Klati Turke na buljuke

70
288

“sandžak” – Četnički pokret Draže Mihailovića, kao praktičan izraz velikosrpskih aspiracija, od samog svog početka je snažno naglašavao svoju “istorijsku misiju oslobođenja i širenja ideje etnički homogene Velike Srbije koju je trebalo stvoriti u okvirima poslijeratne Jugoslavije. U sprovodjenju svoje nacionalne politike četnici su imali posebno ofanzivan antimuslimanski kurs, tumačeći to uzajamnom “infemalnom mržnjom” širokih srpskih i muslimanskih masa i besperspektivnošću zajedničkog življenja.

Zato je trebalo preduzeti sve mjere za njihovo istrebljivanje, asimilaciju i iseljavanje u Tursku. Dajući tom pitanju platformu borbe protiv “Turaka”, što je trebalo biti nas­tavak nekadašnje borbe i politike iz vremena oslobodjenja Srbije od turske vlasti, četnici su spremo oživljavali neugasle i revanšistički raspirene strasti.  Na putu ostvarivanja  homogene   srpske  državne zajednice, četnički politički program predviđao je integralno čišćenje Bosne i Hercegovine i Sandžaka od mus­limanskog i hrvatskog življa.

Iako je četnički politički program dobio konkretnu razradu za Sandžak u dijelu Mihailovićevih “Instruk­cija” od 20. decembra 1941. godine, u kojima se četničkim odredima u Cmoj Gori daju zadaci koji su predviđali da se dijelom snaga u saradnji sa Javorskim i Golijskim odredom, dejstvuje dolinom Lima pravcem Bjelo Polje – Sjenica, sa zadatkom da se Pešter očisti od muslimanskog i albanskog življa, a da se dijelom snaga sa prethodnim i Kopaoničkim odredom, dejstvuje preko Čakora ka Metohiji, sa zadatkom da se teritorija na tome pravcu očisti od Albanaca, kao i da se presretnu izbjeglice sa Peštera, odnosno Sandžaka, u toku prve dvije ratae godine na četničkom udaru se posebno našlo muslimansko stanovništvo u istočnoj Bosni, pogotovo područje 7. srezova: Foče, Čajniča, Goražda, Višegrada, Vlasenice, Srebrenice i Rogatice.

Ovako koncipiran četnički politički program, sa defanzivnom strategijom protiv okupatora, ali agresiv­nom protiv cijelih naroda, prije svih Muslimana, uticao je da se četnička organizacija u Sandžaku dosta rano for­mira. U deževskom i štavičkom srezu djelovali su četnici Radomira Cvetića i Mašana Đurovića. U sjeničkom srezu, na organizovanju četnika radili su Ljubomir i Milosav Ranitović. U novovaroškom srezu četničke grupe su formirali Božo Ćosović, Vlajko Ćuričić i Vuk Kalaitović. U mileševskom srezu od četničkih starješina djelovali su: Milinko Radović, Nikola Kijanović, Mišo Jovanović, Krsto Adamović, Srećko Matović i Simo Despotović. U pribojskom srezu je na okupljanju četnika radio Dordje Anočić, ali ga je ubrzo zamjenio bivši kaluder Zakarije Milekić. Preko pribojskog, organizacija Draže Mihailovića je uspostavila vezu u pljevaljskom srezu, gdje su na stvaranju četničkih organizacija radili: Petar Vojinović, Ratko Durović, Boško Topalović, Vojislav i Bogdan Nenadić, Grigorije Božović, Nićifor Lisičić, Savo Damjanović, Bora Mitrović, Bogoljub Irić, Petar i Dobrilo Jestrović i drugi, prva četnička vojna formacija u bjelopoljskom srezu formirana je u rasovskoj opštini pod komandom Milivoja B.Obradovića.

Nakon dobijenih obavještenja o političkim prilikama u Sandžaku Mihailović je preduzeo mjere da uredi četničko komandovanje na ovom prostoru. Bjelopoljski, prijepoljski, pljevaljski i barska i budjevska opština u sjeničkom srezu, došli su pod komandu Pavla Đurišića. Formiranjem Limsko – sandžačkih četničkih odreda na čelu sa Durišićem, završiće se objedin­javanje četničkih formacija Sandžaka, s ob­zirom da su oni pored navedenih srezova obuhvatili i četničke formacije pribojskog i novovaroškog sreza. Polovinom 1942. godine Limsko – sandžački četnički odredi su nakon reorganizacije imali četiri korpusa: Komski, Limski, Mileševski i Durmitorski. Komandant Limskog korpusa bio je major Milorad Joksimović, a korpus su sačinjavale tri brigade, od kojih je treća brigada bila bjelopoljska na čelu sa majorom Zdravkom Kasalovićem. Mileševski korpus je obuh­vatao teritorije pljevaljskog, mileševskog, pribojskog, novovaroškog i sjeničkog sreza, a na teritoriji svakog od ovih srezova for­mirana je po jedna brigada. Pljevaljska brigada (komandant poručnik Jovan Jelovac) imala je 13 oficira, 1756 vojnika i 608 pušaka; priboj ska brigada (komandant poručnik Vukola Tomić) imala je 4 oficira, 940 vojnika i 614 pušaka. O brojnom stanju novovaroške i sjeničke brigade nema podataka. Zna se samo koliko su pušaka imale na raspolaganju: novovaroška brigada (komandant poručnik Vuk Kalaitović) 650, a sjenička (komandant potporučnik Ratko Krivokapić) 1700 pušaka, komandant Mileševićkog korpusa bio je rezervni kapetan Vojislav Lukačević.

Računa se da su početkom 1943. godine Limsko – sandžački četnički odredi raspolagali sa 15349 vojnika, oko 200 oficira, 13116 pušaka, 51 puškomitraljezom, 15 mitraljeza i 5 minobacača.

Iz navedenih podataka se vidi da je ovo bila vrlo jaka formacija, i to u periodu kada se četnički pokqet nalazio u svom ženim i is­tovremeno najbrojnije jedinice Draže Mihailovića.

Vrhovna komanda Draže Mihailovića je procijenila da su sazrijeli uslovi da početkom 1943. godine pristupi sis­tematskom uništenju Muslimana u Sandžaku. Četničke jedinice koje su krajem 1942. godine bile mobilisane u Crnoj Gori i spremale se za planirani, ali odloženi “marš na Bosnu” dobile su naređenje početkom januara 1943. godine za čišćenje teritorija bjelopoljskog sjeničkog, pljevaljsko, čajničkog i fočanskog sreza od mus­limanskog življa. Početkom januara je u Šahovićima kod Bijelog Polja održana kon­ferencija četničkih komandanata na kojoj je razrađena odluka četničke vrhovne komande o obračunu sa “turcima”.

S obzirom na to da četnici nisu imali dovoljno snage za frontalni napad i obračun na cijelom ovom predvidjenom prostoru, donijeta je odluka da se najprije obračunaju sa muslimanskim stanovištvom u bjelopoljskom srezu. U napadu na mus­limansko stanovništvo ovog sreza uzelo je učešće oko 3000 četnika podjeljenih na dvije grupe: lijeve pod komandom Vojislava Lukačevića i desne pod komandom Miraša Savića.

Endemska mržnja i revanšistička politika krvave simetrije uništavale su sve pred sobom. Nedužno neboračko muslimansko stanovništvo bjelopoljskog sreza našlo se u krvavom žrvnju stradanja pred opasnošću svog potpunog isrebljivanja. Dokumenti koji govore o tim zločinima daju više no poraznu sliku. U pismu od 6. januara 1943. godine, komandant Limsko – sandžačkih četničkih odreda Pavle Đurišić obavještava Dražu Mihailovića o početku akcije i o represalijama nad muslimanskim življem, konstatujući da se sve izvodi tačno po planu.

Italijani su prvog dana akcije 6. januara 1943, godine, pokušali da intervenišu. medjutim, iz Kolašina im je Pavle Đurišić javio da će lično lokalizovati sukob, u protivnom će italijanske trupe biti napadnute od samog naroda. Radi toga Italijani nisu smijeli ni intervenisati. Tako se pokušaj italijanskog okupatora da interveniše završio prećutno, pa su Italijani čak Đurišiću poslali 100 litara nafte da bi mogao obići teren automobilom. Kada je smirio italijanskog okupatora, Đurišić je istoga dana poslao svojim koman­dantima slijedeće naređenje: “Produžite s napadom sve dotle dok se ne postigne cilj koji sam odredio na konferenciji u Šahovićima, a kada se taj cilj dostigne onda stanite. Na prisustvo Italijana se ne obazirite. Ako dobijete kakvo naređenje da se obustavi napad pre nego što se postigne postavljeni cilj, onda po njemu ne postupite, jer takvo će se naređenje pisati u prisustvu Italijana radi obmane”. O rezultatima ove akcije saznajemo iz izvještaja Pavla Durišića četiri dana kasnije Draži Mihailoviću, gdje stoji: “Akcija na desnoj obali Lima u srezu bjelopoljskom završena je. Ista je izvedena tačno po utvrdjenom planu”. Dalje u izvještaju stoji daje rezultat ove akcije potpuno uništenje 33 mus­limanska sela. Tom prilikom je ubijeno 400 pripadnika Muslimanske milicije i oko 1.000 žena i djece.

Međutim, na ovom prvom pokolju se nije stalo. Ovaj zločin predstavljao je samo uver­tiru u novi, još strasniji, mjesec dana kasnije koji je izvršen na teritoriji pljevljaskog, čajničkog i fočanskog sreza.

Najprije je bilo zamišljeno da se čišćenje muslimanskog življa izvrši samo u čajničkom srezu. Pripreme za ovaj pokolj izvršene su još početkom januara 1943, godine, a Zaharije Ostojić je još 3. januara izdao svoju zapovijest za “čišćenje” pomenutog sreza, ali navodno od ustaško -muslimanske milicije. Četničkim koman­dantima, da ne bi ostali tragovi, date su us­mene instrukcije, jer je ta akcija bila zamašnija i imala je daleko veći obim od prvog napada i masakra muslimanskog stanovništva u bjelopoljskom srezu.

Međutim, s početkom akcije u čajničkom srezu se kasnilo, jer su četnici iz Crne Gore, Sandžaka i istočne Bosne očekivali naređenje da se upute prema Neretvi i Bihaćkoj republici, čije je uništenje bila stal­na Dražina opsesija. U takvom iščekivanju stiglo je obavještenje od italijsnkog okupatora da se pokret prema Neretvi odlaže. Zbog toga je Draža odlučio da čet­nici, koji su već bili prikupljeni, napadnu Muslimane. A pošto su na okupu bile jače četničke snage, odlučeno je da se akcija proširi i na područja još dva sreza: pljevaljsko i fočanskog. Idejni plan je bio da se muslimanske snage ukliješte u uglu Lima i Drine i to unište.

Za rukovođenje ovom zločinačkom ak­cijom, Mihailović je odredio Pavla Đurišića, umjesto Ostojića koji je otišao u istočnu Bosnu. Đurišić je u svojstvu koman­danta Limsko – sandžačkih četničkih odreda izdao 29. januara 1943. godine zapovijest u kojoj je stajalo: “Zverstva Muslimana, komunista i ustaša u čajničkom, fočanskom i pljevaljskom srezu prema srpskom življu prešla su sve granice. Da bi se jednom za svagda srpski živalj spasio narodnih izroda i izdajica, preduzeće se akcija za njihovo uništenje.” U vezi sa ovim Đurišić je naredio formiranje četiri odreda koji Će dejstvovati u šest kolona, ukupno 6.000 čet­nika. Predvidjeno je da Prvim odredom, jačine oko 1.600 ljudi kbmanduje Vojislav Lukačević, Drugim odredom, 1.650 četnika Andrija Vesković, Trećim odredom, 1.050 četnika, Zdravko Kasalović, i Četvrtim odredom, Bajo Nikić. Upućujući se prema navedenim srezovima, četnici su or-ganizovali pet napadnih kolona sprenih na ubijanje i pljačku. Budući da se na tom terenu nalazilo više italijanskih garnizona, naređeno je da se oni ne napadaju, dok je za ostalo stanovništvo u naređenju stajalo: “…sve borce Muslimane, ustaše i komuniste ubijati, žene i djecu ne ubijati.” ustvari, bila je ovo četnička podvala. Da ne bi ostavili pisane tragove o ubijanju mus­limanskog stanovništva, Đurišić je namjer­no stavio ovu klauzulu, ali je zato u povjerljivom naređenju od 8. februara.

Četničke jedinice su krenule u napad 5. februara i već nakon dva dana izbile na Drinu pošto ozbiljnijeg otpora Muslimanske milicije nije bilo, izuzev na Trebeškom brdu, gdje su borbe trajale oko četirf sata. Četnici su odmah pristupili sprovodenju zamišljene akcije uništavanja ljudi. Kako oko Drine nije bilo jačih partizanskih snaga koje bi onemogućile pokolj, a pošto su se italijanske snage pod prijetnjama četnika ograničile samo na to da preduzmu mjere obezbjedenja od četničke bujice, četničkim ešalonima smrti bile su faktički odriješene ruke za izvršavanje čudovišnih zločina nad nezaštićenim muslimanskim stanovništvom. U ovoj akciji Limsko – sandžački četnički odredi pobili su na području pljevaljskog, čajničkog i fočanskog sreza oko 1.200 odraslih Muslimana i 8.000 žena, djece i staraca. Nakon osam dana od početka ak­cije, četnički komandant Pavle Đurišić je iz­vijestio Dražu Mihailovića da su sva muslimanska sela u ova tri sreza potpuno spaljena, da nijedna kuća nije ostala čitava i da se za vrijeme operacije pristupilo pot­punom uništavanju muslimanskog življa i bez obzira na pol i godine starosti. Jedan dio muslimanskog življa uspio je da se spasi i da pobjegne na Metaljku, u Čajniče i preko Drine. Muslimanski gubici bili bi sigurno još veći da ih veliki broj nije već na samom početku akcije pobjegao prema Sarajevu i drugim mjestima izvan četničkog domašaja.

Ovo je nesumnjivo jedan od najvećih zločina, koji je počinjen u toku rata u Jugos­laviji, u jednom mahu, pod okriljem okupatora. Mada su četnici predstavljali “akcija čišćenja” i klanja “Turaka na bul­juke” u Sandžaku i istočnoj Bosni kao proti vmj ere navodne muslimanske agresivne djelatnosti prema srpskom stanov­ništvu na ovom području, sve okolnosti govore daje ova operacija bila praktični dio sprovojenja široko zamišljene četničke ak­cije koja se posebno pominje u Mihailovićevoj “Instrukciji” od 20. decembra 1941. godine, a odnosi se kako smo već naveli, na čišćenje Sandžaka i Bosne od Muslimana i Hrvata.

– Ovaj rad je iz arhive revije Sandžak, objavljene u Sarajevu 24. 12. 1990. –

Autor: Nijazija Maslak


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

70 KOMENTARI

 1. moracu da te razocaram,mi nismo nikada bili srbi,i nemoj molim te ,više da vrijadaš,bili smo bogumili,i imali smo svoje posebno vjerovanje,i crkvu bosansku,dolaskom turaka na naše prostore,mi prihvatamo islam,u inat papi koji je poveo križarski rat protiv nas,i pokušao da nas pokatoliči,postoje hiljade dokaza,i nadgrobnih spomenika naših predaka,poznati kao stečci,stečaka nema u srbiji i hrvatskoj,nego samo u BiH,UCITE SVIJETSKU HISTORIJU,A SRPSKU OSTAVITE ZA BIRTIJE!!!

  0

  0
 2. ti BMW bolje idi čuvaj ovce,sta ti znas, ti znas jesam li ja ciste turske krvi. ja sam ti sine poreklom iz Crne Gore kao i pola Srpstva…iz Crne Gore dje Turci nikad zasli nisu, sad ste vi koji prodaste veru za veceru pamentniji od nas koji i po cenu zivota Srpstvo ne izdasmo, sad ti nama solis pamet, ti repa bez korena…

  0

  0
 3. DZUDZA neznam sta si ti meni sada rekao, tacno je da vas turci nisu dirali i da ste čistije krvi ali zar ti to nije razlog plus da budeš veći Srbin od mene a ne dušman svog naroda, ajd pozz i tebi, svako dobro

  0

  0
  • sa vama ne vredi civilizovano razgovarati, vi ste zadovoljni tim ispranim mozgovima i izmisljenim i zlonamernim znanjem o nama i niste voljni otvoriti oci i nepristrasno i objektivno istraziti i pronaci cinjenice o mnogim desavanjima u proslosti.

   a to sto ste takvi, verujte, nas privremeno remeti, ali zato vas trajno taj vas nazadluk unistava.

   sta sve drugima radite zbog svog nacionalizma vidite kako vam se vraca- niko vas ne voli, sve od sebe oteraste, a kao nacija nestajete.
   borbu sa belom kugom gubite.

   0

   0
 4. jedna vrlo bitna karakteristika,naših dušmana,neče četnik krenuti u zlodjela,ako nije bar deset puta jaci,tehnički i brojčano,takoder su svijesni,kad bih sutra krenuli,da bih to bila njihova najveca greška u historiji njihovog postojanja,sabur gazijama,rahmet šehidima,što se tice četnika,koji su ucestvovali u zadnjem ratu,bolje bih im bilo da izvuku svoje poginule,odnosno njihove kosti,koje su još uvijek razbacane na padinama vlašića.sellam od gazije iz 7. muslimanske!!!

  0

  0
 5. cuvaj svoju avliju i svoju familiju,vidjesmo kako si nam pomogao kad je trebalo,nas niko nije prevario nego nasi politicari isto ko i sad,Silajdzic,Tihic ,Laundzija se svadjaju izmedju sebe,vidi sad HDZ BIH,HDZ 90 i SNSD idu zajedno a nasi se svadjaju ko ce na vlast,pa nije ovo srednji vijek vrijeme aga i begova,podijelise Bosnu svako da bude beg u svom kantonu a raja da im placa harac,pusti Tursku,blizi ti je komsija nego i brat rodjeni ako je nedje u Njemackoj i gledajte dalje od nosa

  0

  0
 6. pusti se mitova,i propagande,nego pogledaj ova genetska istraživanja,koja su provedena,u svrhu otkrica,ko je odakle došao i ko ima cije gene. mi Bošnjaci nemamo ni jedan posto turskih gena ,dok vi srbi imate 25 posto,što dokazuje da su turci bili seksualno aktivni ,prema srpskoj ženskoj populaciji!!što se tice četničkih zlocina,nece ih više biti u BiH,JER IM MI NECEMO DOZVOLITI,odnosno nece imati vremena i uslova!!!

  0

  0
 7. dzudza leba ti se vrći svojim korenima a pusti Turke i Arape to je drugi svet, u tvojim venama je čista srpska krv, tvoje prezime je na ić, tvoj jezik je Srpski, što se pre vratiš Srpstvu to bolje, zajedno smo jači sine moj

  0

  0
  • Ne,ne..u tvojim venama je cista turska krv,vi ste ukrali to ić,cijela vam je historija izmishljena,a nashe ste knjige i zapise palili i prisvajali nashu kulturu.

   Evo reci mi samo jednu stvar koju vi srbi posjedujete,a da je ona onako brendirano srpska?

   0

   0
  • dalibore pogledaj ,zivota ti malo genetiku ako imas vremena, imas profesera srba koji rade na tim univrzitetima, i sve ti lepo pise ,da ti ja sad nebi ovde saro mnogo ,i sve ce ti biti jasno ko cije gene nosi sa sobom pozdrav za tebe.

   0

   0
 8. e moj ,dalibore jadnice jadni puko si tom ko zvecka. magare jedno kad su tvoji preci sa vunjenim carapama sa karpata u 8 vijeku protereni ,i za nasu nesrecu dodjoste u nase krajeve a magare glupo, procitaj malo koje prije dolaska ,srba ziveo na podrucje sandzaka i bosne raspita se malo pa se javi.

  0

  0
 9. i turci su nekada primili islam,i hriscanstvo je nekada doslo iz istoka sada islam samo popravlja te ljudske greske,srbi nemaju religiju zamena im je nacija

  0

  0
 10. dzudza nema nista lepse od slanine i belog luka a i vunene carape vazda su nasi preci nosili…neznam ko je glup u ovoj priči, ja bi rekao da si ti jer da si normalan nikad nebi pljuvo po Srbima od kojih si i ti nastao magarac jedan

  0

  0
 11. da je proslo tu bi bilo slavlja ali braco zmija repom ne ujeda vec joj tu glava ,od glave smrdi a vojnici su aparat kojim se upravlja sa vrha . Zato ne zaboravimo nedela u ime pravoslavlja koje nasi dusmani uradise Samo da kazem Srebrenica i nedozvolimo nikad bas nikad da nam se ponovi Srebrenica !!!!!!!!!!!!!

  0

  0
  • ajde dje si bio kad je Srebrenica bila,kakvo pravoslavlje,to je fukara obicna sto se krije iza ovog ili onog,sta mislis ti sta je rat,lupaj poruke po kompjuter,kad granate padaju a na liniji tri dana hrane nema,a sto nema hrane,bar duvana da imasmo onda,bolje nadji kakvu djevojku pa se sanjom zabavi a ostavi Srebrenicu ,dali si ikad bio tamo,

   0

   0
 12. bravo Nemanja svaka ti je Njegoševa…da nije bilo Srba i našeg Nikole tesle iz Srpske Like pola sveta bi u mraku bilo…a ovim našim Poturicama današnjim “bošnjacima” ostaje samo da laju na zvezde drugo ništa i neznaju

  0

  0
 13. srbi branu nesto sto je odavno propalo,i turci su nekada primili islam,nekada je i hriscanstvo doslo za istoka posle dosao islam da popravi te ljudske greske

  0

  0
  • to mu je umjetnicko ime,ako nisi znao a znas samo se pravis Mulac ! kao da ga nisi gledao kako je tu skoro bio kod Muftije Zukorlica,i najvjerovatnije “donirao”
   koje milionce Evra za “nasu Stvar” ma neznate vi nista nepismenjakovici sta se jos sprema,samo se ti smij,vidjecemo ko ce se to zadnji nasmijat !

   0

   0
   • onda se Huka prevario gdje je donirao tesko zaradjene pare,a sta se sprema i ko se smije,nije valjda neki sukob,ako je onda moja rajo velikog belaja,ako nadju ko ce u rat za njihovo dupe,da ne bude ko kod nas u Bosni,prvo mitinzi,pa rat a najglasniji pobjegose prije prvog metka,u Svedsku,Norvesku,Svicu sad voze audije i mecke,zlatne lance i satove pa pitaju hocemo li cedama nanu naninu a u autu im Ceca pjeva na kilometar se cuje,a moj komsija Amir na cetnicku pastetu naiso,cetvero djece a nidje nema posla,zaboravili borce u vlast usli,sad na divlje taksira i malter mjesa ko nekog katolika Zvonka a kad je trebalo ajmo Amire a sad ko ti je kriv,snadji se,zato moja rajo pamet u glavu,moj jaran iz voske Iso iz Priepolja ima kakvu firmu u BG,dosao covjek kod mene pa imali neki posao u Prnjavoru sa njegovim autom bg table,prolazimo a ono djeca dizu tri prsta a zvjezdine i srbijine majice nose,Iso pita pa dje smo jarane,koja je ovo drzava,ovog nema ni u Sumadiji,ovi pravoslavci veci Srbi od Srba ,tako i tamo u Sandzaku veci Bosnjaci nego u Bosni,igra Bosna oni za Srbiju navijaju,igra Srbija ovi za Tursku navijaju,izbacise nam reprezentaciju katolicin se smiju ko da nije njihova,pa nisu iz Zagreba nego iz Bosne

    0

    0
 14. E ovako: Hukic i Licina dva prvaka u profesionalnom boksu u svojim kategorijama. Navedi mi jednog srpskog od vas 7-8 miliona kolko vas ima? Djokovic je crnogorac rodjen u CG. kao i mnogi sportisti iz brbije. Tesla je hrvat pravoslavne vjere koji je zivio u Hrvatskoj prije nego je otisao za Ameriku. Previse se dicete druze,pa dok turci nisu dosli u brbiju,vas najveci pronalazak je bio opanak. Turci su vam doveli civilizaciju,jer do tad ste se kupali u gov*ima. Samo u tom vasem jeziku kojeg ste ukrali od Bosnjaka ima 5000 turskih rijeci,bez kojih bi ste se sporazumijevali rukama kao gluvonijemi. Srbi su potpisali pakt sa Hitlerom i poturili guz*ce svabama,a ti mi govoris o srpskom antifasizmu.Mislis ti da ima budala koji ce da vjeruju vise u cetnicku prljavu i lazljivu istoriju? Svijet vas prepoznaje kao genocidnu naciju,time se ponosish?

  0

  0
  • rozajac ! svaka cast na komentaru,mnogo si mu lijepo ,i sazeto objasnio.tacno je to kad bi him makli turske reci nebi mogli pricat,morali bi ruske u zamenu da uzimaju selam.

   0

   0
  • Рожајац,ако имаш шта иоле паметно да кажеш,кажи.Онај Илир је бар начитан човек,па и ако се не слажем са њим,морам да га уважавам.Такву дозу глупости у 8 редова не може ни мистер Бин да изрекне.

   0

   0
 15. Za Nemanju
  Zasto kao sledbenik Grcko istocne crkve koristis ime sledbenika Rimsko katolicke crkve?
  Nisu vama krivi Bosnjaci sto su vase crne trojke klale svoj narod po Srbiji i sto ste imali Ljotica koga ste sami rehabilitovali.Pa vas car Dusan je dosao na vlast smaknucem svog oca,a i za njega se nezna ko ga je otrovao.Sto se tice manastira to ipak morate zahvaliti Bosnjacima jer oni nikada nisu rusili Bogomolje,a vi nase do temelja po cijeloj Srbiji porusiste. Da bar Batal Dzamiju u Beogradu ostaviste imali bi najljepsu gradzevinu na Balkanu kako zepisa Konic austriski historicar,o Uzicu necu ni da govorim jer e to bila ljepota od grada.Insanu citam tvoje komentare redovno ti nista nisi naucio ni u XXI vijeku.Raspitaj se cije je to ime Dusan dali je uopste Slovensko pa znas li da je to prvi covjek koji je oskrnavio Hilendar.Jer je uveo svoju zenu Jelenu u Hilendar i time pogazio sve crkvene zakone. …..bevrijedno je voditi raspravu sa tobom i takvima kao ti.O Bosni i Bosnjacima mozes samo citati i nesto nauciti.Zato knjige u sake Nemanja.

  0

  0
  • Не знам на шта мислиш о имену,али претпостављам да је реч о Стефану Немањи.Колико ја знам,Љотић није рехабилитован (можда грешим),а на споменику на Равној Гори је назван највећим изродом Српског народа.Душан је једини из лозе Немањића који није проглашен за светитеља,с тим што сам се лоше изразио,мислио сам на Душаново царство и Душанов Законик,а не на историјску личност цара Душана.За манастире се можемо захвалити ТУРЦИМА,а не Бошњацима и то не зато што су много волели Србе,него што су знали да ако пипну манастире,доћи ће до буне,а то ни једноме царству није одговарало.Што се тиче књига,лепо је рекао Јован Дивјак,када су га питали шта је ту истина,одговорио је: Чија истина,српска,хрватска или муслиманска…Види се да си писмен човек,па са тобом бар могу нешта и да разменим

   0

   0
 16. А и тај геније који објављује ове текстове,нека изнесе попис становништва у Босни и Хрватској пре и после Другог светског рата,па ће да види ко је колико настрадао.Сви су клали и сви су били клани,ал нека то бар једном признају ти ваши идеолози

  0

  0
 17. ko prvo u ovaj Film su snimili samo cetnici..! nema tu nikakv ni hodza ni bosnjak ni bosanac nit turcin nit rabija,, sve su to srpske drolje i vlasi iz njihovih laznih istoriskih filmova..KO DRUGO SVE ONO STO SU ONI RADILI RADE I U OVAJ FILM PA VIDI TELI DA CETNICI JEDNI DRUGE KOLJU I UBIJAJU I SILUJU I U FILMU TAKO SU RADILI I U STVARNOSTI PA BI SAD TO DA RECIKLIRAJU NA MUSLIMANE.

  0

  0
 18. Lako je ubijati zene, djecu, i stare osobe…

  srbe i crnogorce su komplexirani Narod…
  dan danas ne zivu u miru DUSA I OBRAZ se ne KUPUJE…
  Historija vas panti kao GENOCIDSKI NAROD.
  DOSLA JE TACKA…

  0

  0
  • На овом свету нико нема веће комплексе од вас,а нама причате приче.Ми Срби имамо средњевековно царство,манастрире,Његоша,Теслу,Карађорђа,Пупина,цара Душана,Светог Саву…земља победница два светска рата,традицију антифашистичке борбе,имамо златне медаље из пола спортова,имамо Ђоковића,а где сте ви???Да вам дају државу Санџак не бисте имали кога на новчаницу да ставите…Да вас сутра нестане са лица замље,шта би остало иза вас.Где су ваши Цер и Колубара,где су ваши Тепић и Синђелић,где су ваши цареви и краљеви…

   0

   0
   • stobom nemoze covjek normalno da komentarise,vidi se koliko si cetnistvom zadojen ! a to sto ti pomenu “nema nas nigde” to nije slucajno,nasi Sportisti uspevaju u Turskoj(Kosarkasi) po Njemackoj(Bokseri)a u Srbiji nemaju mjesta,to je Diskriminacija 100 %(nevaljaju srbiji) zato nas i nema jer srbija nezeli da nas ima i da smo ravnopravni sa srbima,ti pojma nemas,pitaj (Ne)dobricu Cosica zasto je to tako on to najbolje zna posto je krojac plana Homogene Srbije !,slicno kao i sa Albancima,niste him dozvoljavali Institucije i nije ih imalo u Drzavnim institucijama al sad imaju sve bez vas! istu politiku sprovodite i u Sandzaku ali necete jos dugo “Zelena Transvezala” se vec kroji,pa bilo ti milo,bilo to drago !!!

    0

    0
   • Кроји се,кроји,али се кроји и Руска интересна сфера овде,узели су НИС,граде базу код Ниша,пролази гасовод кроз Србију…Што бих питао нешта комунисту Ћосића,за мене је отац нације Свети Сава

    0

    0
 19. nije haus nego haos,a gde je haoas,u Egiptu,Libiji,Tunisu,Jemenu,Siriji,Afganistanu,Iraku,Iranu,palestinskoj upravi…gde zive Muslimani a ne Srbi,ko je sta uradio i sta se sve vraca objasni mi molim te ako umes,hvala

  0

  0
  • e jesi stvarno cudnovat ! a sta cemo sa tvojim cetnicima,na ciju su se stranu oni borili ?jesuli oni bili ti koji su sa nacistickom Njemackom sklopili pakt? a Bosnjaci su bili u Handzar diviziju,postojala je i Muslimanska Milicija,razlika je u tome da se Handzar divizija borila protiv cetnika i partizana(zbog partizana zato sto muslimanima nije odgovarao komunisticki poredak ! odn. zivot bez upotpunjavanja i praktikovanja svoje Religije) a sto se tice Muslimanske Milicije oni su se borili pretezno protiv cetnika koji su pokusali u dva navrata (41 i 43) da poubijaju i protjeraju Bosnjacko stanovnistvo iz Sandzaka, plan nije uspio,ali nazalost oni na kraju rata nisu rehabilitovani vec od istih onih cetnika(koji su krajem 44 i 45 presli u partizane ovaj put)likvidirase na Hadzetu 2200 nasih najboljih sinova Pazara ! e zato mi mrzimo i preziremo cetnike a isto tako i partizane,jer su nam mimo nase volje nametnuli svoje ideje koje mi nikada nismo podrzavali !!!

   0

   0
 20. poruka za s.m. noz je istina ,isto kao sto je istina da ste 1893, dobili boj na kosovu lazni film ,lazna istorija a dali ti zna s.m. za strpce,sahovice ,focu,gorazde,zvornik,bijeljinu,nemogu vise da nabrajam sta se tu desi ,sta tu cetnici uradise.

  0

  0
  • kosovska bitka je bila 1389,ubijen je turski sultan a 1459 je palo Smederevo,srednjovekovna srpska prestolnica,kako da jedna izgubljena bitka ima posledice posle 60 godina ,a Srbija je priznata 1878 na berlinskom kongresu,znaci 500 godina pod turcima nije matematicki tacno,a hrvatsko cvijece se istaklo u ubijanju Srba u NDH I Jasenovcu,ZNACI NIKO NIJE CISTIH RUKU,TREBA BITI ISKREN PA PRIZNATI

   0

   0
   • Imalo je bosnjaka na strani fasista to je cinjenica,ali druze moras priznati da su Bosnjaci morali nekom biti naklonjeni radi sopstvene bezbijednosti,ili srbima ili hrvatima. Odlaskom osmanlija sa ovih prostora,bosnjaci su postali zrtvena jagnjat srba koji su zeleli da se svete nad nama. Bosnjaci nisu imali puno izbora,ili noz pod vrat ili da se pokrste svi redom. Zato nemoj da te cudi sto je jedan dio bosnjaka bio u vojsci tadasnja Ndh.

    0

    0
 21. bilo i proslo srpska fukara.sve ima kraj…

  Allah da podari nasim sehidima lijep dzennet.

  zasto se proklete srbe????? zasto je haus u srbiju???? jel se oni sve to pitaju????? sve sto su uradili po godinama SVE IM SE VRACA KAD TAD

  0

  0
 22. Pjesma chetnicima prezrenim

  Nije istina ono – rado Srbin ide u vojnike,
  istina je – rado Srbin ide u chetnike,
  a chetnik ti vojnik nikad nije bio,
  jest palio, nejach klao, silovao i pio.
  Chetnik ima osobinu koji stalno drzi –
  kad je gusto sve pobaca niko od njeg brzi.

  Bosanska kletva

  Djuturum im Pavle blagosilja kame,
  al ce one na njihke okrenut se same.
  Sad ce moc tefericit ko god ima volju
  vidjet cemo chetnike dje jedan drugog kolju!
  Niko ne mere sto Srbin more, to vaz dunja znade
  pljachkat, – palit, silovat i pjevat “Boze pravde”.
  Vakti sahat blizi im se, nema za njih nade,
  Bog ce dati, iskali su, da im pravde dade.
  Na zastavi chetri C, lazni krst im medja
  zagledaj se: svako svakom okrenuo ledja.

  0

  0
 23. Vi ste bre svi redom idioti..blago onom ko rano poludi vratite se u 10vek…da neko napisa da je otvoreno neko novo radno mesto..ooooSrbi sa kim vi zivite!!!

  0

  0
  • Sta ti je Petre blento jedan,sta si se napeo.Vi Srbi niste ni izasli iz 10 veka a nesto pisete za vas su bili Neadertalci gospoda:Sto se tice radnih mesta to pitaj drzavu,ili mislis da mi Bosnjaci i dalje otvaramo firme uposljavamo Srbe i placamo drzavi porez… ooooooooo ako ti ne odgovara da zivis u miru kao svi drugi onda se iseli.

   0

   0
  • nikad napadaci! samo u samodbrani su se borili bosnjaci muslimani!

   nije nam bilo lako sve ovo prezivljavati, ali izdrzasmo, a srbima nema spasa, nezaustavljivo propadaju u svakom smislu, a sto je najbitnije bijela kuga hara srbijom.

   eto oni drugo ne rade samo planiraju da uniste sve oko sebe, da ostanu samo oni da zive, a bez icije krivice oni su ti koji nestaju!!!

   0

   0
   • vidis brate Bosnjaku,kakav oni nama zulum ucinise i cine jos uvijek,ali znaj Allahova je zadnja rijec ! kad pomislis da svake godine se u Srbiji manje rodi 30.000 stanovnika to nije slucajnost,ja bih reko Bozija kazna za sve sto oni ucinise Bosnjacima,mi nemoramo da “njih” ubijamo ! njih Bog sam kaznjava na ovaj nacin,ko ima razuma razmislice sto je to bas u Srbiji tako !!!
    Selam svim Bosnjacima

    0

    0
   • Тако је у целој Европи,а не само у Србији.Ја сам се свачега нагледао у животу,али то колико ви мрзите све што има везе са државом Србијом и српским народом,то нигде нисам видео.Па вама кад пукне сијалица кући,криви су вам великосрби и врше се геноцид над вама.

    0

    0
   • nemanja jos nesto cu ti rec,mi kritikujemo srpsku politiku,i cetnike koljace a ne postene srbe . ja zivim u nemackoj i imam druga srbina iz kragujevca, i on se samo druzi sa nama bosnjacima sa tutincima i pazarcima i taj momak je imao problema sa albancima i mi bosnjaci smo mu pomogli, a kada je video snimke kako skorpioni streljaju onu. neduznu decu od 16 i 17 godina jednog ,po jednog cekaju u red za streljajnje momak je plakao i izvinio se za zlo koje cetnici napravise ..,

    0

    0
   • Nisu to uradili nikakvi četnici, već bolesni ljudi bez mozga… Samo psihopata može da opravdava taj zločin… Nisu ni Muslimani nevinašca i medju njima je bilo kretena koji su se iživljavali nad nedužnim narodom, ali KRETENA ima svuda i oni se samo kriju iza kolektivnog identiteta… Nisu onio ni Srbi ni Bošnjaci, oni su jedna obična GO**A, koja da i malo vole svoj narod, nikad tako nešto ne bi uradili… Takvim ljudima nije važna ni vera ni nacija, jer su takvi obično PSIHOPATE, jer ko NORMALAN može da ubije nekog…

    Isto mislim i za ovog (šatro) generala Mladića, da on bar i malo voli svoj narod ne bi se kao PI**A krio po šumama i izigravao nekog hajduka… Brate ako si NEVIN – DOKAŽI, ako si kriv, priznaj, POKAJ SE i prihvati kaznu koja ti sleduje, a sa naroda svog skini LJAGU!!!

    Ja se kladim da bar 50% onih koji podržavaju tog nazovi generala koji je do 90-tih bio najžešća komunjara, i ne znaju za šta se on optužuje… Ako DOKAŽE da nema veze sa ubistvom toliko ljudi, njemu kapa dole, ali ako je njegov glavni dokaz – “…ubijali su oni!” onda ga treba na ELEKTRIČNU STOLICU!!!

    Pu puuu, bilo ne ponovilo se…

    0

    0
   • vidis Nemanja u tome je problem sto se sa vama srbima manipulise kroz citavu istoriju i neprestano se servira neistina o muslimanima (3 puta ponovljena laz postaje istina !)kako su oni izvor svih zala i kako ih treba likvidirati ! odn. protjerati,i tu se nazalost mnogi “primise” i osjecaju odbojnost kad cuju rijec Bosnjak-musliman,mogu da kazem za sebe da ne mrzim postene i iskrene srbe,al ove cetnike koji su mi zaklali u II svjetskom ratu Daidzu koji je bio nepokretan,i ne samo one vec i ove novopecene nemogu da vidim i kad bi mi zapali ruku znao bih sta cu sa njima,tako stoje stvari.A ti ako si cist i iskren onda se nemoj nista bojat i nevidim razloga zbog cega bi bio uznemiren!

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.