4. Decembar 2017

Slikovni rezultat za Bo­šnjač­ka stran­ka

Svi članovi Predsjedništva Bošnjačke stranke nalaze se na uticajnim državnim funkcijama – od mjesta potpredsjednika Vlade, preko ministara, do direktora značajnih državnih preduzeća

Bo­šnjač­ka stran­ka de­fi­ni­tiv­no je apso­lut­ni re­kor­der ka­da je u pi­ta­nju broj za­po­sle­nih čla­no­va uže i ši­re po­ro­di­ce funk­ci­o­ne­ra te par­ti­je u dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma od par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016. go­di­ne do da­nas. Ni­je po­zna­to ko­li­ko BS-u pro­cen­tu­al­no pri­pa­da u ras­po­dje­li ko­a­li­ci­o­nog ko­la­ča na vla­sti, ali je či­nje­ni­ca da se broj funk­ci­ja ko­je po­kri­va­ju ka­dro­vi te par­ti­je i na dr­žav­nom i na lo­kal­nom ni­vou kon­stant­no uve­ća­va. Pa­ra­lel­no s tim, uve­ća­va se i broj srod­ni­ka funk­ci­o­ne­ra BS-a na broj­nim po­zi­ci­ja­ma u dr­ža­vi. Sa­mo je na po­sled­njoj sjed­ni­ci Vla­de do­ni­je­to pet rje­še­nja o po­sta­vlja­nju pred­stav­ni­ka BS-a na ra­zna ru­ko­vo­de­ća mje­sta. 

Pred­sjed­nik Bo­šnjač­ke stran­ke Ra­fet Hu­so­vić je pot­pred­sjed­nik Vla­de za re­gi­o­nal­ni raz­voj. Nje­gov bli­ski ro­đak Ir­fan Hu­so­vić od pri­je dva da­na je član Od­bo­ra di­rek­to­ra In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nog fon­da Cr­ne Go­re. On je pro­te­klih mje­se­ci bio vr­ši­lac du­žno­sti čla­na od­bo­ra IRF-a, a na toj po­zi­ci­ji je za­mi­je­nio par­tij­skog ko­le­gu Jo­nu­za Mu­je­vi­ća, ko­ji je iza­bran za iz­vr­šnog di­rek­to­ra Mon­te­pu­ta. Jo­nu­zo­va su­pru­ga Eni­da di­rek­tor je Sek­to­ra za za­šti­tu i zdra­vlje na ra­du u Cen­tru za eko­tok­si­ko­lo­ška is­tra­ži­va­nja (CE­TI). 

Hu­so­vi­će­va kćer­ka San­ra Da­cić od­ra­đu­je pri­prav­nič­ki staž u Cen­tral­noj ban­ci Cr­ne Go­re, a do­ne­dav­no je bi­la za­po­sle­na u pred­u­ze­ću „Sa­nes”, či­ji je iz­vr­šni di­rek­tor njen brat Enes. 

Pot­pred­sjed­nik BS-a Ke­mal Pu­ri­šić iza­bran je za mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja. Dru­gi pot­pred­sjed­nik stran­ke Mu­nib Li­či­na šef je BS-a Bar i od­bor­nik u bar­skom par­la­men­tu, a nje­go­va su­pru­ga Sa­ne­la je pot­pred­sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Bar. Pot­pred­sjed­nik BS-a Ne­džad Dre­še­vić po­sla­nik je Bo­šnjač­ke sran­ke u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, a nje­go­va su­pru­ga Al­ma Dre­še­vić je di­rek­to­ri­ca Di­rek­to­ri­ja­ta za zdrav­stve­nu za­šti­tu Mi­ni­star­stva zdra­vlja. Pot­pred­sjed­nik BS-a Osman Nur­ko­vić mi­ni­star je sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva u Vla­di Cr­ne Go­re. 

Svi čla­no­vi Pred­sjed­ni­štva BS-a su na vi­so­kim dr­žav­nim funk­ci­ja­ma. Su­ljo Mu­sta­fić je di­rek­tor Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje, Asmir Pe­pić je sa­vjet­nik Ra­fe­ta Hu­so­vi­ća u Vla­di, a pret­hod­no je bio na če­lu Ko­mi­si­je za ras­po­dje­lu sred­sta­va od iga­ra na sre­ću, dok je Ke­na­na Stru­jić ne­dav­no ime­no­va­na za di­rek­to­ra Do­ma sta­rih Plje­vlja. Mer­su­din Gre­dić je se­kre­tar Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, a Al­mer Ka­lač je di­rek­tor Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va. 

Po­sla­nik Er­vin Ibra­hi­mo­vić na­la­zi se u vr­hu stra­nač­kih funk­ci­o­ne­ra ko­ji su na­kon skla­pa­nja ko­a­li­ci­je sa DPS-om u dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma za­po­sli­li čla­no­ve uže po­ro­di­ce. Nje­go­va su­pru­ga Ni­se­ra kra­jem av­gu­sta je po­sta­la v.d. po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Sek­to­ra za za­šti­tu dje­lat­no­sti od jav­nog in­te­re­sa u Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve, či­ji di­rek­tor je Ali­ja Ko­šu­ta, ta­ko­đe ka­dar BS-a. U ju­lu ove go­di­ne, Er­vi­nov brat Mir­sad Ibra­hi­mo­vić po­sta­vljen je na mje­sto v.d. ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Di­rek­to­ra­ta za dr­žav­ne pu­te­ve u Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva, a Vla­da ga je u če­tvr­tak ime­no­va­la za ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra tog di­rek­to­ra­ta. Se­stra po­sla­ni­ka BS-a Aida Ibra­hi­mo­vić za­po­sle­na je u Eko­tok­si­ko­lo­škom za­vo­du (CE­TI).

S ob­zi­rom na stra­nač­ko i rod­bin­sko za­po­šlja­va­nje i pre­ra­spo­dje­lu od­go­vor­nih funk­ci­ja u dr­ža­vi, mo­glo bi se za­klju­či­ti da je je­di­ni spas za Cr­nu Go­ru to što ne­ma­mo nu­kle­ar­nu elek­tra­nu, ka­ko to ne­dav­no re­če je­dan tvi­te­raš. RAJ­KA RA­I­ČE­VIĆ

Svi di­rek­to­ri i se­kre­ta­ri 

Vla­da je pri­je dva da­na ime­no­va­la Adi­sa Pe­pi­ća za se­kre­ta­ra Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva. Ka­bi­net Du­ška Mar­ko­vi­ća je na is­toj sjed­ni­ci ime­no­vao Emi­nu Mu­je­vić Ka­ru, ta­ko­đe ka­dar BS-a, za ge­ne­ra­lnu di­rek­to­ri­cu Di­rek­to­ra­ta za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i EU fon­do­ve u Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva. 

Vla­da je ra­ni­je ime­no­va­la funk­ci­o­ne­ra BS-a Re­ša­da Si­ja­ri­ća za di­rek­to­ra Za­vo­da za škol­stvo, a nje­go­vog par­tij­skog ko­le­gu El­di­na Mu­co­vi­ća za di­rek­to­ra sek­to­ra za Že­lje­znič­ki pre­voz, dok je Sa­fet Ko­čan u sep­tem­bru iza­bran za di­rek­to­ra Upra­ve za po­mor­sku bez­bjed­nost. 

Član GO BS-a El­vi­sa Re­dže­ma­to­vić je se­kre­tar Grad­ske op­šti­ne Tu­zi.

Gra­do­na­čel­nik Ro­ža­ja an­ga­žo­vao fa­mi­li­ju

Po­te­zi funk­ci­o­ne­ra Bo­šnjač­ke stran­ke Eju­pa Nur­ko­vi­ća, gra­do­na­čel­ni­ka Ro­ža­ja, sma­tra­ju se naj­dras­tični­jim pri­mje­rom ne­po­ti­zma, i to ne sa­mo na lo­kal­nom ni­vou. On je an­ga­žo­vao go­to­vo sve čla­no­ve uže po­ro­di­ce. Opo­zi­ci­ja je u vi­še na­vra­ta upo­zo­ra­va­la na kla­sič­ni ne­po­ti­zam u Ro­ža­ja­ma, ali to ni­je spri­je­či­lo od­bor­ni­ke u grad­skom par­la­men­tu da Eju­po­vu kćer­ku Dže­ni­tu Kur­ta­gić iza­be­ru za vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra JU Dnev­ni cen­tar. Dže­ni­tin su­prug, a Eju­pov zet Emir Kur­ta­gić vr­ši­lac je du­žno­sti di­rek­to­ra Agen­ci­je za pro­jek­to­va­nje i raz­voj Ro­ža­ja. Sin gra­do­na­čel­ni­ka Ro­ža­ja Dže­nis Nur­ko­vić je me­na­džer ski-cen­tra „Haj­la”, a knji­go­vod­stve­na agen­ci­ja Sci­en­ce, či­ji je vla­snik su­pru­ga gra­do­na­čel­ni­ka Ro­ža­ja Ha­di­ja Nur­ko­vić, vo­di knji­ge za op­štin­ske usta­no­ve.

PRED­SJED­NI­ŠTVO BS-a 
1-Ra­fet Hu­so­vić,
2-Ke­mal Pu­ri­šić
3-Osman Nur­ko­vić
4-Mu­nib Li­či­na
5-Ne­džad Dre­še­vić
6-Su­ljo Mu­sta­fić
7-Al­mer Ka­lač
8-Asmir Pe­pić
9-Ke­na­na Stru­jić
10-Mer­su­din Gre­dić

FUNK­CI­JA
1-POT­PRED­SJED­NIK VLA­DE ZA RE­GI­O­NAL­NI RAZ­VOJ
2-MI­NI­STAR RA­DA I SO­CI­JAL­NOG STA­RA­NjA
3-MI­NI­STAR SA­O­BRA­ĆA­JA I PO­MOR­STVA
4-OD­BOR­NIK U SO BAR
5-PO­SLA­NIK 
6-DI­REK­TOR ZA­VO­DA ZA ZA­PO­ŠLjA­VA­NjE
7-DI­REK­TOR DI­REK­CI­JE JAV­NIH RA­DO­VA
8-SA­VJET­NIK POT­PRED­SJED­NI­KA VLA­DE 
9-DI­REK­TO­RI­CA DO­MA STA­RIH PLjE­VLjA
10-SE­KRE­TAR MI­NI­STAR­STVA ZA LjUD­SKA I MA­NjIN­SKA PRA­VA

izvor: Dan.me

Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhoneStavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVI ODGOVOR

No more articles