Lekić: Filip Vujanović obmanjuje građane

0
2

Pljevlja – Vlast je do­sad spro­ve­la sa­mo dva pro­jek­ta, na­rod­nih po­dje­la i bo­ga­će­nja, po­ru­čio je ne­za­vi­sni kan­di­dat Vu­ja­no­vić je ko­pi­ja pred­sjed­ni­ka i dru­ga­či­je ne­će bi­ti, ka­zao je Le­kić Ne­za­vi­sni pred­sjed­nič­ki kan­di­dat Mi­o­drag Le­kić po­ru­čio je sa tri­bi­ne u Plje­vlji­ma da je cr­no­gor­ska vlast do­sad spro­ve­la sa­mo dva pro­jek­ta, i to pro­je­kat za­va­de u dru­štvu i sop­stve­nog bo­ga­će­nja.

On je po­ru­čio Plje­vlja­ci­ma da će sve uči­ni­ti da oprav­da nji­ho­vo po­vje­re­nje, kao i po­vje­re­nje svih gra­đa­na Cr­ne Go­re, ko­ji su ga po­dr­ža­li u bor­bi pro­tiv ak­tu­el­nog re­ži­ma.
– Oni su raz­vi­li sa­mo dva pro­jek­ta. Pr­vi je da sva­đa­ju gra­đa­ne Cr­ne Go­re, a dru­gi da se obo­ga­te na ra­čun na­rod­nih po­dje­la i sva­đa – ka­zao je Le­kić i is­ta­kao da cr­no­gor­ska vlast sve či­ni da sa­ču­va po­zi­ci­ju vla­sti. On je ka­zao da ka­da pre­u­zme po­lo­žaj pred­sjed­ni­ka, bi­ti u pot­pu­no­sti ne­za­vi­san i auto­no­man. Le­kić je is­ta­kao da Fi­lip Vu­ja­no­vić ni­je bio ta­kav i ne­će ni bi­ti.
– On je ko­pi­ja pred­sjed­ni­ka i dru­ga­či­je ne­će bi­ti – ka­zao je Le­kić, uz ob­ja­šnje­nje da „Vu­ja­no­vić ne­ma ni pro­gra­ma ni ide­je šta tre­ba ra­di­ti, već sa­mo nje­go­ve ske­če­ve ko­ji­ma po­ku­ša­va da ob­ma­nju­je jav­nost”.
On je ka­zao da mu pro­tiv­kan­di­dat ša­lje ko­je­ka­kva pi­ta­nja, pi­ta­ju­ći šta bi i ka­ko bi on ura­dio.
– Po­ru­ču­jem svi­ma da je da­nas naj­ve­ći pa­tri­ti­zam či­šće­nje Cr­ne Go­re od kri­mi­na­la – iz­ri­čit je bio Le­kić.

Na si­noć­njoj pro­mo­ci­ji u Plje­vlji­ma po­dr­šku Le­ki­ću da­li su šef iz­bor­nog šta­ba za Plje­vlja Mi­lan Le­kić, pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra No­ve No­vi­ca Sta­nić, pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra Po­kre­ta za pro­mje­ne Pre­drag Stan­ko­vić, li­der Po­kre­ta za pro­mje­ne Ne­boj­ša Me­do­je­vić, po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Vla­di­slav Bo­jo­vić i pot­pred­sjed­nik SNP-a Ra­do­man Go­gić.

Go­vo­re­ći zbog če­ga će Plje­vlja­ci gla­sa­ti za Le­ki­ća, No­vi­ca Sta­nić je ka­zao da je sa­da­šnja vlast sve uni­šti­la u toj op­šti­ni, gdje je za­tvo­re­no niz pred­u­ze­ća. On je oci­je­nio da je Le­kić pred­sjed­nik za sve gra­đa­ne Cr­ne Go­re, jer je „pr­vo čo­vjek, pa sve osta­lo”. Go­gić je po­ru­čio da će pri­sta­li­ce SNP-a gla­sa­ti za Le­ki­ća, jer je ča­stan i po­šten čo­vjek, a svo­ju po­dr­šku, ka­ko je do­dao, naj­bo­lje su po­ka­za­li ve­li­kim pri­su­stvom u sa­li ne­ka­da­šnjeg Do­ma voj­ske.
Svi go­vor­ni­ci na si­noć­njem sku­pu bi­li su je­din­stve­ni u ocje­ni da je Mi­o­drag Le­kić po­mi­rio Cr­nu Go­ru i da će u pe­ri­o­du nje­go­ve vla­sti uklo­ni­ti po­dje­le, ko­je ak­tu­el­na vlast De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta i So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je zlo­u­po­tre­blja­va. Pro­mo­tiv­nom sku­pu u Plje­vlji­ma pri­su­stvo­vao je ve­li­ki broj gra­đa­na.

(Pvportal)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.