra­ni­ce lo­kal­no sta­nov­ni­štvo se su­o­či­lo sa od­re­đe­nim pro­ble­mi­ma, jer im je u ovom di­je­lu one­mo­gu­ćen slo­bo­dan pro­laz ka te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je. Za­to je po­treb­no iz­na­ći ne­ko va­lja­no rje­še­nje ko­je bi sta­nov­ni­štvu iz po­gra­nič­nog po­ja­sa omo­gu­ći­lo da ra­di eko­no­mič­no­sti ne­sme­ta­no pre­la­zi gra­ni­cu – ka­zao je Li­či­na.
Gra­nič­ni pre­laz ini­ci­ra raz­voj­ne pro­jek­te
Pred­sjed­nik OO Bo­šnjač­ke stran­ke Ad­nan Mu­ho­vić tvr­di da bi otva­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za u di­je­lu Pe­šter­ske vi­so­rav­ni po­zi­tiv­no uti­ca­lo na iz­grad­nju put­ne in­fra­struk­tu­re i sma­nji­va­nje re­gi­o­nal­nih raz­li­ka.
– Či­nje­ni­ca je da se put­na mre­ža na pro­sto­ru Bi­ho­ra na­la­zi u do­sta lo­šem sta­nju. To va­ži i za pu­te­ve ko­ji vo­de pre­ma Pe­šter­skoj vi­so­rav­ni, iako ka ovom pro­sto­ru gra­vi­ti­ra ve­li­ki broj sta­nov­ni­ka. Sma­tram da bi otva­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za bi­lo vi­še­stru­ko zna­čaj­no, jer bi za so­bom po­kre­nu­lo re­a­li­za­ci­ju ni­za pro­je­ka­ta, od iz­grad­nje mo­der­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca, pa sve do in­ve­sti­ci­ja ko­je bi uti­ca­le na sma­nje­nje re­gi­o­nal­nih raz­li­ka – na­gla­sio je Mu­ho­vić.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

14 KOMENTARI

 1. Prvo, rijec niti bilo sta sa nazivom “sandzak” ne postoji nigde! Delujete protiv ustava drzava CG i Srbije! Postoji Raska oblast i zlatiborski okrug, sve ostalo su price za decu ispod 2 godine,,,
  Sto se tice prelaza o tome ce drzave odluciti, celnici CG i Srbije,,, ako vide da ima osnova pre svega,,,

  0

  0
  • Srbi i postivanje ustava! Nemoj majke ti! Pa vi ste rusili.palili,ubijali i to sve po ustavu? Slusaj sada,prvi koji je prrkrsio ustav u SFRJ su bili Srbi a to su braca Hrvati i Slovenci odmah iskoristili i svaka im cast! Makli se ljudi od ove muke!

   0

   0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.