Odbor iz Njujorka poslao dopis Saidu Čekiću: De­kla­ra­ci­ju da usvo­ji i SO Plav

2
13

Plav, Amerika – Pred­sjed­nik Od­bo­ra za obi­lje­ža­va­nje 100 go­di­na od ge­no­ci­da nad Bo­šnja­ci­ma i Al­ban­ci­ma u Pla­vu i Gu­si­nju Smaj­le Sr­da­no­vić upu­tio je za­htjev pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne op­šti­ne Plav Sa­i­du Če­ki­ću da plav­ski par­la­ment usvo­ji de­kla­ra­ci­ju ko­jom se osu­đu­ju ti zlo­či­ni.
De­kla­ra­ci­ja je usvo­je­na na Ko­me­mo­ra­ci­ji ko­ja je od­gr­ža­na 13. ok­to­bra 2012. go­di­ne u Nju­jor­ku po­vo­dom 100 go­di­na od ge­no­ci­da nad Bo­šnja­ci­ma i Ala­ban­ci­ma u plav­sko–gu­sinj­skom kra­ju. Sr­da­no­vić u pi­smu Če­ki­ću na­po­mi­nje da je tekst de­kla­ra­ci­je upu­ćen naj­vi­šim dr­žav­nim zva­nič­ni­ci­ma Cr­ne Go­re.
– S ob­zi­rom da smo oba­vi­je­šte­ni da na­čel­nik op­šti­ne Plav, go­spo­din Or­han Šah­ma­no­vić, do da­na­šnjeg da­na de­kle­ra­ci­ju ni­je uru­čio pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne, obra­ća­mo Vam se ka­ko bi se od­bor­ni­ci mo­gli iz­ja­sni­ti po pi­ta­nju za­htje­va od­bo­ra iz Nju­jor­ka – na­veo je Sr­da­no­vić u do­pi­su Če­ki­ću.
On je upo­zo­rio da je Šah­ma­no­vić to­kom bo­ra­va­ka u Nju­jo­r­ku oba­ćao čla­no­vi­ma Od­bo­ra da će čel­ni­ku SO do­sta­vi­ti tekst de­kle­ra­ci­je, ali da to oči­to ni­je ura­dio. U de­kla­ra­ci­ji od ok­to­bra pro­šle go­di­ne na­vo­di se ka­ko je Cr­na Go­ra kroz isto­ri­ju u raz­li­či­tim vre­men­skim raz­do­blji­ma vr­ši­la zlo­čin nad Al­ban­ci­ma i Bo­šnja­ci­ma. U de­kla­ra­ci­ji se is­ti­če da po­sto­je isto­rij­ski i na­uč­no-is­tra­ži­vač­ki do­ka­zi o po­sto­ja­nju pre­po­zna­tlji­vih ele­me­na­ta zlo­či­na, de­fi­ni­sa­nih i utvr­đe­nih Kon­ven­ci­jom o spre­ča­va­nju i ka­žnja­va­nju zlo­či­na ge­no­ci­da. Na­vo­di se i da se ra­di o zlo­či­nu dr­ža­ve sa ci­ljem za­stra­ši­va­nja i bri­sa­nja isto­rij­skog po­sto­ja­nja Bo­šnja­ka i Al­ba­na­ca iza ko­jeg je sta­ja­la vlast u Cr­noj Go­ri sa dr­žav­nim apa­ra­tom.
Is­ti­če se da vlast još ni­je ot­klo­ni­la sve ne­prav­de pre­ma Bo­šnja­ci­ma u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. U de­kla­ra­ci­ji se zah­ti­je­va od cr­no­gor­skih in­sti­tu­ci­ja, a po­seb­no od par­la­men­ta, da usvo­ji re­zo­lu­ci­ju ko­jom će pri­zna­ti zlo­či­ne ge­no­ci­da nad Bo­šnja­ci­ma i Al­ban­ci­ma u Pla­vu i Gu­si­nju. Tra­ži se i da se iz dr­žav­nog bu­dže­ta obez­bi­je­di iz­grad­nja Me­mo­ri­jal­nog cen­tra gdje bi se na­kon sto go­di­na oda­la po­čast svim ne­du­žnim ci­vil­nim žr­tva­ma ge­no­ci­da.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

2 KOMENTARI

  1. Smailje, neka Smailje, pobjega si u Njujorku graaaadu, pa otuda donosis deklaracije, i ko’ fol vrsis pritisak. Orhan Sahmanovic, Bosnjacka stranka i legitimni predstavnici naroda od kojeg si ti pobjegao, rade sta mogu. Lako ti se izmaknut pa galamit.

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.