Marović se u Gusinju obratio Rožajcima

0
87

SlikaGusinje – Ko­a­li­ci­ja „Slo­žno za Gu­si­nje“, ko­ju sa­či­nja­va­ju DPS-a-BS i SDP odr­ža­la je pro­mo­ci­ju u Gu­si­nju. Po­red do­ma­ći­na, pro­mo­ci­ji su pri­su­stvo­va­li i pot­pred­sjed­nik DPS-a Cr­ne Go­re Sve­to­zar Ma­ro­vić, kor­di­na­to­ri par­ti­je za Plav i Gu­si­nje Mi­o­drag Ra­du­no­vić i Dra­go Čan­trić, pot­pred­sjed­nik SDP-a Cr­ne Go­re Ri­fat Ras­to­der, i po­sla­nik Bo­šnjač­ke stran­ke Al­mer Ka­lač. No­si­lac li­ste Ko­a­li­ci­je „Slo­žno za Gu­si­nje“ Ane­la Če­kić ka­za­la je da je ovaj skup po­ru­ka ka­ko po­ve­sti Gu­si­nje pu­tem raz­vo­ja i pr­o­spe­ri­te­ta. 

– Do­stig­nut je cilj sa­mo­stal­no­sti i sa­da slo­žno ide­mo ka ostva­re­nju no­vih ci­lje­va ko­ji­ma ćemo tra­si­ra­ti da­lji raz­voj­ni put na­še lo­kal­ne za­jed­ni­ce. Oče­ki­va­nja su ve­li­ka, pu­no je po­sla i sa­mo uz ve­li­ki rad, zna­nje i od­go­vor­nost mo­že­mo is­pu­ni­ti oče­ki­va­nji­ma–ka­za­la je Če­ki­će­va. 

Ma­ro­vić se pri­sut­ni­ma obra­tio u svom pre­po­zna­tlji­vom, i u po­ne­kad te­ško ra­zu­mlji­vom sti­lu i do­sta da­tum­skih lap­su­sa pa i to­ga da se u Gu­si­nju obra­ćao gra­đa­ni­ma Ro­ža­ja.

– Vi ste tu, sa­svim do­volj­no vas ima i sa­vim ste, što je do­bro, već pro­mi­sli­li i mi­slim da vas ne tre­ba ni uvje­ra­va­ti za ko­ga će te gla­sa­ti. Ta­ko da je va­žno da vi ubi­je­di­te još ne­ko­ga, jer ovo­li­ko ko­li­ko nas ima je do­volj­no, ali ni­je do­volj­no da vas bu­de 25. do­volj­no da bu­de­mo pr­vi. Da­kle, ve­o­ma je va­žno da ove da­ne po­sve­ti­mo, a ima ih ma­lo, se­dam ili šest, ali onaj zad­nji sed­mi je naj­va­žni­ji.

To ni­je dan od­mo­ra, ne­go dan ra­da da ovaj broj ko­ji nam je dao žreb ili Bog, ne­znam, tre­ba do­ka­za­ti da je broj na­ro­da u Ro­ža­ju, iz­vi­ni­te, Gu­si­nju, i da sli­je­di ne vo­lju žre­ba ne­go vo­lju svog iz­bo­ra i da za­i­sta bi­ra one ko­ji su pr­vi. Za­to ne tre­ba da­nas sla­vi­ti broj je­dan ne­go 21 na­ve­če. Ta­da je­dan tre­ba da po­ka­že da je je­dan, da je pr­vi i da tre­ba da vo­di gru­pu u svom sti­lu – re­kao je Ma­ro­vić.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.