Kome je Ugljanin podijelio GRADSKE stanove i lokale?

2
140

U Izvještaju Komisije za preispitivanje i analizu rada Općinske uprave, javnih komunalnih preduzeća i ustanova grada Novog Pazara posebna poglavlja se odnose na prodaju stanova i lokala u vlasništvu SO Novi Pazar i JP „Zavod za urbanizam“ funkcionerima, članovima i simpatizerima SDA i njihovim rođacima. Riječ je o malverzacijama i krađama enormnih sredstava za koje još niko nije odgovarao, niti se protiv počinioca tih krađa sprovode bilo kakvi postupci.

Autor: revija "Sandžak"

Na osnovu uvida u raspoloživu dokumentaciju, Komisija konstatira da je veći dio sredstava od ukupnog iznosa prodatih nekretnina, od oko pedeset dva miliona dinara, nenamjenski utrošen. Komisija je utvrdila da je većina stanova i poslovnih objekata otuđena na protuzakonit način. Pored protuzakonitog postupka prodaje, protivpravnog otuđenja i nenamjenskog trošenja sredstava, nepokretnosti su prodate bez saglasnosti Vlade Srbije, iako je to zakonom obavezno. Cijene kvadratnog metra stanova i poslovnih objekata nisu valorizirane na zakonom propisan način, prije prodaje, odnosno javnog nadmetanja. Sredstva nisu uplaćena na budžet Republike, a koja su trebala biti usmjerena za naznačene potrebe u zaključku Vlade.

Prekršeno je više zakonskih propisa – Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o sredstvima u svojini R. Srbije – oštetivši budžet općine i Zavoda za urbanizam za navedeni iznos. Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, nalogodavac i izvršilac budžeta je predsjednik općine, odnosno izvršni organ. Odluku o budžetu općine donosi SO. Ta odluka mora biti u skladu sa zakonskim propisima. Sredstva od prodaje stanova nisu prikazana tom odlukom. Zakon o sredstvima u svojini R. Srbije višestruko je prekršen, jer, kako je propisima predviđeno, Vlada Srbije daje saglasnost o prodaji nepokretnosti, a sredstva od nepokretnosti su namjenska. Komisija konstatira da su nepokretnosti otuđene bez spomenute saglasnosti, da je većina nepokretnosti prodata prije dobijanja saglasnosti.

Komisija također ističe da izgradnja objekata navedenih prilikom traženja saglasnosti nije ni započeta, a kamoli da su navedena sredstva utrošena za njihov završetak, za koji je tražena saglasnost. Radi ilustracije navodimo da je Vlada Srbije, na osnovu Zakona o sredstvima u svojini RS i zahtjeva Zavoda, 19.02.2004. donijela zaključak kojim daje saglasnost da Zavod, kao nosilac prava korištenja, otuđi iz državne svojine u korist najpovoljnijih ponuđača po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, odnosno postupku prikupljanja ponuda, dvanaest stanova i petnaest poslovnih objekata i lokala. Vlada zaključuje da se tako pribavljena sredstva uplaćuju na budžet R. Srbije, a zatim namjenski usmjeravaju Zavodu za urbanizam, izgradnju i uređivanje općine Novi Pazar za završetak izgradnje Zgrade visokog školstva i Internističkog bloka Zdravstvenog centra u Novom Pazaru, izgradnju nove osnovne škole u Novom Pazaru i nove osnovne škole u selu Osaonica. Škola u Novom Pazaru (Selakovac) izgrađena je donatorskim sredstvima Vlade Luksemburga (2006/2007), a škola u Bijelim Vodama (matičnost Osaonica) 2007. donatorskim sredstvima turske organizacije „Tika“. Internistički blok je završen 2007. Prema tome, spomenuta sredstva ni vremenski ni stvarno nisu mogla biti utrošena za naznačene objekte. Nije poznato kako su ova sredstva utrošena.

Krivicu za nezakonitosti snose predsjednik općine Sulejman Ugljanin, predsjednik Općinskog vijeća, ranije IO SO, Sadik Ugljanin, direktor i predsjednik Upravnog odbora Zavoda, te članovi Komisije koja je učestvovala u postupku kupoprodaje.

U daljem tekstu slijedi prikaz prodatih objekata i lica u čija su vlasništva prešli, sa osvrtima Komisije na malverzacije u svakom od pojedinačnih slučajeva.

STANOVI

Omeragić Bajram – Trosoban stan u zgradi „Jezero“, kula B 60/11, 81,80 m2. Kupoprodajni Ugovor je 19.04.2002. zaključen između prodavca Zavoda i visokog funkcionera SDA i člana IO SO Novi Pazar za početnu cijenu od 63.500 DM. Kupac se doselio u Novi Pazar neposredno prije kupovine stana. Cijena je neuporedivo niža od tržišne. Sumnjivo je i porijeklo kupčevog novca, ako se ima u vidu njegovo finansijsko i materijalno stanje po doseljenju iz Kosovske Mitrovice u Novi Pazar. Izvjesno vrijeme je boravio u Cirihu, gdje je kratko radio kao vozač djece tamošnjih radnika u obdaništu i imao neuspješan pokušaj otvaranja ćevabdžijske radnje.

Bihorac Bisera – Trosoban stan u zgradi „Jezero“ 60/XI, 81,80 m2, kupljen je 24.06.2004. po cijeni od 26.000 dinara po m2, po raspisanom oglasu u dnevnom listu „Borba“ od 08.06.2004. Kupoprodajna cijena je veoma niska u odnosu na tržišnu i obzirom na lokaciju. Navodno, nije bilo drugih učesnika u nadmetanju. Kupac je tašta Esada Salihovića, funkcionera SDA i Općine, dajidžića Sulejmana Ugljanina.

Bihorac Osman – Jednosoban stan u stambeno-poslovnoj zgradi u ul. 28. novembar br. 113, stan br. 1/1 na prvom spratu, 48 m2 , kupljen 24.06.2004. Prodavac Zavod za urbanizam, a kupac Bihorac Osman, tast Esada Salihovića, koji je isti stan koristio po Ugovoru o zakupu od 14.10.2003. Kupoprodajna cijena je 30.000 dinara po m2. Radi legalizacije nezakonitog postupka, za ovaj stan je zaključen Aneks Ugovora 30.06.2004. kojim je cijena povećana na 31.000 dinara.
Komisija Zavoda o utvrđivanju početne licitacijske cijene, izvršila je uvid u predmetni stan, te konstatirala da je neophodno izvesti radove: krečenje svih zidova i plafona, farbanje svih radijatora, rekonstruirati kompletnu elektroinstalaciju, u kupatilu izvesti novu vodovodnu i kanalizacionu instalaciju, zamijeniti wc-šolju, lavabo, tuš-bateriju i bojler, zamijeniti keramiku u kupatilu i kuhinji u potpunosti, parket zamijeniti ili preko postojećeg uraditi laminat, izvršiti zamjenu svih prozora i vrata, kao i ulaznih vrata. Ugovorom o zakupu stana od 14.10.2003. zakupac Salihović Esad se obavezao da svojim sredstvima izvrši adaptaciju stana u visini iznosa do ukupne dvogodišnje zakupnine. Izvršen je uvid u raspoloživu evidenciju Zavoda za urbanizam koja se odnosi na predmetni stan, gdje je utvrđeno da aneks ugovora ne postoji.

Ugljanin Sadik – Dvosoban stan u naselju „Lug“, ul. Mitrovačka, stambena zgrada br. 12/11, 60 m2 za cijenu od 1.001 DM po m2. Ugovor datiran na 18.04.2002. Prodavac Zavod, a kupac Ugljanin Sadik, predsjednik IO SO Novi Pazar. Kupoprodajna cijena je niska i niko drugi nije učestvovao na oglasu. Porijeklo novca je sumnjivo, imajući u vidu prethodni status kupca. Kao profesor marksizma, prestaje da bude predavač u školi, te se zapošljava u građevinskoj firmi „Plojović“ gdje radi na obradi armature – razvlačenje, sječenje, savijanje i slično. Ostaje na tim poslovima do izbora na funkciju predsjednika IO SO Novi Pazar.

Salihović Esad – po dogovorenim uslovima pristupio rekonstrukciji stana, te je prema otpremnici 0078 od 13.11.2003. jedna građevinska firma isporučila potrebni građevinski materijal za rekonstrukciju stana u novčanom iznosu od 67.056.000 dinara, ali na račun Zavoda za urbanizam, što je Zavod i platio, a trebao je platiti Salihović. Dana 24.06.2004. ovaj stan kupuje tast Salihović Esada, Bihorac Osman. Salihović Esad se obraća Zavodu za urbanizam radi povraćaja novčanih sredstava koja je, navodno, uložio za sređivanje stana u visini od 97.200. dinara, što Zavod, na osnovu rješenja direktora, čini. Salihoviću se na ruke daje spomenuti iznos. Salihović prisvaja budžetska sredstva na koja ni po kom osnovu nije imao pravo. Postupak kupoprodaje predmetnog stana je u cijelosti obavljen na protuzakonit način i sa unaprijed osmišljenim planom.

Sejfović Ekrem – Trosoban stan u zgradi „Jezero“, kula B, 57/XI, 87,88 m2. Stan je otuđen na osnovu zaključka IO SO Novi Pazar 24.10.2003. Prodavac je Ugljanin Sadik, tadašnji predsjednik IO. Stan je prodat za 650 eura po m2. Općina je otuđila stan bez saglasnosti korisnika Zavoda za urbanizam, bez oglasa. Nije bilo drugih učesnika prilikom kupoprodaje, što znači da je ovaj pravni posao u cijelosti protuzakonit. Prodajna cijena nije u skladu sa tržišnom vrijednošću.

Ljajić Remka – Dvosoban stan u zgradi „Jezero“, kula A, 14/IV, 61,16 m2. Ugovor o kupoprodaji potpisan 24.06.2004. između Zavoda za urbanizam i Ljajić Remke iz Novog Pazara. Početna i završna cijena 500 eura po m2. Stvarna tržišna cijena u vrijeme kupoprodaje oko 1.500 eura. Prema tvrdnjama radnika Zavoda, kupoprodaja je unaprijed dogovorena.

Suljić Mersud – Dvosoban stan u zgradi „Jezero“ kula A, 20/V, 61,16 m2. Ugovor o kupoprodaji potpisan 26.08.2004. Ovaj stan je otuđen od Zavoda na osnovu oglasa od 30.07.2004. za kupoprodajnu cijenu od 30.500 din po m2. Suljić je prije, kao radnik Zavoda, bio zakupac istog stana, te je članom 6 Ugovora o kupoprodaji određeno da mu prodavac isplati 106.400. dinara na ime sanacije stana, te da mu umanji raniju zakupninu.

Komisija Urbanizma konstatira da je Suljić uložio sredstva za saniranje navodnog oštećenja na stanu do kojih je došlo uslijed prijašnjih bespravnih useljenja i oštećenja. Očigledno se u konkretnom slučaju radi o zloupotrebi, jer se uvijek po važećim pozitivno-pravnim normama iz stambene oblasti primopredaja stana vrši komisijski i tom prilikom zapisnički konstatira u kakvom se stanju stan nalazi i koji su nedostaci koje eventualno treba ukloniti i dovesti u funkciju stanovanja, kao i ko to treba učiniti. Uvijek je to činio zakupodavac, a ne zakupac. Postavlja se pitanje na osnovu čega je Komisija ustanovila u kakvom se stanju stan nalazio prije useljenja zakupca, koji u istom stanuje duže vrijeme prije otkupa!? Činjenica da je ovaj pravni posao obavljen sastavljanjem fiktivnog zapisnika, u kom, između ostalog, stoji: farbanje vrata nakon anpasovanja 4×5000=20.000, a zapravo se radi o ciframa 4X500=2.000. Kako je Antikorupcijska komisija obaviještena u Zavodu, ovaj posao je obavljen na insistiranje vrha općine, uz saglasnost općinskog rukovodstva. Predmetni stan je prodat po veoma niskoj cijeni u odnosu na tržišnu. Stan je otuđen u jeku predizborne kampanje.
Bivši članovi rukovodstva SDA, radnici Zavoda, tvrde da je kupac, pored cijene iz ugovora, primoran da općinskom rukovodstvu da mito od više hiljada eura, kako bi postupak kupoprodaje bio okončan do kraja, odnosno stan postao njegovo vlasništvo.

LOKALI

Ličina Pajazit Pajo – vlasnik firme „Panama Jeck“ – Lokal u ul. 28. novembar, stambeno-poslovna zgrada, ulaz 113 (bivši lokal TK „Raška“), prodat 29.10.2002. od strane Zavoda po oglasu u „Politici Ekspres“ od 04.07.2002. Ličina Pajazitu za 123.707 eura. Površina lokala je 54.14 m2. Na oglasu se nije niko javio izuzev kupca. Obzirom na lokaciju na kojoj se predmetni lokal nalazi cijena je niska.

Jejna Fatima – Lokal u ul. 28. novembar, stambena zgrada, ulaz br. 113, 18 m2. Prodavac SO Novi Pazar po ugovoru od 08.07.2003., a kupac Fatima Jejna, svastika Sulejmana Ugljanina, po cijeni od 2.368,50 eura po m2, što ukupno iznosi 42.633 eura. Kupoprodaja je obavljena bez oglasa, što je protuzakonito. Zavod za urbanizam je na osnovu Odluke UO prenio samo pravo korištenja na Općinu, a ne i otuđenja. Za prodaju lokala Općina nije imala saglasnost Vlade Srbije.
Tahirbegović Džemail vlasnik frime TP „Rekić“ – Lokal u ul. 28. novembar, u stambenoj poslovnoj zgradi blok 3, ulaz 41, površine 38 m2. Prodavac SO Novi Pazar 08.07.2003., a kupac TP „Rekić“ – Tahirbegović Džemail za 2.368,50 eura po m2, što ukupno iznosi 90.003 eura. Po prethodnom dogovoru sa općinskim rukovodstvom, UO Zavoda je na Općinu prenio pravo korištenja, ali ne i prodaje. Općina nije imala saglasnost Vlade Srbije za prodaju predmetnog lokala koja je bila nužna. Džemail Tahirbegović je rođeni brat Kemala Tahirbegovića, člana IO SO Novi Pazar u tom periodu.

Tahirbegović Kemal Rekić – vlasnik frime TP „Rekić“ – Poslovni prostor u ul. 28. novembar, stambeno-poslovna zgrada, ulaz 54, koji se ranije sastojao od dva posebna lokala površine 68,95 m2, zakupca „Edo inženjering“, 55,15 m2, zakupca „Beko“ Beograd. Po osnovu ugovora o kupoprodaji od 22.07.2003. SO Novi Pazar prodaje PP „Edo inženjering“ – Kemal Tahirbegović oba lokala po cijeni od 1.369,90 eura za magacinski prostor površine 70,90 m2 i 2.368,50 eura za prodajni prostor površine 47,20 m2 po kvadratu. Kod ovog slučaja sporna je površina prodajnog poslovnog prostora. U Ugovoru stoji da je površina prodajnog prostora 47,20 m2 i magacinskog 70,90 m2, a evidentno je da se u konkretnom slučaju radi o dva posebna lokala. Općini nije prenijet na korištenje lokal ranijeg zakupca „Beko“ Beograd. Oba lokala su prodata bez oglasa, što je suprotno zakonu. Bitno je i to što se ovdje nije radilo o magacinskom prostoru, već o prodajnom koji je prodat po cijeni magacinskog. U oba slučaja, cijene su nerealne, znatno niže od tržišnih, obzirom na lokaciju. Pored spomenutog, Kemal Tahirbegović je u to vrijeme bio član IO SO Novi Pazar, a Sadik Ugljanin predsjednik.

Mavrić Besim – Lokal na uglu ul. 28. novembar i Šabana Koče, stambena zgrada, ulaz 21, površine 48,30 m2. Kupoprodajni ugovor između ugovarača, prodavca Zavoda i kupca, ranijeg zakupca poslovnog prostora Mavrić Besima, potpisan je 29.10.2002. za kupoprodajnu cijenu od 109.140 eura. Nije bilo drugih učesnika po oglasu, a cijena je niska u odnosu na lokaciju.

Radončić Hamdija – Lokal u ul. 28. novembar, stambeno-poslovna zgrada, ulaz II, 32 m2, raniji zakupac „UTIP“. Kupoprodajni ugovor potpisan 24.06.2004. između Zavoda i Radončić Hamdije iz Beograda za cijenu od 120.250 hiljada dinara. Na licitaciji, po običaju, niko nije učestvovao izuzev kupca. Cijena je mnogo ispod tržišne, obzirom na lokaciju i tržišnu vrijednost nekretnina u tom periodu.

Šaković Ismail – Lokal u ul. 28. novembar, ulaz 54, broj 21, 75 m2, prodat po osnovu ugovora od 08.9.2004. Prodavac Zavod na osnovu oglasa u „Borbi“ od 08.06.2004. Šaković Ismail je kupio lokal za 7.195,750,00 dinara. Površina prodajnog prostora iznosi 38,16 m2, a magacinskog 36,84 m2. Nije bilo drugih učesnika na oglasu, a samim tim ni kupoprodajna cijena nije realna.

Šaković Ismail – Poslovni prostor u ul. 28. novembar, stambena zgrada, ulaz br. 21, 70 m2, od čega 32,74 m2 poslovni i 37,26 m2 magacinski prostor. Prodavac JP Zavod za urbanizam. Kupac PT „Grlica“ vlasnika Šaković Ismaila za cijenu od 6.572.000 dinara. Tržišna cijena nije realna, jer iznosi oko 1.560 eura po m2 za prodajni prostor, a radi se o ekstra zoni, gdje se tržišna cijena kreće 4.000-5.000 eura po m2 korisne poslovne površine.

Brničanin Rifat – Lokal u ul. Stevana Nemanje, poslovno zgrada ranijeg SIZ-a stanovanja, sada JP Zavod za urbanizam, 31,50 m2. Dana 31.10.2003., bez oglasa, Općina je ovaj lokal prodala Brničanin Rifatu za kupoprodajnu cijenu od 2.000 eura po m2. Nema dokaza da li je kupoprodajna cijena isplaćena i na koji žiro-račun. Kupoprodaja je izvršena protuzakonito, bez oglasa, a Općina nije bila korisnik predmetnog poslovnog prostora, te samim tim nije imala pravo prodaje.

Lotinac Safet – Lokal u istoj ulici i zgradi kao kod Brničanina (28. novembar), prodat Lotinac Safetu. Ugovor bez broja od 31.10.2003. godine, po istom postupku i cijeni, kao i prethodni lokal. Radi se i o istoj površini lokala.
Redžović Nail – Lokal u ul. Stevana Nemanje, poslovna zgrada ranijeg SIZ-a stanovanja, a sada JP Zavod za urbanizam. Prodavač Općina Novi Pazar, kupac Redžović Nail, 11 m2 po cijeni od 2.000 eura po m2. Kupoprodaja je u cjelosti sprovedena protuzakonito, bez oglasa i prava na prodaju. Cijena je nerealno niska, a postupak prodaje protuzakonit.

Ilić Vlastimir – Lokal u ul. Ramiza Koce bb, prodat Ilić Vlastimiru 31.10.2003. Prodavac Općina Novi Pazar, 25,11 m2 po cijeni od 1.200 eura po m2. Kupoprodaja je izvršena protuzakonito, bez oglasa i po nerealnoj tržišnoj cijeni. Općina nije bila vlasnik lokala već JP Zavod za urbanizam, te samim tim nije imala prava na prodaju.

Radončić Dževad – Lokal u ul. 7. jul, potez pod Hamamom, 16,20 m2 prodat Radončić Dževadu za ukupnu cijenu 32.500 DM. Oglas objavljen u „Politici“ 11.04.2002. Prodavac je JP Zavod za urbanizam. Prema izjavama radnika Zavoda, Komisiji je rečeno da u vrijeme kupoprodaje lokal nije bio u cijelosti završen, te je cijena približno realna. Supruga gospodina Radončića je u to vrijeme bila član općinskog vijeća.

Badić Edin – Lokal u poslovnoj zgradi Lučna II, lamela N, 13,23 m2, prodat bez oglasa, po ugovoru bez broja od 31.10.2003. Prodavac SO Novi Pazar, koja nije imala pravo na kupoprodaju, jer je korisnik Zavod za urbanizam. Kupac je Badić Edin. Cijena po m2 je 2.000 eura. Kupoprodaja izvršena protuzakonito, bez oglasa i po niskoj cijeni, a komisiji nije bio dostupan ovaj predmet, jer nije poznato gdje je odložen. Prethodno spomenuti podaci su iznijeti na osnovu pisanog pregleda koji se nalazi kod nadležne službe Zavoda za urbanizam.

Mehmedović Sajida – Kao radnik JP Zavoda za urbanizam i član UO istog preduzeća, zloupotrebom položaja uticala na donošenje odluke kojom se krši Ustav, zakon i drugi propisi i opći akti. Odlukom UO 20.10.2004. istoj se vrši otpis duga, a kao takva donesena i proizvela pravne posljedice na štetu budžeta SO Novi Pazar. Mehmedović Sajida je bila obavezna isplatiti 37.800 DM za sporni lokal, odnosno 50% od ovog iznosa, a preostalih 50% najkasnije do 1997. Ista nije ispoštovala ugovorene obaveze. Mehmedovićeva je bila šef Pravne službe Zavoda i, kao zainteresirana strana, obrađivala prijedlog odluke, predložila njeno usvajanje i učestvovala u donošenju odluke kao jedan od članova UO. Spomenutom odlukom iz 2004. godine izvršen je otpis njenog duga u iznosu od 18.900 DM, što predstavlja klasičan primjer zloupotrebe položaja u organu upravljanja i nenamjenskog raspolaganja sredstvima. Protiv Sajide Mehmedović je podnijeta krivična prijava po više osnova u vrijeme kada je skupštinska većina bila sastavljena od SDP, SZS i Srpskog bloka i ujedno raskinut ugovor o radu. Međutim, predsjednik SO Sulejman Ugljanin je istu „nagradio“ postavljanjem na mjesto načelnika Odjeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne i stambeno-komunalne poslove u Općinskoj upravi.

Revija “Sandžak” je pravni nasljednik lista “Sandžak” iz 1932. god. – do sada je izašlo 160 brojeva “Sandžaka”


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

2 KOMENTARI

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.