Bježe od bijede koja pritiska grad

6
113

rozaje-u

Rožaje – U Ro­ža­ja­ma je sve vi­še ku­ća na pro­da­ju. Sa­mo u Uli­ci Ri­fa­ta Bur­dže­vi­ća na de­se­ti­ne vla­sni­ka nu­de svo­je do­mo­ve, a ku­će pro­da­ju i pra­vo­slav­ci i Bo­šnja­ci. Je­dan od na­ših sa­go­vor­ni­ka is­ti­če da je sva­ka dru­ga ili tre­ća ku­ća data na pro­da­ju što, ka­že on, zna­či da na­stu­pa „ti­ha smrt Ro­ža­ja”.

Sta­nov­ni­štvo se iz Ro­ža­ja se­li naj­če­šće iz eko­nom­skih raz­lo­ga, ma­hom od­la­ze ka Pod­go­ri­ci i pri­mor­ju, a ve­li­ki broj po­ro­di­ca pla­ni­ra da se oti­sne pre­ko gra­ni­ce. Pro­da­va­ca imo­vi­ne ima do­sta, ali ne­ma ku­pa­ca pa na po­je­di­nim objek­ti­ma go­di­na­ma sto­je nat­pi­si „ku­ća na pro­da­ju”.

Lju­di se te­ško od­lu­ču­ju za ku­po­vi­nu ku­će u Ro­ža­ja­ma što zbog sla­be pla­te­žne mo­ći onih ko­ji osta­ju da ži­ve u ovom gra­du, a što zbog či­nje­ni­ce da mno­gi ne vi­de per­spek­ti­vu, jer ne­ma no­vih rad­nih mje­sta, a bes­pa­ri­ca je sve iz­ra­že­ni­ja. In­te­re­sant­no je i to da se pro­da­je mno­go ku­ća či­ji vla­sni­ci ži­ve u ino­stran­stvu. Ri­ječ je o eks­klu­ziv­nim i ve­le­lep­nim objek­ti­ma či­ja vri­jed­nost pre­va­zi­la­zi ku­pov­nu moć pro­sječ­nih Ro­ža­ja­ca. Ga­star­baj­te­ri naj­če­šće nu­de objek­te na pro­da­ju za­to što ne na­mje­ra­va­ju da se vra­te da ži­ve u Ro­ža­je. Je­dan od na­ših sa­go­vor­ni­ka je ka­zao da mu je či­ta­va po­ro­di­ca u ino­stran­stvu i da nje­go­va dje­ca ne že­le da se vra­te u Ro­ža­je.

– Su­pru­ga i ja smo već osta­ri­li, a dje­ca ne že­le da se vra­te ov­dje. Ku­ću smo na­pra­vi­li u vri­je­me ka­da smo raz­mi­šlja­li o po­vrat­ku, a sa­da vi­di­mo da je sve to pro­šlost. Mo­ja ku­ća vri­je­di mno­go, ali sam spre­man da je dam i po ni­žoj ci­je­ni sa­mo da bih je što pri­je pro­dao – ka­zao je naš sa­go­vor­nik. 

Mi­lo­nja Mag­de­li­nić već de­set go­di­na pro­da­je svoj stam­be­ni obje­kat ali, ka­že, do­sad ga ni­ko ni­je pi­tao za ci­je­nu. On pla­ni­ra se­lid­bu iz Ro­ža­ja da bi bio bli­že svo­joj dje­ci ko­ja ži­ve u Pod­go­ri­ci. 

– Ako pro­dam ku­ću ko­li­ko vri­je­di, do­bro je, a uko­li­ko je ne pro­dam, osta­ću ov­dje da ži­vim. Na­rod ne­ma pa­ra ni da se pre­hra­ni, a oni ko­ji ne­ma­ju krov nad gla­vom, sma­tra­ju da im je jef­ti­ni­je da ku­pe plac, do ko­jeg mo­gu da do­đu po ni­skim ci­je­na­ma, pa on­da de­ce­ni­ja­ma gra­de dom. Ov­dje je pro­pa­la cje­lo­kup­na pri­vre­da i ni­šta se ne ula­že da se sta­nje po­pra­vi pa lju­di bje­že tr­bu­hom za kru­hom – ka­zao je Mag­de­li­nić.

Slič­no raz­mi­šlja i Šem­so Hu­so­vić, či­ja ku­ća je oko de­set go­di­na is­tu­re­na na pro­da­ju. Za obje­kat od 400 kva­dra­ta, ko­ji se na­la­zi u cen­tru gra­da, on tra­ži 250.000 eura.

– Se­lid­bu pla­ni­ram zbog bu­duć­no­sti dje­ce, jer ov­dje ne vi­dim ni­ka­kvu per­spek­ti­vu za njih. Sko­ro či­ta­va mo­ja ši­ra fa­mi­li­ja je na­pu­sti­la Ro­ža­je. Uko­li­ko ne us­pi­jem da pro­dam ku­ću, pla­ni­ram da odem iz ovog gra­da, kao i mno­gi što su ga na­pu­sti­li – re­kao je Hu­so­vić.

Me­đu stam­be­nim objek­ti­ma ko­ji se nu­de na pro­da­ju na­la­zi se i ku­ća po­zna­tog advo­ka­ta Ve­li­je Mu­ri­ća. Go­vo­re­ći o raz­lo­zi­ma zbog ko­jih se sta­nov­ni­ci Ro­ža­ja naj­če­šće od­lu­ču­ju da na­pu­ste ovu sre­di­nu, Mu­rić, iz­me­đu osta­log, kri­vi i po­gre­šnu dr­žav­nu po­li­ti­ku.

– Si­stem ove ze­mlje uni­štio je „Gor­nji Ibar”, aor­tu Ro­ža­ja, a na­ro­či­to je de­va­sti­rao šum­sko bo­gat­stvo, jer ono što je, re­ci­mo, za Bu­dvu mo­re, za Ro­ža­je su šu­me.

Ak­tu­el­na vlast je uni­šti­la sve pri­vred­ne su­bjek­te, a bi­lo ih je bli­zu 20, od „Ma­šin­skih dje­lo­va”, „Lje­ko­bi­lja”, pre­ko Fa­bri­ke sta­kla do „Bi­ser­ni­ce” i broj­nih dru­gih ko­lek­ti­va. Si­stem je po­tom po­di­je­lio na­rod po par­tij­skoj li­ni­ji i stvo­rio mr­žnju u po­ro­di­ca­ma, ko­je su po­sta­le ras­po­lu­će­ne. Is­hod ova­kvog uni­šta­va­nja je ma­sov­no ise­lja­va­nje či­ta­vih fa­mi­li­ja.

Lju­di su se se­li­li pre­ma svim kra­je­vi­ma biv­še Ju­go­sla­vi­je, a naj­vi­še u ino­stran­stvo. Ro­ža­je će ubr­zo bi­ti grad sta­ra­ca – re­kao je Mu­rić, na­gla­ša­va­ju­ći da su kao plod su­no­vra­ta pri­vre­de u gra­du na Ibru po­ni­kli i tr­gov­ci dro­ga­ma.

Ka­ko bi ilu­stro­vao svo­ju pri­ču, on je is­pri­čao aneg­do­tu o ne­po­slu­šnom psu ko­jeg je ga­zda dao dre­se­ru da bi mu pro­mi­je­nio po­na­ša­nje.

– Na­kon što je do­veo psa ku­ći, ga­zda je upi­tao dre­se­ra ka­ko je uspio da di­sci­pli­nu­je nje­go­vog psa. Ovaj mu je od­go­vo­rio da mu ni­je da­vao do­volj­no hra­ne i vo­de, na­kon če­ga je ku­ca na­u­či­la da bu­de po­slu­šna.

Ovaj re­žim se do­sje­tio to­ga pa je ogrom­nu ve­ći­nu gra­đa­na Ro­ža­ja osta­vio bez iče­ga. Ti lju­di, ko­ji da­nas ži­ve od mi­zer­ne so­ci­ja­le, a naj­če­šće su glad­ni i mi­sle sto­ma­kom, po­sta­li su po­slu­šni­ci. Ova­kav Ro­ža­jac ni­je spo­so­ban da raz­mi­šlja – ka­zao je Mu­rić.

(dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

6 KOMENTARI

 1. Teško nama ako se Bošnjaci ponose sa jedinim kafanskim bekrijom…Zapitajtese ko uništi onolike fabrike u Rožeje i dovede narod na prosjački štap.

  0

  0
 2. Od BS nema velike pomoci,trebaju iskreni i posteni ljudi da preuzmu vlast.Ove svi znamo samo ce jos vise Rozaje da propada.BDZ je koja bi mogla nesto da uradi.

  0

  0
 3. Eselamaleijkum Rozajci i Rozajke,

  Netreba ništa više reći, osim ovog što je uvazeni Gospodin Velija Murić napisao.
  Svaka čast!!!
  A oni koji ne razumiju njegovu izjavu stvarno mi ih je zao.

  Nadam se da će naš uvazeni Gospodin Husović kojem smo dali svoje povjerenje, raditi punim kapacitetom na obećanju ljudima.

  U šta ja lično ne sumnjam
  I Rozajama se ništa bolje nije moglo desiti,poslije toliki niz godina propasti.

  Rozaje netreba socijale nego radna mjesta!!

  Još jednom svaka čast Velija

  Rozajci dajte podršku BS-u

  0

  0
  • Ja se izvinjavam ali se stvarno ne slazem sa vama vi stalno kazete eselamaljkum I pravite se da ste neki vjernici Islama kada toliko vjerujete u ALLAHA zasto ste bili lopovi i krali glasove.SAMO DA VAM KAZEM NAMA BOLJI PREDSJEDNIK NE TREBA OD GOSPODINA NUSRETA KALACA MOZE DOCI KOI GOD HOCE PREDSJEDNIK ALI NIJEDAN NECE BITI KAO NUSRET KALAC. ALI MOGU SAMO DA VAM KAZEM DA JE GOSPODIN NUSRET KALAC SEBE OBJESBEDI I MOZE OPET DA IDE U KAFANU .

   0

   0

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.