Džamijama u Plavu isključili struju zbog političkog pritiska

3
63

Sultanija_Plav_001.jpg (686×514)Plav – Pred­sjed­nik op­šti­ne Plav i Bo­šnjač­ke stranke Or­han Šah­ma­no­vić jav­no­sti se se obra­tio sa­op­šte­njem u ko­jem je Elek­tro­pri­vre­du Cr­ne Go­re op­tu­žio da se po par­tij­skoj di­rek­ti­vi De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta mi­je­ša u po­li­tič­ki ži­vot op­šti­ne Plav. Šah­ma­no­vić je na­gla­sio da je Elek­tro­pr­vre­da Cr­ne Go­re na­kon sa­zna­nja da su u Pla­vu po­če­li raz­go­vo­ri o no­voj ko­a­li­ci­o­noj vla­sti, ko­ju sa­či­nja­va­ju Bo­šnjač­ka stran­ka, So­ci­jal­de­mo­krat­ska pa­ri­ja, So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja i Gra­đan­ska ini­ci­ja­ti­va, po­če­la sa se­lek­tiv­nim is­klju­če­njem po­tro­ša­ča sa mre­že, i da se to ne mo­že dru­ga­či­je pro­ko­men­ta­ri­sa­ti već kao po­li­tič­ki pri­ti­sak.

Šah­ma­no­vić na­gla­ša­va da ni­ko ne spo­ri du­go­va­nja za elek­trič­nu ener­gi­ju, ali isto ta­ko pod­vla­či da su ona pri­sut­na već nekoliko go­di­na, od­no­sno i dok je na vla­sti bi­o DPS, ali da is­klju­če­nja jav­ne ra­svje­te ta­da ni­je bi­lo, kao što je to slu­čaj ovih da­na u Pla­vu i Gu­si­nju. 

– Obra­ćam se jav­no­sti zbog ne­za­bi­lje­že­nog po­na­ša­nja Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re (EPCG) i Elek­tro­di­stri­bu­ci­je Be­ra­ne, ko­je su se na ne­pri­mje­ren i dr­zak na­čin sta­vi­le u funk­ci­ju par­tij­skih moć­ni­ka, a sa­mo ra­di vr­še­nja po­li­tič­kih pri­ti­sa­ka na ru­ko­vod­stvo op­šti­ne Plav, ko­je sa­či­nja­va Bo­šnjač­ka stran­ka i SDP, a na šte­tu svih gra­đa­na ove ne­raz­vi­je­ne op­šti­ne.

Na­i­me, Elek­tro­di­stri­bu­ci­ja Be­ra­ne je po za­vr­šet­ku lo­kal­nih iz­bo­ra u op­šti­na­ma Plav i Gu­si­nje i na­kon sa­zna­nja da su raz­go­vo­ri o us­po­sta­vlja­nju no­ve ko­a­li­ci­o­ne vla­sti u Pla­vu (BS-SDP-SNP- Gra­đan­ska ini­ci­ja­ti­va) već za­po­če­li, na­rav­no, po par­tij­skom na­lo­gu DPS-a, pri­stu­pi­la se­lek­tiv­nom is­klju­či­va­nju po­tro­ša­ča sa elek­tro­mre­že ta­ko što su pr­vo is­klju­či­li vjer­ske objek­te Islam­ske za­jed­ni­ce i to ne­ko­li­ko dža­mi­ja u Pla­vu i Gu­si­nju (sa pra­te­ćim objek­ti­ma). Kao vr­hu­nac sve­ga, u sri­je­du, 28. ma­ja, is­klju­če­na je jav­na ra­svje­ta u na­se­lje­nim mje­sti­ma.

To je di­rekt­no i ne­za­bi­lje­žno mi­je­ša­nje jed­nog ak­ci­o­nar­skog dru­štva sa mje­šo­vi­tom vla­snič­kom struk­tu­rom u po­li­tič­ki ži­vot op­šti­ne Plav, i sla­nje po­ru­ke sta­nov­ni­štvu da uko­li­ko se jed­na par­ti­ja (DPS) ne bu­de na­šla u bu­du­ćoj lo­kal­noj vla­sti da će svi gra­đa­ni, bez ob­zi­ra na vjer­sku, na­ci­o­nal­nu i po­li­tič­ku pri­pad­nost sno­si­ti po­slje­di­ce. To pred­sta­vlja vi­sok ste­pen ne­pro­fe­si­o­nal­no­sti i po­li­tič­ke za­gri­že­no­sti ru­ko­vod­stva ED Be­ra­ne – na­vo­di Šah­ma­no­vić u sa­op­šte­nju za jav­nost.

On do­da­je da je ova­kav vid mi­je­ša­nja jed­nog pri­vred­nog su­bjek­ta u po­sti­zbor­na de­ša­va­nja u Pla­vu sa­mo je­dan u ni­zu po­ku­ša­ja da se kroz ucje­ne, čak i pri­jet­nje i uvo­đe­nja ne­kih vr­sta eko­nom­skih sank­ci­ja sa ni­voa dr­ža­ve (kroz sma­nje­nje ula­ga­nja u in­ve­sti­ci­je, sma­nje­nje pri­ho­da bu­dže­ta op­šti­ne, rev­no­sno ne­pla­ća­nje oba­ve­za ko­je ima Op­šti­na pre­ma dr­ža­vi ili prav­nim li­ci­ma), po­li­tič­ke par­ti­je u SO Plav pri­mo­ra­va­ju da pra­ve ko­a­li­ci­ju sa op­štin­skim od­bo­rom DPS-a, ina­če „svim gra­đa­ni­ma pred­sto­je te­ški da­ni u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne”.

– Op­šti­na Plav ne spo­ri či­nje­ni­cu da po­sto­je zna­čaj­na du­go­va­nja pre­ma EPCG – ED Be­ra­ne po osno­vu utro­še­ne elek­trič­ne ener­gi­je za jav­nu ra­svje­tu na pod­ru­či­ju op­šti­ne Plav i Gu­si­nje, ali ta­ko­đe sva­ko zna da su ta du­go­va­nja bi­la i pri­je tri go­di­ne (ka­da je u vla­sti bi­la i DPS) i pri­je pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra 2013. i pri­je par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2012. go­di­ne, ali is­klju­če­nja ni­je bi­lo, jer to ta­da ni­je bi­lo po­li­tič­ki pro­fi­ta­bil­no. Uz iz­vi­nje­nje svim gra­đa­ni­ma op­šti­ne Plav što su pri­nu­đe­ni da tr­pe po­sle­di­ce po­li­tič­kih nad­gor­nja­va­nja ko­ja idu na nji­ho­vu šte­tu, ko­ri­stim ovu pri­li­ku da iz­ra­zim pu­no po­što­va­nje i za­hval­nost svi­ma nji­ma i po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma što su omo­gu­ći­li da se pro­te­kli lo­kal­ni iz­bo­ri okon­ča­ju bez su­ko­ba i te­žih ne­re­gu­lar­no­sti – is­ta­kao je Šah­ma­no­vić.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

3 KOMENTARI

  1. ma i taj sahmanovic je neki seronja, cas sa husnojim sabovicem zajedno slavi, docekuju predsjednika fujanovica, podrzavaju dps na parlamentarnim izborima , a na lokalnim se zakrve. borba za fotelju, a narod kao stoka..,

    0

    0
  2. truhla drzava a i oni koji vode tu truhlu drzavunijesu bolji,a da su crkvi prekinuli struju brujala bi cijela truhla drzava cg sa milom na celu i njegovim lopovima

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.