Nevolje za proizvođače mlijeka sa sjevera-Mljekara „Lazine“ više ne otkupljuje mlijeko od pljevaljskih stočara

1
319

Mlijeko

Pljejvlja – Na­kon što se naj­ja­ča cr­no­gor­ska mlje­ka­ra „La­zi­ne“ po­vu­kla iz Plje­va­lja, Ža­blja­ka i Šav­ni­ka 35 go­to­vo naj­ve­ćih pro­iz­vo­đa­ča mli­je­ka osta­lo je bez si­gur­nog ot­ku­pa. Mlje­ka­ra „La­zi­ne“ je po­sled­njih go­di­na na pro­sto­ru Šav­ni­ka, Ža­blja­ka, a po­seb­no Plje­va­lja, ot­ku­plji­va­la zna­čaj­ne ko­li­či­ne mli­je­ka. Od 1.ja­nu­a­ra ot­ku­pa vi­še ne­ma, a sto­ča­ri su oba­vje­šte­ni da sa ot­ku­pom ni­je mo­gu­će na­sta­vi­ti zbog pre­ve­li­kih ko­li­či­na mli­je­ka i mli­ječ­nih pro­iz­vo­da na tr­ži­štu, prenosi „Dan“

Za pred­stav­ni­ke Uni­je sto­ča­ra sje­ve­ra Mil­ka Živ­ko­vi­ća raz­log za po­vla­če­nje „La­zi­na“ sa sje­ve­ra je sa­svim ja­san, jer je, ka­ko ka­že, dr­ža­va omo­gu­ći­la ne­kon­tro­li­san uvoz mli­je­ka pa do­ma­će mlje­ka­re sma­nju­ju pre­ra­du.
-Ove go­di­ne dr­ža­va je umje­sto no­vo­go­di­šnjeg po­klo­na sto­ča­ri­ma, svo­jim ne­ra­dom stvo­ri­la uslo­ve da se sa pro­sto­ra jed­nog dje­la sje­ve­ra po­vu­če iz­u­zet­no jak ot­ku­plji­vač. Na taj na­čin 35 ozbilj­nih sto­ča­ra iz Plje­va­lja, sa Ža­blja­ka i iz Šav­ni­ka osta­lo je bez ot­ku­pa, a i na pro­sto­ru dru­gih op­šti­na ozbilj­no je re­du­ko­van ot­kup mli­je­ka – ka­zao Živ­ko­vić za „Dan“ ko­ji u plje­valj­skom se­lu Li­je­ska ima far­mu kra­va. On is­ti­če da vi­ško­ve mli­je­ka sa nje­go­ve far­me ot­ku­plju­je dru­ga mlje­ka­ra, ali da ni tu ne­će bi­ti ne­kog po­sla ako dr­ža­va ne za­šti­ti do­ma­ću pro­iz­vod­nju.
-Usled ne­kon­tro­li­sa­nog uvo­za mli­je­ka stvo­re­ni su ve­li­ki pro­ble­mi za sto­ča­re. Tr­ži­šte je pre­pu­no mli­je­kom iz uvo­za, a do­ma­ća pro­iz­vod­nja je osu­đe­na na pro­past. Da li je ovo po­če­tak kra­ja, osta­je da se vi­di. Mo­že­mo slo­bod­no re­ći da je uvo­znič­ki lo­bi to­li­ko oja­čao i da je po­stao dr­zak, da pro­sto ni­je mo­gu­će oče­ki­va­ti bo­lji­tak, a sto­ča­ri­ma na sje­ve­ru ovih da­na ne­ma po­mo­ći ni sa jed­ne stra­ne. Mlje­ka­ra „La­zi­ne“ je na­pu­sti­la pro­stor Plje­va­lja i svo­jim ko­pe­ran­ti­ma kao raz­log tog po­stup­ka sa­op­šti­li da vi­še ni­je­su u mo­guć­no­sti da u sa­da­šnjem obi­mu na tr­ži­štu pla­si­ra­ju mli­je­ko i mli­ječ­ne pro­iz­vo­de. Ja i mo­je ko­le­ge far­me­ri u pot­pu­no­sti ra­zu­mi­je­mo po­stu­pak mlje­ka­re „La­zi­ne”, ali ne­ko tre­ba da ra­zu­mi­je i nas sto­ča­re, jer je ve­li­ki broj nas kre­dit­no za­du­žen i ot­kup mli­je­ka je je­di­ni iz­vor oda­kle je mo­gu­će vra­ća­ti kre­di­te i ostva­ri­va­ti pri­ho­de za ži­vot po­ro­di­ce. Gdje će sad je­dan sto­čar sa mli­je­kom od de­set ili dva­de­set gr­la i šta će na pro­lje­će ka­da ko­li­či­ne mli­je­ka bu­du znat­no ve­će- pi­ta Živ­ko­vić nad­le­žne u Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de.
On na­gla­ša­va da pro­iz­vo­đa­či mli­je­ka još uvjek če­ka­ju od­go­vo­ran od­go­vor, ka­ko ne­bi bi­li pri­si­lje­ni da sa trak­to­ri­ma do­đu pred Vla­du i ta­ko tra­že svo­ja pra­va.

Izvor „Dan“


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

 1. …traktorima dodu pred vladu i tako traze svoja prava…

  Bolest komunistickog mozga je evidentna. Da ti drzava sve servira i obezbjedi otkup mlijeka nije ljudsko pravo!

  Umjesto pjevanja zalopoljki organizujte se, oformite otkup mlijeka na zadruznom principu i prodajite sto lokalno sto u dogovoru sa trgovackim lancima dijem drzave. Ima mnogo raroda koji je spreman i vise platiti za domaci kvalitetan proizvod. Ja licno bi rado platio i visestruko vise za mlijeko sa zabljaka, iz rozaja i drugih planinskih predjela nego za neki uvozni buckuris od krava koje su hranjene nekakvom vjestackom stocnom hranom…

  Samo poraditi na sigurnim deklaracijama porijekla i visokom kvalitetu i nema zime. 😀

  0

  0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.