Bosnjačka stranka i ki­ri­ju pri­ja­vi­la kao tro­šak za kam­pa­nju

1
11

Rožaje – Bo­šnjač­ka stran­ka je uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra pro­šle go­di­ne u re­žij­ske i tro­ško­ve op­šte ad­mi­ni­stra­ci­je uklju­či­la i pla­ća­nje za­kup­ni­ne za šest mje­se­ci u iz­no­su od 1.404 eura, utvr­di­la je Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja.

U iz­vje­šta­ju DRI na­po­mi­nje se da za­kup­ni­na pred­sta­vlja tro­ško­ve re­dov­nog po­slo­va­nja, ko­ji, shod­no čla­nu 9 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja, ni­je­su utvr­đe­ni kao tro­ško­vi iz­bor­ne kam­pa­nje.
– U po­stup­ku re­vi­zi­je utvr­đe­no je da su tro­ško­vi dnev­ni­ca i na­kna­da struč­nim li­ci­ma i ad­mi­ni­stra­ci­ji u iz­no­su od 13.123 eura is­pla­će­ni go­to­vin­ski iz bla­gaj­ne – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da je BS go­to­vin­ski iz bla­gaj­ne is­pla­tio tro­ško­ve u ukup­nom iz­no­su od 86.988,37 eura, što či­ni 52 od­sto ukup­nih tro­ško­va. Dio go­to­vin­ski is­pla­će­nih tro­ško­va od 25.317 eura ili 15,15 od­sto, ko­ji se naj­ve­ćim di­je­lom od­no­se na pred­iz­bor­ne sku­po­ve – 5.083,65 eura i re­klam­ne spo­to­ve i ma­te­ri­jal – 19.400,00 ni­je prav­dan od­go­va­ra­ju­ćom do­ku­men­ta­ci­jom.
BS je pri­ja­vio da je za iz­bor­nu kam­pa­nju pri­ku­pio 167.086,75 eura. Od tog iz­no­sa 100.000 eura obez­bi­je­di­li su uzi­ma­njem kre­di­ta a 67.075,20 eura iz jav­nih iz­vo­ra.
U di­je­lu ko­ji se od­no­si na tro­ško­ve jav­nih sku­po­va re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da je 14.658,19 eura is­pla­će­no go­to­vin­ski, dok su ras­ho­di u iz­no­su od 5.083,65 eura prav­da­ni ne­fi­skal­nim ra­ču­ni­ma.
Ukup­ni tro­ško­vi BS-a za re­klam­ne spo­to­ve i ma­te­ri­jal u iz­vje­šta­ju su is­ka­za­ni u iz­no­su od 22.217,50 eura. Re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da su na­ve­de­ni tro­ško­vi u iz­no­su od 19.400 eura pla­će­ni go­to­vin­ski iz bla­gaj­ne a da ni­je­su prav­da­ni na osno­vu od­go­va­ra­ju­će do­ku­men­ta­ci­je.
– Iz­nos od 7.100 eura je is­pla­ćen ino­stra­nom do­ba­vlja­ču na osno­vu pri­zna­ni­ce o pre­u­zi­ma­nju go­to­vi­ne. Iz­nos od 10.000 eura is­pla­ćen je po osno­vu ne­fi­skal­nih ra­ču­na ino­stra­nog do­ba­vlja­ča a 2.300 eura po osno­vu pred­ra­ču­na – ka­že se u iz­vje­šta­ju DRI.
Za pla­ća­nje opu­no­mo­će­nih pred­stav­ni­ka i za­mje­ni­ka čla­no­va bi­rač­kih od­bo­ra BS je, pre­ma iz­vje­šta­ju, po­tro­šio 8.030 eura. Re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da je dio na­ve­de­nih tro­ško­va u iz­no­su od 5.680 eura is­pla­ćen go­to­vin­ski iz bla­gaj­ne. Is­pla­ta je vr­še­na na osno­vu spi­sko­va opu­no­mo­će­nih pred­stav­ni­ka, ko­ji­ma su is­pla­će­ne na­kna­de od 20 do 50 eura.V.R.

SDP u Ko­to­ru po­zajm­lji­vao sam od se­be

Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja kon­tr­o­li­sa­la je i iz­vje­štaj SDP-a za lo­kal­ne iz­bo­re u Ko­to­ru. U iz­vje­šta­ju DRI se na­vo­di da je SDP za ko­tor­ske iz­bo­re pri­ku­pio 12.316,38 eura. Iz bu­dže­ta Op­šti­ne Ko­tor do­bi­li su 2.414,34 eura, od pri­lo­ga fi­zič­kih li­ca 9.900 i od po­zi­tiv­ne ban­či­ne ka­ma­te iz­nos od 2,04 eura. SDP je ko­ri­stio i sred­stva iz po­zaj­mi­ce sa ra­ču­na za re­dov­no po­slo­va­nje par­ti­je, ko­ja su vra­će­na na­kon do­bi­ja­nja sred­sta­va iz bu­dže­ta Op­šti­ne Ko­tor po osno­vu osvo­je­nih od­bor­nič­kih man­da­ta.
– Ukup­no utro­še­na sred­stva za fi­nan­si­ra­nje iz­bor­ne kam­pa­nje u iz­vje­šta­ju pod­no­si­o­ca iz­bor­ne li­ste is­ka­za­na su u iz­no­su od 12.306,36 eura. Od­no­se se na tro­ško­ve pred­iz­bor­nih sku­po­va u iz­no­su od 100 eura, za re­klam­ne spo­to­ve i re­klam­ni ma­te­ri­jal 1.843,33, ogla­ša­va­nje 6.924, za pu­bli­ka­ci­je 3.418,01 i osta­le tro­ško­ve u iz­no­su od 21,02 eura.

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.