Katastrofalni demografski podaci za opštinu Pljevlja

0
130

Pljevlja – Pre­ma pre­li­mi­nar­nim po­da­ci­ma Za­vo­da za sta­ti­sti­ku Cr­ne Go­re, koje prenosi “Dan” u Pljevljima je zabilježen negativan prirodni priraštaj od čak – 227, što je za sedam manje nego u 2011. godini kada je iznosio -234.

Ako se ovim tempom nastavi negativni prirodni priraštaj, skoro je izvejsno da će na sledećem popisu stanovništva 2021. godine, u Pljevljima biti oko 3.000 stanovnika manje, nego u 2011. godini kada je popisano 30 769 stanovnika.

To znači da će u energetskom srcu države broj stanovnika biti na nivou 1921. godine. Prema popisu od 31. januara 1921. godine u Okrugu Pljevlja živjelo je ukupno 26.798 stanovnika.

Predsjednik opštine  Plje­va­lja Mi­lo­je Pu­po­vić, kao glavni razlog kostantnog negativnog prirodnog priraštaja poslednjih tri decenije naveo mi­gra­ci­ju sta­nov­ni­štva u sre­di­šnje gra­do­ve Cr­ne Go­re, zbog kri­ze ko­ja se naj­vi­še osje­ća na sje­ve­ru.
– Za mla­de lju­de ne­ma per­spek­ti­ve u Plje­vlji­ma, sto­ga od­la­ze u ve­će gra­do­ve ka­ko bi se­bi omo­gu­ći­li bo­lji ži­vot – ka­zao je Pu­po­vić „Da­nu”.
U 2012. go­di­ni u op­šti­ni Pljevlja sklo­plje­no je 145 bra­ko­va, a pra­vo­sna­žno se ra­stao 21 brač­ni par.
Pu­po­vić na­vo­di da je život na selu sve teži i zbog toga mladi ne žele da žive na seoskom području.
– U da­na­šnje vri­je­me že­ne ne že­le da osta­nu na se­lu i bu­du do­ma­ći­ce, već že­le mno­go vi­še, a to mo­gu do­bi­ti sa­mo u ve­ćim gra­do­vi­ma. U Plje­vlji­ma je ve­li­ki broj mla­di­ća na se­li­ma ostao neo­že­njen, iz raz­lo­ga što dje­voj­ke ne že­le da stva­ra­ju po­tom­stvo na se­lu – rekao predsjednik Opštine i istakao da  je ne­za­po­sle­nost ve­li­ki pro­blem omla­di­ne na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, jer ne­ma šta da im se po­nu­di.

Inače u prošloj godini u Cr­noj Go­ri ro­đe­no je 6.713 be­ba, dok je umr­la 5.871 oso­ba, što pred­sta­vlja po­zi­ti­van pri­rod­ni pri­ra­štaj od sve­ga 842, ko­ji je ujed­no i naj­ni­ži od 1950. go­di­ne do sa­da. U od­no­su na 2011. go­di­nu, ka­da je iz­no­sio 1.368, u 2012, ni­ži je za 526.
Ne­ga­ti­van pri­rod­ni pri­ra­štaj za­bi­lje­žen je u čak 13 op­šti­na, što zna­či da je sa­mo osam ima­lo po­zi­tiv­nu raz­li­ku u ko­rist no­vo­ro­đen­ča­di.
Nakon Pljevalja najniži prorodni priraštaj ima, sli­je­de Ko­la­šin – 66, Da­ni­lov­grad – 52, Plu­ži­ne -43, Her­ceg No­vi -38, An­dri­je­vi­ca -29, Ža­bljak -26, Ce­ti­nje -23, Moj­ko­vac -20, Šav­nik -14, Plav -13, Ul­cin- 6 i Be­ra­ne -2.
Na Sjeveru je u Ro­ža­ja­ma i u Bi­je­lom Po­lju za­bi­lje­žen po­zi­ti­van pri­rod­ni pri­ra­štaj. U Pod­go­ri­ci je pro­šle go­di­ne ro­đe­no 2.370 be­ba, dok je umr­lo 1.406 lju­di.

(Pvportal)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.