Drugo izdanje brošure „Vakufi u BiH – historijat, trenutno stanje i perspektive“

0
3

BIH – U izdavaštvu Vakufske direkcije iz štampe je izašlo drugo izdanje brošure „Vakufi u BiH – historijat, trenutno stanje i perspektive“. Ova brošura posvećena je promociji institucije vakufa kao i aktivnosti koje Vakufska direkcija poduzima na polju obnove i održavanja vakufske imovine.

U prilogu donosimo neke od dijelova iz ove brošure:

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zaviještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene,  radi  postizanja  Allahovog,  dž.š., zadovoljstva. Vakuf  je sredstvo ili put kojim se približuje Bogu i stiče Njegovo zadovoljstvo.

U ekonomskom i socijalnom smislu vakuf je finansijska i društvena institucija  koja  doprinosi  ekonomskom, društvenom, kulturnom  i vjerskom kvalitetu života pojedinca i razvoju društva.

Uvakufljenjem prestaje vlasništvo vakifa nad uvakufljenom imovinom i ona prelazi u vlasništvo vakufa. U našim uslovima titular vakufa je Islamska zajednica u BiH.

Značaj vakufa za razvoj Bosne i Hercegovine

Već se s početkom zvaničnog dolaska Osmanlija na prostore Bosne i Hercegovine bilježe pojave prvih vakufa. O tome koliko je vakuf značio za razvoj BiH i nastanak urbanih a time i političkih, ekonomskih, kulturnih i vjerskih središta, najilustrativnije govori podatak koji kaže da se u imenima nekih gradova u BiH spominje vakuf, što znači da su oni nastali iz vakufa. Ti gradovi su, npr.: Kulen-Vakuf, Skender-Vakuf, Gornji Vakuf, Donji Vakuf i mnogi drugi. Pored ovih, za neke gradove se zna da su nekada ranije u svome imenu imali riječ vakuf. Tako se današnji Mrkonjić-Grad nekada zvao Varcar-Vakuf, a današnji Sanski Most zvao se samo Vakuf i sl.

Većina starih gradova u našoj zemlji svoj nastanak i razvitak vezuju uz pojavu nekog vakufa, odnosno uz ličnost vakifa, dobrotvora. Tako, npr., sljedeći gradovi su vezani za pojavu vakufa i njegova vakifa:

–              Sarajevo – Isa-beg Ishaković i Gazi Husrev-beg

–              Tuzla – Turali-beg

–              Mostar – Karađoz-beg i Koski Mehmed-paša

–              Tešanj – Ferhad-beg, sin Skenderov

–              Maglaj – Kalavun Jusuf-paša

–              Nova Kasaba – Musa-paša, budimski vezir

–              Banja Luka – Ferhad-paša Sokolović i Sofi Mehmed-paša

–              Gradačac – kapetan Gradaščević: Osman, Murat i Husein

–              Foča – Mehmed-paša Kukavica

–              Mrkonjić-Grad – Kizlar-aga Mustafa

–              Rogatica – Husejn-beg, sin Ilijas-bega

–              Višegrad i Rudo – Kara Mustafa-paša

–              Čajniče – Gazi Sinan-beg

–              Gračanica – Ahmed-paša Budimlija

Iz prikazanog spiska vidi se da je velika većina vakifa iz reda domaćeg stanovništva koji su obnašali značajne političke i vojne funkcije osmanske države na teritoriji BiH. To su: veziri, paše, begovi, age, zatim gazije, kapetani i drugi.

Međutim, brojni podaci govore da se vakifi javljaju u svim društvenim  slojevima, tj. ne  samo  među  bogatim  stanovništvom, kako je gore spomenuto nego i među brojnim trgovcima, zanatlijama, kadijama, muftijama, ulemom i imamima, muškarcima i ženama.

Godišnja šteta po vakufe

Zbog nepovrata imovine Federacija BiH godišnje ošteti vakuf za iznos od 15.840.000,00 KM, a RS za iznos od 9.660.000,00 KM.

Ukupna godišnja šteta nanesena vakufima u Bosni i Hercegovini iznosi 25.500.000,00 KM.

Iz svega gore rečenog dā se zaključiti da je institucija vakufa odigrala veoma važnu ulogu u socio-ekonomskom razvitku Bosne i Hercegovine. Ali isto tako ne dā se oteti utisku da je njegovo područje djelovanja, u jednom vremenskom periodu, svedeno na nivo pukog egzistiranja.

Evidentno je da danas vakuf ne igra onu ulogu koju je nekada imao, zahvaljujući prije svega naglašenoj ulozi države u svim sferama života, pa i u onim sektorima koji su ranije bili prepušteni civilnom društvu, koja je svojim postupcima, putem  zakonskih  i  administrativnih  mjera, uglavnom svjesno, nastojala ograničiti ulogu vakufa kao potencijalnog regulatora određenih procesa i kretanja u društvu koja nisu odgovarala vladajućem establišmentu. Kao razlog slabljenja uloge vakufa možemo označiti i nedovoljnu brigu i zainteresiranost nadležnih institucija

i korisnika vakufa za njegovo unapređenje i razvoj te unutrašnje slabosti u organizaciji i upravi, što je imalo za rezultat nepravovremenu transformaciju i prilagođavanje promjenama u društvu i ekonomsko-socijalnom ambijentu.

Obaveza je Islamske zajednice, ali i opći interes društva, da vrati vakufu  njegove  izvorne funkcije. U tom poslu moramo biti sposobni da budemo kao pojedinci, ali i kao šira društvena zajednica, spremni braniti prava onih koji su se zarad općeg dobra odrekli vlastite imovine.

Zadatak i uloga vakufa u modernom vremenu

Bitan  pokretač, prije  svega  u  finansijskom smislu, pojedinačnih, ali i društvenih aktivnosti koji utječu na bolji kvalitet života pojedinca i društva u cjelini, jesu brojni fondovi i zaklade čiji su osnivači privatna lica, ali i udruženja i grupe donatora kao i države koji svojim djelovanjem popunjavaju neke vrlo važne segmente društvenog  života  i  potreba.  U  tom  smislu  uloga vakufa u savremenom dobu je neprocjenjiva. Osnovni zadatak i uloga vakufa je ispunjavanje općih potreba jedne zajednice, pojedinačnih potreba njenih članova, postizanje općeg blagostanja, bez obzira o kom segmentu ljudskog života se radilo.

Shodno tome, u okviru općeg sistema i shodno svojim potrebama, svaka zajednica muslimana ima obavezu da razvija vlastiti sistem vakufa.

U naše vrijeme i na ovim našim prostorima mogle bi se razvijati brojne vrste vakufa i sve one mogle bi imati značajnu ulogu u postizanju boljitka i blagostanja zajednice i njenih članova.

U tom smislu Vakufska direkcija je formirala sljedeće vakufske fondove:

1.  Fond za zaštitu, unaprijeđenje, revitalizaciju i promociju vakufa;

2.  Fond za izgradnju novih, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih vakufskih i vjerskih objekata;

3.  Fond za kultivisanje vakufskih parcela;

4.  Fond za stručno usavršavanje i edukaciju iz oblasti vakufa;

5.  Fond za socijalno ugrožene kategorije društva;

6.  Fond za pomoć u obrazovanju;

7.  Fond za štampu islamske edicije.

Finansiranje Islamske zajednice iz sredstava vakufa

Neke aktivnosti Islamske zajednice i njenih institucija treba da se finansiraju iz vakufa. To bi omogućilo da Islamska zajednica bude slobodna i samostalna u svome radu. Ovi faktori su neophodni da bi Islamska zajednica mogla normalno funkcionirati, uspješno  vršiti  svoju  misiju  promocije  vrijednosti islama i dostojanstveno vršiti svoju ulogu u društvu. Način na koji se trenutno finansira Islamska zajednica koči Zajednicu u razvoju, jer onemogućava da razvija projekte kojim će se poboljšati vjerski život muslimana na ovim prostorima. Neprimjereno je da u ovo naše vrijeme slobode i prilika Islamska zajednica funkcionira i da se finansira na način iz komunističkog vremena, kada je Islamska zajednica bila primorana na takvo rješenje.

Projekti malih, srednjih i velikih vakufa za svaku džamiju i svaku instituciju, koji bi se dugoročno realizirali, rješenja su koja bi Islamsku zajednicu oslobodili postojećih ekonomskih stega i ograničenja.

S namjerom da se jednog dana sve džamije i institucije Islamske zajednice finansiraju iz vakufa, Islamska zajednica bi trebala izraditi kratkoročni i dugoročni plan razvoja vakufa za svaku instituciju, tako da svaka institucija dobije svoj vlastiti vakuf. Po tom planu, koji će biti dugoročno realiziran, sve džamije, medrese, fakulteti, Rijaset, mediji itd., dobili bi svoje vakufe koji bi pokrivali njihov budžet.

Realizirani projekti Vakufske direkcije

U proteklom periodu Vakufska direkcija je realizirala nekoliko projekata koji se odnose na unaprijeđenje rada Vakufske direkcije i rekonstrukciju pojedinih vakufskih objekata. Takođe, Vakufska direkcija je posredovala u obezbjeđivanju i realizaciji finansijskih sredstava za obnovu i izgradnju značajnog broja objekta koji se nalaze na području pojedinih medžlisa.

Realizirani projekti su:

1.  Restauracija fasade i stolarije zgrade Zemaljskog vakufa i Hadim Ali-pašinog vakufa u Sarajevu (sjedište Vakufske direkcije);

2.  Jedinstvana baza informacionog sistema vakufskih nekretnina u BiH, koji je realiziran u dvije faze;

3.  Rekonstrukcija kompleksa Tekije na Buni u Blagaju;

4.  Kupovina specijaliziranog minibusa za potrebe Centra Vladimir Nazor Sarajevo;

5.  Seminar “Vakuf i humanitarno-volonterski rad”, u Sarajevu;

6.  Seminar o Wesatijji – Centar za promovisanje srednjeg puta, u Kuvajtu;

7.  Regionalni seminar “Upravljanje i investiranje u vakufe”, u Sarajevu;

8.  Seminar “Privođenje kulturi i proizvodnji vakufskih zemljišnih parcela”, u BiH;

9.  Seminar o hadžu u Sarajevu;

10. Štampanje Mushafa sa prijevodom na bosanski jezik;

11. Štampanje i izdavanja brošure o vakufima u BiH, na četiri jezika;

12. Manifestacija “Dani vakufa” 2011/2012. godine;

13. Štampanje Zbornika radova sa naučnog skupa u okviru manifestacije “Dani vakufa” 2011. godine;

14. Snimanje dokumentarnog filma o vakufima u BiH;

15. Podizanje zasada oraha na vakufskim parcelama u svakom muftiluku;

16. Podizanje zasada vakufskog voćnjaka na području MIZ Visoko;

17. Dovršetak izgradnje džamije Orahov Brijeg, u Sarajevu;

18. Izgradnja džamije na Hrasnom Brdu II, u Sarajevu;

19. Izgradnja džamije u džematu Podlugovi, u Sarajevu;

20. Adaptacija Iplidžik Sinanove džamije, u Sarajevu;

21. Otvaranje centra Wasetijje;

22. Nadogradnja poslovne zgrade Medžlisa IZ Bugojno;

23. Podizanje plastenika na vakufskoj parceli u Visokom;

24. Obezbjeđivanje finansijskih sredstava za pomoć projektima koji su od interesa za širu društvenu zajednicu kao što su projekti Udruženja Srce za djecu koja boluju od raka, udruženje građana za kulturu i obrazovanje Progres Travnik i dr.

Projekti čija realizacija je u toku:

1.  Obnova Isa-begovog hamama u Sarajevu;

2.  Identifikacija i uknjižbe vakufske imovine u RS-u;

3.  Prikupljanje arhivske građe o vakufima u BiH iz perioda Osmanske uprave;

4.  Izgradnja pratećih objekata uz džamiju u džematu Podlugovi, Sarajevo;

5.  Rekonstrukcija džamije u džematu Kasapovići, Novi Travnik;

6.  Izgradnja džamije u džematu Bačićko Polje, naselje Stup, Sarajevo;

7.  Stipendiranje 60 studenata koji stanuju u Studentskom domu Sarajevo.

Projekti koji će biti realizirani u narednom periodu:

1.  Izgradnja Kalin hadži Alijine džamije, u Sarajevu;

2.  Izrada pravila o upravljanju i uređenju mezarluka u BiH;

3.  Uređenje pravnog statusa vakufske imovine u dijaspori;

4.  Obnova vakufskog objekta na Vracama u Sarajevu;

5.  Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Odobašinoj ulici u Sarajevu;

6.  Izrada projekta za obnovu “Hastahane” u Sarajevu;

7.  Organiziranja seminara u Kuvajtu za kadrove i saradnike Vakufske direkcije;

8.  Povećanje broja stipendija za učenike i studente;

9.  Oživljavanje vlastite ekonomije.

(Rijaset)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.