DPS u Gusinju građevinskim materijalom kupovao glasove

1
15

Gusinje – So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja pod­ni­je­će kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv ak­ti­vi­sta De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, pred­vo­đe­nih Fa­hru­di­nom Fuj­kom Der­vi­še­vi­ćem zbog ku­po­vi­ne gla­so­va u Gu­si­nju uoči lo­kal­nih iz­bo­ra odr­ža­nih 25. ma­ja.

To je ju­če na­ja­vio pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra SNP-a u Gu­si­nju Mi­ha­i­lo Jo­vo­vić.
On je re­kao da su ak­ti­vi­sti DPS-a na če­lu sa Der­vi­še­vi­ćem, Mi­la­nu Mi­la­či­ću iz se­la Mart­no­vi­će, ko­ji je do sa­da bio gla­sač SNP-a, u su­bo­tu, dan uoči iz­bo­ra, do­ni­je­li gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal za re­no­vi­ra­nje di­je­la ku­će, u za­mje­nu za gla­so­ve. 
– To je bio uslov da Mi­la­čić pr­vi put gla­sa za DPS. S ob­zi­rom da za­kon sank­ci­o­ni­še i ono­ga ko po­nu­di i ko pri­hva­ti po­nu­du u za­mje­nu za gla­so­ve, pod­ni­je­će­mo kri­vič­nu pri­ja­vu na obje stra­ne pa dr­žav­ni tu­ži­lac ne­ka po­stu­pi po svojoj nad­le­žno­sti – sa­op­štio je Jo­vo­vić.
Ka­ko je pod­vu­kao, i na pod­ruč­ju De­snog Grn­ča­ra, u is­toj re­ži­ji i sa istom svr­hom, do­ve­ze­no je se­dam ka­mi­o­na ma­te­ri­ja­la za sa­na­ci­ju pu­ta, što je, tvr­di on, uti­ca­lo na vo­lju tih bi­ra­ča ko­jom pri­li­kom je dio njih gla­sao za DPS a ni­je­su do sa­da bi­li nji­ho­vi gla­sa­či. 
Ina­če, si­tu­a­ci­ja u Gu­si­nju, po pi­ta­nju for­mi­ra­nja lo­kal­ne vla­sti na­kon ne­djelj­nih iz­bo­ra kraj­nje je ne­iz­vje­sna. Ukup­no je gla­sa­lo 2.140 ga­sa­ča, od če­ga je va­že­ćih li­sti­ća bi­lo 2.112. U cen­tral­ni bi­rač­ki spi­sak upi­sa­no je bi­lo 4.426 gla­sa­ča ko­ji su svo­je bi­rač­ko pra­vo ko­ri­sti­li na de­set gla­sač­kih mje­sta. 
Za skla­pa­nje ko­a­li­ci­o­ne vla­sti u igri je sva­ka kom­bi­na­ci­ja. Ka­ko je ka­zao Ha­sim Ra­don­čić pred­sjed­nik Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je (OIK) ko­a­li­ci­ja „Slo­žno za Gu­si­nje“ do­bi­la je 841 glas i osvo­ji­la 12 man­da­ta, ko­a­li­ci­ja „Za Gu­si­nje“ Ru­smin La­li­čić, 681 glas i de­set man­da­ta, dok je DS do­bi­la 266 gla­so­va i če­ti­ri man­da­ta, DUA 167 gla­so­va i dva man­da­ta. Al­ban­ska ali­jan­sa do­bi­la je 157 gla­so­va i ima­će dva od­bor­ni­ka u lo­kal­nom par­la­men­tu. 
No­si­lac iz­bor­ne li­ste „Za Gu­si­nje“ Ru­smin La­li­čić is­ta­kao je da su iz­bo­ri pro­te­kli u mir­noj i ko­rekt­noj at­mos­fe­ri i da su gra­đa­ni re­kli šta mi­sle ko bi tre­ba­lo da ih vo­di u tom pr­vom če­tvo­ro­go­di­šnjem man­da­tu u op­šti­ni Gu­si­nje. 
– Mi smo po­je­di­nač­no naj­ja­ča par­ti­ja ali ne­ma­mo ap­so­lut­nu ve­ći­nu da mo­že­mo sa­mo­stal­no da for­mi­ra­mo vlast, ta­ko da će­mo mo­ra­ti da raz­go­va­ra­mo na tu te­mu. Ići će­mo sa part­ne­ri­ma ko­ji ima­ju na­ma srod­ne ide­je, ko­ji će šti­ti­ti i una­pre­đi­va­ti in­te­re­se Gu­si­nja. Ako se to ne de­si bi­će­mo kon­struk­tiv­na opo­zi­ci­ja, uka­zu­ju­ći na sve ono što ni­je do­bro, isto­vre­me­no da­ju­ći ide­je ka­ko to da se pre­va­zi­đe i ka­ko da se pro­mi­je­ni sta­nje na bo­lje – sa­op­štio je on.
Ka­ko je do­dao, vra­ta za pre­go­vo­re otvo­re­na su, a pred­nost ima ko­a­li­ci­ja „Slo­žno za Gu­si­nje“, u za­vi­sno­sti od nji­ho­vog od­no­sa i ras­po­lo­že­nja. 
– Ima u toj ko­a­li­ci­ji do­sta isto­mi­šlje­ni­ka sa na­šim pro­gram­skim ver­zi­ja­ma, a na­rav­no ne od­ba­cu­je­mo raz­go­vo­re ni sa al­ban­skim par­ti­ja­ma, gdje pred­nost ima Al­ban­ska ali­jan­sa, iz raz­lo­ga što je ve­ći­na njih po­dr­ža­la re­fe­ren­dum za po­vra­ćaj op­šti­ne Gu­si­nje. U sva­kom slu­ča­ju u svim tim pre­go­vo­ri­ma sa bi­lo ko­jim su­bjek­tom ima cr­ta is­pod ko­je ne bi­smo mo­gli ići. Svi oni ko­ji bi po na­šem vi­đe­nju šte­ti­li kva­li­tet­nom raz­vo­ju Gu­si­nja i pre­fe­ri­ra­li lič­ne in­te­re­se su ta cr­ta is­pod ko­je ne bi­smo mo­gli, ni po ci­je­nu da osta­ne­mo u opo­zi­ci­ji – pre­ci­zi­rao je La­li­čić.
No­si­lac li­ste „Slo­žno za Gu­si­nje“ Ane­la Če­kić, ko­ja je osvo­ji­la naj­vi­še gla­so­va, is­ta­kla je da su u ne­dje­lju odr­ža­ni pr­vi iz­bo­ri u op­šti­ni Gu­si­nje i sa­mim tim da su bi­li od ve­li­ke va­žno­sti.
– Zna­čaj ovih iz­bo­ra je ve­li­ki. Gla­sa­li smo pr­vi put za se­be i sve po­či­nje­mo iz po­čet­ka, a oče­ki­va­nja su da kre­ne­mo u za­i­sta ne­ki bo­lji ži­vot. Po­bje­da je na­ša, a ru­ka sa­rad­nje je otvo­re­na za sve ko­ji mi­sle do­bro Gu­si­nju – po­ru­či­la je Če­kić.

N.V.


Ko­a­li­ci­ju pra­vi­ti bez SDP-a i BS-a

Je­dan od osni­va­ča DPS-a u Gu­si­nju Ća­zo Če­kić ka­zao je da bi iz­bor­ni re­zul­tat bio bo­lji da su iza­šli sa­mo­stal­no. Ko­li­ci­ju sa SDP-om i BS-om, „a po­seb­no sa nji­ho­vim vo­đa­ma“, sma­tra ne­pri­rod­nom.
– Mo­ja pre­po­ru­ka bi­la bi da naš ko­a­li­ci­o­ni part­ner bu­de ko­a­li­ci­ja „Za Gu­si­nje“ pred­vo­đe­na Ru­smi­nom La­li­či­ćem, bez BS-a i SDP-a. Da­kle, da pred­sjed­nik, ka­ko je iz­bor­na vo­lja gra­đa­na bi­la, bu­de iz Par­ti­je za Gu­si­nje, pred­sjed­nik Skup­šti­ne iz na­še par­ti­je, a u kon­sti­tu­i­sa­nju iz­vr­šne vla­sti da bu­de mje­sta i za BS i SDP, jer i ta­mo ima ča­snih i po­šte­nih lju­di i da to bu­de ši­ro­ka iz­vr­šna vlast – is­ta­kao je Če­kić.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

  1. Ovaj Cazo Cekic govori o postenju, nek prvo ispita sebi i svog sina o postenju i onda neka gleda dlake ispred drugih a isto vremeno me vidi grede ispred sebe.

    0

    0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.