Nova lokalna vlast u Rožajama smijenila kadrove DPS-a i postavila svoje

1
6

rozaje_1-1140x641

Rožaje – Na­kon što su na van­red­noj sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta iza­bra­ni od­bo­ri di­rek­to­ra u Ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću, Vo­do­vo­du i Sport­skom cen­tru, no­va vlast u Ro­ža­ja­ma, ko­ju či­ni ko­a­li­ci­ja BS–SDP, ju­če je na ru­ko­vo­de­ća mje­sta za vr­ši­o­ce du­žno­sti ime­no­va­la svo­je kan­di­da­te.

Umje­sto do­sa­da­šnjeg di­rek­to­ra JP Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja Sa­fe­ta Mu­ri­ća, po­sta­vljen je Sa­fet Re­džo­vić, kan­di­dat So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je. Umje­sto Re­ša­da Pe­pi­ća, di­rek­to­ra Sport­skog cen­tra, ko­ji je pod­nio ostav­ku, za vr­ši­o­ca du­žno­sti po­sta­vljen je dr Be­ćir Ša­bo­tić. Lo­kal­na vlast će da­nas do­ni­je­ti od­lu­ku o smje­ni di­rek­to­ra JP Ko­mu­nal­no, ko­jim je do­sad ru­ko­vo­dio Ad­mir Zej­ne­la­gić. Na nje­go­vo mje­sto će, ka­ko „Dan” ne­zva­nič­no sa­zna­je, bi­ti ime­no­van Hu­sni­ja Nur­ko­vić, ste­čaj­ni uprav­nik „Gor­njeg Ibra”. No­va vlast že­li da što pri­je uzme stvar u svo­je ru­ke, pa je za vr­ši­o­ca du­žno­sti glav­nog ad­mi­ni­stra­to­ra u lo­kal­noj upra­vi po­sta­vi­la Re­dže­pa Kur­bar­do­vi­ća.
Ina­če, Re­džo­vić, ko­ji je po­sta­vljen za v.d kto­ra JP „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja”, ra­ni­je je, kao ka­dar DPS-a, oba­vljao du­žnost di­rek­to­ra u vri­je­me ka­da su pred­u­ze­ća bi­la je­din­stve­na. Na­kon raz­mi­mo­i­la­že­nja sa biv­šim pred­sjed­ni­kom op­šti­ne, Nu­sre­tom Ka­la­čem, zbog na­mje­re gra­do­na­čel­ni­ka da tran­sfor­mi­še pred­u­ze­će u dvi­je fir­me, Re­džo­vić, ko­ji je bio op­tu­ži­van za broj­ne ma­hi­na­ci­je u ovom ko­lek­ti­vu bio je pri­nu­đen da se po­vu­če sa funk­ci­je. Na­kon to­ga Ka­lač i Re­džo­vić su na­sta­vi­li da se me­đu­sob­no op­tu­žu­ju za broj­ne afe­re u ko­mu­nal­nim slu­žba­ma. Re­džo­vić je Ka­la­ča op­tu­ži­vao za te­ške du­bi­o­ze u pred­u­ze­ći­ma, dok je Ka­lač nje­ga okri­vio za broj­ne pro­ne­vje­re, ko­ji­ma su se za­ba­vi­li i sud­ski or­ga­ni. Re­džo­vić je iz­re­vol­ti­ran, na­kon sve­ga pre­šao u So­ci­jal­de­mo­krat­sku par­ti­ju.
Kur­bar­do­vić je svo­je­vre­me­no osno­vao svo­ju po­li­tič­ku stran­ku, Bo­šnjač­ku de­mo­krat­sku par­ti­ju. Na­kon ne­u­spje­ha na pret­hod­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, Kur­bar­do­vić je pri­je dvi­je go­di­ne svo­ju par­ti­ju pri­po­jio Bo­šnjač­koj stran­ci.

(dan/rožaje)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

  1. e Boze dragi, sem ovog Sabotica ovi drugi sve lopovi i eto ti promjena, lopov lopova zamijenio … BS I SDP na narednim izborima ako osvoje po mandat neka budu prezadovoljni..

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.