BIJELO POLJE – KRVOLOČNE ZVIJERI UPALE U STADO : Zaklano sedam ovaca

0
54

Zaklano sedam ovaca

U no­ći iz­me­đu pet­ka i su­bo­te, pred sa­mu zo­ru, vu­ko­vi ili psi lu­ta­li­ce upa­li su u tor do­ma­ći­na Dra­ga­na Živ­ko­vi­ća i na­pra­vi­li kr­va­vi pir. Za­kla­no je pet ova­ca i dvo­je jag­nja­di, a ovan i jed­no jag­nje su ra­nje­ni. Živ­ko­vić ka­že da je u sa­mo svi­ta­nje oti­šao da obi­đe sta­do u to­ru, na sto­ti­nak me­ta­ra od po­ro­dič­ne ku­će u se­lu Bi­je­li Po­tok, kod Pa­vi­nog Po­lja.

– Kao što to ra­dim sva­kog ju­tra, oti­šao sam da obi­đem sta­do od 20 ova­ca. Za­te­kao sam kr­vav pri­zor. Pet ova­ca je bi­lo za­kla­no, kao i dvo­je jag­nja­di. Ovan i jed­no jag­nje bi­li su ra­nje­ni. Ni­je­sam si­gu­ran da li su se vu­ko­vi spu­sti­li sa obli­žnje pla­ni­ne, ili su ovo ura­di­li psi lu­ta­li­ce, ko­jih je u ovom kra­ju za­i­sta mno­go – ka­že Živ­ko­vić. 
Šte­tu pro­cje­nju­je na oko 2.000 eura i na­gla­ša­va da od sto­čar­stva iz­dr­ža­va fa­mi­li­ju.

– Ve­te­ri­nar mi je re­kao da ra­nje­no jag­nje i ov­na mo­ram smak­nu­ti. O šte­ti sam oba­vi­je­stio Op­štin­sku slu­žbu za po­ljo­pri­vre­du. Na li­cu mje­sta bio je i Ve­se­lin Šeć­ko­vić, pri­pad­nik Cen­tra bez­bjed­no­sti, ko­ji je na­pra­vio uvi­đaj. Oče­ku­jem da do­bi­jem na­dok­na­du za pri­či­nje­nu šte­tu– re­kao je Živ­ko­vić.

Na li­cu mje­sta bio je i Tu­fo Pu­ću­ri­ca, se­kre­tar Udru­že­nja lo­va­ca „Bi­je­lo Po­lje” sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma. Ka­že da je šte­ta ve­li­ka i da se na ovom pro­sto­ru če­sto de­ša­va da u to­ro­ve upa­da­ju kr­vo­loč­ne zvi­je­ri.

– Pre­ma tra­go­vi­ma i na­či­nu na­pa­da na ov­ce, ni­je­sam u sta­nju baš da se od­re­dim ko­ja je zvi­jer u pi­ta­nju. Ili vu­ko­vi ili psi ko­ji lu­ta­ju ovim kra­jem – ka­že Pu­ću­ri­ca. 

On je do­dao da na pod­ruč­ju lo­vi­šta ko­jim ga­zdu­je Udru­že­nje lo­va­ca „Bi­je­lo Po­lje” ima do­sta vu­ko­va, ko­ji se u po­tra­zi za hra­nom spu­šta­ju u se­la, pa pred­sta­vlja­ju opa­snost ne sa­mo za sto­ku, ve­ći i za lju­de, a po­seb­no za dje­cu.
– Ove go­di­ne smo ustri­je­li­li sa­mo jed­nog vu­ka u se­lu Bo­ji­šta. Lo­vo­staj je i vu­ko­vi su za­šti­će­ni, ta­ko da su nam ru­ke ve­za­ne ka­da je u pi­ta­nju po­moć do­ma­ći­ni­ma ko­ji ima­ju pro­ble­me sa nji­ma – na­gla­sio je Pu­ću­ri­ca i do­dao da su pro­šle gdi­ne na pod­ruč­ju op­šti­ne ustri­je­lje­na sa­mo tri vu­ka. 

Pre­ma pla­nu, go­di­šnje je po­treb­no ustri­je­li­ti de­set kr­vo­loč­nih zvi­je­ri. 

 

(Dan)


Sandžak PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.